facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2019

«Ντύθηκε» στα «λευκά» ο Παρνασσός - Έπεσαν τα πρώτα χιόνια

Ο χειμώνας ήρθε για τα καλά στον Παρνασσό, όπου το έστρωσε.

Το πρώτο χιόνι στο χιονοδρομικό του Παρνασσού έφερε η κακοκαιρία Γηρυόνης.

Πλέον, ο χρόνος μετρά αντίστροφα μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του και τους λάτρεις των χειμερινών σπορ να ετοιμάζονται για τις πρώτες εξορμήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα πρώτα χιόνια είχαν πέσει και στον Όλυμπο, τον Οκτώβριο, στα 2618 μέτρα!

pronews
Διαβάστε Περισσότερα » " «Ντύθηκε» στα «λευκά» ο Παρνασσός - Έπεσαν τα πρώτα χιόνια "

Ελεγκτικό Συνέδριο: Έκρινε μη νόμιμα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε δημοτικούς υπαλλήλους

Με ΑΠΟΦΑΣΗ του τμήμα του Ελεγκτικού Συνέδριο έκρινε μη νόμιμη τη χορήγηση επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε δημοτικούς υπαλλήλους. Ειδικότερα έκρινε ότι συγκεκριμένες «εντελλόμενες δαπάνες είναι μη νόμιμες, και, ως εκ τούτου, τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθούν».

Ακολουθεί η απόφαση:

Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Κλιμακίου Σταμάτιο Πουλή, Σύμβουλο, και τις Αικατερίνη Θεοφανίδου και Γεωργία Κάνδυλα, Παρέδρους.

Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Δικαστηρίου, στις 27 Νοεμβρίου 2018, για να αποφανθεί, ύστερα από διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ, σχετικώς με τη θεώρηση των 185Α και 186Α, οικονομικού έτους 2018, χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής του ως άνω δήμου.

Άκουσε την εισήγηση της Παρέδρου Αικατερίνης Θεοφανίδου.

Σκέφθηκε κατά το Νόμο και

Αποφάσισε τα ακόλουθα:

Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε, με την 73/29.6.2018 πράξη, τη θεώρηση των 185Α και 186Α, οικονομικού έτους 2018, χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 172,09 ευρώ εκάστου.

Τα επίμαχα εντάλματα αφορούν στην καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοτικούς υπαλλήλους ΧΧΧκαι ΧΧΧ, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού και ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας, αντίστοιχα, για το μήνα Ιούνιο του έτους 2018. Η αιτιολογία της αρνήσεως συνίσταται, ως προς μεν τον πρώτο, ότι η ειδικότητα του δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των αναφερομένων στην Κ.Υ.Α. οικ.2/16519/0022/12/24.2.2012 (Β΄ 465), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 2/31081/0022/12/30.4.2012 (Β΄ 1399), επαγγελματικών ειδικοτήτων, αλλά ούτε μεταξύ εκείνων που απαριθμούνται στο άρθρο 98 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107, διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α΄ 147), για τις οποίες επιτρέπεται η καταβολή του εν λόγω επιδόματος και, συνεπώς, δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη λήψη αυτού, ως προς δε τον δεύτερο ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος που καθορίζονται στο ως άνω άρθρο και νόμο.

Ο Δήμος ΧΧΧ επανέφερε τα ως άνω χρηματικά εντάλματα πληρωμής για θεώρηση με το 17939/26.7.2018 έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αυτού, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης για τους εκτιθέμενους στο συνημμένο 17887/25.7.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου του εν λόγω δήμου λόγους. Ωστόσο, η Επίτροπος ενέμεινε στην άρνησή της να τα θεωρήσει, με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία για την άρση της οποίας νομίμως, με την από 21.8.2018 έκθεση, απευθύνεται στο

Κλιμάκιο τούτο.ΙΙ. Α. Ο ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226), που εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, και στους δημοτικούς υπαλλήλους (βλ. άρθρο 4 παρ. 1 περιπτ. β΄), ορίζει στο άρθρο 15, το οποίο έχει διατηρηθεί σε ισχύ με το άρθρο του 18 του ν. 4354/2015, τόσο υπό την αρχική του μορφή όσο και μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 54 του ν. 4384/2016 ότι: «1. Εκτός από το βασικό μισθό του υπαλλήλου, δύναται να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μέχρι του ποσού των 150 ευρώ μηνιαίως. Οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, (…)». Κατ’ επίκληση της εξουσιοδοτικής αυτής διάταξης εκδόθηκε η Κ.Υ.Α.
οικ.2/16519/0022/12/24.2.2012 (Β΄ 465) {που τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 2/31081/0022/12/30.4.2012 (Β΄ 1399)}, με την οποία καθορίστηκαν κατηγορίες παγγελματικών ειδικοτήτων, για τις οποίες επιτρέπεται η καταβολή του εν λόγω επιδόματος, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι κατά την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία Α΄, για την οποία προβλέφθηκε η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κατ’ ανώτατο ποσό 150,00 ευρώ μηνιαίως (περίπτ. 1 α), περιελήφθη, μεταξύ άλλων, το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία και καταστροφή απορριμμάτων.

Περαιτέρω δε, στην παρ. 5 της ως άνω Κ.Υ.Α. (οικ.2/16519/0022/12/24.2.2012) προβλέφθηκε ως γενικός κανόνας, που κατελάμβανε τις ειδικότητες όλων των κατηγοριών Α΄, Β΄ και Γ΄, ότι δεν δικαιούται να λαμβάνει το επίδομα αυτό το διοικητικό προσωπικό των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο Ι της κοινής αυτής υπουργικής απόφασης, ήτοι το τακτικό προσωπικό ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, το οποίο ασκούσε διοικητικά καθήκοντα. Εξάλλου, στην παρ. 6 της ως άνω Κ.Υ.Α. προβλέφθηκε ότι το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του, σε περίπτωση δε απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.

Β. Ακολούθως, με το άρθρο 22 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄21) , οι διατάξεις του οποίου ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 101 αυτού, από 21.2.2016, ορίστηκε ότι: «Στους μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών που έχουν ως σκοπό την προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, οι οποίοι εργάζονται κατά πλήρες ωράριο και ανεξαρτήτως ειδικότητας στους χώρους υγειονομικής ταφής, στην ανακύκλωση, στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, στους σταθμούς μεταφόρτωσης και στις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, χορηγείται, εκτός από το βασικό μισθό και τις λοιπές προβλεπόμενες αποδοχές τους, και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011, με την επιφύλαξη
της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017. Το ποσό του επιδόματος για τις ανωτέρω
κατηγορίες υπαλλήλων ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως (…)».

Γ. Στην αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νομοθετήματος διαλαμβάνονται τα εξής για την προαναφερόμενη ρύθμιση «Με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 προβλέφθηκε
η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα ευρώ (150) μηνιαίως. Οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος καθώς
και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του καθορίστηκαν με την αρ. οικ. 2/16519/0022/24-2-2012 (ΦΕΚ Β’ 465) ΚΥΑ, (…). Με την ως άνω ΚΥΑ προβλέφθηκε η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, γενικά, για το προσωπικό που απασχολείται στην συγκομιδή και αποκομιδή, εταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας. Εργαζόμενοι στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, καθώς και (…), ασχολούνται με εργασίες προς τον σκοπό της προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης και διάθεσης στερεών αποβλήτων. Οι εν λόγω εργαζόμενοι παρέχουν την εργασία τους στις σχετικές εγκαταστάσεις και μονάδες επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων, καθώς και σε χώρους εναπόθεσης αυτών, τελώντας σε προφανώς επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες. Στην ως άνω εκδοθείσα Κ.Υ.Α. γίνεται αναφορά μόνο σε συγκομιδή, αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία και καταστροφή απορριμμάτων, χωρίς να αναφέρονται ρητώς και με πληρότητα οι ως άνω κείμενες εντός του σκοπού του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 και του παρόντος άρθρου, επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες των υπαλλήλων στους οποίους αφορά το παρόν άρθρο. Για το λόγο αυτό και χάριν της απρόσκοπτης καταβολής του εν λόγω επιδόματος σε αυτούς τους υπαλλήλους, κρίνεται σκόπιμο να εισαχθεί η προτεινόμενη διάταξη (…)».

Δ. Εξάλλου, με το άρθρο 98 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. (…)» (Α΄ 107/31.7.2017, διόρθ. σφαλμ. Α΄ 147) ορίζεται ότι «1. Στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτό είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), (…) και εξειδικεύθηκε, κατά ποσό, ανά κατηγορία δικαιούχων και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, με τις, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, εκδοθείσες και ισχύουσες αποφάσεις, προστίθενται οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, των ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού και (…), που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παραγράφου 2. 2. Στην κατηγορία Α΄ συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που απασχολείται (…) στην εποπτεία καθαριότητας (…). 3. Το ποσό του επιδόματος για τους ανωτέρω υπαλλήλους ορίζεται, ανά κατηγορία, ως εξής:

α) Για την κατηγορία Α΄, σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως (…). 4. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του (…). Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων για οποιονδήποτε
λόγο από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες δικαιολογούν
τη χορήγηση του επιδόματος, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη
του οικείου προϊσταμένου (…)». Σύμφωνα δε με τα διαλαμβανόμενα στην
αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νομοθετήματος «…εξακολουθούν, μέχρι σήμερα,
να υπάρχουν ορισμένες ειδικότητες υπαλλήλων στους Ο.Τ.Α και σε νομικά
πρόσωπα αυτών, που, αν και, ως εκ της φύσης και του αντικειμένου της εργασίας
τους, εκτίθενται σε ανθυγιεινές ή/και επικίνδυνες συνθήκες, εντούτοις, δεν
λαμβάνουν ακόμη το σχετικό επίδομα. Η χορήγηση, με τις διατάξεις του άρθρου
αυτού και στους υπαλλήλους των συ-γκεκριμένων ειδικοτήτων, του επιδόματος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, πέρα από μία στοιχειώδη οικονομική
στήριξη της διαρκούς προσπάθειας των εργαζομένων αυτών να ανταποκριθούν στις
ιδιαίτερες δυσχέρειες που συνυφαίνονται με τη φύση και το αντικείμενο της
εργασίας τους και μία έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας των υπηρεσιών που
παρέχουν στο κοινωνικό σύνολο, συνιστά και μία υποχρέωση της Πολιτείας, που
απορρέει από τη συνταγματική αρχή της ισότητας, να διασφαλίσει την καταβολή
της συγκεκριμένης παροχής σε όλες τις κατηγορίες εκείνες εργαζομένων που
παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες δικαιολογούν την καταβολή του (…)».
Ε. Κατά την έννοια των παρατεθεισών διατάξεων, η εξουσιοδοτική διάταξη του
άρθρου 15 παρ. 1 του ν.4024/2011, σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του νόμου
αυτού, χαράσσει τις κατευθύνσεις της επιδοματικής πολιτικής, συνδέοντας την
χορήγηση επιδομάτων, όπως συνάγεται και από την εισηγητική έκθεση του νόμου,
με συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια, μεταξύ των οποίων και η φύση της
παρεχόμενης εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η Κ.Υ.Α.
οικ.2/16519/0022/12/24.2.2012, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α.
2/31081/0022/12/30.4.2012, που αφορά και στο προσωπικό των εργαζόμενων σε
Ο.Τ.Α., από το περιεχόμενο της οποίας προκύπτει ότι ο καθορισμός των δικαιούχων
του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και του ύψους αυτού και η
κατανομή των δικαιούχων σε επιμέρους κατηγορίες έγινε αφού ελήφθησαν υπόψη
οι συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων των
Ο.Τ.Α. που απασχολούνται σε χώρους με επαγγελματικό κίνδυνο ή υπό συνθήκες
επικίνδυνης εργασίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτοί προσφέρουν
υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους που δικαιολογούν
την καταβολή του. Στους δικαιούχους δε του εν λόγω επιδόματος, συμπεριελήφθη
αρχικά (άρθρο 1 περ. 2γ της οικ.2/16519/0022/12/24.2.2012 ΚΥΑ), μεταξύ άλλων,
το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή,
επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής
των μέσων καθαριότητας και, με το άρθρο 22 του ν.4368/2016, συμπεριελήφθησαν
επίσης οι υπάλληλοι που εργάζονται σε φορείς (όπως οι ΟΤΑ α΄ βαθμού) με
αντικείμενο την προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση και εν γένει
αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, παρέχοντας εργασία, κατά
πλήρες ωράριο και ανεξαρτήτως ειδικότητας, στους εν λόγω χώρους, όπως είναι και
οι σταθμοί μεταφόρτωσης αποβλήτων (Σ.Μ.Α.), ενώ, μετά την ισχύ του άρθρου 98
του ν. 4483/2017 στις προαναφερόμενες κατηγορίες προστέθηκε, μεταξύ άλλων,
και το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, διότι, σε
συνάφεια με το σκοπό του νομοθέτη (άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011), τελούν
υπό τις ίδιες επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες με τους συμπεριληφθέντες στην
άνω Κ.Υ.Α. υπαλλήλους. Σκοπός του νόμου ήταν η χορήγηση του εν λόγω
επιδόματος σε εργαζομένους, που οι εξαιρετικές συνθήκες απασχόλησής τους
συνεπάγονται ιδιαίτερες επιβαρύνσεις και κινδύνους για αυτούς. Για το λόγο
άλλωστε αυτό, το ποσό του επιδόματος κλιμακώνεται ανά κατηγορία ειδικοτήτων
για τις οποίες προβλέπεται, η δε καταβολή του συναρτάται με τις ειδικές
προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και αφορά στις συγκεκριμένες ειδικότητες και
κλάδους που ρητώς και περιοριστικά αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις, οι
οποίες ως εκ του προαναφερόμενου σκοπού του νόμου, του εξαιρετικού τους
χαρακτήρα και του δημοσιονομικού κόστους που συνεπάγονται, είναι στενά
ερμηνευτέες. Περαιτέρω, κατά τα διαλαμβανόμενα στην αιτιολογική έκθεση του
άρθρου 22 του ν. 4368/2016, με την ρύθμιση αυτή, δεν μεταβάλλεται το ήδη
οριοθετημένο (από το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 και τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες ανωτέρω Κ.Υ.Α.) κανονιστικό πλαίσιο
χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, του οποίου η
καταβολή στο διοικητικό προσωπικό απαγορεύεται ρητώς. Ειδικότερα, όπως
προεκτέθηκε, το εν λόγω επίδομα δικαιούνταν συγκεκριμένες ειδικότητες
υπαλλήλων για συγκεκριμένες εργασίες και σε συγκεκριμένους ανθυγιεινούς
χώρους εργασίας. Με τη νέα ρύθμιση του άρθρου 22 του ν. 4368/2016, σκοπείται
μόνο η συμπερίληψη στους δικαιούχους του προαναφερόμενου επιδόματος και των
εργαζόμενων στην προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση και εν
γένει αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, που, ως εκ της φύσεως των
καθηκόντων τους, διεκπεραιώνουν τις ανωτέρω εργασίες και άρα εξ αντικειμένου
εκτίθενται άμεσα σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους, λόγω των συνθηκών
που επικρατούν στους εν λόγω χώρους εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών
με τις οποίες έρχονται σε επαφή κ.λπ. Επομένως, η έκφραση του νομοθέτη
‘’ανεξαρτήτως ειδικότητας’’, δεν έχει την έννοια ότι το επίδομα επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας το δικαιούνται και διοικητικοί υπάλληλοι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
που παρέχουν εργασία διοικητικής φύσεως σε τυχόν παρακείμενους στεγασμένους
χώρους εντός του ευρύτερου χωρικού πλαισίου ενός Σ.Μ.Α., ακριβώς επειδή το
αντικείμενο της εργασίας τους δεν είναι η αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση,
αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, ώστε να τους φέρνει σε άμεση
επαφή και συνεπεία αυτής, σε έκθεση της υγείας τους στις ρυπογόνες χημικές
διεργασίες του κύκλου διαχείρισης των αποβλήτων, αλλά αναφέρεται στις
διαφορετικές ειδικότητες των εργαζομένων που διεκπεραιώνουν την αποθήκευση,
επεξεργασία, ανακύκλωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων
(όπως, χειριστές βαρούλκων και πρεσών σε Σ.Μ.Α., ζυγιστές, σηματωροί κ.α.) (ΕΣ
Ι Τμ. 23/2018). Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 98 του ν. 4483/2017, όπως
προκύπτει και από την αιτιολογική της έκθεση, προσέθεσε συγκεκριμένες
ειδικότητες υπαλλήλων Ο.Τ.Α που δικαιούνται την καταβολή του επιδόματος
αυτού, μεταξύ των οποίων, στην Κατηγορία Α΄ και το προσωπικό που απασχολείται
στην εποπτεία καθαριότητας, οι οποίοι εκτίθενται σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της
υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου
απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή και με τους εν γένει
παράγοντες κινδύνου στο εργασιακό τους περιβάλλον (ΕΣ Ι Τμ. 24/2018).
ΙΙΙ. Α. Στην κρινόμενη υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα
ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, προκύπτουν τα ακόλουθα: Με τις
11364/16.5.2018 και 10534/9.5.2018 βεβαιώσεις της αναπληρώτριας Προϊσταμένης
της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου ΧΧΧ
διαπιστώθηκε η συνδρομή στο πρόσωπο των φερόμενων ως δικαιούχων των
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, τακτικών υπαλλήλων του Δήμου ΧΧΧ, των
προϋποθέσεων καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για
το μήνα Ιούνιο του έτους 2018. Από τις ως άνω βεβαιώσεις και τις συνημμένες σε
αυτές καταστάσεις όσο και από τις συνοδεύουσες τα χρηματικά εντάλματα
πληρωμής οικείες μισθοδοτικές καταστάσεις προκύπτει ότι ο ΧΧΧ, υπάλληλος
κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού, ο οποίος φέρεται ως δικαιούχος του 185Α/2018
χρηματικού εντάλματος πληρωμής, εργάζεται στο Γραφείο Κίνησης του εν λόγω
Δήμου, το οποίο στεγάζεται σε διαμορφωμένο κοντέινερ στο αμαξοστάσιο του
Δήμου, όπου βρίσκεται και ο χώρος μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων,
με αντικείμενο εργασίας «την έκδοση κινήσεων, διεκπεραίωση καυσίμων,
διεκπεραίωση επισκευών οχημάτων». Εξάλλου, ο Νικόλαος Νικολάου, υπάλληλος
κατηγορίας Δ.Ε. Εποπτών Καθαριότητας, ο οποίος φέρεται ως δικαιούχος του
186Α/2018 χρηματικού εντάλματος πληρωμής, εργάζεται ως Προϊστάμενος του
Τμήματος Καθαριότητας σε διαμορφωμένο κοντέινερ, που γειτνιάζει με το χώρο
εργασίας του προαναφερόμενου υπαλλήλου ΧΧΧ, στο αμαξοστάσιο του Δήμου,
όπου γίνεται, κατά τα προεκτεθέντα, και μεταφόρτωση ανακυκλώσιμων υλικών. Για
την καταβολή σε αυτούς του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για
το μήνα Ιούνιο του έτους 2018, εκδόθηκαν οι ελεγχόμενοι τίτλοι πληρωμής.
Β. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, οι υπό κρίση
δαπάνες παρίστανται μη νόμιμες, καθόσον ο φερόμενος ως δικαιούχος του
185Α/2018 χρηματικού εντάλματος πληρωμής, τακτικός υπάλληλος ΧΧΧ, παρέχων
εργασία διοικητικής φύσης, εξαιρείται ρητώς από τις επαγγελματικές ειδικότητες,
που, σύμφωνα με την εφαρμοστέα διάταξη, έχουν δικαίωμα λήψης του επιδόματος
αυτού. Τούτο δε δεν μεταβάλλεται εκ του γεγονότος ότι η εν λόγω εργασία του
παρέχεται σε χώρο στεγαζόμενο εντός των εγκαταστάσεων του αμαξοστασίου του
Δήμου – που λειτουργεί ως σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων, στον οποίο
πραγματοποιούνται καθημερινά οι λειτουργίες της υπηρεσίας καθαριότητας
(συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών και μεταφόρτωση για το ΚΔΑΥ Ιωαννίνων,
συγκέντρωση ηλεκτρικών συσκευών και ηλεκτρονικών αποβλήτων προς
απομάκρυνση για τα κέντρα αποσυναρμολόγησης, συγκέντρωση κλαδευμάτων,
υπολειμμάτων πρασίνου, στρωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων παντός τύπου,
ελαστικών, χρησιμοποιούμενων λαδιών οχημάτων για περαιτέρω επεξεργασία και
μεταφόρτωση, σπασμένοι και κατεστραμμένοι κάδοι απορριμμάτων, στάθμευση και
πλύση των απορριμματοφόρων και όλων των μηχανημάτων έργου του Δήμου) –
αφού δεν περιλαμβάνεται στις διάφορες ειδικότητες των εργαζομένων που
διεκπεραιώνουν την αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση, αξιοποίηση και
διάθεση των στερεών αποβλήτων στο Σ.Μ.Α., που, κατά τα γενόμενα δεκτά
ανωτέρω, μόνο αυτές ήθελε ο νομοθέτης να συμπεριλάβει στους δικαιούχους του
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Επιπροσθέτως, η εργασία του σε
χώρο στεγασμένο και ξεχωριστό από εκείνον των εγκαταστάσεων του Σ.Μ.Α. που
συντελείται η αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση, αξιοποίηση και διάθεση των
στερεών αποβλήτων, παρέχεται σε συνθήκες ουσιωδώς διάφορες από εκείνες των
εργαζομένων που επιτελούν τις ανωτέρω εργασίες στις οικείες εγκαταστάσεις του
Σ.Μ.Α. Περαιτέρω, ούτε ο Νικόλαος Νικολάου, φερόμενος ως δικαιούχος του
186Α/2018 χρηματικού εντάλματος πληρωμής, δικαιούται τη λήψη επιδόματος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθόσον, ναι μεν ως υπάλληλος κατηγορίας
Δ.Ε. Επόπτη Καθαριότητας συγκαταλέγεται στις ειδικές και περιοριστικώς
αναφερόμενες στο νόμο ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του
επιδόματος αυτού, πλην όμως η φύση των καθηκόντων του ως Προϊστάμενος του
Τμήματος Καθαριότητας, θέση ευθύνης στην οποία αυτός έχει τοποθετηθεί,
διαφοροποιείται ουσιωδώς από τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων που
διεκπεραιώνουν την αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση, αξιοποίηση και
διάθεση των στερεών αποβλήτων στις οικείες εγκαταστάσεις του Σ.Μ.Α.. Πέραν
των ανωτέρω, δεν αρκεί για να καταστήσει τους υπαλλήλους αυτούς δικαιούχους
του επίμαχου επιδόματος, ενόψει της στενής ερμηνείας των εν λόγω διατάξεων, το
γεγονός ότι, καθ’ όλο το ωράριο εργασίας τους, υφίστανται εξ αντικειμένου τις
επιβαρυντικές επιπτώσεις της επαφής με χώρους μεταφόρτωσης, ανακύκλωσης και
συλλογής απορριμμάτων, με τις εκλυόμενες οσμές και τη σκόνη των
απορριμμάτων, τη διάχυση των ρύπων στο σύνολο των εγκαταστάσεων του Σ.Μ.Α.
και την εν γένει αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου, απορριπτομένων
ως αβασίμων των περί του αντιθέτου προβαλλόμενων ισχυρισμών του Δήμου.
Εξάλλου, επίσης αβασίμως επικαλείται ο Δήμος το 11680/13.4.2018 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΧΧΧ, με το οποίο
γίνεται δεκτό ότι οι Προϊστάμενοι Καθαριότητας, όπως και οι εργαζόμενοι
ανεξαρτήτως ειδικότητας, οι οποίοι παρέχουν κατά πλήρες ωράριο την εργασία
τους στους επίμαχους χώρους, δικαιούνται το εν λόγω επίδομα, καθώς αυτό
αποτελεί έγγραφο παροχής οδηγιών εσωτερικής φύσης, στερούμενο επομένως, ως
εκ της φύσης του, δεσμευτικής ισχύος.
IV. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι εντελλόμενες δαπάνες είναι μη νόμιμες, και,
ως εκ τούτου, τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν πρέπει να
θεωρηθούν.
Για τους λόγους αυτούς
Αποφαίνεται ότι τα 185Α και 186Α, οικονομικού έτους 2018, χρηματικά
εντάλματα πληρωμής, ποσού 172,09 ευρώ εκάστου, του Δήμου ΧΧΧ δεν πρέπει
να θεωρηθούν.

aftodioikisi
Διαβάστε Περισσότερα » " Ελεγκτικό Συνέδριο: Έκρινε μη νόμιμα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε δημοτικούς υπαλλήλους "

ΠΑΣΟΚ: Ολοκληρώθηκε το συνέδριο «εξπρές» -Πρόεδρος Γεννηματά έως το 2021

Με την υπερψήφιση των καταστατικών προσαρμογών που εισηγήθηκε ο συντονιστής της ΚΟΕΣ και γραμματέας της Κ.Ο του ΚΙΝΑΛ, Βασίλης Κεγκέρογλου, ολοκληρώθηκε απόψε το έκτακτο συνέδριο «εξπρές» του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη συγχρονίζεται η θητεία τη Φώφης Γεννηματά ως προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τη θητεία της προέδρου Κινήματος Αλλαγής, δηλαδή μέχρι το 2021 οπότε και προβλέπεται η νέα διαδικασία εκλογής ηγεσίας.

Ταυτόχρονα εγκρίθηκε η καταστατική πρόβλεψη πως τα μέλη του ΠΑΣΟΚ συμμετέχουν στις οργανώσεις του Κινήματος Αλλαγής. Ακόμη τα στελέχη σύνεδροι του ΠΑΣΟΚ έδωσαν την συγκατάθεσή τους για τις ιδεολογικές και πολιτικές προτεραιότητες και του στόχους που θα πρέπει το Κίνημα Αλλαγής να διεκδικήσει.

Νωρίτερα ο Παύλος Γερουλάνος είχε θέσει θέμα ηγεσίας, ενώ ο ευρωβουλευτής του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης είχε ασκήσει έντονη κριτική στην κ. Γεννηματά, υπογραμμίζοντας ότι το συνέδριο δεν ήταν αντάξιο της ιστορίας του κόμματος.

aftodioikisi
Διαβάστε Περισσότερα » " ΠΑΣΟΚ: Ολοκληρώθηκε το συνέδριο «εξπρές» -Πρόεδρος Γεννηματά έως το 2021 "

Αντίρριο : Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος μετά από ανατροπή σκάφους

Ιστιοφόρο στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες αναποδογύρισε από την κακοκαιρία στην θαλάσσια περιοχή του Αντιρρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια και ένας ακόμη αγνοείται.
To patrastimes.gr αναφέρει ότι το σκάφος βούλιαξε την ώρα που στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι 7-8 μποφόρ.
H ίδια πηγή αναφέρει πως πρόκειται για Γάλλους υπηκόους.
Στο σημείο όπου έλαβε χώρα το συμβάν είναι σε εξέλιξη επιχείρηση Λιμενικού και Πυροσβεστικής.

Δυσκολεύουν την επιχείρηση οι καιρικές συνθήκες

Η κακοκαιρία φαίνεται πως δυσκολεύει το έργο του κλιμακίου της ΕΜΑΚ.
Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, καθίσταται δύσκολο για το κλιμάκιο να προσεγγίσει το σημείο ώστε να ανασύρει το άτομο, το οποίο φαίνεται να έχει χάσει τις αισθήσεις του.
Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν επιχειρούν 11 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 δύτες από την 6η ΕΜΑΚ.

Στο έργο δυσκολεύεται να συνδράμει επίσης και το πλήρωμα του σκάφους του Λιμενικού Σώματος.
Ζητήθηκε να μεταβεί στο σημείο κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών ενώ θα εξεταστεί η συνδρομή ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Θέλω βοήθεια»

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν την ανατροπή του σκάφους, υπήρξε κλήση μέσω ασυρμάτου στο Ολύμπια Ράδιο κάποιου που μιλούσε ελληνικά.
Ο ίδιος έκανε λόγο για προσπάθειες άλλου ατόμου που ήταν στη θάλασσα να δέσει το σκάφος και η κλήση τελείωσε με τη φράση «θέλω βοήθεια!».

Δείτε βίντεο από το σημείο:Διαβάστε Περισσότερα » " Αντίρριο : Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος μετά από ανατροπή σκάφους "

Το Ποτάμι αναστέλλει τη λειτουργία του

Αναστέλλει τη λειτουργία του το Ποτάμι, όπως αποφάσισε η ΜΕΣΥΑ (Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος). Η συνεδρίαση ήταν πολύωρη και την παρακολούθησαν δεκάδες εθελοντές και φίλοι του Ποταμιού.

Υπέρ της αναστολής του Ποταμιού ψήφισε το 63% των μελών που συμμετείχαν στη ψηφοφορία, ενώ κατά της αναστολής ψήφισε το 36%. Σημαντικό είναι ότι στη συνεδρίαση συμμετείχαν 93 από τα 106 μέλη της ΜΕ.ΣΥ.Α, δηλαδή το 98% των μελών. Σημειώνεται ότι η απόφαση της ΜΕΣΥΑ έρχεται σε συνέχεια της απόφασης του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος.

Στην ομιλία του, ο Σταύρος Θεοδωράκης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης της ΜΕ.ΣΥ.Α, είπε μεταξύ άλλων τα εξής: «Αναστέλλουμε σήμερα τη λειτουργία μας. Παραμερίζουμε τον εγωισμό μας και στέλνουμε ένα μήνυμα στους 86 χιλιάδες πολίτες που μας ψήφισαν στις ευρωεκλογές. Αλλά και στους 377 χιλιάδες πολίτες που σκίρτησαν μαζί μας την Άνοιξη του ’15. Τους ζητάμε να μην χάσουν αυτό που τους έκανε Ποτάμι. Τους ζητάμε να σκεφθούν αυτά που καταφέραμε. Τα παλιά συνθήματα, οι ρηχές αντιπαραθέσεις, οι αφορισμοί, οι κοκορομαχίες, τα εξυπνακίστικα σχόλια δεν είναι πολιτική.

Τους ζητάμε, λοιπόν, να βάζουν ψηλά τον πήχη, για τους πολιτικούς. Τους ζητάμε να διεκδικούν, ειλικρίνεια, ευθύτητα, αλήθεια! Ο σπόρος που ρίξαμε, θα φυτρώσει ξανά».

newsit
Διαβάστε Περισσότερα » " Το Ποτάμι αναστέλλει τη λειτουργία του "

Δεμένα τα πλοία στην Κεφαλονιά λόγω των θυελλωδών ανέμων

Δεμένα στα λιμάνια της Κεφαλονιάς, είναι τα πλοία που εκτελούν τα δρομολόγια Πόρος - Κυλλήνη και Σάμη - Πάτρα, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Ιόνιο.

Αυτή τη στιγμή οι ριπές των ανέμων φθάνουν έως και τα 9 μποφόρ, γεγονός που απαγορεύει τον απόπλου των πλοίων.

Στη Ζάκυνθο πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο των 17:00 από Κυλλήνη, αλλά στη συνέχεια αναμένεται να κλείσει η γραμμή έως και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Δεμένα τα πλοία στην Κεφαλονιά λόγω των θυελλωδών ανέμων "

Θάσος: Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας

Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου, τα σχολεία στη Θάσο, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς αναμένονται έντονες καταιγίδες και βροχοπτώσεις.

Η μη λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης της επικράτειας του Δήμου Θάσου αποφασίστηκε από τον δήμαρχο του νησιού, καθώς, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τα έντονα καιρικά φαινόμενα “καθιστούν επικίνδυνη την προσέλευση και παραμονή των μαθητών στα σχολεία”.

newsit
Διαβάστε Περισσότερα » " Θάσος: Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας "

«Έμεινα μ@λ@κ@ς, δεν είχα ακουστά την Επαναστατική Αυτοάμυνα» ισχυρίζεται ο Βαγγέλης Σταθόπουλος

Όχι μόνο αρνήθηκε ότι έχει σχέση με την τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατική Αυτοάμυνα», αλλά υποστηρίζει πως δεν είχε ακούσε καν πως υπάρχει: Ο προφυλακισμένος Βαγγέλης Σταθόπουλος, σε συνέντευξη του στο διαδικτυακό κανάλι Omniatv, αμφισβήτησε ακόμα και τα αποτελέσματα του τεστ dna που έκαναν οι αστυνομικοί και υποστήριξε ότι η δίωξή του έχει καθαρά πολιτικά κίνητρα.

Το πρώην μέλος του «Επαναστατικου Αγώνα» ανέφερε στη συνέντευξη του ότι μετά την αποφυλάκισή του ζούσε μια ήσυχη ζωή, ασχολούμενος με τη σχολή πολεμικών τεχνών. Σημείωσε δε, πως συμμετέχει σε μια πολιτική οργάνωση του αντιεξουσιαστικού χώρου - αλλά μέχρι εκεί.

Παρόλα αυτά, υποστηρίζει πως ο συγκατηγορούμενός του που στην ουσία περιέγραψε τη μεταφορά της γιάφκας αλλά και τη ληστεια στο Χολαργό, το έκανε για να πέσει στα μαλακά και να χρησιμοποιήσει τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου.

Ο Σταθόπουλος λέει πως την ημέρα που τραυματίστηκε ο Δημήτρης Χαντζηβασιλειάδης, τυχαία τον πήρε κάποιος τηλέφωνο πως ήταν τραυματισμένος και πήγε μόνο για να του δώσει τις πρώτες βοήθειες: «Θα το έκανα για κάθε σύντροφο του χώρου» είπε χαρακτηριστικά ενώ υποστηρίζει πως μετά δεν τον ξαναείδε και πως ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με τη ληστεία.

Πάντως, η αντιτρομοκρατική έχει εντοπίσει DNA του Σταθόπουλου στη μηχανή που χρησιμοποίησαν και οι δυο τους για να κάνουν τη ληστεία, προσπαθώντας μετά να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Συνέντευξη του Βαγγέλη Σταθόπουλου στο omniatv

Διαβάστε Περισσότερα » " «Έμεινα μ@λ@κ@ς, δεν είχα ακουστά την Επαναστατική Αυτοάμυνα» ισχυρίζεται ο Βαγγέλης Σταθόπουλος "

“Βούλιαξε” και πάλι η Βενετία! Συνεχίζονται οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην Ιταλία [pics]

Η Βενετία έχει”πνιγεί” και πάλι και έχει βυθιστεί εκ νέου κάτω από το νερό ενώ τα ίδια και χειρότερα συμβαίνουν στο Πιεμόντε στη βόρεια Ιταλία που βρίσκεται αντιμέτωπο με σφοδρές βροχοπτώσεις.
Μάλιστα η περιοχή της Αλεξάνδρεια (νότια του Τορίνο) βρίσκεται σε κρισιμότερη κατάσταση, καθώς 200 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν και 600 έχουν αποκλειστεί. Μία γυναίκα αγνοείται, σύμφωνα με τα ΜΜΕ στην Ιταλία.Η γειτονική Λιγουρία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό, όπου εξαιτίας των χειμάρρων λάσπης έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Γένοβα με τη Βιντιμίλια, στα σύνορα με τη Γαλλία.
photo Reuters
photo Reuters
photo Reuters
photo Reuters

Βορειότερα, στο Βαλ Νταόστα, 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν μετά το κλείσιμο πολλών επαρχιακών δρόμων εξαιτίας του υψηλού κινδύνου χιονοστιβάδων. Δέκα ημέρες μετά τις άνευ προηγουμένου εδώ και δεκαετίες πλημμύρες, η Βενετία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πλημμυρίδα (acqua alta) σήμερα το πρωί με το ύψος του νερού στα 130 εκατοστά πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, μακριά, εντούτοις, από το ιστορικό ρεκόρ των 187 εκατοστών (το υψηλότερο από το 1966), που καταγράφηκε τη 12η Νοεμβρίου, και είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στην πόλη.
Στα πλάνα που μεταδίδουν τα τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται άνθρωποι στη διάσημη πλατεία του Αγίου Μάρκου, να περπατούν με το νερό πάνω από το γόνατό τους.
Για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί μια διαδήλωση έπειτα από το κάλεσμα της συλλογικότητας “No Grandi Navi” (Όχι στα κρουαζιερόπλοια), προκειμένου οι συμμετέχοντες να καταγγείλουν την αδράνεια των αρχών μπροστά στις καταστροφές που απειλούν την πόλη, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco.
Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 12ης Νοεμβρίου είναι ακόμη νωρίς να υπολογιστούν με ακρίβεια, όμως, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, όπως μεταδίδουν ιταλικά ΜΜΕ, τα αιτήματα αποζημιώσεων ενδέχεται να φθάσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
newsit
Διαβάστε Περισσότερα » " “Βούλιαξε” και πάλι η Βενετία! Συνεχίζονται οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην Ιταλία [pics] "

Γερουλάνος: Έθεσε θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ -Ομιλία «φωτιά»

Θέμα αλλαγής ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, έθεσε ο Παύλος Γερουλάνος, κατά την ομιλία του στο συνέδριο στο ΣΕΦ. Μάλιστα ο κ. Γερουλάνος άφησε να εννοηθεί ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία δικής του κίνησης.

Με τα όσα είπε εκτιμάται ότι θα δρομολογήσει εξελίξεις…

Μάλιστα στην ομιλία του έθεσε και θέμα με την απαρτία των συνέδρων και αν μπορεί λόγω της χαμηλής συμμετοχής να πάρει το συνέδριο αποφάσεις.

Βασικά σημεία της ομιλία του έχουν ως εξής:

Συντρόφισσες και σύντροφοι
Όποιος κατάλαβε χθες κατάλαβε…

Μας ζητούν να θάψουμε το ΠΑΣΟΚ.
Όχι στο χώμα.
Σαν μικρή σφραγίδα στο συρτάρι ενός λογιστή.

Όχι σ’ ένα μεγάλο, τακτικό, ανοιχτό, δημοκρατικό συνέδριο

Με εκλεγμένους σύνεδρους

Με προσυνεδριακό διάλογο

Με πραγματικό συνεδριακό διάλογο

Με απαρτία και νομιμοποίηση

Αλλά σε ένα συνέδριο “παρωδία”

Με προσυνεδριακές απειλές και προσωπικούς χαρακτηρισμούς

Με εμμονική μυστικοπάθεια και αστείους τακτισμούς

Πνιγμένο στη θολούρα και την ανασφάλεια.

Σε κανέναν σας δεν αξίζει τέτοια συμπεριφορά

Πρωτίστως σε αυτήν εδώ τη δημοκρατική παράταξη.

Απέναντι σε αυτό σας φέρνω πάνω από 2000 φωνές που λένε «φτάνει πια».
Θέλουμε ένα συνέδριο τακτικό, δημοκρατικό, ανοιχτό, αληθινό

Που θα μιλήσουμε για δημοκρατία
Που θα μιλήσουμε για όραμα
Που θα μιλήσουμε για το πώς θα πορευτούμε

Πώς θα επουλώσουμε τα τραύματα από μια στρατηγική

που έδωσε σε κάθε «προσωπικότητα της Αριστεράς» βήμα να μας απαξιώνει
και κάθε «μεγαλοστέλεχος της Παράταξης» δικαίωμα να προστατεύει την καρέκλα του.

Διαλέξτε ποιον θα ακούσετε.

Πάνω από 2000 υπογραφές σε πέντε μέρες

Περισσότερες υπογραφές από τον κόσμο που κινητοποιήσατε

Περισσότερες υπογραφές από τον κόσμο που απαρτίζει το σώμα

Μαζί τους και οι σύνεδροι που σας γύρισαν την πλάτη

Μαζί και οι ψηφοφόροι που μας γύρισαν την πλάτη αλλά περιμένουν ακόμα από εμάς

Σε αυτόν τον κόσμο

Σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε κάτι ουσιαστικό.

Το πρώτο, να ακούσουμε.

Κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα
Πόρτα πόρτα.
Γειτονιά γειτονιά.
Όπως έκανα στον δήμο.

Ειδικά αυτούς που σήμερα απογοητευμένοι από όλα τα κόμματα σιγούν και μένουν σπίτι.

Ξεκινώντας από τα παιδιά μας που αδυνατούν σήμερα να καταλάβουν τι κάνουμε εδώ μέσα.

Το δεύτερο, να αποκτήσουμε ένα καταστατικό που θα διασφαλίζει τη δημοκρατία,

που θα φτιάχνει ένα κόμμα ανοιχτό και σύγχρονο.

Που θα απαντάει στις απαιτήσεις της εποχής.

Στις φωνές που θέλουν να διαμορφώνουν το μέλλον τους.

Και να συνδιαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας.

Τρίτο, να μεταφράσουμε το όραμά μας σε θέσεις και προτάσεις για κάθε Έλληνα για κάθε Ελληνίδα.

Να συνδιαμορφώσουμε με τον Έλληνα πολίτη ένα Σχέδιο Ελληνικό Ανθρωποκεντρικό Σοσιαλιστικό

Που απορρέει από το όραμά μας αλλά απαντάει στις σημερινές απαιτήσεις της κοινωνίας.

Που ξεκινάει από βαθιά πίστη στον Έλληνα.
Και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις όλων μας.

Που μιλάει για μια διαφορετική δομή διοίκησης,
Και ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης.

Που πρεσβεύει ριζική αποσυγκέντρωση της εξουσίας
Και οικονομία που χτίζεται από κάτω προς τα πάνω.

Που πρεσβεύει ότι η επόμενη γενιά που θα διεκδικήσει την εξουσία
θα είναι προετοιμασμένη να την απωλέσει

Και να την παραδώσει στα χέρια των Ελλήνων.

Τέταρτο, να συμφωνήσουμε τη στρατηγική.

Ιδεολογικός αντίπαλος η ΝΔ,
πολιτικός αντίπαλος ο ΣΥΡΙΖΑ

Ολομέτωπη επίθεση σε ό,τι μας χωρίζει
Στήριξη με αυτοπεποίθηση,
προτάσεις και συνεργασίες σε ό,τι μας ταιριάζει.

Τη μάχη, συντρόφισσες και σύντροφοι
την κερδίζει
αυτός που ηγείται
όχι αυτός που κρύβεται.

Τίτλοι τέλους λοιπόν.

Ό,τι έχει και δεν έχει μείνει στο ΠΑΣΟΚ το πάμε στο Κίνημα Αλλαγής.

Τις τοπικές μας οργανώσεις, τα όργανα,
τις επιτροπές, τους αξιωματούχους.
Ακόμα και τα έπιπλα.

Για να μην έχουμε λέει «δυισμό».

Αλλά μακάρι να ήταν αυτό το πρόβλημα.

Άλλο είναι.

Ότι ενώ σήμερα μας ζητούν να θάψουμε το ΠΑΣΟΚ εδώ μέσα

Αύριο όλοι ΠΑΣΟΚ θα λέμε ότι είμαστε εκεί έξω.

Η Νάντια και ο Οδυσσέας για να εκλεγούν βουλευτές.
Ο Τάκης στο συνδικαλιστικό του φορέα.

Ο Γιάννης για να τον ψηφίσουν δήμαρχο.

Ο Γιώργος στον συνεταιρισμό του.

Η Κατερίνα στο επιμελητήριο.

Ακόμα και η σημερινή ηγεσία που μας ζητάει να θάψουμε το ΠΑΣΟΚ,

Στις επόμενες εκλογές,
ΠΑΣΟΚ θα λέει ότι είναι.
Τον ήλιο δεν έβαλε στο ψηφοδέλτιο της;

Γιατί;

Διότι, μόνο ΠΑΣΟΚ υπάρχει εκεί έξω.

Διότι στο μυαλό του κόσμου το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο τα αρνητικά που μας οδήγησαν σε αυτό το συνέδριο.

Αλλά άπειρα θετικά που προσέφερε και προσφέρει ακόμα και σήμερα στην κοινωνία.

Και εδώ συνίσταται το απόλυτο παράδοξο.

Ο απόλυτος δυισμός.

Ενώ μας ζητούν να θάψουμε το ΠΑΣΟΚ εδώ μέσα,

το ΠΑΣΟΚ ζει εκεί έξω.

Το αντίθετο ακριβώς από αυτό που επικαλείται η ηγεσία.

Ποτέ στη ζωή σας,
πουθενά στον κόσμο,
δεν θα αντιμετωπίσετε μεγαλύτερο χάσμα
μεταξύ κομματικής ηγεσίας και κοινωνίας
από αυτό που βλέπετε εδώ σήμερα.

Και όταν υπάρχει τέτοιο χάσμα μεταξύ ηγεσίας και κοινωνίας,

η σφραγιδοποίηση είναι το πρώτο βήμα για το οριστικό κλείσιμο.

Χωρίς το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής μπαίνει με σιγουριά στις όχθες που χάραξε το Ποτάμι.

Γι’ αυτό, το πέμπτο που χρειάζεται να κάνουμε αν θέλουμε να κλείσουμε το χάσμα

είναι να αλλάξουμε ηγεσία.

Όχι για να υπηρετήσουμε προσωπικές φιλοδοξίες αλλά για να υπηρετήσουμε συλλογικές ανάγκες.

Ηγεσία με αυτοπεποίθηση όπως αυτή που αξίζει σε έναν λαό περήφανο,

ανοιχτή σε διαφορετικές απόψεις,

που συνθέτει και δεν διχάζει

Ακόμα και όταν ακούγονται διαφορετικές φωνές.

Που αντιλαμβάνεται την πολιτική αντιπαράθεση ως οξυγόνο

Και τη δημοκρατία ως μόνο πολιτικό εργαλείο σεβασμού και κύρους

Εργαλείο ελευθερίας

Δεν έχουμε τέτοια ηγεσία σήμερα .

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Σήμερα σας ζητούν να θάψετε το ΠΑΣΟΚ

Ψηφίστε ό,τι θέλετε.

Άλλωστε δεν έχετε απαρτία

Άλλωστε ό,τι και να θάψετε εδώ μέσα σήμερα
θα αναστηθεί εκεί έξω αύριο.

Δεν ξέρω πώς θα λέγεται,
δεν ξέρω πώς θα μοιάζει
Ξέρω όμως ότι ΠΑΣΟΚ θα είναι.

Και αυτό το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει σε χιλιάδες

Απλά εσείς σήμερα επιλέγετε από ποια μεριά της ιστορίας θα είστε.

Με αυτούς που το έθαψαν ή μ’ αυτούς που το Αναγέννησαν.

aftodioikisi
Διαβάστε Περισσότερα » " Γερουλάνος: Έθεσε θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ -Ομιλία «φωτιά» "

Λάρισα: Πέταξαν αυγό σε οδηγό και τους έστειλε στο νοσοκομείο!

Όλα συνέβησαν προχθές το βράδυ στην πεζογέφυρα στην αρχή της οδού Φαρσάλων, κάτω από συνθήκες που ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, κάποιος από την παρέα των πέντε νεαρών φαίνεται πως πέταξε αυγό σε αυτοκίνητο που περνούσε εκείνη την ώρα από την υπόγεια διάβαση.

Σύμφωνα με περιγραφές, οι νέοι τράπηκαν σε φυγή, με τον οδηγό του Ι.Χ. ωστόσο, κυνηγώντας τους να προφταίνει τον έναν από τους πέντε νεαρούς, έναν 18χρονο και με ξύλινο μπαστούνι να τον χτυπά στο κεφάλι, με τους υπόλοιπους της παρέας να σοκάρονται από την αιμορραγία.

Πάνω στον καβγά, ο οδηγός -με το ξύλινο μπαστούνι, που είχε στην κατοχή του ένας από την ομάδα των νεαρών – χτύπησε επίσης έναν 17χρονο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τους δύο νεαρούς, όπου διαπιστώθηκε ότι ο 17χρονος είχε τραυματισθεί ελαφρά και δεν απαιτήθηκε να νοσηλευθεί, ενώ ελαφρά τραυματίσθηκε στο κεφάλι και ο 18χρονος, στον οποίο και παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο οδηγός του Ι.Χ.παραμένει άγνωστος, καθώς μετά τον καβγά αποχώρησε, ενώ αστυνομικοί του Α.Τ. Λάρισας, που ερευνούν την υπόθεση, εξετάζουν τους λόγους, αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι ανήλικοι όταν πέταξαν το αυγό σε διερχόμενο αυτοκίνητο προκαλώντας την οργή του οδηγού. Το Α.Τ. Λάρισας αναζητεί επίσης τον οδηγό, καθώς κατηγορείται για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης.

Εφημερίδα Ελευθερία/onlarissa
Διαβάστε Περισσότερα » " Λάρισα: Πέταξαν αυγό σε οδηγό και τους έστειλε στο νοσοκομείο! "

ΛΥΣ.ΙΣΟ.ΛΑ.: Το νέο κόμμα της Θεοδώρας Μεγαλοοικονόμου

Το όνομα του νέου κόμματος που αποφάσισε να ιδρύσει αποκάλυψε η πρώην βουλευτής Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Το κόμμα της θα ονομάζεται ΛΥΣ.ΙΣΟ.ΛΑ. από τις λέξεις: Λυσιστράτη, Ισότητα, Λαμπιτώ.

«Λυσιστράτη, η Αθηναϊκή δημοκρατική, Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις και η Λαμπιτώ που είναι η Σπαρτιάτισσα ολιγαρχική», εξήγησε η κ. Μεγαλοοικονόμου.

Απαντώντας στο ερώτημα σε ποιον πολιτικό χώρο θα ανήκει το κόμμα της, είπε ότι θα πρόκειται για κόμμα του κέντρου που δεν θα έχει χρώμα. Εξήγησε ότι θα απευθύνετε κυρίως στις γυναίκες και στις ευάλωτες ομάδες.

«Λέει το Σύνταγμα, θα έχουμε μια ποσόστωση και δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να έχουμε 60% άνδρες και 40% γυναίκες. Εγώ θα το αντιστρέψω. Θα βάλω στο κόμμα 60% γυναίκες και 40% άνδρες. Και άνδρες που θα έχουν την ευαισθησία να υποστηρίξουν τις γυναίκες», είπε η κ. Μεγαλοοικονόμου.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε ότι τον σέβεται και πως κάνει έργο, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ότι προσπάθησε, «αλλά εσωκομματικά είχε λάθος συνεργάτες». Πρότεινε για επόμενη Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κ. Λούκα Κατσέλη.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " ΛΥΣ.ΙΣΟ.ΛΑ.: Το νέο κόμμα της Θεοδώρας Μεγαλοοικονόμου "

Αστεροσκοπείο: Μεγάλες ποσότητες βροχής φέρνει ο «Γηρυόνης» -Επικίνδυνη η κακοκαιρία

Προ των πυλών βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πολύ θυελλώδεις νοτιάδες από σήμερα μέχρι και την Τρίτη.

Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μεγάλη ένταση των φαινομένων και οι σημαντικές ποσότητες βροχής που θα πέσουν στο σύνολο της κακοκαιρίας, καθιστούν την κακοκαιρία δυνητικά επικίνδυνη και ικανή να δημιουργήσει προβλήματα.

Σήμερα Κυριακή βροχές και σποραδικές καταιγίδες εκδηλώνονται στα ηπειρωτικά (εξαιρούνται η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη), φαινόμενα που από το απόγευμα τοπικά θα ενταθούν και ενδεχομένως θα επηρεάσουν τις Σποράδες και τη Δυτική Κρήτη.

Από τις νυχτερινές ώρες της Κυριακής και τη Δευτέρα μέτωπο πολύ ισχυρών βροχών και καταιγίδων θα διασχίσει το σύνολο της χώρας, με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Τα φαινόμενα σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο νομό Αττικής και την πόλη της Αθήνας από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το μεσημέρι της Δευτέρας.

aftodioikisi
Διαβάστε Περισσότερα » " Αστεροσκοπείο: Μεγάλες ποσότητες βροχής φέρνει ο «Γηρυόνης» -Επικίνδυνη η κακοκαιρία "

Θεοδωρικάκος: «Η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι που μπορεί να μπαίνει ο καθένας»

O υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε στο στο ράδιο ΘΕΜΑ 104,6 και κληθείς να σχολιάσει τη συζήτηση που έχει ανοίξει αναφορικά με εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών σε ακατοίκητα νησιά, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι δεν του αρέσει να παίρνει μέρος σε συζητήσεις που δεν έχουν νόημα και πως η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την πολιτική της στο ζήτημα.

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία ο μεγαλύτερος όγκος ανθρώπων που φτάνουν στα ελληνικά νησιά είναι οικονομικοί μετανάστες. «Δεν είναι το προφίλ των ανθρώπων που είχαμε συνηθίσει σε παλαιότερα χρόνια. Η συνολική πολιτική της κυβέρνησης περιλαμβάνει μία σειρά από μέτρα, τα οποία πείθουν σταδιακά την κοινή γνώμη, ότι η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι και στην Ελλάδα δεν μπορεί να μπαίνει όποιος θέλει, όπου θέλει και μετά να κάνει ό,τι θέλει».

Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα

Αναφορικά με την κριτική που εκφράζει η αντιπολίτευση για το σχέδιο της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό, ο κ. Θεοδωρικάκος σχολίασε ότι η αντιπολίτευση πρέπει να μάθει ότι η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα και συμπλήρωσε ότι η χώρα πληρώνει τις συνήθειες που έχουν αποκτήσει όλη επί χρόνια σε αυτό το ζήτημα.

«Φυλακή δεν είναι να έχεις σοβαρό κράτος. Ας μας πει η αντιπολίτευση σε ποια χώρα του κόσμου επιτρέπεται να μπαίνει όποιος θέλει, χωρίς άδεια, παρανόμως, και να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στη χώρα αυτή; Αν κάποιος πάει παρανόμως στις ΗΠΑ έχει τύχει να κυκλοφορεί ελεύθερος; Αν μπει κάποιος παρανόμως στη Ρωσία έχει τύχει να κυκλοφορεί ελεύθερος; Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε γιατί είναι ένα πολύ κακό παράδειγμα να κυκλοφορούν χιλιάδες άνθρωποι στο εσωτερικό της χώρας χωρίς να γνωρίζουν ποιοι είναι, από που έρχονται και τι κάνουν εδώ», σημείωσε.

Να ψηφίσουν όλοι το νομοσχέδιο για τους αποδήμους.

Σχετικά με την αυριανή ψηφοφορία για την ψήφο των αποδήμων, ο Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι και οι 300 βουλευτές οφείλουν να ψηφίσουν τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.

«Δεν μπορώ να ξέρω αν θα ψηφιστεί και από τους 300 αλλά νιώθω την υποχρέωση να επαναλάβω σήμερα ότι οφείλουν και οι 300 να ψηφίσουν τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου με το οποίο διευκολύνονται οι συμπατριώτες μας που ζουν στο εξωτερικό να ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας τους. Είναι ένα αυτονόητο δημοκρατικό δικαίωμα που επιβεβαιώνει τον δεσμό των Ελλήνων όπου και αν βρίσκονται με την πατρίδα. Προβλέπεται από το Σύνταγμα και επί δεκαετίες δεν έχει μπορέσει να γίνει κατορθωτό διότι υπήρχε η συνθήκη ότι κάτι τέτοιο απαιτούσε 200 ψήφους από το ελληνικό κοινοβούλιο».

mononews
Διαβάστε Περισσότερα » " Θεοδωρικάκος: «Η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι που μπορεί να μπαίνει ο καθένας» "

Έρχεται διαγραφή οφειλών και προστίμων κάτω των 10 ευρώ – Ποιους αφορά

Στην άπαξ διαγραφή προστίμων και οφειλών προς το Δημόσιο κάτω των 10 ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η κυβέρνηση σε μια κίνηση «εξορθολογισμού» του συστήματος συλλογής δημοσίων εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής της Κυριακής», η ρύθμιση θα αφορά 500.000 οφειλέτες, με αποτέλεσμα αυτομάτως να μειωθούν σε κάτω από τρία εκατομμύρια οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Πρόκειται για μια κίνηση που πέραν των πολιτών ουσιαστικά αποφέρει όφελος και στο ίδιο το Δημόσιο καθώς το κόστος για την έκδοση ειδοποιήσεων, την είσπραξη μέσω ebanking και τον φόρτο που δημιουργείται για τους υπαλλήλους, αποσπώντας τους από άλλες υποθέσεις, είναι στην πράξη πολλαπλάσιο.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η ρύθμιση το πιθανότερο είναι να ενσωματωθεί ως τροπολογία στο επερχόμενο φορολογικό νομοσχέδιο.

aftodioikisi
Διαβάστε Περισσότερα » " Έρχεται διαγραφή οφειλών και προστίμων κάτω των 10 ευρώ – Ποιους αφορά "

Διακόπηκε η κυκλοφορία τρένων μεταξύ Σερρών και Δράμας


Για διακοπή κυκλοφορίας τρένων στο τμήμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης μετά τις Σέρρες προς την Δράμα, μέχρι να υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, ενημερώνει ο ΟΣΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο διαχειριστής της υποδομής ΟΣΕ διέκοψε την κυκλοφορία των τρένων στο συγκεκριμένο τμήμα «λόγω μετατόπισης γέφυρας από τις βροχές. Τα δρομολόγια Σέρρες – Αλεξανδρούπολη θα εκτελούνται με λεωφορεία, μέχρι νεοτέρας» όπως επισημαίνεται.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας του ΟΣΕ Μακεδονίας- Θράκης, Χρήστος Τούρτας, πρόκειται «για γέφυρα αποκλειστικά σιδηροδρομική, 1,5 χλμ έξω από τις Σέρρες. Χθες το βράδυ διαπίστωσε πρόβλημα ο υπεύθυνος υπάλληλος γραμμής και ενημερωθήκαμε άμεσα».

Ο κ. Τούρτας επισήμανε ότι ήδη βρίσκονται στο σημείο «συνεργεία τεχνικών του ΟΣΕ προκειμένου να έχουν ακριβή εικόνα της κατάσταση και να αποκαταστήσουν το πρόβλημα στη σιδηροδρομική γέφυρα».

euro2day
Διαβάστε Περισσότερα » " Διακόπηκε η κυκλοφορία τρένων μεταξύ Σερρών και Δράμας "

ΔΕΗ: «Γαλάζιο» εμφύλιο κήρυξαν συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ

«Γαλάζιος» εμφύλιος εμφύλιος για το κλείσιμο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Οργανώσεις της ΔΑΚΕ από δύο σωματεία, μετά από όσα ανακοινώθηκαν για το κλείσιμο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, εξέδωσαν το παρακάτω κοινό δελτίο Τύπου:

«Όλες αυτές τις ημέρες-εβδομάδες, παρακολουθούμε τι «μέλλει γίγνεσθαι» για την Μεγαλόπολη μετά την απόφαση της Κυβέρνησης για κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.

Εργαζόμενοι, κάτοικοι, φορείς, Δήμος και Εκκλησία συνεδριάζουν, συσκέφτονται, αγωνιούν για το μέλλον αυτού του τόπου.

Έγιναν πολλά συμβούλια από όλους τους φορείς.

Όμως το πιο σοβαρό και κρίσιμο συμβούλιο έγινε παρουσία όλων στον Δήμο Μεγαλόπολης. Παρόντες όλοι οι φορείς, μεγάλοι απόντες όμως οι Βουλευτές και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Γιατί άραγε;

Ας πάρουμε την Περιφέρεια πρώτα.

Παρόλο που έχει παρθεί απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε με μοναδικό θέμα το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων, αυτή η απόφαση δεν υλοποιείται με ευθύνη του κ. Νίκα. Επίσης καμία στήριξη στον Δήμο μέχρι σήμερα.

Η Περιφέρεια όμως δηλώνει παρών στην διεκδίκηση των έργων από ΕΑΠ . 50/50 η μοιρασιά!! Σταμάτημα στην κατασκευή σε μαντρούλες λέει ο Περιφερειάρχης και αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΑΠ…. για την μεγάλη ανάπτυξη της περιοχής… και την απολιγνιτοποίηση. Δηλαδή με τα 20 εκατομμύρια ευρώ;

Φανταστείτε ποια είναι η αξία της περιοχής για τον άλλοτε Δήμαρχο της Καλαμάτας; Αλήθεια σαν Δήμαρχος δεν διεκδικήσατε; Δεν εκφράζατε τις ανησυχίες σας; Αλήθεια σαν Δήμαρχος όλο οι άλλοι έφταιγαν; Ενώ σαν Περιφερειάρχης ακολουθείτε την κυβερνητική θέση στο θέμα του κλεισίματος των μονάδων;

Οι Βουλευτές

Ας αφήσουμε τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Είναι άκαιρο και αβάσιμο να πούμε κάτι διότι και οι δυο στο παρελθόν έχουν δείξει τις προθέσεις τους για την Μεγαλόπολη, ο μεν του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε την πώληση, ο δε του ΚΙΝΑΛ περιμένει ακόμα τι θα πει το κόμμα του.

Και πάμε στον Βουλευτή του νομού που προέρχεται από την Ν.Δ. Παρόλο που τον ψήφισε η Μεγαλόπολη, παρόλο που η θέση του επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάθετα αντίθετος στην πώληση μονάδων, παρόλο που μας έκανε διάφορες συγκεντρώσεις για το καλό της ΔΕΗ, παρόλο που μας έταζε ότι θα προσπαθήσει για το καλό της ΔΕΗ και της περιοχής και έλεγε ότι θα υπάρχει συνεννόηση το τι θα γίνει, ξαφνικά μετά την εκλογή του και μετά τις ανακοινώσεις για κλείσιμο των μονάδων εξαφανίστηκε.

Δεν σας κρύβουμε βέβαια ότι εμφανίστηκε ως δια μαγείας στο Υπουργείο στην συνάντηση των εκπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης για να εκμεταλλευθεί την προσπάθεια και να κλέψει τις εντυπώσεις ότι τάχα είναι παρών στα προβλήματα της περιοχής. Μάλιστα στην συνάντηση αυτή τόνισε ότι πρέπει να κλείσει η μονάδα 3 της Μεγαλόπολης διότι είναι πολλά τα χρήματα που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απολιγνιτοποίηση. Και καλύτερα να κλείσει τώρα , παρά μετά από 3 χρόνια. Ανέφερε επίσης και άλλες ιδέες , κόντρα σε αυτές που θέλει η τοπική κοινωνία της Μεγαλόπολης.

Λυπούμαστε κύριε «Μαυρογιαλούρε», λυπούμαστε κύριε Βουλευτά που με την ψήφο σας και την απόφαση της Κυβέρνησης που είστε μέλος θα στείλετε 1.300 εργαζόμενους στην καθημερινή αβεβαιότητα.

Λυπούμαστε για την Μεγαλόπολη που θα την κάνετε μεγάλο χωριό. Λυπούμαστε που την αυτοκριτική σας την κάνατε μόνο όταν είσαστε αντιπολίτευση. Λυπούμαστε που σας παρείχαμε την ψήφο μας και αντί να σταθείτε δίπλα μας, μας δείχνετε την κρυφή σας αλαζονεία και πόσο μεγάλο είναι το “καβαλίκεμα του καλαμιού” της εξουσίας.. Λυπούμαστε που παίρνετε στο λαιμό σας μια ολόκληρη περιφέρεια με τις ιδέες σας και τις κομματικές εμπάθειες σας για το κλείσιμο των μονάδων.

ΕΜΕΙΣ ΣΑΝ ΔΑΚΙΤΕΣ ΠΑΛΕΨΑΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΘΕΑΤΕΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ.

ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΔΑΚΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΒΟΗΘΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

aftodioikisi
Διαβάστε Περισσότερα » " ΔΕΗ: «Γαλάζιο» εμφύλιο κήρυξαν συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ "

Σταϊκούρας: Σε μετρητά το μέρισμα, πιθανό νέο επίδομα θέρμανσης

Καλεσμένος στην εκπομπή «Τώρα ό,τι συμβαίνει» στο OPEN ήταν το πρωί της Κυριακής ο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ο οποίος είπε πως «τέλος του έτους θα χορηγηθεί το επίδομα θέρμανσης και ανάλογα με τα περιθώρια θα δούμε μήπως δοθεί ένα extra κονδύλι και για τον Ιανουάριο».

Σχετικά με τα αναδρομικά είπε «ότι θα τα πληρώσουμε λαμβάνοντας υπόψιν τις δημοσιονομικές προτεραιότητες και το δημοσιονομικό περιθώριο. Όσον αφορά το ύψος των αναδρομικών, αυτό θα το δούμε».

Όσον αφορά το κοινωνικό μέρισμα,ο κ.Σταϊκούρας «ότι την εβδομάδα αυτή θα βγει η απόφαση για το μέρισμα. Θα δοθεί σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες, σε χρήμα και στο χέρι και δεν θα είναι μόνιμου χαρακτήρα».

«Ότι για την ώρα έχουμε μειώσει τον ΕΝΦΙΑ μέχρι τώρα 22%.Εχουμε υποσχεθεί προεκλογικά 30%. Εκτιμούμε ότι θα μειώσουμε τον ΕΝΦΙΑ.Τον Μάιο του 2020 θα έχουμε εικόνα για το πόσο θα μειώσουμε περαιτέρω τον ΕΝΦΙΑ» είπε για τον ΕΝΦΙΑ.

Σχετικά με την 13η σύνταξη ο υπουργός Οικονομικών είπε «ότι θα διατηρηθεί το κονδύλι των 800 εκατομμυρίων για τους συνταξιούχους».

«Ότι θα εξαιρούνται από την υποχρέωση των ηλεκτρονικών δαπανών και τα ποσά που καταβάλονται για διατροφή διαζυγίου, αλλά και τις δωρεές προς το Δημόσιο και τα ιδρύματα».Επίσης ανέφερε «ότι θα περιλαμβάνει και διατάξεις για τα ηλεκτρονικά βιβλία και ηλεκτρονική τιμολόγηση» συμπλήρωσε.

Τέλος για την φορολοταρία ο κ.Σταϊκούρας επισήμανε «ότι αυτή δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.Θα προχωρήσουμε σε μια νέα φορολοταρία,όπου θα δίνουμε παροχές σε είδος,όπως αυτοκίνητα,κάρτες απεριορίστων διαδρομών σε λεωφορεία»news
Διαβάστε Περισσότερα » " Σταϊκούρας: Σε μετρητά το μέρισμα, πιθανό νέο επίδομα θέρμανσης "

Ολοκληρώθηκε το ελληνικό τμήμα του αγωγού TAP

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του ελληνικού τμήματος του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ, ο οποίος στις αρχές Δεκεμβρίου μπαίνει σε δοκιμαστική λειτουργία, προκειμένου το 2020 να ξεκινήσουν οι παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Αλβανία και αργότερα σε περισσότερες χώρες της Βαλκανικής.

Πρόκειται, όπως σημειώνει το ΑΠΕ, για έργο ιδιαίτερης γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας για τη χώρα μας, καθώς συμβάλλει στην ανάδειξη της Ελλάδας σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, προσθέτει μία νέα πηγή εφοδιασμού τόσο της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής αγοράς με φυσικό αέριο ενώ αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, με σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία: τόσο τα υλικά και οι εργολαβίες κατασκευής όσο και η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων προέρχονται από την ελληνική αγορά και τις τοπικές κοινωνίες.

«Στην Ελλάδα, η μηχανική κατασκευή του αγωγού έχει ολοκληρωθεί και προετοιμαζόμαστε για τη φάση των δοκιμών που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις αρχές Δεκεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτής της φάσης των δοκιμών, ο ΤΑΡ θα εισάγει -ελεγχόμενα, σταδιακά και ανά τμήμα- φυσικό αέριο στον αγωγό», επισημαίνει στο ΑΠΕ-MPE η Διευθύντρια Επικοινωνίας Ελλάδας του ΤΑΡ, Κατερίνα Μουζουράκη. «Η παρούσα – προσθέτει - είναι η φάση της θέσης του αγωγού σε δοκιμαστική λειτουργία (commissioning), η οποία ελέγχει ότι η υποδομή είναι απόλυτα ασφαλής και έτοιμη για λειτουργία -σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα λειτουργίας και ασφαλείας».

Η δοκιμαστική λειτουργία θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, ωστόσο μέσα στο 2020 θα ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία του αγωγού με την έναρξη παραδόσεων φυσικού αερίου στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά. Ο ΤΑΡ έχει μήκος 878 χιλιόμετρα, από τα ελληνοτουρκικά σύνορα μέχρι την Ιταλία μέσω Αλβανίας. Σημειώνεται ότι κατά την κατασκευαστική περίοδο οι συγκολλήσεις των σωλήνων ελέγχονταν με υπερήχους ενώ έχει προηγηθεί πλήρωση του αγωγού με νερό υπό αυξημένη πίεση για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων.

Το φυσικό αέριο για τη δοκιμή του ΤΑΡ προέρχεται από τον αγωγό ΤΑΝΑΡ, που θα μεταφέρει αέριο από το Αζερμπαιτζάν μέσω Τουρκίας στην Ελλάδα. Πρόκειται για τον λεγόμενο νότιο διάδρομο φυσικού αερίου, συνολικού μήκους άνω των 4.000 χιλιομέτρων που σχεδιάστηκε προκειμένου να εξασφαλίσει μια νέα πηγή εφοδιασμού της Ευρώπης.

Η ολοκλήρωση του αγωγού ΤΑΡ εκτός από την προσθήκη μιας ακόμη πηγής εφοδιασμού της ελληνικής αγοράς με φυσικό αέριο, γεγονός που τονώνει τον ανταγωνισμό και αυξάνει την ασφάλεια εφοδιασμού, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τροφοδοσία των χωρών της περιοχής με αέριο από το Αζερμπαϊτζάν μέσω Ελλάδας, σε πρώτη φάση με τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό (IGB) που βρίσκεται επίσης υπό κατασκευή και θα διασυνδεθεί με τον ΤΑΡ. Οι τελευταίες συμφωνίες για την κατασκευή του IGB υπεγράφησαν τον Οκτώβριο στη Σόφια από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη και την ομόλογό του υπουργό Ενέργειας της Βουλγαρίας Temenuzhka Petkova.

Ο ΤΑΡ θα έχει μεταφορική ικανότητα 10 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου το χρόνο με δυνατότητα επαύξησης στα 20 δισ. στο μέλλον. Μέτοχοι του ΤΑΡ είναι οι εταιρείες BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) και Axpo (5%). Η κατασκευή του αγωγού ξεκίνησε το Μάιο του 2016 και ο προϋπολογισμός του έργου ξεπέρασε το 1,5 δισ. ευρώ.

euro2day
Διαβάστε Περισσότερα » " Ολοκληρώθηκε το ελληνικό τμήμα του αγωγού TAP "

Πάνω από 700 μετανάστες και πρόσφυγες έφτασαν σε 24 ώρες σε νησιά του ανατ. Αιγαίου

Τουλάχιστον 643 μετανάστες και πρόσφυγες αποβιβάστηκαν το τελευταίο 24ωρο με λέμβους σε διάφορα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, σε 17 διαφορετικά περιστικά που έλαβαν χώρα σε Λέσβο, Σάμο, Φαρμακονήσι, Ρόδο, Καλόλυμνο και Ψέριμο.

Το ίδιο χρονικό διάστημα 60 μετανάστες και πρόσφυγες διασώθηκαν από το Λιμενικό σώμα σε σε δύο περιστατικά έρευνας και διάσωσης που έλαβαν χώρα σε θαλάσσιες περιοχές της Μυτιλήνης και της Σάμου.

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, κατηγόρησε το Σάββατο την Τουρκία για «απανθρωπιά και αναλγησία» έναντι των προσφύγων και παραβίαση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και της συμφωνίας της με την ΕΕ. Από πλευράς του, ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιώργος Κουμουτσάκος,είπε πως τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα «είναι ένα βήμα ενίσχυσης της προστασίας της δημοκρατίας» και όχι φυλακές, μα «αυστηρά ελεγχόμενοι χώροι που έχουν στόχο να λειτουργήσουν αποτρεπτικά και αποτελεσματικά τόσο στην αποτροπή εισόδου προσφύγων μεταναστών όσο και στη διαχείριση του ζητήματος εσωτερικά».

Προ ημερών ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέλυσε τον σχεδιασμό του για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού/ προσφυγικού, αναδεικνύοντας παράλληλα τις ευθύνες ΕΕ και Τουρκίας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την πρόθεση του να δώσει ακόμα περισσότερη έμφαση του θέματος στη διεθνή σκηνή, ενώ στάθηκε στην ανάγκη εθνικής στρατηγικής για την εξεύρεση λύσης.

Παράλληλα αναφέρθηκε στη βούληση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις διαδικασίες για την έγκριση ή την απόρριψη των αιτήσεων ασύλου, στην ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων και στην αποσυμφόρηση των νησιών. Επίσης, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την Σάμο, τόνισε την απόφαση να κλείσουν κάποιοι καταυλισμοί - μεταξύ των οποίων η Μόρια- και να δημιουργηθούν οργανωμένες δομές. Ακόμη, αναφέρθηκε στην ξεχωριστή πρόνοια που θα υπάρξει για τις τοπικές κοινωνίες, όπως για τα νησιά Λέσβο, Λέρο, Κω, Σάμο, Χίο, στα οποία θα παραταθούν μέχρι το τέλος του 2020 οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α

huffingtonpost
Διαβάστε Περισσότερα » " Πάνω από 700 μετανάστες και πρόσφυγες έφτασαν σε 24 ώρες σε νησιά του ανατ. Αιγαίου "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news