facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Αναδρομική προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών από τον Μάιο ζητά το ΣτΕ

Την αναδρομική προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων από τις 21 Μαΐου 2015 ζητά το ΣτΕ από το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με απόφασή του που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Σήμερα άλλωστε αναμένεται να παραδοθεί στον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο το πόρισμα της ειδικής επιτροπής η οποία είχε συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών με αντικείμενο ακριβώς την προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στο επίπεδο των εμπορικών τιμών.

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν έχει καταλήξει ακόμα πώς θα κινηθεί με το θέμα αυτό, καθώς η απόφαση έχει μεγάλο αντίκτυπο στην φορολογία ακινήτων και συγκεκριμένα στον καθορισμό του ΕΝΦΙΑ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης έχει δημόσια δηλώσει ότι η απόφαση του ΣτΕ ουδόλως επηρεάζει το ύψος του ΕΝΦΙΑ για το 2015. Στον βαθμό όμως όπου το υπουργείο Οικονομικών προχωρήσει άμεσα, όπως εξετάζεται, στην προσαρμογή των τιμών ζώνης, είναι ανοικτό το ενδεχόμενο ο νέος φόρος ακινήτων, ο οποίος μελετάται να αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ το 2016, να υπολογιστεί με βάση τις νέες τιμές.

Αναλυτικά, η απόφαση του ΣτΕ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Οκτωβρίου 2015, με την εξής σύνθεση: Νικ. Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, ελλείποντος του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νικ. Μαρκουλάκης, Αικ. Σακελλαροπούλου, Δ. Σκαλτσούνης, Γ. Ποταμιάς, Ε. Νίκα, Γ. Τσιμέκας, Αντ. Ντέμσιας, Φ. Ντζίμας, Σπ. Χρυσικοπούλου, Μ. Παπαδοπούλου, Ε. Κουσιουρής, Κων. Κουσούλης, Αντ. Χλαμπέα, Π. Μπραΐμη, Π. Χαμάκος, Αν. – Μ. Παπαδημητρίου, Ελ. Παπαδημητρίου, Σύμβουλοι, Χρ. Λιάκουρας, Ευστ. Σκούρα, Ελ. Μουργιά, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Γ. Ποταμιάς και Φ. Ντζίμας καθώς και η Πάρεδρος Ευστ. Σκούρα μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.

Για να δικάσει την από 6 Μαρτίου 2014 αίτηση:
των: 1) ... και 13) ..., οι οποίοι παρέστησαν με τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Αναστάσιο Αβραντίνη, που τον διόρισαν με πληρεξούσιο,
κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τη Χριστίνα Διβάνη, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

Η υπόθεση εισήχθη εκ νέου στην Ολομέλεια μετά την ΣτΕ 4003/2014 αναβλητική απόφασή της και κατόπιν της από 26 Ιουνίου 2015 πράξης του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 εδάφ. β΄, 20 και 21 του π.δ. 18/1989.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: α) η παράνομη παράλειψη της Διοίκησης να εκδώσει την απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 και β) το 1025803 ΕΞ 2014/10.2.2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της παραπεμπτικής αποφάσεως, η οποία επέχει θέση εισηγήσεως, από τον εισηγητή, Σύμβουλο Δ. Σκαλτσούνη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων που παρέστησαν, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά το Νόμο

1. Επειδή, ζητείται η ακύρωση α) της παράλειψης της Διοίκησης να εκδώσει απόφαση περί αναπροσαρμογής της φορολογητέας αξίας των ακινήτων κατά το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982· β) του 1025803/10.2.2014 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο εκδόθηκε σε απάντηση σχετικής αίτησης των ήδη αιτούντων και άλλων φορολογουμένων.

2. Επειδή, μετά την έκδοση της ΣτΕ 4003/2014 εν μέρει οριστικής και εν μέρει προδικαστικής απόφασης της Ολομέλειας, η αίτηση εισήχθη ενώπιον της Ολομέλειας με την 1055/2014/26.6.2015 πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου.

3. Επειδή, λόγω κωλύματος του ήδη Αντιπροέδρου Νικολάου Μαρκουλάκη, τακτικού μέλους της σύνθεσης που εκδίκασε την υπόθεση, έλαβε μέρος στη διάσκεψη, ως τακτικό μέλος, ο Σύμβουλος Γεώργιος Ποταμιάς, αναπληρωματικό μέχρι τότε μέλος της σύνθεσης (άρθρο 26 παρ. 2 ν. 3719/2008 (Α΄ 241), με το οποίο προστέθηκαν τέσσερα εδάφια στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8)· 164/2014 πρακτικό διάσκεψης Ολομέλειας).

4. Επειδή, με την άνω απόφαση κρίθηκε ότι για την αίτηση είχε καταβληθεί το νόμιμο παράβολο, ότι αυτή ήταν απορριπτέα ως απαράδεκτη ως προς τους μη νομιμοποιηθέντες αιτούντες (...) και ότι οι λοιποί αιτούντες ασκούν την αίτηση με έννομο συμφέρον και ομοδικούν.

5. Επειδή, περαιτέρω, με την ίδια απόφαση κρίθηκαν τα ακόλουθα: κατά το άρθρο 45 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 είναι δυνατόν να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως κατά παράλειψης της διοικητικής αρχής να προβεί σε οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια ή κατά ρητής άρνησης αυτής να προβεί στην ενέργεια αυτή, εφ' όσον ο νόμος ή υπερκείμενος του νόμου κανόνας δικαίου της επιβάλλει την υποχρέωση να ρυθμίσει συγκεκριμένο ζήτημα με την έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης. Τέτοια παράλειψη ή άρνηση δεν στοιχειοθετείται, κατ' αρχήν, όταν ο νόμος παρέχει την εξουσία στη διοικητική αρχή να ρυθμίζει ζήτημα με κανονιστική πράξη· τούτο, διότι η εκτίμηση της σκοπιμότητας για την έκδοση ή μη κανονιστικής πράξης και για το χρόνο έκδοσής της ανήκει στην ανέλεγκτη από τον ακυρωτικό δικαστή κρίση της διοικητικής αρχής. Κατ' εξαίρεση, στοιχειοθετείται παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενεργείας είτε όταν η νομοθετική εξουσιοδότηση επιβάλλει στη Διοίκηση την υποχρέωση να εκδώσει κανονιστική πράξη, εφ' όσον συντρέχουν ορισμένες αντικειμενικές προϋποθέσεις ή εφ' όσον τίθεται ορισμένη προθεσμία, είτε όταν η υποχρέωση της Διοίκησης να προβεί σε κανονιστική ρύθμιση προκύπτει ευθέως από το Σύνταγμα. Στις περιπτώσεις αυτές, η άσκηση της αρμοδιότητας προς κανονιστική ρύθμιση καθίσταται δέσμια, η παράλειψη δε της Διοίκησης να ασκήσει την κανονιστική αρμοδιότητά της δεν είναι νόμιμη (ΣτΕ 1849/2009 Ολομ., ΣτΕ 3749/2013 Ολομ.).

6. Επειδή, περαιτέρω, κρίθηκαν τα ακόλουθα: στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τα άρθρα 14 παρ. 1 του ν. 1473/1984 (Α΄ 127) και 14 παρ. 18 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43 και διορθ. σφαλμ. Α΄ 51) και η παράγραφος 2 με τα άρθρα 24 παρ. 8 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2) και 14 παρ. 11 του ν. 1882/1990, ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς ή προίκας, λαβαίνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης, που είναι καθορισμένες από πριν κατά ζώνες ή οικοδομικά τετράγωνα και κατ' είδος ακινήτου, όπως αστικό ακίνητο, μονοκατοικία, διαμέρισμα, κατάστημα, αγρόκτημα και άλλα. Οι τιμές εκκίνησης αυξάνονται ή μειώνονται ποσοστιαία ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των ακινήτων, όπως για τα διαμερίσματα η παλαιότητα, η θέση στο οικοδομικό τετράγωνο ή στον όροφο της πολυκατοικίας, για τα καταστήματα η εμπορικότητα δρόμου, το πατάρι, το υπόγειο, για τα αγροκτήματα η καλλιεργητική αξία, η τουριστική ή παραθεριστική σημασία και άλλα. Οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσής τους θα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, μετά από εισήγηση Επιτροπών που θα αποτελούνται από οικονομικούς υπαλλήλους, μηχανικούς του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλα πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή ιδιάζουσα εμπειρία και θα συγκροτούνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο τιμές αναπροσαρμόζονται το βραδύτερο, ανά διετία, με τις κατά την παράγραφο 2 του παρόντος αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών. 2. Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζονται: α) η καταχώρηση των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους σε πίνακες και η συσχέτισή τους με διαγράμματα που καταρτίζονται με βάση χάρτες, β) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε ολόκληρη τη χώρα ή ορισμένες περιοχές αυτής, ή πόλεις και για όλα τα ακίνητα ή για ορισμένη κατηγορία τούτων...». Κατά την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 1473/1984: «Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας, ο φορολογούμενος αναγράφει στην οικεία φορολογική δήλωση την κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου οριζόμενη αξία τους, με βάση την οποία βεβαιώνεται ο φόρος που αναλογεί. Αν ο υπόχρεος σε φόρο θεωρεί την προκαθορισμένη αξία μεγαλύτερη από την αγοραία έχει το δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της δήλωσής του, να ζητήσει με προσφυγή τον προσδιορισμό της αξίας, από το αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Αν ασκηθεί προσφυγή, ο Οικονομικός Έφορος διενεργεί έλεγχο για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας του ακινήτου και συντάσσει σχετική έκθεση, αντίγραφο της οποίας κοινοποιεί στο φορολογούμενο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Η έκθεση αυτή επισυνάπτεται στην έκθεση του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, στην οποία περιλαμβάνεται και αίτημα προς το Διοικητικό Δικαστήριο για προσδιορισμό της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Εφόσον το Διοικητικό Δικαστήριο προσδιορίσει αξία του ακινήτου μεγαλύτερη από την προκαθορισμένη, επιβάλλεται εκτός από τον κύριο φόρο την πληρωμή του οποίου θα διέφευγε ο υπόχρεος και πρόσθετος φόρος, ίσος με ποσοστό εξήντα τα εκατό (60%) της διαφοράς του φόρου...». Εξ άλλου, οι φόροι που επιβλήθηκαν και επιβάλλονται στην ακίνητη περιουσία παραπέμπουν στο κατά άρθρο 41 του ν. 1249/1982 αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων εντός των περιοχών όπου ισχύει το σύστημα αυτό (άρθρο 15 παρ. 6 ν. 1882/1990, άρθρο 24 παρ. 6 ν. 2130/1993 (Α΄ 62), άρθρο 7 παρ. 2 και 3 ν. 3634/2008 (Α΄ 9), άρθρα 31, 32 ν. 3842/2010 (Α΄ 58), άρθρο 53 ν. 4021/2011 (Α΄ 218) σε συνδυασμό με το άρθρο 24 παρ. 6 του ν. 2130/1993, άρθρο 4 ν. 4223/2013 (Α΄ 287)).

7. Επειδή, περαιτέρω, κρίθηκαν τα ακόλουθα: με τις διατάξεις που εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη θεσπίστηκε αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων κατά τρόπο ώστε, βάσει προκαθορισμένων, ειδικών και πρόσφορων κριτηρίων, να προκύπτει για κάθε ακίνητο μιας περιοχής ορισμένη αξία, ανταποκρινόμενη, κατά προσέγγιση, προς την αγοραία αξία αυτού. Περαιτέρω, ο νομοθέτης, αναγνωρίζοντας αφ' ενός τη μεταβλητότητα των συνθηκών της αγοράς εν γένει και της αγοράς ακινήτων ειδικότερα, οι οποίες επηρεάζουν τις αγοραίες αξίες και αφ' ετέρου την πιθανότητα σφαλμάτων κατά τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας αυτών, εισήγαγε στο άνω σύστημα προσδιορισμού αξιών των ακινήτων συγκεκριμένη μέθοδο που διασφαλίζει τη νόμιμη αξίωση των πολιτών να καταβάλλουν φόρο, ο οποίος να αντιστοιχεί σε πραγματική και όχι σε πλασματική τους περιουσία (βλ. άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος). Συγκεκριμένα, προέβλεψε σύστημα περιοδικής ανά διετία αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, βάσει του οποίου οι αντικειμενικώς καθορισθείσες φορολογητέες αξίες πρέπει να ελέγχονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και να αναπροσαρμόζονται, ώστε να ανταποκρίνονται, κατά το δυνατόν, στις εκάστοτε διαμορφούμενες αγοραίες αξίες. Ειδικότερα, η Διοίκηση οφείλει εντός της άνω διετούς προθεσμίας ή, πάντως, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την πάροδο αυτής, να επανελέγχει τις υφιστάμενες αντικειμενικές αξίες, σύμφωνα με τα πορίσματα των κατά το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 επιτροπών, και να τις αναπροσαρμόζει, όπου συντρέχει λόγος. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή α) δεν προβεί στην έναρξη της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας και στην εκτίμηση, βάσει των πορισμάτων των άνω επιτροπών, περί της ανάγκης ή μη αναπροσαρμογής ή β) δεν αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες, όπου προκύπτει αναντιστοιχία αυτών προς τις αγοραίες, εντός της διετίας ή εντός εύλογου χρόνου μετά την πάροδο αυτής, παραλείπει οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982. Η άνω υποχρέωση της Διοίκησης υφίσταται ανεξαρτήτως του δικαιώματος του φορολογουμένου να αμφισβητήσει δικαστικώς την αντικειμενική αξία συγκεκριμένου ακινήτου κατά το στάδιο επιβολής του φόρου, αν θεωρεί, είτε ότι εξ αρχής αυτή δεν καθορίστηκε ορθώς, είτε ότι η αγοραία αξία του ακινήτου μειώθηκε λόγω μεταβολής των συνθηκών της αγοράς.

8. Επειδή, περαιτέρω, κρίθηκαν τα ακόλουθα: κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1249/1982 εκδόθηκε σειρά προεδρικών διαταγμάτων και, ακολούθως, μετά την τροποποίηση της διάταξης αυτής με το άρθρο 24 παρ. 8 του ν. 1828/1989, υπουργικών αποφάσεων, βάσει των οποίων ορίστηκε η έναρξη ισχύος του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων σε διάφορες περιοχές της χώρας και καθορίστηκαν οι τιμές εκκίνησης κατά ζώνες, καθώς και οι συντελεστές αυξομείωσης των τιμών. Εξ άλλου, από το έτος 1993 και εφεξής εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 41 παρ. 1 εδάφιο τελευταίο του ν. 1249/1982, όπως το εδάφιο τούτο προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ. 18 του ν. 1882/1990, υπουργικές αποφάσεις αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών στις περιοχές όπου ίσχυε το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού. Μετά την αναπροσαρμογή του έτους 2005 που έγινε με την 1122435/3634/00ΤΥ/Δ/ΠΟΛ.1158/30.12.2005 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 1982), οι αντικειμενικές αξίες αναπροσαρμόστηκαν για τελευταία φορά με την 1020564/487/ ΟΟΤΥ/Δ/ΠΟΛ.1034/27.2.2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας» (Β΄ 269), με ισχύ από 1.3.2007, εκτός από τις περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού, οι τιμές εκκίνησης των οποίων καθορίστηκαν με τις ΠΟΛ.1093/29.4.2013 (Β΄ 1068) με ισχύ από 1.3.2007 και ΠΟΛ.1156/28.6.2013 (Β΄ 1627) με ισχύ από 17.3.2011, σε συμμόρφωση προς ακυρωτικές αποφάσεις του Δικαστηρίου τούτου. Εξ άλλου, με την 1175023/3752/00ΤΥ/Δ/ΠΟΛ.1200/28.12.2010 (Β΄ 2038) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εντάχθηκαν το πρώτον στο αντικειμενικό σύστημα ορισμένες περιοχές εντός 4.489 οικισμών σε διάφορους νομούς της Χώρας και καθορίστηκαν οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης με ισχύ από 1.1.2011.

9. Επειδή, περαιτέρω, κρίθηκαν τα ακόλουθα: από τα στοιχεία του φακέλου, αλλά και τα διδάγματα της κοινής πείρας, προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, και ιδίως από το έτος 2011, οι τιμές των ακινήτων στη Χώρα μειώνονται. Ειδικότερα, στην έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2012 αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «Η αποκλιμάκωση των τιμών στην αγορά των κατοικιών συνεχίστηκε με εντονότερο ρυθμό το 2012, ... Ειδικότερα, ... οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν κατά 11,7% το 2012 ... έναντι 5,5% το 2011, 4,7% το 2010 και 3,7% το 2009. Από την αρχή της τρέχουσας κρίσης (γ΄ τρίμηνο του 2008) έως το δ΄ τρίμηνο του 2012 η συνολική υποχώρηση των τιμών των διαμερισμάτων έφθασε σε ονομαστικούς όρους το 27,9%». Στην έκθεση του ίδιου για το έτος 2013 αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «Στην αγορά των κατοικιών η μείωση των τιμών συνεχίστηκε με υψηλούς ρυθμούς από το 2011 και μετά. Στοιχεία που συλλέγονται από τα πιστωτικά ιδρύματα δείχνουν ότι οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν σωρευτικά από το 2008 (μέσο επίπεδο) έως το τελευταίο τρίμηνο του 2013 κατά 33,4%. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα κτηματομεσιτικά γραφεία δείχνουν ακόμη μεγαλύτερη μείωση. ... Ο κλάδος των επαγγελματικών ακινήτων εμφανίζει επίσης δραματική συρρίκνωση τα τελευταία έτη ... Οι αγοραίες αξίες συρρικνώθηκαν περαιτέρω το 2013 με μέσο ετήσιο ρυθμό ... -16,9% ... Η φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης έχει επιτείνει την ύφεση στην αγορά ακινήτων και έχει αποθαρρύνει σημαντικά τη ζήτηση. Μάλιστα, η στρέβλωση, η οποία προκαλείται από την ύπαρξη αντικειμενικών αξιών που σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. ακίνητα μεγάλου μεγέθους σε «ακριβές» περιοχές, υποβαθμισμένες περιοχές του κέντρου της Αθήνας κ.α.) υπερβαίνουν σημαντικά τις εμπορικές αξίες των ακινήτων, οδηγεί σε τεχνητή υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και σε περαιτέρω, μη ορθολογική πλέον, συμπίεση των αξιών». Εν προκειμένω, με την από 12.11.2013 αίτηση, οι ήδη αιτούντες ζήτησαν από τη Διοίκηση να εκδώσει απόφαση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών κατά το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982, προβάλλοντας ότι οι ισχύουσες αντικειμενικές αξίες δεν αντιστοιχούν στις αγοραίες αξίες των ακινήτων τους. Με το 1025803/10.2.2014 έγγραφο η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών απάντησε στους αιτούντες ότι η τελευταία αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών έγινε με τη μνημονευθείσα 1020564/487/ΟΟΤΥ/Δ/ΠΟΛ.1034/27.2.2007 υπουργική απόφαση, η οποία βασίστηκε στις εισηγήσεις των επιτροπών του άρθρου 41 του ν. 1249/1982· αυτές έλαβαν υπόψη τα εμπορικά δεδομένα της αγοράς των ακινήτων που ίσχυαν εκείνη τη χρονική περίοδο για κάθε περιοχή και καθόρισαν τις τιμές με γνώμονα την προσέγγιση στις αντίστοιχες εμπορικές αξίες, όπως ήταν διαμορφωμένες στη συγκεκριμένη περιοχή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Επίσης, επεσήμανε ότι οι τιμές του αντικειμενικού συστήματος δεν είναι σταθερές, αλλά μεταβάλλονται, τροποποιούνται και προσαρμόζονται στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν στην αγορά ακινήτων και ότι αναπροσαρμογή του συστήματος δεν γίνεται μεμονωμένα, αλλά για το σύνολο των ήδη ενταγμένων στο αντικειμενικό σύστημα περιοχών της Χώρας, αφού δοθεί εντολή από τον Υπουργό Οικονομικών. Τέλος, γνωστοποίησε στους αιτούντες ότι, στο πλαίσιο της επόμενης αναπροσαρμογής, όταν αυτή αποφασιστεί, θα εξεταστεί το θέμα της αναμόρφωσης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων όλων των δήμων της Χώρας με γνώμονα την προσφορότητα, την αναλογικότητα, καθώς και κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του Κράτους. Περαιτέρω, με το 0005418/2.6.2014 έγγραφο απόψεων προς το Δικαστήριο η Διοίκηση επάγεται τα ακόλουθα: Το έτος 2010 άρχισε η προβλεπόμενη από το ν. 1249/1982 διαδικασία για την πανελλαδική αναπροσαρμογή των αξιών με τη σύσταση επιτροπών, οι οποίες ανέλαβαν τη μελέτη και εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών. Λόγω του μεγάλου όγκου της εργασίας (1.770 οικισμοί, Δήμοι και Κοινότητες) καθυστέρησε η ολοκλήρωση του έργου των επιτροπών, με συνέπεια να μην έχει πλήρως ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2012, οπότε διατυπώθηκαν σχετικοί όροι στο μνημόνιο, ενώ, λόγω της ειδικής οικονομικής κατάστασης της Χώρας από το 2010 και της επακόλουθης αστάθειας στην κτηματαγορά, οι αξίες των ακινήτων υφίσταντο συνεχή μεταβολή που δεν ήταν δυνατό να αποτυπωθεί στις εισηγήσεις των επιτροπών, ενόψει και του μεγάλου χρονικού διαστήματος που είχε μεσολαβήσει από την έναρξη της διαδικασίας, αλλά και της έλλειψης επαρκών στοιχείων αγοραπωλησιών ακινήτων συνεπεία της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Για να επιτευχθεί η αξιόπιστη απεικόνιση των αγοραίων αξιών θα πρέπει η αγορά να βρίσκεται υπό ομαλές συνθήκες και όχι σε κρίση και να υπάρχει επαρκές και αξιόπιστο δείγμα στοιχείων αγοραπωλησιών, προϋποθέσεις που δεν ισχύουν λόγω της οικονομικής συγκυρίας και του άμεσου αντίκτυπου που αυτή είχε στην αγορά ακινήτων. Ειδικότερα, κατά τη Διοίκηση, η αστάθεια στην αγορά ακινήτων και η έλλειψη κινητικότητας έχει ως συνέπεια να μην υπάρχει ικανοποιητικό και αντιπροσωπευτικό δείγμα αγοραπωλησιών, όπως σε κανονικές συνθήκες, όπου οι τιμές διέπονται από τον κανόνα της αγοράς και της ζήτησης, η ρευστή δε και αβέβαιη αυτή κατάσταση δεν επιτρέπει την προσέγγιση των πραγματικών τιμών των ακινήτων και τον προσδιορισμό νέων περισσότερο αξιόπιστων αντικειμενικών αξιών· ως εκ τούτου, η απόπειρα αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, καθίσταται επισφαλής, διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην εκπληρώνεται ο στόχος της επικαιροποίησης των τιμών για αξιόπιστη και δίκαιη προσέγγιση των τιμών της αγοράς. Τούτο, κατά τη Διοίκηση, γίνεται φανερό από τις αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις του θέματος στις δράσεις των διαδοχικών μνημονίων αμοιβαίας συναντίληψης.

10. Επειδή, περαιτέρω, κρίθηκαν τα ακόλουθα: υπό τα ανωτέρω δεδομένα, η Διοίκηση, παρά την υποχρέωσή της να προβεί εντός διετίας στην επανεκτίμηση των καθορισμένων το έτος 2007 αντικειμενικών αξιών, δεν προέβη εντός της ως άνω προθεσμίας στις ενέργειες για την έναρξη της διαδικασίας ελέγχου των αξιών αυτών, κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθρο 41 του ν. 1249/1982. Η δε έναρξη της διαδικασίας μόλις το έτος 2010 δεν απέληξε σε έκδοση απόφασης περί αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, παρά την πιθανολογούμενη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη σκέψη, πτωτική μεταβολή στις αγοραίες αξίες των ακινήτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των αξιών αυτών και των αντικειμενικών αξιών, επί των οποίων υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις στην ακίνητη περιουσία. Η αναντιστοιχία αυτή και η ανάγκη αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές αξίες της αγοράς αποτυπώνεται και στις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στα λεγόμενα «Μνημόνια», όπως παρατίθενται στο έγγραφο απόψεων της Διοίκησης, το πρώτο από τα οποία (Μάρτιος 2012) όρισε ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2012 έπρεπε να αναπροσαρμοστούν οι αντικειμενικές αξίες, ενώ το τελευταίο (Απρίλιος 2014) καθόρισε διαδικασία ενεργειών που θα οδηγήσει τελικώς τον Ιανουάριο του 2017 σε ευθυγράμμιση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων προς τις αγοραίες. Παρά τη διαπίστωση αυτή, η Διοίκηση συνέχισε να εισπράττει τις υφιστάμενες κατά το χρόνο ισχύος των αντικειμενικών αξιών έτους 2007 φορολογικές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης περιουσίας, αλλά και να επιβάλλει νέες, χωρίς να αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες σύμφωνα με την προηγουμένως εκτιθέμενη υποχρέωσή της. Και προβάλλει μεν η Διοίκηση ότι υφίσταται αντικειμενική αδυναμία αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία δημιούργησε αστάθεια στην αγορά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκές και αξιόπιστο δείγμα αγοραπωλησιών που να επιτρέπει την αξιόπιστη και δίκαιη προσέγγιση των τιμών της αγοράς. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις μνημονευθείσες στην όγδοη σκέψη κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, η Διοίκηση προέβη σε ένταξη νέων περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα (4.489 οικισμοί σε διάφορους δήμους της Χώρας) και καθορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε αυτές, με ισχύ από 1.1.2011, δηλαδή εν μέσω οικονομικής κρίσης, ενώ με την απόφαση ΠΟΛ.1156/28.6.2013 προσδιόρισε τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε ζώνες της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού για την ίδια χρονική περίοδο. Η αλλεπάλληλη δε παράταση των προθεσμιών αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών με τα Μνημόνια δεν αποδεικνύει αδυναμία αναπροσαρμογής αυτών, λόγω ανυπαρξίας επαρκών και αξιόπιστων στοιχείων, αλλά καθυστέρηση στη δημιουργία κατάλληλου πλαισίου συλλογής και επεξεργασίας των απαραίτητων δεδομένων για την ανεύρεση των αγοραίων τιμών των ακινήτων, καθυστέρηση η οποία, πάντως, δεν δύναται να αποβεί σε βάρος των φορολογουμένων ούτε να δικαιολογήσει τη συνεχιζόμενη επιβολή φορολογικών βαρών βάσει αντικειμενικών αξιών που δεν ανταποκρίνονται στις αγοραίες. Τέλος, η Διοίκηση προβάλλει ότι οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν δικαστικώς το ύψος των αντικειμενικών αξιών με την αμφισβήτηση του εκάστοτε επιβαλλόμενου φορολογικού βάρους· ωστόσο, η δυνατότητα αυτή έχει παρασχεθεί και λειτουργεί διορθωτικά εντός του συστήματος περιοδικής αναπροσαρμογής των αντικειμενικώς καθοριζομένων αξιών, προκειμένου οι φορολογούμενοι να προστατευθούν είτε από λάθη είτε από απρόοπτες μεταβολές των τιμών εντός της διετούς περιόδου ισχύος αυτών. Αντίθετα, η ανωτέρω δυνατότητα δεν μπορεί να λειτουργήσει εκτός του συστήματος αυτού και να μετακυλήσει στους φορολογούμενους το βάρος της διαρκούς δικαστικής αμφισβήτησης του τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας βάσης και της απόδειξης του ανεπίκαιρου των αντικειμενικών αξιών.

11. Επειδή, περαιτέρω, κρίθηκαν τα ακόλουθα: εν όψει των ανωτέρω, υφίσταται παράνομη παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας. Η παράλειψη αυτή συντελέστηκε με την πάροδο εύλογου χρόνου από την παρέλευση διετίας από την αναπροσαρμογή των τιμών του έτους 2007. Η υποχρέωση δε αυτή της Διοίκησης ενεργοποιήθηκε εκ νέου με την υποβολή της από 12.11.2013 αίτησης των ήδη αιτούντων, επί της οποίας εκδόθηκε το μνημονευθέν 1025803/10.2.2014 έγγραφο.

12. Επειδή, περαιτέρω, κρίθηκαν τα ακόλουθα: στο άρθρο 95 παρ. 1 περ. α΄ του Συντάγματος ορίζεται ότι στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανήκει η ακύρωση των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών. Περαιτέρω, με το άρθρο 22 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147) προστέθηκαν παράγραφοι 3α, 3β και 3γ στο άρθρο 50 του π.δ. 18/1989, ως εξής: «3α. Το δικαστήριο, αν άγεται σε ακύρωση της διοικητικής πράξης που προσβλήθηκε με αίτηση ακυρώσεως λόγω πλημμέλειας που μπορεί να καλυφθεί εκ των υστέρων και εφόσον κρίνει, ενόψει της φύσης της πλημμέλειας, και της επίδρασής της στο περιεχόμενο της προσβαλλόμενης πράξης, ότι η ακύρωση της πράξης δεν είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της νομιμότητας και για τη διασφάλιση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, καθώς και σε περίπτωση παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας του αιτούντος, μπορεί, κατ' εκτίμηση και των εννόμων συμφερόντων των διαδίκων, να εκδώσει προδικαστική απόφαση, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους διαδίκους, και να ζητήσει από την αρμόδια υπηρεσία είτε να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια ώστε να αρθεί η πλημμέλεια είτε να εκπληρώσει την οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια τάσσοντας προς τούτο αποκλειστική εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα ούτε μεγαλύτερη από τρεις μήνες. Κανένα στοιχείο δεν λαμβάνεται υπόψη αν προσκομισθεί μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και εντός δεκαπενθημέρου, οι λοιποί διάδικοι δύνανται να καταθέσουν υπόμνημα με τους ισχυρισμούς τους επί των ενεργειών της Διοίκησης και των στοιχείων που αυτή προσκόμισε. Σε περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στα προηγούμενα εδάφια, η δημοσίευση της προδικαστικής απόφασης συνεπάγεται την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, κατά το μέρος που δεν έχει εκτελεστεί έως τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης. 3β. Σε περίπτωση αιτήσεως ακυρώσεως που στρέφεται κατά διοικητικής πράξης, το δικαστήριο, σταθμίζοντας τις πραγματικές καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί κατά το χρόνο εφαρμογής της, ιδίως δε υπέρ των καλόπιστων διοικουμένων, καθώς και το δημόσιο συμφέρον, μπορεί να ορίσει ότι τα αποτελέσματα της ακυρώσεως ανατρέχουν σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο του χρόνου έναρξης της ισχύος της και σε κάθε περίπτωση προγενέστερο του χρόνου δημοσίευσης της απόφασης. 3γ. Η διαπίστωση παρανομίας της κανονιστικής πράξης κατά τον παρεμπίπτοντα έλεγχό της, για λόγους αναγόμενους στην αρμοδιότητα του εκδόντος την απόφαση οργάνου και σε παράβαση ουσιώδους τύπου είναι δυνατόν να μην οδηγήσει σε ακύρωση ατομικής πράξης, εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, έχει παρέλθει μακρό, ανάλογα με τις περιστάσεις, χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της κανονιστικής πράξης που ελέγχεται παρεμπιπτόντως και οι συνέπειες της παρανομίας της σε βάρος της ατομικής πράξης μπορεί να κλονίσουν την ασφάλεια του δικαίου. 3δ...». Κοινό τόπο των ρυθμίσεων αυτών αποτελεί η νομοθετική επιδίωξη για διεύρυνση των εξουσιών του ακυρωτικού δικαστή, πέραν της κατά κανόνα ισχύουσας αναδρομικής ακύρωσης της παράνομης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 3α παρέχεται η δυνατότητα εκ των υστέρων καλύψεως πλημμελειών της προσβαλλόμενης πράξης ή εκπλήρωσης της οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας. Με την παράγραφο 3β παρέχεται η δυνατότητα στον ακυρωτικό δικαστή να περιορίσει την αναδρομικότητα των ακυρωτικών αποτελεσμάτων και να ορίσει μεταγενέστερο χρονικό σημείο έναρξης αυτών. Με την παράγραφο 3γ ορίζεται ότι η διαπίστωση τυπικών λόγων παρανομίας κατά τον παρεμπίπτοντα έλεγχο κανονιστικής πράξης δεν άγει αναγκαίως σε ακύρωση της επ' αυτής ερειδόμενης ατομικής. Οι ρυθμίσεις αυτές αποδίδουν, σε επίπεδο νόμου, δυνατότητες που έχει το Δικαστήριο, κατ' ορθή ερμηνεία, απευθείας από τη μνημονευθείσα συνταγματική διάταξη (πρβλ. ΣτΕ 1422/2013, ΣτΕ 1941/2013). Κατ' ακολουθίαν τούτου, το Δικαστήριο έχει τη συνταγματική ευχέρεια να αποκλίνει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από τις ειδικότερες ρυθμίσεις των ως άνω δικονομικών διατάξεων. Ειδικότερα, η ρύθμιση της περίπτωσης της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας στην παράγραφο 3α, ερμηνευόμενη εν όψει της ένταξής της στην παράγραφο αυτή και της διαδικασίας που διαγράφει (έκδοση προδικαστικής απόφασης, προθεσμία ενέργειας για τη Διοίκηση, υποβολή υπομνήματος των λοιπών διαδίκων μετά την πάροδο της προθεσμίας, νέα συζήτηση της υπόθεσης προς έκδοση της εν τέλει οριστικής απόφασης), παρέχει τη δυνατότητα στο Δικαστήριο, αφού εκτιμήσει τις συνθήκες της υπόθεσης και σταθμίσει αφ' ενός τα έννομα συμφέροντα των λοιπών πλην της Διοίκησης διαδίκων και αφ' ετέρου το δημόσιο συμφέρον, να διαπιστώσει, με οριστική κατά τούτο κρίση, την παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, να εκδώσει προδικαστική απόφαση και να τάξει εύλογη προθεσμία στη Διοίκηση, προκειμένου αυτή να προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή, η συμμόρφωση της Διοίκησης μέσα στην ταχθείσα προθεσμία δεν απαιτείται, σύμφωνα πάντα με ειδική κρίση του Δικαστηρίου, να αναδράμει στο χρόνο συντέλεσης της παράλειψης, αλλά μπορεί να αφορά μόνο το μέλλον. Εξ άλλου, το Δικαστήριο μπορεί να τάξει μεγαλύτερη εύλογη προθεσμία στη Διοίκηση στην εξαιρετική περίπτωση που, εκτιμώντας τις συνθήκες, κρίνει ότι το τρίμηνο δεν αποτελεί επαρκές χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση της οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.

13. Επειδή, τέλος, το Δικαστήριο έκρινε ότι η διαπιστωθείσα παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας θα ήταν ακυρωτέα, κατ' αποδοχή προβαλλόμενου λόγου, και μάλιστα από το χρόνο συντέλεσης αυτής. Το Δικαστήριο όμως, εκτιμώντας τις συνθήκες της υπόθεσης και σταθμίζοντας αφ' ενός τα έννομα συμφέροντα των αιτούντων και αφ' ετέρου το έντονο δημόσιο συμφέρον, συνιστάμενο στην αποφυγή αιφνίδιας διαταραχής των φορολογικών εσόδων του Κράτους, υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, έκρινε ότι, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3α του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989, έπρεπε, αντί αναδρομικής ακύρωσης, να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στη Διοίκηση να προβεί στην άνω οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη. Έκρινε δε ότι, προς τούτο, το τρίμηνο δεν αποτελεί επαρκές χρονικό διάστημα· για το λόγο αυτό, έπρεπε να χορηγηθεί στη Διοίκηση προθεσμία έξι μηνών από την κοινοποίηση της ΣτΕ 4003/2014 απόφασης. Κατόπιν τούτων το Δικαστήριο, με την απόφαση αυτή: α) απέρριψε την αίτηση, ως προς τους αιτούντες ...· β) διαπίστωσε ότι η Διοίκηση έχει παραλείψει παρανόμως να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας· γ) ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης· δ) έταξε στη Διοίκηση εξάμηνη προθεσμία από την κοινοποίηση της απόφασης, προκειμένου να προβεί στην άνω οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια.

14. Επειδή, η ΣτΕ 4003/2014 απόφαση της Ολομέλειας επιδόθηκε στο Δημόσιο στις 20.11.2014, όπως προκύπτει από το Ε 1055/2014 αποδεικτικό της Επιμελήτριας του Δικαστηρίου .... Συνεπώς, η - κατ' εξαίρεση παρασχεθείσα, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη - εξάμηνη προθεσμία, εντός της οποίας η Διοίκηση όφειλε να εκδώσει απόφαση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας έληξε στις 21.5.2015 (άρθρα 241 εδαφ. α΄, 243 εδαφ. β΄ Α.Κ.). Η Διοίκηση όμως δεν εξέδωσε απόφαση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών ούτε μέχρι την ημερομηνία αυτή ούτε και μεταγενέστερα. Με το ΔΤΥΒ 0014212 ΕΞ 2015/23.9.2015 έγγραφο απόψεων αναφέρει τις ενέργειες στις οποίες προέβη μετά την ΣτΕ 4003/2014 απόφαση. Συγκεκριμένα, στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι η αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υπηρεσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών) ενημέρωσε αμέσως την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σχετικά με τις διαδικασίες που προβλέπονται για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 1249/1982, καθώς και τα απαιτούμενα χρονοδιαγράμματα, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες δυνατότητες της υπηρεσίας (τόσο σε τεχνική υποδομή όσο και σε στελέχωση) «ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση ενός τόσο μεγάλου έργου εντός του στενού συγκριτικά χρονικού περιθωρίου που έθετε η απόφαση του ΣτΕ». Στη συνέχεια, παρατίθενται τα προβλήματα που αφορούσαν τόσο στο χρονικό πλαίσιο δράσης (εξάμηνη προθεσμία), το οποίο θεωρήθηκε ότι δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του έργου της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, δεδομένου του όγκου εργασίας, που συνίσταται σε κατάρτιση πινάκων τιμών για 6.456 οικισμούς και 10.232 ζώνες τιμών, με τους αντίστοιχους συντελεστές αυξομείωσής τους, όσο και σε τεχνικούς περιορισμούς, καθώς, λόγω της ειδικής οικονομικής κατάστασης που είχε διαμορφωθεί στη Χώρα από το έτος 2010 και των συνεπειών της και στην κτηματαγορά, οι αξίες των ακινήτων υφίσταντο συνεχή μεταβολή και δεν ήταν δυνατό να αποτυπωθούν στις εισηγήσεις των αρμοδίων επιτροπών, αφενός λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων αγοραπωλησιών ακινήτων και αφετέρου λόγω της αστάθειάς τους. Ακολούθως, και μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015, κρίθηκε ότι η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών δεν καθίστατο δυνατή με τη διαδικασία που προβλεπόταν από τη σχετική νομοθεσία και, για το λόγο αυτό, εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου, η, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, δυνατότητα αναπροσαρμογής αντικειμενικών αξιών με άλλη διαδικασία, χωρίς τις εισηγήσεις των επιτροπών, ήτοι με γενικευμένους κανόνες, βασιζόμενη στη συλλογή, μελέτη, επεξεργασία και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων. Πλην, και η συντομότερη αυτή διαδικασία παρουσίασε προβλήματα τόσο στη συγκέντρωση και επεξεργασία όσο και στην αξιολόγηση των στοιχείων αυτών, καθώς τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και τα συμπεράσματα επ' αυτών για τις περισσότερες περιοχές της Χώρας πολλές φορές ήταν αντιφατικά και αντικρουόμενα, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων που θα ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και θα αποτελούσαν ασφαλή βάση για την προσέγγιση των πραγματικών αξιών των ακινήτων. Κατόπιν τούτων, θεωρήθηκε ότι η απόπειρα αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών καθίσταται επισφαλής, διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος για μεγαλύτερη στρέβλωση παρά για πιστότερη προσέγγιση των τιμών της αγοράς. Εν τέλει, εκφράστηκαν επιφυλάξεις κατά την τελευταία σύσκεψη με την πολιτική ηγεσία και η αρμόδια υπηρεσία τέθηκε σε αναμονή σχετικών οδηγιών. Πέραν τούτων, στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι «στο ίδιο αυτό χρονικό διάστημα (από την ανάληψη της νέας κυβέρνησης τον Φεβρουάριο 2015 και μετά) η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ήταν σε διαρκή κρίσιμη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, ακολούθησε η προκήρυξη και διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος, η σύναψη της νέας δανειακής σύμβασης και στη συνέχεια η προκήρυξη νέων εθνικών εκλογών. Επισημαίνεται ότι η ακολουθία των πολιτικών αυτών εξελίξεων και η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας των τελευταίων μηνών είχαν ως αποτέλεσμα το πάγωμα όλων των σχετικών ενεργειών». Τέλος, ζητείται από το Δικαστήριο παράταση της προθεσμίας αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, μέχρι το τέλος του 2016, «διότι είναι ανέφικτη η αναπροσαρμογή υπό τις παρούσες συνθήκες, σε σύντομο χρονικό διάστημα», αλλά και διότι υπάρχει υποχρέωση της Διοίκησης, σύμφωνα με την περίπτωση 2.2 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015, να αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, με στόχο την εναρμόνισή τους με τις τιμές της αγοράς, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, προκειμένου να εφαρμοστούν τον Ιανουάριο του 2017, ενώ τονίζεται και το ζήτημα «των σοβαρών δημοσιονομικών επιπτώσεων που ενδέχεται να επιφέρει η μη χορήγηση από το ΣτΕ σχετικής παράτασης». Το αίτημα τούτο υποβλήθηκε και προφορικά από την εκπρόσωπο του Δημοσίου στο ακροατήριο.

15. Επειδή, στην Παράγραφο Γ «Συμφωνία δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» του Μνημονίου Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), ορίζεται, στο Κεφάλαιο 2.2 «Μεταρρυθμίσεις φορολογικής πολιτικής» ότι «iii. ... Έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση: α) ... η) ενόψει τυχόν αναθεώρησης των ζωνών αντικειμενικών αξιών για τα ακίνητα, θα προσαρμόσει τους φορολογικούς συντελεστές επί της ακίνητης περιουσίας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα από το φόρο ακίνητης περιουσίας το 2016 θα ανέλθουν τουλάχιστον στο ποσό των 2,65 δισεκατομμυρίων ευρώ, και θα προσαρμόσει την εναλλακτική ελάχιστη φορολογία επί του εισοδήματος φυσικών προσώπων» και ότι «v. Φόρος ακίνητης περιουσίας. Έως τον Σεπτέμβριο του 2016, οι αρχές θα εναρμονίσουν όλες τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων με τις τιμές της αγοράς, με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2017. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία, θα διασταυρώσουν το σύνολο των ιδιοκτησιακών συμφερόντων με τα στοιχεία για το σύνολο των ατομικών ιδιοκτησιών στο κτηματολόγιο (βασικό παραδοτέο)».

16. Επειδή, το μνημονευθέν στη δέκατη τέταρτη σκέψη αίτημα του Δημοσίου προς το Δικαστήριο για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων μέχρι το τέλος του 2016, πρέπει να απορριφθεί. Πρώτον, διότι δυνατότητα παράτασης της ταχθείσας, κατ' εφαρμογή της ανωτέρω εξαιρετικής διάταξης του άρθρου 50 παρ. 3α του π.δ. 18/1989, προθεσμίας (η οποία μάλιστα εν προκειμένω ορίστηκε εξάμηνη αντί τρίμηνης) για την εκπλήρωση οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, δεν είναι, κατ' αρχήν, δυνατή· δεύτερον, διότι ο ν. 4336/2015 είναι στοιχείο μεταγενέστερο της 21ης.5.2015 (οπότε έληξε η προθεσμία εντός της οποίας η Διοίκηση όφειλε να εκδώσει απόφαση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας, κατά τα εκτεθέντα στη δέκατη τέταρτη σκέψη) και, κατ' αρχήν, δεν είναι ληπτέος υπόψη· τρίτον, διότι, εν πάση περιπτώσει, η παράταση αυτή δεν ενδείκνυται να χορηγηθεί: α) ενόψει όσων εκτέθηκαν στη δέκατη σκέψη, β) ενόψει του ότι προσκομίστηκε από το Δημόσιο σχέδιο νομοσχεδίου, με τις διατάξεις του οποίου καθορίζονται μεταβατικές τιμές προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και, ειδικότερα, νέες τιμές ζώνης και νέοι συντελεστές εμπορικότητας, γεγονός που υποδηλώνει την, κατ' αρχήν, δυνατότητα συμμόρφωσης προς την 4003/2014 απόφαση του Δικαστηρίου· το νομοσχέδιο όμως τούτο δεν προωθήθηκε προς ψήφιση, γ) ενόψει του ότι Διοίκηση έχει υπόψη της, όπως προκύπτει από τη μνημονευθείσα διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4336/2015, ότι, έως τον Οκτώβριο του 2015, ήταν πιθανή η αναθεώρηση των ζωνών αντικειμενικών αξιών για τα ακίνητα. Κατόπιν τούτων, η παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας πρέπει να ακυρωθεί. Μειοψήφησε ο Σύμβουλος Κ. Κουσούλης, ο οποίος διατύπωσε την εξής γνώμη: όπως κρίθηκε με την 4003/2014 απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου (σκέψη 14) το Δικαστήριο έχει τη συνταγματική ευχέρεια να αποκλίνει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από τις ειδικότερες ρυθμίσεις των δικονομικών διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4274/2014, με το οποίο προστέθηκαν παράγραφοι 3α, 3β και 3γ στο άρθρο 50 του π.δ. 18/1989. Η ευχέρεια αυτή περιλαμβάνει και τη δυνατότητα του Δικαστηρίου να παρατείνει, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, την βάσει των ανωτέρω διατάξεων αρχικώς ταχθείσα στη Διοίκηση προθεσμία προκειμένου αυτή να προβεί σε συγκεκριμένη οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια. Στην εν προκειμένω περίπτωση συντρέχουν, κατά τη γνώμη αυτή, οι εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες επιβάλλουν την παράταση της προθεσμίας μέχρι 31.12.2016, όπως αιτείται το Δημόσιο με το ΑΤΝΕΔΕ 0014581 ΕΞ2015/29.9.2015 έγγραφό του προς το Δικαστήριο. Ειδικότερα ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων, η αναπροσαρμογή του οποίου συνιστά σύνθετο τεχνικό ζήτημα, αποτελεί, με χρήση διαφόρων επιμέρους συντελεστών, τη βάση υπολογισμού σειράς φορολογικών επιβαρύνσεων, οι οποίες συνιστούν αναγκαίους πόρους για την εκπλήρωση των θεμελιωδών κρατικών σκοπών. Η επιτέλεση των σκοπών αυτών, μεταξύ των οποίων πρωτεύουσα θέση έχει η επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα προστασία των οικονομικά αδύνατων, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην παρούσα παρατεταμένη περίοδο μείζονος –εθνικής- οικονομικής κρίσης. Επομένως, κατά την ίδια γνώμη, επιβάλλεται η χορήγηση νέας προθεσμίας στη Διοίκηση μέχρι 31.12.2016 προκειμένου να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας.

17. Επειδή, με τη μνημονευθείσα στη δωδέκατη σκέψη διάταξη της παρ. 3β του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989 δόθηκε η δυνατότητα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υπό προϋποθέσεις τις οποίες το ίδιο σταθμίζει, να αποκλίνει, σε εξαιρετικές πάντως περιπτώσεις, από τον κανόνα της αναδρομικής ακύρωσης και να καθορίσει μεταγενέστερο χρόνο επέλευσης των συνεπειών της ακύρωσης (ΣτΕ 4741/2014 Ολομ., ΣτΕ 2287/2015 Ολομ., ΣτΕ 2288/2015 Ολομ.). Η δυνατότητα δε αυτή του Δικαστηρίου υπάρχει και επί παραλείψεων οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της Διοίκησης.

18. Επειδή, το Δικαστήριο, εκτιμώντας τις συνθήκες της υπόθεσης (βλ. κυρίως όγδοη, ένατη, δέκατη, δέκατη τρίτη, δέκατη τέταρτη, δέκατη πέμπτη και δέκατη έκτη σκέψεις) και σταθμίζοντας τα συμφέροντα των διαδίκων, ιδίως δε την ύπαρξη έντονου δημόσιου συμφέροντος, συνισταμένου στην, κατά το δυνατόν, αποφυγή αιφνίδιας διακύμανσης των φορολογικών εσόδων του Κράτους υπό τις παρούσες δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες, κρίνει ως εξής: η ακύρωση της παράλειψης της Διοίκησης να εκδώσει απόφαση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας πρέπει, κατ' εφαρμογή της παρ. 3β του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989, να μην αναδράμει στο χρόνο συντέλεσής της, αλλά στις 21.5.2015, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εντός της οποίας η Διοίκηση όφειλε, κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει την απόφαση αυτή. Συνεπώς, η ουσιαστική ισχύς της απόφασης που υποχρεούται να εκδώσει η Διοίκηση σε συμμόρφωση προς την παρούσα απόφαση πρέπει να αναδράμει στις 21.5.2015. Μειοψήφησε ο Σύμβουλος Γ. Ποταμιάς, ο οποίος διατύπωσε την εξής γνώμη: σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 η απόφαση που δέχεται την αίτηση ακυρώσεως απαγγέλλει την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης και συνεπάγεται νόμιμη κατάργησή της έναντι όλων, είτε πρόκειται για κανονιστική, είτε πρόκειται για ατομική πράξη. Η μετάθεση του χρόνου ακύρωσης μιας κανονιστικής πράξης σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτόν που συντελέστηκε αφ' ενός δεν βρίσκει έρεισμα στα άρθρα 1 του ν. 3900/2010 και 50 παρ. 1 του π.δ. 18/1989, αφ' ετέρου, και προεχόντως, αντίκειται σε θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές και διατάξεις, όπως ειδικότερα εκτίθεται κατωτέρω: τη διατύπωση με δικαστική απόφαση, κανόνων γενικής εφαρμογής, επιτακτικών ή απαγορευτικών, αποκλείει πρωτίστως η αρχή της διάκρισης των εξουσιών (άρθρο 26 του Συντάγματος) που αποτελεί ειδικότερη έκφανση της θεμελιώδους συνταγματικής αρχής του Κράτους Δικαίου· διότι, βάσει της αρχής αυτής, τέτοιοι κανόνες θεσπίζονται μόνο από τα όργανα της νομοθετικής εξουσίας ή, κατόπιν ειδικής εξουσιοδοτήσεως νόμου, από την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση, όχι δε από τα όργανα της δικαστικής εξουσίας (δικαστήρια), των οποίων το έργο, κατά το άρθρο 87 παρ. 1 του Συντάγματος, συνίσταται στην απονομή της δικαιοσύνης, στην επίλυση δηλαδή διαφορών μεταξύ συγκεκριμένων προσώπων (του Κράτους συμπεριλαμβανομένου) με έκδοση αποφάσεως ισχυούσης μεταξύ των μερών. Περαιτέρω, ο περιορισμός της χρονικής εκτάσεως των αποτελεσμάτων του ακυρωτικού αποτελέσματος κανονιστικής πράξης συνιστά στέρηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας κατά παράβαση των άρθρων 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Μειοψήφησε επίσης ο Σύμβουλος Κ. Κουσούλης, κατά τη γνώμη του οποίου η ακύρωση της παράλειψης της Διοίκησης να εκδώσει απόφαση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας πρέπει να αναδράμει στις 14.12.2015, δηλαδή την προηγούμενη της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Δέχεται την αίτηση ως προς τους αιτούντες ...

Ακυρώνει την παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό.

Ορίζει χρόνο έναρξης της ουσιαστικής ισχύος της απόφασης που υποχρεούται να εκδώσει η Διοίκηση την 21η Μαΐου 2015.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στους αιτούντες ....

Επιβάλλει στους αιτούντες ... τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου που ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.

Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων ..., που ανέρχεται σε χίλια τριακόσια ογδόντα (1380) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου 2015

newmoney
Διαβάστε Περισσότερα » " Αναδρομική προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών από τον Μάιο ζητά το ΣτΕ "

Νέα μέτρα ύψους 900 εκατ. ζητούν οι θεσμοί

Οι παρεμβάσεις στις δύο τελευταίες κατηγορίες δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητες, καθώς συνολικά ανέρχονται σε περίπου 1,8 δισ. ευρώ ή 1% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεσμοί κατά τις συζητήσεις των προηγούμενων ημερών που έγιναν στην Αθήνα, ενημέρωσαν την κυβέρνηση ότι έχουν εντοπίσει δημοσιονομικό κενό για το 2016 της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ ή περίπου 850-900 εκατ. ευρώ. «Τρύπα», η οποία θα πρέπει να καλυφθεί με νέα μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ. Επί της ουσίας, οι δανειστές θεωρούν ότι αν δεν προστεθούν νέα μέτρα στον προϋπολογισμό (που θα μπορούσαν να περιληφθούν στο επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα), τότε η Ελλάδα θα παρουσιάσει μηδενικό πρωτογενές αποτέλεσμα το 2016 και θα επιβαρύνει τις προοπτικές για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ το 2018.

Αυτό, όμως, δεν είναι το μοναδικό «αγκάθι» που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση στο σκέλος των δημοσιονομικών εξελίξεων. Στο πλαίσιο του μνημονίου έχουν συμφωνηθεί μία σειρά από παρεμβάσεις που ακόμα είτε δεν έχουν εξειδικευτεί είτε δεν έχουν εφαρμοστεί. Ειδικότερα, στον νέο κύκλο διαπραγματεύσεων θα πρέπει να καταλήξουν κυβέρνηση και δανειστές στις αλλαγές σε:


1. Ασφαλιστικό: Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να δημιουργεί και δημοσιονομικό όφελος της τάξης του 1 δισ. ευρώ για το 2016, πέραν του να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του συστήματος.

2. Φορολογικό: Πρέπει να προχωρήσουν οι αλλαγές στην κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων (θα αποδώσουν 150 εκατ. ευρώ), αλλά και οι αλλαγές στη φορολόγηση των αγροτών (θα αποφέρουν 32 εκατ. ευρώ).

Τα δύο αυτά θέματα θα κλείσουν κατά τη διάρκεια της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 18 Ιανουαρίου. Παράλληλα, ενώ έχει ψηφιστεί, δεν έχει ακόμα εξειδικευτεί το πώς θα γίνουν οι περικοπές της τάξης των 500 εκατ. ευρώ από τις αμυντικές δαπάνες. Το υπουργείο Αμυνας θα πρέπει να προτείνει άμεσα πώς θα προκύψει αυτή η εξοικονόμηση.

Ολα τα παραπάνω θα πρέπει να αποδώσουν στον προϋπολογισμό του 2016 το ποσό του 1,8 δισ. ευρώ ή περίπου 1% του ΑΕΠ. Ποσό το οποίο είναι επιπρόσθετο του 0,5% του ΑΕΠ που είναι το δημοσιονομικό κενό, σύμφωνα με τους θεσμούς.

Πέραν αυτών, υπάρχουν κι άλλα θέματα που προκαλούν προβλήματα στον προϋπολογισμό και στην επίτευξη του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα ψηφίσει την αύξηση των συντελεστών φορολόγησης των εσόδων από ενοίκια σε 15% από 11% για έσοδα έως 12.000 ευρώ και 35% από 33% για έσοδα άνω των 12.000 ευρώ.

 Επίσης, άγνωστο είναι ακόμα το τι θα γίνει με την «τρύπα» που θα δημιουργηθεί από την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών στις συντάξεις. Οι αισιόδοξες εκτιμήσεις δείχνουν «κενό» της τάξης των 2 δισ. ευρώ, ενώ οι απαισιόδοξες ανεβάζουν το ποσό στα 3,6 δισ. ευρώ ή περίπου 2% του ΑΕΠ. Μάλιστα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) πιέζει, σύμφωνα με πληροφορίες, για υιοθέτηση νέων μέτρων για την κάλυψη και αυτών των «κενών» που ενδεχομένως να δημιουργηθούν.

skai


Διαβάστε Περισσότερα » " Νέα μέτρα ύψους 900 εκατ. ζητούν οι θεσμοί "

Welt: Η Ελλάδα έκανε την απειλή της πράξη

«Η Ελλάδα έκανε την απειλή της πράξη και επέτρεψε σε υπόπτους για τρομοκρατία να συνεχίσουν το ταξίδι τους». Αυτό αναφέρει σε αποκλειστικό της δημοσίευμα η εφημερίδα Welt, επικαλούμενη πηγές από τις γερμανικές αρχές ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πληροφορίες πρόκειται για τους δυο υπόπτους, που συνελήφθησαν στις 10 Δεκεμβρίου σε προσφυγικό καταυλισμό στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας. Και οι οποίοι φέρονται να ανήκουν στο περιβάλλον των δραστών των τρομοκρατικών επιθέσεων του Παρισιού.

Οι δυο ύποπτοι γάλλοι πολίτες αλγερινής και πακιστανικής καταγωγής έφτασαν στις 3 Οκτωβρίου στη Λέρο με πλοιάριο που μετέφερε τουλάχιστον δυο από τους δράστες του Παρισιού.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές ασφαλείας, στο πλαίσιο της καταγραφής τους οι ελληνικές αρχές διαπίστωσαν ότι τα διαβατήρια που έφεραν πάνω τους είχαν καταχωρηθεί ως κλεμμένα από το Ισλαμικό Κράτος στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. Εντούτοις, αντί να συλληφθούν όπως προβλέπεται, οι ελληνικές αρχές φέρονται να τους έδωσαν διορία 30 ημερών για να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Η Welt θυμίζει μάλιστα παλαιότερη δήλωση του έλληνα υπουργού Άμυνας Πάνου Καμμένου ο οποίος είχε προειδοποιήσει τους Ευρωπαίους πώς αν διαλύσουν τον κυβερνητικό συνασπισμό στην Ελλάδα ενδέχεται να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να ελέγξει τα σύνορά της και να κρατήσει έξω τους τζιχαντιστές που επιχειρούν να διεισδύσουν στην Ευρώπη. Η εφημερίδα σχολιάζει ότι «η απειλή αυτή ακουγόταν σαν ένα κακόγουστο αστείο. Σύμφωνα με πληροφορίες της Welt όμως η πρόκληση αυτή δεν φαίνεται να απέχει πολύ από την πραγματικότητα».

skai
Διαβάστε Περισσότερα » " Welt: Η Ελλάδα έκανε την απειλή της πράξη "

Περιορίζεται περαιτέρω η στήριξη των Φινλανδών προς το ευρώ

Η στήριξη των Φινλανδών υπέρ της παραμονής της χώρας στην ευρωζώνη υποχώρησε περαιτέρω, σύμφωνα με δημοσκόπηση του κρατικού δικτύου YLE που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Παρά την ανάκαμψη που καταγράφεται σε άλλες χώρες της ευρωζώνης, η Φινλανδία καταγράφει εδώ τρία χρόνια οικονομικής επιβράδυνση και κάποιοι Φινλανδοί υποστηρίζουν ότι οι προοπτικές της χώρας θα βελτιωθούν εάν επιστρέψει στο εθνικό της νόμισμα, το μάρκο.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 54% των Φινλανδών τάσσεται υπέρ της παραμονής της χώρας στην ευρωζώνη ενώ το 31% επιθυμεί την έξοδο από αυτή.

Σε ερώτηση εάν η Φινλανδία θα τα πάει καλύτερα εκτός ευρωζώνης, το 44% των συμμετεχόντων απάντησε ‘ναι’.

Αντίστοιχη δημοσκόπηση του YLE το 2011 έδειξε ότι το 72% ήταν υπέρ της παραμονής στην ευρωζώνη και 19% κατά.

Τον προηγούμενο μήνα, η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε ότι το 64% των Φινλανδών τάσσεται υπέρ του ευρώ συγκριτικά με 69% ένα χρόνο νωρίτερα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/real

Διαβάστε Περισσότερα » " Περιορίζεται περαιτέρω η στήριξη των Φινλανδών προς το ευρώ "

Το μεγάλο παιχνίδι με τις τιμές των καυσίμων: Γιατί "καίνε" ενώ οι διεθνείς τιμές επέστρεψαν στο ...2004!

Τι και εάν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου επέστρεψαν στα επίπεδα του 2004, στην Ελλάδα οι τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να "καίνε" τις τσέπες των καταναλωτών. 
Σήμερα η τιμή του πετρελαίου μπρεντ κυμαίνεται στα 36,4 δολ. το βαρέλι και του West Texas στα 36 δολ. όταν ένα χρόνο πριν, στις 22/12/2014 η τιμή του πρώτου ήταν στα 58,31 δολ. και του δεύτερου στα 55,25 δολ.
grafima brent
Η ελληνική ...στρέβλωση
Ωστόσο η μεγάλη πτώση των τιμών δεν αντικατοπτρίζεται στις τιμές λιανικής στη χώρα μας, οι οποίες ναι μεν έχουν υποχωρήσει απ' τα υψηλά που σημείωναν τα τελευταία δύο χρόνια ωστόσο η ποσοστιαία μεταβολή τους είναι αμελητέα σε σχέση με όσα έχουν συντελεστεί στην διεθνή αγορά του πετρελαίου.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Καυσίμων του υπ. Ανάπτυξης η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης την περασμένη Παρασκευή ήταν στα 1,384 ευρώ το λίτρο και του Diesel 1,065 ευρώ το λίτρο.
meses times 1
Ένα χρόνο πριν, στις 19/12/2014, πριν η τιμή της απλής αμόλυβδης ήταν στα 1,444 ευρώ το λίτρο και του Diesel στα 1,192 ευρώ το λίτρο.
meses times 2
grafima diakimansi
Οι αιτίες που μπορεί να αναζητήσει κανείς γι αυτή την στρέβλωση είναι πολλές. Άλλες μπορούν να προσδιοριστούν μέσα από καταγγελίες πρατηριούχων για σύστημα παραγωγής και διανομής που κρατά τεχνηέντως υψηλότερα τις τιμές προς όφελος κυρίως των διυλιστηρίων και άλλες από τις πρακτικές των ίδιων των πρατηριούχων ώστε να αυξήσουν το περιθώριο κέρδους τους που έχει συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια.
Η σημαντικότερη όμως – και επίσημα στοιχειοθετημένη – αιτία των υψηλών τιμών των καυσίμων αποτελεί το ισχύον φορολογικό καθεστώς.
Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών οι φόροι και τα τέλη αναλογούν σήμερα στο 67,78% της τελικής τιμής. Ακολουθεί με 24,34% η τιμή του διυλιστηρίου και τέλος 7,88% είναι το εκτιμώμενο περιθώριο κέρδους για τις εταιρίες εμπορίας και τους πρατηριούχους. Με απλά λόγια απ' τη μέση λιανική τιμή 1,384 ευρώ ανά λίτρο της αμόλυβδης, τα 0,9381 ευρώ είναι φόροι και τέλη, τα 0,3369 ευρώ είναι η τιμή που πουλάει το διυλιστήριο και 0,1091 ευρώ το περιθώριο των εταιρειών εμπορίας και οι πρατηριούχοι.
diarthrosi timi kafsimwn
Το εξοργιστικό όμως είναι ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα είναι σταθερός στα 67 λεπτά. Έτσι, και… στο μηδέν να πέσει η διεθνής τιμή, ακόμη και αν χαρίζουν το πετρέλαιο, με το υφιστάμενο καθεστώς εμείς θα πληρώνουμε την βενζίνη 83 λεπτά. Και αυτό διότι συμβαίνει και το εξής παράδοξο να επιβάλλεται ΦΠΑ όχι μόνο στο σύνολο της τιμής διυλιστηρίου και των περιθωρίων κέρδους αλλά και στο σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων!
Αυτό σημαίνει πως ακόμα και εάν η τιμή του καυσίμου στη διεθνή αγορά μηδενιζόταν, ένα λίτρο καυσίμου θα κόστιζε τουλάχιστον 80% της σημερινής τιμής!
Όχι όμως ότι μόνο η φορολογία επηρεάζει το στρεβλό σύστημα τιμών που έχει διαμορφωθεί. Και τα διυλιστήρια έχουν μερίδιο ευθύνης καθώς φαίνεται πως τείνουν να καθυστερούν ή ακόμα και να συγκρατούν τις όποιες αναπροσαρμογές των τιμών.
Είναι ενδεικτικό πως με βάση τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης η μείωση στην τιμή που χρεώνουν τα διυλιστήρια για ένα λίτρο απλής αμόλυβδης ήταν μόλις 0,033 ευρώ σε σχέση με πέρυσι παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Συγκεκριμένα η τιμή διύλισης στις 19/12/2014 ήταν 0,3672 ευρώ το λίτρο και στις 18/12/2015 0,3369 ευρώ...
Για την ιστορία... το Δεκέμβριο του 2004 η μέση λιανική τιμή της απλής αμόλυβδης στη χώρα μας ήταν στα 0,85 ευρώ το λίτρο!
newmoney

Διαβάστε Περισσότερα » " Το μεγάλο παιχνίδι με τις τιμές των καυσίμων: Γιατί "καίνε" ενώ οι διεθνείς τιμές επέστρεψαν στο ...2004! "

Τα ΕΛΠΕ θα πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ και τα τέλη κυκλοφορίας στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ανταποκρινόμενος στην έκκληση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για δωρεές, ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια θα καλύψει τις οφειλές του οργανισμού για τον ΕΝΦΙΑ και τα τέλη κυκλοφορίας, συνολικού ύψους σχεδόν 66.000 ευρώ. Ακόμα, τα ΕΛΠΕ θα ενισχύσουν δέκα μη κυβερνητικές οργανώσεις που στηρίζουν ευπαθείς ομάδες.

Αντιπροσωπεία του Χαμόγελου του Παιδιού, με επικεφαλής τον πρόεδρο Κώστα Γιαννόπουλο, επισκέφθηκαν την Τρίτη τα γραφεία των ΕΛΠΕ και παρέλαβαν την επιταγή από τη διοίκηση του ομίλου.

Λόγω της οικονομικής κρίσης, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ομίλου αποφάσισαν να μην πραγματοποιηθούν ούτε φέτος χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, ούτε να προσφερθούν εταιρικά δώρα σε πελάτες.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε Περισσότερα » " Τα ΕΛΠΕ θα πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ και τα τέλη κυκλοφορίας στο «Χαμόγελο του Παιδιού» "

«Ταξικές» αλλαγές στα ακίνητα: Πού μειώνονται και πού μπορεί να αυξηθούν οι τιμές της εφορίας

Στα χέρια του Ευκλείδη Τσακαλώτου και του Τρύφωνα Αλεξιάδη βρίσκονται πλέον οι αποφάσεις για τις νέες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων σε όλην τη χώρα. Το πόρισμα παραδόθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει οριζόντιες μειώσεις 10%-20% για τις μεσαίες περιοχές, μικρές μειώσεις αλλά και αυξήσεις σε λαϊκές περιοχές, ενώ στο ύψος τους χωρίς «κούρεμα» παραμένουν οι αντικειμενικές αξίες σε περιοχές «φιλέτα» όπως Μύκονο, Εκάλη κλπ.

Το πολιτικό ζήτημα πλέον είναι αν η κυβέρνηση θα κάνει αποδεκτές ως έχουν τις προτάσεις της Επιτροπής ή, τουλάχιστον για τις εργατικές συνοικίες και τα λαϊκά προάστια όπου προκύπτει αύξηση τιμών, αποφασίσει «πάγωμα» ή και μείωση των τιμών της εφορίας.

«Φέτες» έκαναν τις αντικειμενικές

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχικό πόρισμα της Επιτροπής προέβλεπε μεγαλύτερες μειώσεις, αλλά μετά από συσκέψεις αποφασίστηκε να περιοριστούν από έως και 40% σε περίπου 20% μεσοσταθμικά –εν μέρει και για να μην πληγούν και οι αποτιμήσεις των τραπεζών.

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν ότι κατ’αρχήν το πόρισμα της Επιτροπής επισημαίνει ότι:

- Σε περιοχές με αντικειμενική τιμή ζώνης από 600-750 ευρώ (που αποτελούν και το 41% της χώρας) οι τιμές της εφορίας πρέπει να αυξηθούν 10%-15% για να προσεγγισουν τις εμπορικές. Στην περίπτωση αυτή, το Πέραμα και η Δραπετσώνα μπορεί να δουν αύξηση των τιμών ζώνης της εφορίας.

- Σε περιοχές με τιμές 750-1500 ευρώ πρέπει να μειωθούν λιγότερο ή να μείνουν σταθερές. Συνοικίες όπως το Αιγάλεω και το Περιστέρι θα παραμείνουν έτσι στον ίδιο παρανομαστή.

- Σε μεσαίες περιοχές με τιμές 1.500-2.500 ευρώ πρέπει να μειωθούν κατά 10% έως και 20%. Περιοχές όπως το Παλαιό Φάληρο, η Αγία Παρασκευή κλπ θα δουν μείωση τιμών που προσεγγίζει τα δεδομένα της αγοράς.

- Σε ακριβές περιοχές αξίας 2.500 και πάνω (ή έως 4.000 και 5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό) μένουν αμετάβλητες.

Ωστόσο υπάρχουν και έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των τεσσάρων υποεπιτροπών που συγκροτήθηκαν σε Αθήνα, Πειραια, Θεσσαλονίκη και Πάτρα για να υπολογίσουν τις τιμές. Υπό την πίεση του χρόνου να εκδοθούν οι νέες τιμές όμως, οι αλλαγές δεν έγιναν ανά περιοχή αλλά ανά «φέτες» τιμών ζώνης και πλέον, θεωρείται και θέμα πολιτικών ζυμώσεων πού θα κάτσει η «μπίλια» των αυξομειώσεων.

Για το σκοπό αυτό, λένε άλλες πηγές, εξετάζεται στις αποκαλούμενες «φτηνές» περιοχές, δηλαδή εκεί όπου οι Τιμές Ζώνης φτάνουν έως 1.000 ευρώ, να γίνει οριζόντια μείωση 5%, ενώ οι κατώτατες τιμές (600-700 ευρώ) θα μείνουν οι ίδιες.

Για τις «μεσαίες» περιοχές με τιμές 1.500- 3.000 ευρώ/τ.μ. που αποτελούν το 30% των αστικών ακινήτων, προωθείται μείωση 10%- 20%.

Για τις πιο «ακριβές» περιοχές έχει προταθεί και οριζόντια μείωση 5% (αντί για «πάγωμα») ώστε να φανεί πως η κυβέρνηση δεν απαλλάσσει από βάρη στους «έχοντες και κατέχοντες», μεταθέτοντάς τα σε «μη προνομιούχους».

Επί της ουσίας πάντως, η όποια απόφαση τελικώς ληφθεί δεν θα επηρεάσει την είσπραξη των 2,65 δισ. από τον φόρο ακινήτων, καθώς ο ΕΝΦΙΑ τελειώνει και ο νέος που θα τον διαδεχτεί θα έχει άλλη δομή και συντελεστές, διατηρώντας το ίδιο ποσό εισπραξεων όσο και αν έχουν πέσει οι αντικειμενικές αξίες.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " «Ταξικές» αλλαγές στα ακίνητα: Πού μειώνονται και πού μπορεί να αυξηθούν οι τιμές της εφορίας "

Και νέα προθεσμία πήρε ο Ψυχάρης για να απολογηθεί

Kαι νέα προθεσμία, για τις αρχές Ιανουαρίου, ζήτησε και πήρε σήμερα από τους οικονομικούς εισαγγελείς ο Σταύρος Ψυχάρης.

Είναι η τρίτη προθεσμία που πήρε ο επικεφαλής του Δημοσιογραφικού Ομίλου Λαμπράκη (ΔΟΛ), προκειμένου να υποβάλλει τις έγγραφες εξηγήσεις του καθώς έχει κληθεί με την ιδιότητα του «υπόπτου» στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για τα επονομαζόμενα «θαλασσοδάνεια» σε συγκροτήματα του Τύπου.

Ο κύριος Ψυχάρης έχει κληθεί για ανωμοτί εξηγήσεις για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σχετικά με δανειοδοτήσεις που φέρεται να έλαβε ο ΔΟΛ από πιστωτικά ιδρύματα ύψους περίπου 200.000.000 ευρώ.

Ως ύποπτοι διάπραξης του αδικήματος της απιστίας, ως φυσικοί αυτουργοί δηλαδή , ελέγχονται 45 στελέχη τεσσάρων τραπεζών οι οποίοι ως μέλη επιτροπών φέρεται να ενέκριναν την χορήγηση των δανείων χωρίς να έχουν λάβει τις απαραίτητες εγγυήσεις.

Επισημαίνεται πως για την υπόθεση έχει συνταχθεί και σχετικό πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος.

thetoc
Διαβάστε Περισσότερα » " Και νέα προθεσμία πήρε ο Ψυχάρης για να απολογηθεί "

Δέκα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν ερωτήματα για το ρόλο της Εισαγγελίας στην υπόθεση Λιακουνάκου

Τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν από τις παραλείψεις των αρμόδιων εισαγγελέων στο ζήτημα της δέσμευσης των λογαριασμών του προφυλακισμένου για τις μίζες των εξοπλιστικών επιχειρηματία, Θωμά Λιακουνάκου, θέτουν, σε ερώτησή τους προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Νίκο Παρασκευόπουλο, δέκα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι ερωτώντες βουλευτές επισημαίνουν ότι οι σχετικές διαδικασίες δέσμευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του κ. Λιακουνάκου κινήθηκαν μόνο έπειτα από δημοσιεύματα του Τύπου, καταγγέλλοντας τα «θολά» σημεία στους χειρισμούς της Δικαιοσύνης αναφορικά με τις ποινικές υποθέσεις του κ. Λιακουνάκου.

Τα «βέλη» των βουλευτών συγκεντρώνει η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς. Ιδού η ερώτησή τους:

Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


ΘΕΜΑ: Ο ρόλος της Εισαγγελίας κατά της διαφθοράς στην υπόθεση του Θ. Λιακουνάκου.

Ο προφυλακιστέος από 1/10/2015 κ. Λιακουνάκος έχει υπάρξει ιδρυτής του Ομίλου Axon, μεγαλομέτοχος της Euromedica, ιδιοκτήτης της αεροπορικής εταιρείας AXONair και από τους ισχυρότερους προμηθευτές των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 1996-2009 το Υπουργείο Άμυνας προμηθεύτηκε από τον κ. Λιακουνάκο εξοπλιστικά που άγγιζαν τα 6 δισ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα προγράμματα αφορούν στα άρματα μάχης Leopard 2 και τα ιπτάμενα ραντάρ EmbraerEΜΒ-145Η.

Η υπόθεση των Leopard 2 αφορά στα αντισταθμιστικά ωφελήματα και η υπόθεση Embraer την αγορά των αεροσκαφών "ιπτάμενων ραντάρ" της Embraer με εξοπλισμό της Ericsson.

Οι κατηγορίες αναφέρονται σε ενεργητική και παθητική δωροδοκία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατά την περίοδο υπουργίας του κ. Α. Τσοχατζόπουλου.

Συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκε ότι η off shore εταιρεία Interaction στο Μονακό που συνδέεται με τον Λιακουνάκο έλαβε "μαύρα" από την Ericsson περί τα δύο εκατομμύρια ευρώ, τα οποία στη συνέχεια διοχετεύτηκαν στις εταιρείες Highwood και Ρέα, εταιρείες που συνδέονται με τον Ι.Σμπώκο και Α. Τσοχατζόπουλο.

Ο επιχειρηματίας παραπέμφθηκε σε δίκη με άλλους 17 κατηγορούμενους και για την υπόθεση της προμήθειας του Συστήματος Ηλεκτρονικού πόλεμου του Στρατού (ΗΣΣ) από την εταιρεία του SONAK (σχετική σύμβαση υπογράφτηκε το 2001, επί υπουργίας Ακη Τσοχατζόπουλου) με κατηγορίες για άμεση συνέργεια και ηθική αυτουργία σε απιστία.

Μετά και από πρόσφατα δημοσιεύματα σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης κατά τη διερεύνηση των ποινικών υποθέσεων του κ. Θωμά Λιακουνάκου.

Επειδή δεν έχει καταστεί σαφές πότε εστάλησαν από την Εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής στις αρμόδιες αρχές του Πριγκιπάτου του Μονακό και πότε ελήφθησαν οι σχετικές απαντήσεις των αρχών του Μονακό και τα συνημμένα σε αυτές κρίσιμα τραπεζικά έγγραφα από την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς, που αφορούσαν τον κ. Λιακουνάκο και τις εταιρείες αυτού.

Επειδή στην υπόθεση του κ. Λιακουνάκου κρατήθηκαν επί μήνες από την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς τα έγγραφα που είχαν σταλεί σε αυτή από τις αρχές του Πριγκιπάτου του Μονακό, ενώ η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί όταν διενεργείται κύρια ανάκριση, είτε παύει είτε συνεχίζεται η προκαταρκτική εξέταση, είναι όλα τα έγγραφα που αφορούν την διενεργούμενη ανάκριση να αποστέλλονται αμελλητί στην αρμόδια αρχή.

Επειδή στην περίπτωση του κ. Θωμά Λιακουνάκου δεν διενεργήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο για τις περιπτώσεις κατηγορούμενων για πράξεις διαφθοράς, δηλαδή δέσμευση όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας.

Επειδή επί μακρό χρονικό διάστημα δεν είχαν δεσμευθεί όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι μετοχές των εταιρειών ΑΧΟΝ A.E. και EUROMEDICA Α.Ε. και οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε δέσμευσή τους μόνο μετά από δημοσιεύματα στον τύπο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να διαλευκάνει εάν οι ενέργειες της Δικαιοσύνης παρέμειναν πιστές στο γράμμα του Νόμου για την υπόθεση του κ. Λιακουνάκου;

2. Που οφείλεται η παρατηρούμενη αργοπορία και δυστοκία της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς;

3. Υπήρξαν συνεννοήσεις-συναντήσεις των εμπλεκομένων στην υπόθεση με δικαστικές αρχές;

4. Η εταιρεία Ericsson, από τα ταμεία της οποίας διοχετεύτηκαν τα χρήματα προς δωροδοκία, έχει καταστεί αστικώς υπεύθυνη από το Ελληνικό Δημόσιο;

Οι ερωτώντες Βουλευτές: Στέφος Ιωάννης, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, Κωστοπαναγιώτου Ηλίας,
Μουμουλίδης Θέμης, Μπαλαούρας Γεράσιμος, Μπάρκας Κωνσταντίνος, Παπανάτσιου Αικατερίνη, Παυλίδης Κωνσταντίνος, Σαρακιώτης Ιωάννης, Τσόγκας Γεώργιος.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Δέκα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν ερωτήματα για το ρόλο της Εισαγγελίας στην υπόθεση Λιακουνάκου "

Εγκρίθηκε από τον ESM η εκταμίευση της δόσης του 1 δισ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε την εκταμίευση της υποδόσης του ενός δισεκατομμυρίου.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, η εκταμίευση, η οποία έπεται της ψήφισης της δεύτερης δέσμης προαπαιτουμένων από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, προορίζεται για την εξυπηρέτηση του χρέους, τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού και τη συγχρηματοδότηση έργων για τα οποία παρέχουν κονδύλια και τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε.

«Ελπίζουμε να συνεχιστεί η καλή συνεργασία με την Ελλάδα ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος στις αρχές του 2016», δήλωσε ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ, προσθέτοντας πως «με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης θα ανοίξει και η συζήτηση για το χρέος», όπως έχει σημειώσει και το Eurogroup.

Διαβάστε Περισσότερα » " Εγκρίθηκε από τον ESM η εκταμίευση της δόσης του 1 δισ. "

Η απόφαση της Βουλής για την αναγνώριση της Παλαιστίνης

Ομόφωνα ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής το ψήφισμα για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους παρουσία του προέδρου της Παλαιστίνης Μαχμούντ Αμπάς και του έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Νωρίτερα, ο κ. Αμπάς, κατά την υποδοχή του από τον Πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση, εξέφρασε την ευαρέσκειά του παλαιστινιακού λαού για την αναγνώριση της ελληνικής Βουλής και πρόσθεσε πως «αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε στο δικό μας σπίτι, στον οίκο της Ελληνικής Δημοκρατίας, σας ευχαριστούμε πολύ και πρώτα ο Θεός θα ακολουθήσουν κι άλλα βήματα για την σύσφιξη των στενών σχέσεων του ελληνικού και παλαιστινιακού λαού».

Από την πλευρά του ο κ. Βούτσης δώρισε συλλογή με έργα των μεγαλύτερων ελλήνων ζωγράφων ενώ ο κ. Αμπάς λεύκωμα απο τους Ιερούς Ναούς Αναστασεως και Γεννήσεως του Χριστού.Η απόφαση αναφέρεται στην σταθερή προσήλωση στην ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, στη βάση του ψηφίσματος της 29ης Νοεμβρίου του 2012 του ΟΗΕ, με το οποίο αναγνωρίζεται η Παλαιστίνη με καθεστώς μη μέλους, και ενεκρίθη από πολλά κοινοβούλια της ΕΕ, καθώς και του ψηφίσματος του 2014, στο οποίο διαπιστώνεται με ανησυχία η διακοπή της ειρηνευτικής διαδικασίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων και η κλιμάκωση της έντασης, εξαιτίας της συνέχισης της εποικιστικής δραστηριότητας των Ισραηλινών και υπογραμμίζεται η ανάγκη ειρηνικής συνύπαρξης Ισραηλινών και Παλαιστινίων εντός αμοιβαίως αναγνωρισμένων κρατών.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση «να προωθήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, για την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών», επισημαίνοντας ότι η διεθνής αναγνώριση κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους θα συμβάλλει στην ειρήνευση στην περιοχή.

Εισερχόμενος στην αίθουσα της Ολομέλειας, ο πρόεδρος της Παλαιστίνης, αντήλλαξε ιδιαίτερη χειραψία με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.Αμέσως μετά, ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος μίλησε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής, υπό την προεδρία του πρώτου αντιπροέδρου του Σώματος, Αναστασίου Κουράκη.

Το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συνάντηση του κ. Αμπάς με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.

«Η επίσκεψή σας θα συμβάλει ουσιαστικά τόσο στην ενίσχυση των ιστορικών δεσμών των δύο λαών μας όσο και στην κοινή μας προσπάθεια για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο παλαιστινιακό πρόβλημα», τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τις κοινές δηλώσεις τους με τον Πρόεδρο της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, χθες στο Μέγαρο Μαξίμου.

protothema

Διαβάστε Περισσότερα » " Η απόφαση της Βουλής για την αναγνώριση της Παλαιστίνης "

Αμυράς: Αν ένας ομοφυλόφιλος έκανε σεξ μαζί του θα ήταν κτηνοβασία! - Κατσίκης: Είναι πολιτικός αλήτης!

Κάθε όριο ξεπέρασε ο βουλευτής του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, κατά την τοποθέτησή του για το σύμφωνο συμβίωσης, χρησιμοποιώντας χυδαία επιχειρήματα για να απαντήσει σε τοποθετήσεις, που ο ίδιος θεωρεί ομοφοβικές.

Ειδικότερα, προκειμένου να απαντήσει σε παλαιότερη ακραία τοποθέτηση του βουλευτή των ΑΝΕΛ, Κώστα Κατσίκη, που χαρακτήρισε τους ομοφυλόφιλους «σεξουαλικά παρεκτρεπόμενους», προτίμησε να προσχωρήσει σε ακόμα πιο ακραία λογική, ξεπερνώντας και αυτή της Χρυσής Αυγής.

«Οσο για τον Καμμένο και το εξαπτέρυγό του, τον Κατσίκη, έχουν ένα δίκιο! Αν ένας γκέι συνευρεθεί με τον Κατσίκη, ενδεχομένως ο γκέι να κατηγορηθεί για κτηνοβασία…» είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του Ποταμιού, ενώ συνέχισε, αφιερώνοντας το υπόλοιπο της ομιλίας του στον «μουλά Ομάρ Αμβρόσιο».

Η φράση του κ. Αμυρά δεν έγινε αντιληπτή από τον προεδρεύοντα Γιώργο Λαμπρούλη, με αποτέλεσμα να ζητήσει εξηγήσεις από τον κ. Κατσίκη, που ζήτησε το λόγο επί προσωπικού.

«Είπε ότι εγώ ως εξαπτέρυγο του Καμμένου αν συνευρεθώ με ομοφυλόφιλο θα κατηγορηθεί ο ομοφυλόφιλος για κτηνοβασία» εξήγησε ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, για να συνεχίσει: «Καταγγέλλω ότι υπάρχει βουλευτής - πολιτικός αλήτης και αυτός είναι ο κ. Αμυράς. Θα προβώ σε μήνυση εναντίον του για όσα είπε».

Ο κ. Λαμπρούλης ζήτησε από τον κ. Κατσίκη να ανακαλέσει, όχι όμως και από τον κ. Αμυρά που, λαμβάνοντας και πάλι το λόγο, είπε: «Για να σε αποκαλεί αλήτη ο ομοφοβικός Κατσίκης κάτι κάνεις καλά».


protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Αμυράς: Αν ένας ομοφυλόφιλος έκανε σεξ μαζί του θα ήταν κτηνοβασία! - Κατσίκης: Είναι πολιτικός αλήτης! "

Τσακαλώτος: Το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να στιγματίσει μια σεξουαλική προτίμηση

Με το σύμβολο υπερηφάνειας των ομοφυλόφιλων στο πέτο εμφανίστηκε στο βήμα της Ολομέλειας την Τρίτη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειμένου να υποστηρίξει τις προωθούμενες διατάξεις για την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης και στα ζευγάρια του ίδιου φύλου.

Ο υπουργός Οικονομικών άφησε στην άκρη τα σκληρά δημοσιονομικά μεγέθη και ξεδίπλωσε μέρος από την ιδεολογία της Αριστεράς αλλά και της εσωκομματικής ομάδας των 53 στην οποία ανήκει.

Επιχείρησε δε να συνδυάσει τις πάγιες θέσεις των κινημάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς, με τον πολιτικό φιλελευθερισμό, την δράση του Πάνου Λάμπρου και δικαιώματα των ομοφυλόφιλων.

«Υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στην αριστερά και στις αρχές του φιλελευθερισμού» είπε αρχικά ο κ. Τσακαλώτος για να εξηγήσει: «έχω ακούσει απαξιωτικές κριτικές για τον Πάνο Λάμπρου γιατί υπερασπίζεται φιλελεύθερες αρχές, όπως ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δικηγόρους, το τεκμήριο της αθωότητας. Ο σύντροφος Λάμπρου και οι άλλοι του δικτύου έσωσαν την παρτίδα όταν οι φιλελεύθεροι σφύριζαν αδιάφορα».

Ο υπουργός υποστήριξε ότι όταν το κράτος διατηρεί τις διακρίσεις και στιγματίζει κοινωνικές ομάδες, τότε καλλιεργεί τον ρατσισμό.

«Το ελληνικό κράτος -το φιλελεύθερο κράτος- δεν μπορεί να στιγματίσει μια σεξουαλική προτίμηση. Δεν μπορεί να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Ο ρατσισμός που τον βλέπουμε καθημερινά είναι γιατί εκ των προτέρων τους έχει στιγματίσει το κράτος. Ελπίζω με αυτό το νομοσχέδιο να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Το κράτος πρέπει να είναι φιλελεύθερο και εμείς οι αριστεροί θα κάνουμε την πραγματική μας δουλειά για εμβάθυνση των δικαιωμάτων», είπε.


protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Τσακαλώτος: Το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να στιγματίσει μια σεξουαλική προτίμηση "

Ρεπούση: Στην Ελλάδα δεν διδάσκουμε Ιστορία, αλλά μια εθνική ελεγεία, όπου μας φταίνε όλοι οι άλλοι

Τα λόγια της αναπληρώτριας υπουργού Παιδείας, Σίας Αναγνωστοπούλου, που υποστήριξε ότι η Ιστορία στα σχολεία θα πρέπει να διδάσκεται χωρίς το εθνικό στοιχείο, είπαν πολλοί ότι θύμισαν την άλλοτε βουλευτή της ΔΗΜΑΡ, Μαρία Ρεπούση, και τις δικές της θέσεις επί των εθνικών θεμάτων.

Η... αυθεντική Ρεπούση, με σημερινές της δηλώσεις, «δικαίωσε» ουσιαστικά όσους την παρομοίωσαν με την κυρία Αναγνωστοπούλου και προχώρησε έτι περαιτέρω, υποστηρίζοντας για το πώς διδάσκεται η Ιστορία σήμερα στα σχολεία: "... στην Ελλάδα κάναμε πολύ μικρές αλλαγές, μείναμε προσκολλημένοι στο παλιό παράδειγμα-υπόδειγμα, που είναι το εθνικιστικό, ηρωικό, γεγονοτολογικό, γεγονότα, χρονολογίες, ήρωες, σαν να διδάσκουμε μία εθνική ελεγεία, όπου δοξάζουμε τον εαυτό μας και μας φταίνε όλοι οι άλλοι, είτε αυτοί είναι ξένοι, είτε είναι οι εχθροί κ.ο.κ.".

Σε συνέντευξή της, πιο συγκεκριμένα, στο "Πρακτορείο 104,9 FM", η καθηγήτρια Ιστορίας και Ιστορικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και πρώην βουλευτής, κυρία Ρεπούση, είπε ότι η "η Ιστορία γίνεται υποχείριο της πολιτικής και χρησιμοποιείται, χειραγωγείται και δεν είναι σωστό αυτό. Δεν έχει καμία δουλειά η εκάστοτε κυβέρνηση, το εκάστοτε Κοινοβούλιο να αποφαίνεται τι έγινε στην Ιστορία και τι δεν έγινε στο παρελθόν, αυτό είναι δουλειά της Επιστήμης".

"Όλοι οι γονείς, νομίζω, που στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, δεν θέλουν μέσα στο σχολείο να τους γίνεται προπαγάνδα για οποιονδήποτε λόγο. Θέλουν πολίτες έξυπνους, δυναμικούς, που αργότερα, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα διεκδικήσουν με επιτυχία μία θέση εργασίας, δεν θέλουν υπηκόους" είπε η κυρία Ρεπούση, εκτιμώντας ότι "η κατάσταση, που βρίσκεται τώρα η χώρα, έχει να κάνει πάρα πολύ με την εκπαίδευση και με το πώς χρησιμοποιούμε ή μάλλον ακυρώνουμε κάποια μαθήματα μέσα στη σχολική εκπαίδευση".

"Όλα τα σύγχρονα κράτη θέτουν ως στόχο της διδασκαλίας της Ιστορίας το να φτιάξουν πολίτες ιστορικά εγγράμματους και κριτικά σκεπτόμενους, που διαβάζουν και λίγο πίσω από τις γραμμές, που συναρτούν αυτό που διαβάζουν και με το ποιος το λέει και γιατί το λέει" ανέφερε ακόμη η καθηγήτρια.

Η κυρία Ρεπούση επισήμανε την ανάγκη να αλλάξει το αναλυτικό πρόγραμμα στο μάθημα Ιστορίας και να μην έχει μόνο ελληνική Ιστορία, καθώς "η Ελλάδα δεν είναι απομονωμένη, δεν είναι αυτιστική χώρα".

"Θέλουμε άλλη δοσολογία. Και την ελληνική Ιστορία φυσικά, απαραίτητο, θα έλεγα και την τοπική ιστορία, αλλά και βαλκανική και ευρωπαϊκή και παγκόσμια Ιστορία" σημείωσε..

Υπενθύμισε δε, ότι και προηγούμενοι υπουργοί Παιδείας, όπως η κυρία Διαμαντοπούλου, επιχείρησαν μέσα από το πόρισμα της Επιτροπής που συγκροτήθηκε, να προχωρήσουν στην αλλαγή του αναλυτικού προγράμματος, όμως "το πόρισμα έμεινε στα συρτάρια και όσο κι αν προσπάθησα ως βουλευτής να μάθω το λόγο, να μου πουν δημοσίως, γιατί δεν προχώρησε η αλλαγή, η απάντηση ήταν ήξεις αφήξεις".

Ερωτηθείσα εάν σκέφτεται να επιστρέψει στην πολιτική, η κυρία Ρεπούση απάντησε: "Είμαι στο Πανεπιστήμιο, παρακολουθώ και ενδιαφέρομαι, εξάλλου η ενασχόληση με την πολιτική δεν είναι μόνο μέσα από τη βουλευτική έδρα".

"Θα επανερχόμουν, αλλά όχι χωρίς όρους. Δεν είμαι από τους πολιτικούς, που συναρτώ τα πάντα στη ζωή μου, με το αν έχω μία βουλευτική έδρα ή όχι, καθόλου μάλιστα, έχω μία δουλειά που την αγαπάω και μ' αρέσει στο Πανεπιστήμιο" είπε, σημειώνοντας, πάντως, ότι "ο κύκλος μου στην πολιτική δεν έχει κλείσει", καθώς και ότι έχει αποχωρήσει από τη ΔΗΜΑΡ.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Ρεπούση: Στην Ελλάδα δεν διδάσκουμε Ιστορία, αλλά μια εθνική ελεγεία, όπου μας φταίνε όλοι οι άλλοι "

Εξεταστική για την οικονομία από το 2001 μέχρι το 2015 προτείνει το ΠΑΣΟΚ

Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής επιτροπής για την οικονομία κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθεί η περίοδος από την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ μέχρι και σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βουλευτές ζητούν να ερευνηθούν όλοι οι σημαντικοί σταθμοί της οικονομικής πορείας της χώρας τόσο για την προ-μνημονιακή εποχή όσο και για τη μετά-μνημονιακή.

Ειδικότερα, προτείνουν να εξεταστεί η περίοδος 2001-2004, αμέσως μετά την ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ, η διακυβέρνηση Καραμανλή 2004-2009, οι συνθήκες υπαγωγής της χώρας στο πρώτο Μνημόνιο, το PSI, η υπογραφή του τρίτου Μνημονίου από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το περασμένο καλοκαίρι, καθώς και όλες οι ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών.

Πάντως, η υπογραφή της πρότασης από τους 17 βουλευτές της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ δεν αρκεί για να εισαχθεί στην Ολομέλεια προς συζήτηση, καθώς, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, απαιτούνται υπογραφές από τουλάχιστον 60 βουλευτές.

Η πρόταση

Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για τη Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής

(άρθρο 68 του Συντάγματος και άρθρο 44 του Κανονισμού της Βουλής)

Για θέμα γενικού ενδιαφέροντος

Ανάγκη σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής.

Η δημοσιονομική κρίση είναι βαθιά και έχει διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα, οικονομικά και κοινωνικά. Η οξύτητα των προβλημάτων έχει προκαλέσει και μία εξαιρετικής έντασης και διάρκειας ιδεολογική κρίση στην ελληνική κοινωνία. Δεν είναι λίγα τα ακραία φαινόμενα.

Ορισμένοι επεχείρησαν να οικοδομήσουν πολιτικές πάνω στην ύπαρξη των μνημονίων και στη διάκριση μεταξύ μνημονιακών και δήθεν αντιμνημονιακών δυνάμεων. Χωρίς όμως να υπολογίζουν την ανάγκη αποφυγής της δημοσιονομικής χρεοκοπίας και δημοσιονομικής και διαρθρωτικής προσαρμογής. Αυτές οι πολιτικές συνοδεύθηκαν και από ένα πολιτικό λόγο και μία απόλυτη άρνηση συναίνεσης και συνευθύνης, ο οποίος συνέβαλε στην παράταση της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης γιατί οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο.

Ο ελληνικός λαός δικαιούται να μάθει την αλήθεια. Για τις πράξεις όλων μας. Για τις παραλείψεις όλων μας. Για τα ενδεχόμενα λάθη όλων μας. Όχι απλά για λόγους ιστορικούς. Ούτε με την κρυφή πρόθεση του οποιουδήποτε να αποδοθούν ευθύνες σε αντιπάλους. Ή και να μετακυλυθούν ευθύνες σε τρίτους. Η γνώση της ιστορικής αλήθειας είναι απαραίτητη προϋπόθεση να επανέλθει η πολιτική ζωή σε κανονικότητα, ιδίως μετά την εμπειρία των τελευταίων 12 ετών.

Η ανάγκη ανάδειξης της αλήθειας, της μίας ή και των πολλών, έχει και ένα συγκεκριμένο πολιτικά αναγκαίο περιεχόμενο. Τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια πρέπει να λάβουμε αποφάσεις ως πολιτικό σύστημα και ως λαός για μια σειρά κρίσιμων ιστορικά θεμάτων. Από τις ελάχιστες προϋποθέσεις της ορθής λήψης αυτών των αποφάσεων είναι και η κατανόηση του πως φτάσαμε ως εδώ. Των αιτιών και των παραγόντων. Των συμπεριφορών μας και των τακτικών μας.

Ασφαλώς όλα αυτά ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό. Δεν θέλει να είναι απαθής. Δεν θέλει να νιώσει συνένοχος. Θέλει να κατανοήσει και μετά να αποφασίσει. Οι ευκαιρίες είναι πολλές.

Από το 1974 μέχρι σήμερα έχει κατοχυρωθεί το αδιαπραγμάτευτο ιστορικό, γεωπολιτικό, γεωοικονομικό και Δημοκρατικό κεκτημένο της Ελλάδας με την ισότιμη και ενεργή συμμετοχή της μέσα στις δομές και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, με όρους ασφάλειας, συνοχής και ανάπτυξης για να μην είναι η χώρα μας απομονωμένη, εκτεθειμένη και ευάλωτη στη δίνη και στην κρίση της Νοτιανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων.

Τα ζητήματα που πρέπει να ερευνηθούν από την Εξεταστική Επιτροπή.

Ενόψει των παραπάνω ζητάμε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με σκοπό:

Α. Να ερευνηθεί, περιγραφεί και αναλυθεί η πορεία της οικονομίας κατά την περίοδο 2001 – 2004 και 2004 – 2009, καθώς και τα αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στη δημοσιονομική κρίση και κρίση ανταγωνιστικότητας και οικονομική κατάρρευση της χώρας μας την περίοδο 2007 – 2015.

Β. Να ερευνηθεί η διαδικασία ένταξης της οικονομίας μας στους Μηχανισμούς Στήριξης του πρώτου Μνημονίου και να εξεταστεί αν κατά το χρόνο λήψης των κρίσιμων αποφάσεων, υπήρχαν στη διάθεση της χώρας άλλες αξιόπιστες εναλλακτικές διαδικασίες και μέθοδοι αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Γ. Να ερευνηθεί το εύρος, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του πρώτου Μνημονίου και των μέτρων που εμπεριείχε. Πού και τι πέτυχε και πού και σε τι απέτυχε;

Δ. Να ερευνηθεί πώς φθάσαμε στην υπογραφή του δευτέρου Μνημονίου και των εφαρμοστικών του νόμων.

Ε. Να ερευνηθούν ειδικά και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του PSI. Την απομείωση και αναδιάρθρωση του χρέους τόσο ονομαστικό όσο και σε παρούσα αξία που συνιστά και το πλαίσιο για όποια περαιτέρω μείωση.

ΣΤ. Να ερευνηθεί πως οδηγηθήκαμε στην αναγκαστική τραπεζική αργία με απόφαση της Κυβέρνησης, δύο μέρες μετά την προκήρυξη δημοψηφίσματος, καθώς και στα capital controls, ενόψει των πρόσφατων συγκλονιστικών αποκαλύψεων και δηλώσεων των πρωταγωνιστών εκείνων των ημερών από τις οποίες προκύπτει πλήρης αναντιστοιχία μεταξύ των ουσιαστικών κυβερνητικών αποφάσεων και των δηλώσεων τόσο προς την ξένη κοινή γνώμη και δημόσιες αρχές, όσο και προς τον ελληνικό λαό.

Ζ. Να ερευνηθεί και να αποτιμηθεί η διαδικασία, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του τρίτου Μνημονίου.

Η. Να ερευνηθεί η πρόσφατη (Νοέμβριος 2015) διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Να προσδιορισθεί η ταυτότητα των ξένων επενδυτών και των κερδοσκοπικών funds. Να εκτιμηθεί η πραγματική τους εισφορά για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των ελληνικών τραπεζών, ενόψει του γεγονότος ότι οι τιμές των μετοχών των ελληνικών τραπεζών αγοράστηκαν με τιμή ανά μετοχή κοντά στο μηδέν, παρά το γεγονός ότι οι τιμές των μετοχών πριν από την έναρξη της ανακεφαλαιοποίησης είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδα πολλαπλάσιου ύψους. Επίσης να επιχειρηθεί η εξήγηση των αιτίων για τα οποία αποκλείσθηκαν οι έλληνες μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2015

Οι υπογράφοντες βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

Φωτεινή Γεννηματά

Βασίλης Κεγκέρογλου

Γιάννης Μανιάτης

Εύη Χριστοφιλοπούλου

Γιάννης Κουτσούκος

Ανδρέας Λοβέρδος

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Κώστας Σκανδαλίδης

Χαρά Κεφαλίδου

Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος

Μιχαήλ Τζελέπης

Δημήτριος Κρεμαστινός

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Θεόδωρος Παπαθεοδώρου

Λεωνίδας Γρηγοράκος

Ευάγγελος Βενιζέλος

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Εξεταστική για την οικονομία από το 2001 μέχρι το 2015 προτείνει το ΠΑΣΟΚ "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news