facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Με «μικροσκόπιο» οι έλεγχοι των τραπεζών στους δανειολείπτες

Έσοδα πάσης φύσης από τη μια πλευρά (μισθοί, συντάξεις, εταιρικές συμμετοχές, εκμετάλλευση ακινήτων) και έξοδα από την άλλη (διατροφή, υγεία, μεταφορές, φόροι, μέχρι και... αναψυχή) ζυγίζονται για να βγάλουν το τελικό αποτέλεσμα με βάση το οποίο θα αποφασίσει το δικαστήριο τη δόση.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσίευσε στο ΦΕΚ η Τράπεζα της Ελλάδος, οι ρυθμίσεις δανείων θα γίνονται αφού ο δανειολήπτης υποβάλει και το τελευταίο στοιχείο της οικονομικής του κατάστασης, προκειμένου να βγει το ποσό της μηνιαίας δόσης, με βάση τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης». 

Παράλληλα, ορίζεται η διαδικασία για τον υπολογισμό του ποσού που θα ελάμβαναν οι τράπεζες, αν έβγαζαν στο σφυρί το περιουσιακό στοιχείο του δανειολήπτη. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο, αποφάσισε: «Με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής οφειλών που ακολουθούνται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ιδίως για την εκτίμηση της ικανότητας δανειοληπτών να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα (σχετικές και οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), καθώς και την ανάγκη ανάπτυξης και υιοθέτησης εκτιμητικών μεθοδολογιών και δεικτών εναρμονισμένων με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για τον εν γένει προσδιορισμό της αξίας ακινήτων και ιδίως αυτών που χρησιμεύουν ως κατοικίες».

Μέγιστη ικανότητα αποπληρωμής οφειλέτη 

Ο προσδιορισμός της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη βασίζεται στην τρέχουσα και στη μελλοντική ικανότητα αυτού για αποπληρωμή του συνόλου της οφειλής με βάση αξιόπιστες και ρεαλιστικές παραδοχές που λαμβάνουν υπόψη και τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του, βάσει της παρακάτω μεθοδολογίας:

Τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής οφειλέτη 

Βάση του υπολογισμού της τρέχουσας ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη αποτελούν το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα και οι δαπάνες διαβίωσης αυτού και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησής του, όπως αυτά τεκμηριώνονται από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αυτός έχει καταθέσει στη γραμματεία του δικαστηρίου με τη σχετική αίτηση.

Για το σκοπό αυτό, ο οφειλέτης υποβάλλει μαζί με την αίτηση για ένταξη στο νόμο Κατσέλη το κατάλληλα συμπληρωμένο το τυποποιημένο έντυπο που καθορίζεται με την συγκεκριμένη απόφαση.

Σε αυτό ενσωματώνονται:

α) Τα στοιχεία του εισοδήματος του οφειλέτη που δηλώθηκαν από αυτόν στην αίτηση και
β) οι δαπάνες διαβίωσης του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του κατηγοριοποιημένες στις ομάδες των «ευλόγων δαπανών διαβίωσης» και στις ενδεχόμενες λοιπές δαπάνες.

Μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη 

Βάση του υπολογισμού της μελλοντικής ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της τρέχουσας ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, με κατ' αρχήν σταδιακή προσαύξηση ποσοστού 5% ανά πενταετία. Το ανωτέρω ποσοστό της προσαύξησης ανά πενταετία μπορεί να είναι ανώτερο ή κατώτερο του 5%:
- Στην περίπτωση που βασίζεται σε προσδοκία μελλοντικής αύξησης ή σε εκτίμηση μελλοντικής μείωσης του εισοδήματος του οφειλέτη από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον αυτή τεκμηριώνεται επαρκώς,
- στην περίπτωση που βασίζεται σε οικειοθελή δέσμευση του οφειλέτη να μειώσει τις δαπάνες διαβίωσης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του, εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι προφανείς λόγοι που καθιστούν μη ρεαλιστική την προοπτική μείωσης των δαπανών διαβίωσης.
Για την εκτίμηση των παραπάνω λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη:
το τρέχον επίπεδο δαπανών σε σχέση με τις εύλογες δαπάνες,
η ηλικία του οφειλέτη,
ο αριθμός και ηλικία των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του,
τυχόν προβλήματα υγείας του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του,
οι συνθήκες της αγοράς ή του κλάδου δραστηριότητας του οφειλέτη ή του εργοδότη αυτού.

Υπολογισμός της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη 

Κατά τον υπολογισμό της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι τυχόν μεταβολές στο εισόδημα ή στις δαπάνες του αναμένεται να υπάρξουν και η περίοδος που εκτιμάται ότι αυτές θα διαρκέσουν. Εάν το σχέδιο διευθέτησης οφειλών περιέχει σταδιακά αυξανόμενες δόσεις αποπληρωμής, η ικανότητα αποπληρωμής υπολογίζεται, μέχρι το χρονικό σημείο της ολοσχερούς εξόφλησης της συνολικής οφειλής, λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω, κατά περίπτωση, τεκμηρίωση.

Το σύνολο του ποσού των δόσεων που προκύπτει από την εκτίμηση της μέγιστης δυνατότητας αποπληρωμής του δανειολήπτη ανάγεται σε «παρούσα αξία».

Για το σκοπό αυτό, ως προεξοφλητικό επιτόκιο θα χρησιμοποιείται το μέσο επιτόκιο υφιστάμενων στεγαστικών δανείων σε ευρώ με διάρκεια άνω των πέντε ετών, όπως αυτό δημοσιεύεται κάθε μήνα στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/ Pages/el/Statistics/rates-markets/deposits.aspx), καθώς και στο Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο.

Προσδιορισμός του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης

Για τον προσδιορισμό του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης ακολουθείται η εξής διαδικασία: Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο πιστωτής ή οι πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια ή με προσημείωση υποθήκης και σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων πιστωτών, ο πιστωτής με την υψηλότερη απαίτηση κατά του οφειλέτη, καταθέτουν στο φάκελο του οφειλέτη εκτίμηση σχετικά με το εκτιμώμενο ποσό του πλειστηριάσματος, σε περίπτωση πλειστηριασμού ακινήτου του οφειλέτη εντός έξι μηνών από την κατάθεση της αίτησης του οφειλέτη.

Η εκτίμηση αυτή θα περιλαμβάνει και εκτίμηση της τρέχουσας εμπορικής αξίας του ακινήτου και μνεία του εκτιμώμενου ποσοστού απομείωσης αυτής, λόγω της αναγκαστικής εκποίησης του ακινήτου, καθώς και των εξόδων που συνδέονται με τον πλειστηριασμό.

Ο οφειλέτης δικαιούται να καταθέσει στο φάκελο, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης του ενώπιον του δικαστηρίου αντίστοιχου περιεχομένου εκτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή του κλάδου ακινήτων του ν. 4152/2013.

Οι εκτιμήσεις αυτές αξιολογούνται ελεύθερα από το δικαστήριο, όμως σε περίπτωση αποκλίσεων που επηρεάζουν καθοριστικά την έκβαση της απόφασης κι εφόσον ούτε ο πιστωτής ούτε ο οφειλέτης προσκομίζουν, μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, εκτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή, ανατίθεται αυτή σε πιστοποιημένο εκτιμητή του κλάδου ακινήτων, από το δικαστή.
Βάσει των κατατεθειμένων εκτιμήσεων, το δικαστήριο προσδιορίζει στην απόφαση του το ποσό που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, ο πιστοποιημένος εκτιμητής πρέπει να αναφέρει στην εκτίμησή του τυχόν σχέση που διατηρεί με τον οφειλέτη ή τους πιστωτές και η οποία θα μπορούσε να εγείρει αμφιβολίες για την ανεξαρτησία του.

Η αμοιβή του πιστοποιημένου εκτιμητή για την εκτίμηση καταβάλλεται από τον οφειλέτη και σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση του για εξαίρεση του ακινήτου του από την εκποίηση, αυτή επιβάλλεται ως δικαστική δαπάνη σε βάρος των πιστωτών του οφειλέτη που έλαβαν μέρος στη δίκη.

Η ΤτΕ θα δημιουργήσει βάση δεδομένων με τις εκτιμήσεις και τις ποιοτικές παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη από τους εκτιμητές και θα διενεργεί, κατά τακτά διαστήματα, δειγματοληπτική εξέταση των κατατιθεμένων εκτιμήσεων για τη διάγνωση τυχόν σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ της εκτίμησης και του πραγματικά επιτευχθέντος πλειστηριάσματος, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης και πλειστηριασμού του ακινήτου του οφειλέτη.

Παράλληλα, η ΤτΕ μπορεί να ζητά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη διαδικασία την υποβολή, σε τακτή βάση ή και εκτάκτως, ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων σχετικά με τις κατατιθέμενες εκτιμήσεις.

Η ΤτΕ θα αξιολογεί τα ευρήματα και θα λαμβάνει υπόψη τυχόν ελλείψεις που της γνωστοποιούνται, ώστε να προσαρμόζεται κατάλληλα τόσο η διαδικασία προσδιορισμού του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης όσο και οι ακολουθούμενες από τους εκτιμητές μεθοδολογίες.

skai

Διαβάστε Περισσότερα » " Με «μικροσκόπιο» οι έλεγχοι των τραπεζών στους δανειολείπτες "

Τα τρία προαπαιτούμενα που θα ξεκλειδώσουν το 1 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, τα τρία προαπαιτούμενα που έχουν ζητηθεί σήμερα από την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να «ξεκλειδώσει» η υποδόση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ περιλαμβάνουν δύο αποφάσεις για τον τομέα της υγείας αλλά και τη μεταφορά μετοχών του ΟΤΕ στο ΤΑΙΠΕΔ.

Δυο αποφάσεις στον τομέα της υγείας που αφορούν την εφαρμογή του claw back στα νοσοκομεία και την απόφαση για την αναθεώρηση προς τα κάτω των τιμών των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων καθώς και μια απόφαση από τον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων που αφορά τη μεταφορά των μετοχών που έχει το δημόσιο στον ΟΤΕ προς το ΤΑΙΠΕΔ, είναι οι τελευταίες εκκρεμότητες για να ανακοινώσει αύριο το Euro Working Group την εκταμίευση του 1 δισ ευρώ προς τη χώρα μας.


Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν στο ΣΚΑΪ ότι ανέμεναν λύση αύριο για το θέμα η οποία θα αποτυπώνεται στην ανακοίνωση του Euro Working Group.

skai
Διαβάστε Περισσότερα » " Τα τρία προαπαιτούμενα που θα ξεκλειδώσουν το 1 δισ. ευρώ "

Ξεσκονίζουν ταμεία φορέων του Δημοσίου

Παλιά… συρτάρια και έγγραφα προτίθενται να «ξεσκονίσουν» αρμόδια κλιμάκια του υπουργείου Οικονομικών, σε ελέγχους που θα κάνουν σε 30 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Έρευνες θα γίνουν στις οικονομικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, της ΕΛ.ΑΣ, νοσοκομείων, δήμων και του ΤΑΙΠΕΔ.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη θα συγκροτηθούν αρμόδια κλιμάκια προκειμένου:

α) να εξετάσουν τις αποκλίσεις που παρουσιάζονται μεταξύ των στοιχείων πού καταγράφηκαν και εκείνων που υποβάλουν οι φορείς στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο πλαίσιο της μηνιαίας υποβολής στοιχείων,
β) να εξετάσουν τις διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ των υποβεβλημένων στο. στοιχείων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και εκείνων που συλλέχθηκαν κατά την δειγματοληπτική καταγραφή.

Οι φορείς στους οποίους θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι είναι οι εξής:

1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 43−110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ( ΕΛ.ΑΣ.)
2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 39−130 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
3. ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
4. ΠΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΤΤΙΚΟ»
5. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
6. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
7. ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
8. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
9. ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ
10. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
11. ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
12. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
13. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
14. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
15. ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
16. ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
17. ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
18. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
19. ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ − ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
20. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
21. ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
22. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
23. ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
24. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
25. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ − ΒΟΥΛΑΣ − ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
26. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
27. ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
28. ΟΣΕ
29. ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
30. ΤΑΙΠΕΔ.

Μετά τις έρευνες, θα συνταχθεί έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή και θα υποβληθεί στη Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων.

Εν συνεχεία η Διεύθυνση θα την κοινοποιήσει στον ελεγχόμενο Φορέα, στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων της Γενικής Δ/νσης Δημ/κών Ελέγχων, στη Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, στη Δ/νση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας και στο Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εκάστοτε εποπτεύοντος Υπουργείου.

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " Ξεσκονίζουν ταμεία φορέων του Δημοσίου "

Η... ανατριχιαστικά ακριβής πρόβλεψη του Βαρουφάκη για το κλείσιμο των τραπεζών

Τα πλάνα και οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που περιλαμβάνονται στο τρίτο μέρος του ντοκιμαντέρ του δημοσιογράφου του Channel 4, Πολ Μέισον, είναι αποκαλυπτικά του παρασκηνίου που οδήγησε στο κλείσιμο των τραπεζών. Είναι προφανές πως η κάμερα του βρετανού δημοσιογράφου απολαμβάνει ειδικής μεταχείρισης, με αποτέλεσμα να λαμβάνει πλάνα από το εσωτερικό του υπουργικού συμβουλίου της 21ης Ιουνίου στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και από το γραφείο του πρωθυπουργού. 

Ο πρώτος κυβερνητικός παράγοντας που εμφανίζεται είναι ο Γιάνης Βαρουφάκης, που δίνει την είδηση, που ο ελληνικός λαός έμαθε λίγες ημέρες αργότερα: «Η υποψία μου είναι ότι θα μας δώσουν μια προσφορά που δεν μπορούμε να δεχθούμε. Και κατά συνέπεια θα υπάρξει κλείσιμο τραπεζών την Τρίτη μετά τη Σύνοδο Κορυφής»!

«Είστε έτοιμοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο» τον ρώτησε ο Μέισον. «Φυσικά και όχι. Κανείς δεν είναι ποτέ έτοιμος για τον Αρμαγεδδώνα» απάντησε ο τότε υπουργός Οικονομικών. 

Πιο επιφυλακτικός ήταν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος: «Δεν ξέρω, επειδή δεν ξέρω τι θέλουν (σ.σ. οι δανειστές). Εξαρτάται από το τι νομίζεις ότι η άλλη πλευρά θέλει να κάνει. Εάν θέλουν έναν έντιμο συμβιβασμό, αν θέλουν μια άλλη κυβέρνηση να εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές ή αν θα παραμείνουν σκληροί μέχρι το τέλος μέχρι να υποχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν ξέρω είναι δύσκολο να πω».

Το ντοκιμαντέρ έχει και απόσπασμα από τη συνέντευξη Τσίπρα στην ΕΡΤ μετά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος: «Όπως ξέρετε πολύ καλά δεν έχω την υποστήριξη της ολιγαρχίας στην Ελλάδα, δεν έχω την υποστήριξη της πλειοψηφίας των μίντια, αλλά η δύναμή μας είναι η υποστήριξη του λαού».

Το ντοκιμαντέρ ολοκληρώνει ο ίδιος άνθρωπος που το ξεκίνησε: ο Γιάνης Βαρουφάκης. Ο Πολ Μέισον επισκέπτεται τον υπουργό Οικονομικών στο γραφείο του την ημέρα του δημοψηφίσματος. «Πως θα νιώθατε εάν αυτή είναι η τελευταία σας ημέρα στο υπουργείο» τον ρωτά. «Χαρούμενος. Το μισώ αυτό το γραφείο» δήλωσε ο Γιάνης Βαρουφάκης. 

Αντιλαμβανόμενος τον θόρυβο που θα ξεσπάσει όταν όλοι δουν τις δηλώσεις που είχε κάνει... μια εργάσιμη εβδομάδα πριν κλείσουν οι τράπεζες, ο Γιάνης Βαρουφάκης αντέδρασε μέσω twitter: «Η τρόικα έκλεισε τις τράπεζες στο πλαίσιο πραξικοπήματος. Η αγωνία των τροϊκανών (εξ&εσ) να μου χρεώσουν το κλείσιμο τους με τιμά ιδιαίτερα».


Δείτε το τρίτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Πολ Μέισον


protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Η... ανατριχιαστικά ακριβής πρόβλεψη του Βαρουφάκη για το κλείσιμο των τραπεζών "

Με μειωμένο εισιτήριο οι μαθητές άνω των 18 ετών και οι φοιτητές

Η σύμβαση για τους μαθητές άνω των 18 ετών (ο αριθμός των οποίων προβλέπεται να είναι 5.762) που υπογράφτηκε μεταξύ του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του ΟΑΣΑ προβλέπει δαπάνη για το Δημόσιο ύψους 399.980 ευρώ.

Η σύμβαση για τους φοιτητές που υπογράφτηκε μεταξύ των υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και της ΠΟΑΥΣ προβλέπει αντίτιμο που θα καταβληθεί από το Δημόσιο ύψους 7.348.000 ευρώ.

Για την έκπτωση οι δικαιούχοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την κάρτα μετακίνησης μειωμένου κόστους που θα παραλαμβάνουν από το σχολείο τους, ενώ οι φοιτητές το ειδικό δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ειδικά οι φοιτητές, των οποίων οι οικογένειες είναι κάτοχοι της Κάρτας Αλληλεγγύης, θα μετακινούνται δωρεάν.

Διαβάστε Περισσότερα » " Με μειωμένο εισιτήριο οι μαθητές άνω των 18 ετών και οι φοιτητές "

Τον Απρίλιο ολοκληρώνεται ο αυτοκινητόδρομος Λεύκτρο - Σπάρτη

Τον Απρίλιο του 2016 θα ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδρομος ανατολικής Πελοποννήσου και συγκεκριμένα το τμήμα Λεύκτρο - Σπάρτη, ανακοίνωσε σήμερα στους θεσμικούς εκπροσώπους της Λακωνίας, ο γενικός γραμματέας Υποδομών Γιώργος Δέδες.

Ο Γιώργος Δέδες επισκέφθηκε σήμερα την Σπάρτη και στο διοικητήριο της περιφερειακής ενότητας, συναντήθηκε με την αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας Ντία Τζανετέα και το δήμαρχο Σπαρτιατών Βαγγέλη Βαλιώτη, παρόντος του βουλευτή Σταύρου Αραχωβίτη, όπου τους ενημέρωσε για την αναθεώρηση της σύμβασης παραχώρησης και υπογράμμισε πως ως τα μέσα Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες στον αυτοκινητόδρομο, ο οποίος θα ολοκληρωθεί πριν από το Πάσχα.

Ο γενικός γραμματέας Υποδομών με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι, "είναι η πρώτη σύμβαση παραχώρησης που αναθεωρείται με πλήρως ευνοϊκούς όρους για το Δημόσιο και ταυτόχρονα με κοινωνικά μέτρα οικονομικής ανακούφισης των χρηστών του αυτοκινητόδρομου".

Ο Γιώργος Δέδες τόνισε πως εκτός του ότι το Δημόσιο με την αναθεώρηση κέρδισε περί τα 106 εκατ. ευρώ, από τις αποζημιώσεις του παραχωρησιούχου και του κατασκευαστή, επετεύχθη κι ένα μνημόνιο υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου, που περιλαμβάνει ύστερα από μελέτη αναλογικό σύστημα πληρωμής διοδίων, καθώς και εφαρμογή μεγάλου εκπτωτικού πακέτου ανάλογα με τις διελεύσεις. Έτσι, σύμφωνα με όσα είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας, οι εκπτώσεις από τις διελεύσεις για τους πολίτες της Πελοποννήσου που θα χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο τακτικά, φτάνει ακόμα και το 70%.

Ο Γιώργος Δέδες αύριο θα επισκεφθεί την Καλαμάτα, όπου θα ενημερώσει τους θεσμικούς φορείς και τους πολίτες της Μεσσηνίας, για την αναθεώρηση της σύμβασης παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου, καθώς και για την ολοκλήρωση της περιμετρικής της πόλης.

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " Τον Απρίλιο ολοκληρώνεται ο αυτοκινητόδρομος Λεύκτρο - Σπάρτη "

Διάσκεψη των Προέδρων: Μετά τις γιορτές θα συνεχιστεί η συζήτηση για το παράλληλο πρόγραμμα

Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε η συζήτηση για το «παράλληλο πρόγραμμα» να συνεχιστεί μετά τις γιορτές. Για το πάγωμα του νομοσχεδίου, η κυβέρνηση επικαλέστηκε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που αποχώρησε από τη συνεδρίαση καταγγέλλοντας πως το νομοσχέδιο δεν συνοδευόταν από έκθεση κοστολόγησης του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους.

Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί η προσωρινή απόσυρση του προγράμματος, με πληροφορίες να κάνουν λόγο και για ενστάσεις από τους δανειστές, οι οποίοι φέρονται να επισήμαναν πως το πρόγραμμα είναι ακοστολόγητο και μπορεί να υπονομεύσει το πρόγραμμα που εφαρμόζει η χώρα στο πλαίσιο του τρίτου Μνημονίου.

Η ανακοίνωση των Προέδρων της Βουλής

«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

«Τόσο η συζήτηση όσο και η ψήφιση του σχετικού Νομοσχεδίου θα διεξαχθούν μετά τις 7 Ιανουαρίου. Η πρόταση του Πρόεδρου της Βουλής στη Διάσκεψη των Προέδρων έγινε μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση και τους τρεις Προέδρους των Επιτροπών, έτσι ώστε να υπάρχει άνεση στη διαβούλευση και τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής.

Διαβάστε Περισσότερα » " Διάσκεψη των Προέδρων: Μετά τις γιορτές θα συνεχιστεί η συζήτηση για το παράλληλο πρόγραμμα "

Εγκρίθηκε η υποδόση του 1 δισ. ευρώ μετά τo «πάγωμα» του παράλληλου προγράμματος

Εγκρίθηκε η υποδόση του 1 δισ. ευρώ μετά το «πάγωμα» του παράλληλου προγράμματος, όπως δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ανώτατος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

«Η υποδόση εγκρίθηκε με την προϋπόθεση η Ελλάδα να ολοκληρώσει δύο ή τρία τεχνικά βήματα, όπως την δημοσιοποίηση των αποφάσεων στην κυβερνητική εφημερίδα» φέρεται να δήλωσε ο εν λόγω αξιωματούχος στο ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Μάλιστα, ο αξιωματούχος τόνισε ότι οι κινήσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν μέχρι την Παρασκευή ώστε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας να απελευθερώσει τα χρήματα το βράδυ της ίδιας μέρας.

«Ο αξιωματούχος είπε πως η Ελλάδα συμφώνησε να παγώσει ένα νομοσχέδιο με κοινωνικά μέτρα που θα καταπολεμήσουν αυτό που η κυβέρνηση ονομάζει την ανθρωπιστική κρίση στη χώρα μέχρι οι δανειστές να προλάβουν να ελέγξουν τα μέτρα και τη χρηματοδότησή τους» αναφέρει χαρακτηριστικά το Reuters.

Διαβάστε Περισσότερα » " Εγκρίθηκε η υποδόση του 1 δισ. ευρώ μετά τo «πάγωμα» του παράλληλου προγράμματος "

Σοβαρές παραβάσεις στις Σκουριές

Σωρεία παραβιάσεων εκ μέρους της Ελληνικός Χρυσός  καταγράφει έρευνα που πραγματοποίησε το » Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων»  με εναέρια μέσα και επίγεια ραδιοσήμανση στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του Υποέργου Σκουριών της Ελληνικός Χρυσός. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου του 2015 αποτύπωσε 8.000 στρέμματα στα οποία πραγματοποιεί εργασίες η Ελληνικός Χρυσός και καταδεικνύει πολλαπλές παραβιάσεις της ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, της απόφασης παραχώρησης του δάσους, των εγκρίσεων τεχνικών μελετών, του μεταλλευτικού κώδικα, του κώδικα μεταλλευτικών και λατομικών Εργασιών, του δασικού Νόμου και της Πολεοδομικής Νομοθεσίας.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επεξηγηματική έκθεση του Παρατηρητηρίου κατά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων το σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας θα καταλάβει έκταση 1.788 στρεμμάτων δάσους, πλέον 790 στρεμμάτων εξωτερικής και εσωτερικής οδοποιίας.  Τελικά στην εταιρεία παραχωρήθηκε κατά χρήση και κυριότητα διπλάσια σχεδόν έκταση δάσους ενώ αν προστεθούν, όπως αναφέρεται και η εξωτερική οδοποιία και η προς απαλλοτρίωση ιδιωτική έκταση δάσους η συνολική επιφάνεια που θα καταλάβει το Υποέργο Σκουριών ανέρχεται σε 5.379 στρέμματα.
Η εταιρεία, προχώρησε, πάντα σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων, κατά παράβαση του δασικού νόμου σε μόνιμες εγκαταστάσεις στο δημόσιο δάσος που της παραχωρήθηκε μόνο κατά χρήση και χωρίς άδεια δόμησης.
Οι αεροφωτογραφίες στην έρευνα του Παρατηρητηρίου δείχνουν ότι έχουν εκχερσωθεί 1.430 στρέμματα δάσους ενώ όπως αναφέρεται και στα πρωτόκολλα υλοτόμηση άλλα 2.634 θα εκχερσωθούν για χώρους απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων και ολοκλήρωσης της οδοποιίας του έργου.
Η έρευνα εντοπίζει ακόμη την κατασκευή εγκαταστάσεων σε θέσεις μη προβλεπόμενες αλλά και δημιουργία νέων δρόμων που έγιναν επίσης χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Το σημαντικότερο όμως που εντοπίζει η έρευνα είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου εμπλουτισμού  έχει δομηθεί χωρίς Έγκρισης Δόμησης και Άδεια Δόμησης ενώ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έρευνα, η εταιρεία επικαλείται την Άδεια Εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού η οποία όμως είναι άκυρη γιατί βασίζεται σε ψευδή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού. Επιπλέον έχουν κατασκευαστεί 27 μεγάλα κτίρια συνολικού εμβαδού 3.309 τμ. σε έκταση δημόσιου δάσους πάλι χωρίς την απαιτούμενη άδεια δόμησης.
Χωρίς άδεια εγκατάστασης κατασκευάζεται με ταχύτατους ρυθμούς και το φράγμα Καρατζά ύψους 150 μ. όπου πρόκειται να τοποθετηθούν τοξικά απόβλητα από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες.
Τέλος οι αεροφωτογραφίες παραπέμπουν, όπως αναφέρεται στην έρευνα, σε πολύ πιθανή απόληψη μετάλλων χαλκού και χρυσού με την μη αδειοτημένη μέθοδο της εκχύλισης .
«Αν αυτό διαπιστωθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα αποτελεί σοβαρή παράβαση των όρων αδειοδότησης και εν κρυπτώ σοβαρή επίσης περιβαλλοντική επιβάρυνση» τονίζεται στην εν λόγω έρευνα.
Οι συντελούμενες παραλείψεις και παρανομίες αλλά και αυτές που εξακολουθούν να συντελούνται εκκινούν, κατά την άποψη του Παρατηρητηρίου, από ανακριβή και ελλιπή στοιχεία και συμπεράσματα που εμπεριέχονται στην αδειοδοτηθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με σκοπό την παραπλάνηση της Διοίκησης, ακολουθούνται ωστόσο από μια σειρά άστοχων εγκριτικών αποφάσεων, ελεγκτικών παραλείψεων έως και παρανομιών της Διοίκησης.
Το Παρατηρητήριο τονίζει πως η «επένδυση» της Ελληνικός Χρυσός έχει δομηθεί με επάλληλα επίπεδα παρανομίας που ξεκινούν από την ίδια την σύμβαση μεταβίβασης των μεταλλείων το 2003 η οποία στις 9/12/2015 κρίθηκε εμμέσως και για ακόμα μία φορά παράνομη από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο που επιβεβαίωσε παλαιότερη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Παρατηρητήριο επισημαίνει ακόμη πως η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του 2011 η οποία κρίθηκε μεν νόμιμη από το ΣτΕ  εμπεριέχει σοβαρά της πρόβλημα μόλις τώρα έρχονται στο φως-με κυριότερο αυτό της μεταλλουργικής μεθόδου της ακαριαίας τήξης (flash melting) που εγκρίθηκε περιβαλλοντικά χωρίς να ελεγχθεί αν μπορεί να εμφαρμοστεί σε αρσενοπυρίτες με περιεκτικότητα 12% σε αρσενικό.
«Η ανεπάρκεια της ΕΠΟ προκύπτει όχι μόνο από την παρούσα έκθεση», προσθέτει το Παρατηρητήριο, «αλλά και από τις εκθέσεις των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τα δύο άλλα Υποέργα της Ελληνικός Χρυσός την Ολυμπιάδα και τις Μαύρες Πέτρες».
Το Παρατηρητήριο καταλήγει έτσι πως «η εστίαση μόνο στην τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά το ζήτημα της νομιμότητας της «επένδυσης» και τελικά λειτουργεί υπέρ της εταιρείας αφού δέχεται ως έγκυρη την ΑΕΠΟ που είναι η ρίζα του προβλήματος. Προκύπτει λοιπόν επιτακτική ανάγκη συνολικού επανελέγχου των στοιχείων βάσει των οποίων εγκρίθηκε η ΜΠΕ και χορηγήθηκε η σχετική ΑΕΠΟ, που κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί παρά να οδηγήσει στην ανάκλησή της»
antigoldgr

Διαβάστε Περισσότερα » " Σοβαρές παραβάσεις στις Σκουριές "

«Θα επεκταθεί ο διαχειριστικός έλεγχος στο ΚΕΛΠΝΟ»

Ο διαχειριστικός έλεγχος για το ΚΕΛΠΝΟ θα επεκταθεί με εντολή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας έως το 2004, και θα αποκαλυφθούν "όλα όσα τα συμφέροντα μαζί με δημοσιογράφους της διαπλοκής προσπάθησαν να συσκοτίσουν", ανέφερε, μιλώντας στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου για το "παράλληλο πρόγραμμα της κυβέρνησης", ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Έκανε επίσης λόγο για "διακίνηση μαύρου χρήματος" και τόνισε ότι "οι καιροί έχουν αλλάξει και αυτό θα φανεί πολύ σύντομα".

Απαντώντας σε θέσεις που εκφράστηκαν από φορείς εργαζομένων στο σύστημα υγείας, ο κ. Πολάκης είπε ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να ξαναστηθεί το σύστημα στα πόδια του, "το οποίο βρίσκεται σε αστάθεια και κινδυνεύει να καταρρεύσει" και τόνισε ότι "ουδέποτε η δική μας κυβέρνηση χρησιμοποίησε τον όρο "υγειονομική βόμβα".

"Έως τις 30/8/2015, είχαν δοθεί μόνο 380 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 1,025 δισ. ευρώ που προέβλεπε ο προϋπολογισμός και σήμερα έχει δοθεί το σύνολο, και επιπλέον 60 εκατ. ευρώ, ενώ πρόκειται να δοθούν ακόμη 80 εκατ. ευρώ", είπε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας και προσέθεσε ότι στον προϋπολογισμό του 2016, έχουν προβλεφθεί 37,5 εκατ. ευρώ για καταβολή εφημεριών και υπερωριών εκτός των επιπλέον 200 εκατ. ευρώ που έχουν προβλεφθεί για την ενίσχυση των νοσοκομείων. Τόνισε δε ότι έως τις αρχές του έτους θα έχουν καταβληθεί σε γιατρούς και νοσηλευτές τα ποσά που αντιστοιχούν σε υπερωρίες και εφημερίες που έχουν πραγματοποιηθεί και δεν πληρώθηκαν λόγω των προβλέψεων των προηγούμενων προϋπολογισμών.

Τέλος σε ό,τι αφορά στις προσλήψεις προσωπικού, είπε ότι για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια προκηρύσσεται διαγωνισμός ΑΣΕΠ και ότι την περίοδο μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς θα γίνουν οι προσλήψεις των 90 γιατρών σε άγονες και προβληματικές περιοχές, ενώ μετά τον Φεβρουάριο θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για ακόμη 2.400 προσλήψεις.

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " «Θα επεκταθεί ο διαχειριστικός έλεγχος στο ΚΕΛΠΝΟ» "

EE: Η Τουρκία δεν έχει κάνει πολλά για να μειώσει τις προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα

Έγγραφο της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου, που έχει την προεδρία της ΕΕ, αναφέρει πως η Τουρκία δεν έχει δώσει επαρκείς αποδείξεις πως έχει καταφέρει να μειώσει τις μετακινήσεις μεταναστών προς τα ελληνικά νησιά, δύο εβδομάδες μετά την υπογραφή συμφωνίας, με την οποία δεσμεύτηκε γι'αυτό.

Σύμφωνα με το Reuters, το εν λόγω έγγραφο αναφέρει ότι κατά μέσο όρο, από τις 29 Νοεμβρίου, φτάνουν στην Ελλάδα από την Τουρκία 4.000 άνθρωποι. Πρόκειται για «μικρή μείωση» έναντι των 5.000-6.000 που σημειωνόταν στις αρχές του μήνα, αλλά αυτό δεν οφείλεται υποχρεωτικά στη στάση της Τουρκίας.

«Η μείωση αυτή μπορεί να αποδοθεί σε άλλους παράγοντες», σημειώνεται στο έγγραφο, το οποίο έχει αποσταλεί στους ηγέτες της Ε.Ε., ενόψει της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου θα συναντηθεί με την καγκελάριο 'Αγκελα Μέρκελ και άλλους ηγέτες πριν τη σύνοδο, προκειμένου να συζητήσουν το πιθανό σχήμα μεταφοράς απ' ευθείας από την Τουρκία Σύρων προσφύγων.

Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν τονίσει ότι κάτι τέτοιο θα εξαρτηθεί από τις αποδείξεις που θα προσκομίσει η Τουρκία, ότι εμποδίζει τους διακινητές να βάζουν τον κόσμο στη θάλασσα για την Ευρώπη. Απ' αυτό θα εξαρτηθεί επίσης η διάθεση των 3 δισ. ευρώ προς την 'Αγκυρα και η χαλάρωση των όρων για την έκδοση βίζας προς τους Τούρκους πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη.

tvxs
Διαβάστε Περισσότερα » " EE: Η Τουρκία δεν έχει κάνει πολλά για να μειώσει τις προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα "

Αυγά, γιαούρτια και ντομάτες πέταξαν οι συνταξιούχοι στο υπ. Εργασίας [ΒΙΝΤΕΟ]

Επεισοδιακή ήταν η κινητοποίηση των συνταξιούχων στο κέντρο της Αθήνας. Διαμαρτυρόμενοι για τις περικοπές στις συντάξεις και τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, οι συνταξιούχοι πέταξαν αυγά, γιαούρτια και ντομάτες στο κτίριο του υπουργείου Εργασίας επί της οδού Σταδίου.

Αρχικά συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κοτζιά και από εκεί έκαναν πορεία, μέσω της Σταδίου, προς το Σύνταγμα και το Μέγαρο Μαξίμου.

Στην Ηρώδου του Αττικού βρήκαν παρατεταγμένες κλούβες της Αστυνομίας, οι οποίες έφραξαν τον δρόμο για τον τελικό τους προορισμό, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Ωστόσο τελικά συμφωνήθηκε να περάσει μία επιτροπή από τον αστυνομικό κλοιό προκειμένου να συναντήσουν εκπρόσωπο του Μεγάρου Μαξίμου

Διαβάστε Περισσότερα » " Αυγά, γιαούρτια και ντομάτες πέταξαν οι συνταξιούχοι στο υπ. Εργασίας [ΒΙΝΤΕΟ] "

Πήραν πίσω το παράλληλο πρόγραμμα μετά την αντίδραση των δανειστών

Μετά την σφοδρή αντίδραση των Ευρωπαίων δανειστών που απείλησαν ακόμη και με πάγωμα της εκταμίευσης της δόσης του ενός δισ, η κυβέρνηση απέσυρε άρον-άρον το σχέδιο νόμου με το παράλληλο πρόγραμμα!

Η απόφαση αυτή ελήφθη ενώ ο πρωθυπουργός βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ. Κατά πληροφορίες, σε σύσκεψη του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και άλλους υπουργούς αποφασίστηκε ότι το πολυνομοσχέδιο με το παράλληλο πρόγραμμα αποσύρεται. Είναι προφανές ότι μετά τα διαβήματα των Ευρωπαίων που χαρακτήρισαν την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου με το παράλληλο πρόγραμμα μονομερή ενέργεια, η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να «παγώσει» μέχρι νεοτέρας τις ρυθμίσεις που ήθελε να προωθήσει για έγκριση από τη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση προσανατολίζεται να το επανακαταθέσει μέτα τις γιορτές, αφού προηγηθεί συνεννόηση με τους δανειστές. Κυβερνητικό στέλεχος μιλώντας στο www.protothema.gr παραδεχόταν ότι η βασική διαμαρτυρία των δανειστών συμπυκνώνεται στο γεγονός πως το πολυνομοσχέδιο για το παράλληλο πρόγραμμα δεν ήταν κοστολογημένο.

Μετά και τις αντιδράσεις δανειστών αλλά και βουλευτών, επειδή το νομοσχέδιο κατατέθηκε χωρίς καν να έχει κοστολογηθεί επαρκώς και με διαδικασίες-εξπρές για να ψηφιστεί πριν τα Χριστούγεννα, η κυβέρνηση «ανέκρουσε πρύμναν» και σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη, με τον υπουργό Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό και άλλους,

​Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο protothema.gr ότι το νομοσχέδιο ​δεν θα προχωρήσει στη Βουλή αλλά ​θα έρθει μετά τις γιορτές​, ​και ότι η απόφαση αυτή είναι οριστική. Για την εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, ενημέρωσε και ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης τους εκπροσώπους των υπουργείων Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Euro Working Group, προκειμένου να μη θεωρηθεί «μονομερής ενέργεια» η κατάθεση του νομοσχεδίου.

Επί της ουσίας, κυβερνητική πηγή επιβεβαίωσε ​​την ενόχληση των θεσμών για την κίνηση του νομοσχεδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά «έχουν και ​αυτοί τα δίκια τους».

Βουλή: Μετά τις 7 Ιανουαρίου η συζήτηση του παράλληλου προγράμματος

Μετά τη Διάσκεψη των Προέδρων, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικόλαος Βούτσης, ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, τόνισε ότι η Διάσκεψη πήρε ομόφωνα την απόφαση για τροποποίηση της διαδικασίας σε σχέση με τη συζήτηση και ψήφιση του Νομοσχεδίου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
Τόσο η συζήτηση όσο και η ψήφιση του σχετικού Νομοσχεδίου θα διεξαχθούν μετά τις 7 Ιανουαρίου. Η πρόταση του Πρόεδρου της Βουλής στη Διάσκεψη των Προέδρων έγινε μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση και τους τρεις (3) Προέδρους των Επιτροπών, έτσι ώστε να υπάρχει άνεση στη διαβούλευση και τη συζήτηση του σχετικού Νομοσχεδίου.

Η προγραμματισμένη για σήμερα στις έξι το απόγευμα συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής για την συζήτηση επι της αρχής του νομοσχεδίου και την συζήτηση των άρθρων αναβάλλεται. Η συζήτηση επρόκειτο να διεξαχθεί χωρίς την παρουσία της ΝΔ του ΠΑΣΟΚ και το Ποταμιού που είχαν αποχωρήσει διαμαρτυρόμενοι γιατί οι προωθούμενες διατάξεις δεν έχουν κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και δεν είχαν επεξεργαστεί από την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ).

«Οπου δεν αναφέρονται ποσοτικοποιημένες δημοσιονομικές επιπτώσεις δεν αποστέλησαν τα σχετικά στοιχεία από τις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων» αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση του ΓΛΚ.

Επιπλέον, η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι μεταξύ των άρθρων έχουν παρεισφρήσει «φωτογραφικές» και «ρουσφετολογικές» ρυθμίσεις.

Αίσθηση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι η επίσημη δικαιολογία που προβλήθηκε από το προεδρείο της Βουλής για την αναβολή της συζήτησης του «παράλληλου προγράμματος» είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Εξερχόμενος της Διάσκεψης των Προέδρων, ο κ. Νίκος Βούτσης υποστήριξε ότι οι αλλαγές στον προγραμματισμό της συζήτησης έγιναν προς ικανοποίηση των αιτημάτων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού, που είχαν ζητήσει την αναβολή της συζήτησης, έως ότου κατατεθεί νέα κοστολογημένη έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Απαντώντας, δε, σε ερώτημα για το αν ισχύουν οι πληροφορίες περί δυσαρέσκειας των Θεσμών, ο πρόεδρος της Βουλής αρκέστηκε να πει: «Δεν επιβεβαιώνω τίποτα».

Από την άλλη, οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης αναφέρουν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να καλυφθεί πίσω από τις αντιδράσεις τους, για να «κρύψει» την εμπλοκή που έχει προκύψει με τους δανειστές.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Πήραν πίσω το παράλληλο πρόγραμμα μετά την αντίδραση των δανειστών "

Δίκη Χρυσής Αυγής: Πλήρης αδράνεια της «ΔΙΑΣ» στη δολοφονία Φύσσα

Με τη συνέχιση της κατάθεσης της αστυνομικού της ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσε μαζί με συναδέλφους της στο τόπο της συμπλοκής στο Κερατσίνι όπου και δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας.

Η μάρτυρας, που δέχθηκε ερωτήσεις από την Πρόεδρο του Δικαστηρίου για τον τρόπο που ενήργησε η αστυνομική δύναμη και αν θα μπορούσε να αποτραπεί η δολοφονία, απάντησε σε ερωτήσεις τόσο των συνηγόρων πολιτικής αγωγής όσο και της υπεράσπισης.

"Έγιναν όλα πολύ βιαστικά και δεν προλάβαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω" είπε η μάρτυρας για να ακούσει την πρόεδρο του δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη να παρατηρεί "Μα για εκείνη την ώρα σας έχουμε , δεν σας έχουμε για ήρεμες καταστάσεις, το θεωρείτε παράλογο; Τον αστυνομικό τον έχουμε για να μας προστατεύει. Οκτώ αστυνομικοί πήγατε εκεί θα μπορούσε να αποτραπεί αυτό που έχει γίνει;"

- Μάρτυρας: Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε άλλο , κάναμε ότι καλύτερο μπορούσαμε , δεν καταλαβαίνω αυτή την επίθεση.
- Πρόεδρος : Άρα το είχατε δεδομένο....
- Μάρτυρας: Πιάσαμε μετά το δράστη. Δεν πιάσαμε κάποιον άλλον γιατί δεν ειχε διαπραχθεί κάποια αξιόποινη πράξη. Να τους πιάναμε επειδή έτρεχαν;

" Κανείς δεν προσπάθησε να εμποδίσει τη σύλληψη Ρουπακιά"

Απαντώντας σε ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων η νεαρή αστυνομικός αναφέρθηκε στη στιγμή που "χώρισαν" τον Γ. Ρουπακιά και τον Παύλο Φύσσα οι οποίοι "χτυπιόντουσαν " λέγοντας ότι "τράβηξαν προς τα πίσω " τον 34χρονο μουσικό.

- "Ήταν ο πιο εξαγριωμένος, δυνατός, ψηλό παλικάρι και χρειάζονταν δυο άτομα για να τον τραβήξουμε πίσω. Εγώ δεν μπορούσα μόνη μου" είπε χαρακτηριστικά η μάρτυρας διευκρινίζοντας ότι είχε προηγηθεί το μαχαίρωμα.
- "Βλέπετε μια συμπλοκή μεταξύ δύο αντρών ...πηγαίνετε στο σημείο τραβάτε τον επιτιθέμενο ή τον αμυνόμενο, τον αδύνατο ή τον δυνατό;
- Γιατί πιάσατε τον Φύσσα και όχι τον Ρουπακιά" επέμεινε ο συνήγορος του Γ. Ρουπακιά . " Ήταν πιο εξαγριωμένος , φώναζε και έβριζε ενώ ο Ρουπακιάς δεν έλεγε κατι " είπε η αστυνομικός.

Ο ισχυρισμός της κ. Λεγάτου ότι "κανένας δεν προσπάθησε να εμποδίσει τη σύλληψη του Γ. Ρουπακιά " προκάλεσε αίτημα της υπεράσπισης για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση της αστυνομικού με τις δυο φοιτήτριες, αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίες έχουν καταθέσει πως κάποιο τρίτο πρόσωπο επιτέθηκε σε συνάδελφο της επιχειρώντας να απελευθερώσει τον Γ. Ρουπακιά.

skai
Διαβάστε Περισσότερα » " Δίκη Χρυσής Αυγής: Πλήρης αδράνεια της «ΔΙΑΣ» στη δολοφονία Φύσσα "

Βερναρδάκης: Θα επανεξετάσει το θέμα με τους εκκρεμείς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ

Πλήρη επικαιροποιημένα στοιχεία από το ΑΣΕΠ, για να διαπιστωθεί αν βρίσκονται σε εκκρεμότητα ενδιάμεσοι διαγωνισμοί από το 1997 έως το 2009, με επιτυχόντες που έχουν θεμελιώσει το δικαίωμα διορισμού τους στο δημόσιο, διαβεβαίωσε ότι θα ζητήσει ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορος Βερναρδάκης.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι σε περίπτωση που υπάρχουν ανοικτοί διαγωνισμοί την περίοδο αυτή, θα προχωρήσει στην κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης που θα προβλέπει την ίδια διαδικασία με αυτήν που ακολουθήθηκε για τους αδιόριστους του 1997 και ενσωματώθηκε στο «παράλληλο πρόγραμμα».

Απαντώντας, στον βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βασίλη Κεγκέρογλου, που είχε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση και υποστήριξε ότι υπήρξαν αδικίες γιατί υπάρχουν επιτυχόντες των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ την περίοδο 1997-2009, για την οποία όμως δεν έγινε καταγραφή και η κυβέρνηση δεν τους έχει συμπεριλάβει στην νομοθετική ρύθμιση που έχει καταθέσει, ο κ. Βερναρδάκης επισήμανε ότι από τα στοιχεία που πήρε στα χέρια του δεν προέκυπτε κάτι τέτοιο.

Όπως διευκρίνισε ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, έγινε μία απογραφή βάσει των στοιχείων που ζήτησε και πήρε το υπουργείο από το ΑΣΕΠ, και από το ξεκαθάρισμα αυτό διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν εκκρεμείς διαγωνισμοί διοριστέων ή δικαστικές αποφάσεις, και ότι περίπου 1.000 άτομα του διαγωνισμού του 1997 βρίσκονται σε εκκρεμότητα στους πίνακες των επιτυχόντων.

Εξήγησε ακόμα ότι η κυβέρνηση προχώρησε στη ρύθμιση για τον διορισμό των επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1997, γιατί υπάρχει ήδη απόφαση του ΣτΕ η οποία όμως, λόγω του παγώματος των προσλήψεων, δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε ώστε να απορροφηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν και τους όρους του διαγωνισμού. Η απογραφή έδωσε αυτόν τον αριθμό. Κατά το ΑΣΕΠ και τη διοίκηση έκλεισαν οι πίνακες των διοριστέων, θα ξανακοιτάξουμε το θέμα και αν υπάρχει ανοικτός διαγωνισμός, κάποια στιγμή -και είναι δέσμευση μας αυτή- πρέπει να κλείσει, έστω και με αργό τρόπο», υπογράμμισε ο κ. Βερναρδάκης.

ethnos
Διαβάστε Περισσότερα » " Βερναρδάκης: Θα επανεξετάσει το θέμα με τους εκκρεμείς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ "

«Παράθυρο» για υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια αφήνει ο Παρασκευόπουλος

Για το σύμφωνο συμβίωσης, τις υιοθεσίες από ομόφυλα ζευγάρια και τις ρυθμίσεις για το βραχιολάκι, μίλησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπουλος σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα Fm.

Η υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια δεν θα περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις για το σύμφωνο συμβίωσης, είπε ο υπουργός διευκρινίζοντας ότι το ενδεχόμενο θα εξεταστεί στο μέλλον, από νομοπαρασκευαστική επιτροπή.

«Θα διευρυνθεί και θα εξετάσει και το θέμα αυτό. Και αυτή τη στιγμή δεν εισάγεται προς ρύθμιση, διότι δεν είναι ώριμο, ούτε από άποψη νομική, από άποψη εργασίας, ούτως ώστε να μην υπάρχουν αντινομίες ή ιεραρχήσεις που δεν είναι σωστές με άλλες αξίες της έννομης τάξης, του οικογενειακού δικαίου» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Το θέμα θα το εξετάσει πάρα πολύ προσεκτικά μια επιτροπή, με κορυφαίους αστικολόγους ανά τη χώρα, και σίγουρα, όταν θα έχουμε την πρότασή τους, θα μας είναι πολύ ευκολότερο να πούμε το ναι, το όχι ή το πόσο κτλ» συμπλήρωσε.

Μάλιστα, αναφερόμενος στο ενδοκυβερνητικό ρήγμα που δημιουργήθηκε για το εν λόγω ζήτημα, ο κ. Παρασκευόπουλος εξέφρασε την ελπίδα να επουλωθεί γιατί «οι βουλευτές των ΑΝΕΛ είχαν αντιρρήσεις αποκλειστικά στις ρυθμίσεις για το σύμφωνο συμβίωσης και όχι σε άλλα σημεία. Και επειδή πρόκειται γι’ αυτό, ειδικά, τη Δευτέρα, στη δεύτερη ανάγνωση, δηλαδή στην τελευταία διαδικαστική φάση της συζήτησης εν’ όψει της Επιτροπής, να φέρουμε κάποια διευκρίνιση για το θέμα, ελπίζω ότι μπορούν να μεταπειστούν καθ’ οδόν».

Για τις ρυθμίσεις που αφορούν το βραχιολάκι είπε:

«Υπάρχουν ρυθμίσεις για όσους είναι σε αδυναμία για την καταβολή του ποσού, αλλά θα έλεγα ότι μας φόβισε λίγο η ρύθμιση στο ότι εισαγάγαμε μια ρύθμιση, και η προηγούμενη κυβέρνηση, το 2014, και εμείς, με την ελπίδα ότι επενδύουμε στην εκπαίδευση των κρατουμένων κτλ. και όμως έχουμε ελάχιστη εφαρμογή. Σκεφτήκαμε τι φταίει και τι μπορεί να βοηθήσει και σκεφτήκαμε ότι πρέπει να εξαπλωθεί γεωγραφικά ο θεσμός, να μην εφαρμόζεται πιλοτικά μόνο σε μία-δύο φυλακές, αλλά σε όλη τη χώρα. Επίσης, ότι ένα κώλυμα της ευρύτερης εφαρμογής είναι το γεγονός ότι χρειάζεται μια ευρύτερη άδεια, μια διπλή κρίση, μόνο εάν ο κρατούμενος είναι υπόδικος και όχι όταν είναι κατάδικος. Χρειάζεται δηλαδή η κρίση και του πειθαρχικού συμβουλίου στο οποίο προΐσταται εισαγγελέας και η κρίση του ανακριτή της υπόθεσης, εφόσον υπάρχει υποδικία. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι είναι επαρκής η κρίση του πειθαρχικού συμβουλίου, με τον προεδρεύοντα εισαγγελέα και αυτό μπορεί να διευκολύνει περισσότερο την εφαρμογή. Στην ακρόαση των φορέων, όμως, στη Βουλή, ήρθε ο εκπρόσωπος της Ένωσης Εισαγγελέων, των κατεξοχήν δηλαδή αναφερόμενων στο σχέδιο, ο οποίος είπε ότι κατά τη γνώμη τους δεν επαρκεί μόνο η γνώμη των εισαγγελέων και χρειάζεται και η γνώμη του δικαστή. Μετά από αυτό, δεν μπορούσαμε να επιμείνουμε σε μια ρύθμιση που αποδίδει όλο το βάρος στους εισαγγελείς και που οι εισαγγελείς κρίνουν ότι δεν μπορούν να είναι μόνοι τους αρμόδιοι. Επομένως, το αλλάζουμε και θα υπάρξει και ρύθμιση γραπτή και τη Δευτέρα θα ανακοινώσουμε ότι θα προβλέπεται και η γνώμη εισαγγελέα και η γνώμη ανακριτή και πως σε περίπτωση διαφωνίας δεν θα έχει η γνώμη του ενός χαρακτηριστικά βέτο για του άλλου, αλλά στην περίπτωση αυτή θα αποφαίνεται το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο».

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " «Παράθυρο» για υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια αφήνει ο Παρασκευόπουλος "

Παραχωρούνται δύο στρατόπεδα για φιλοξενία 4.000 μεταναστών

Δύο παλιά στρατόπεδα, ένα στην Αττική και το άλλο στη Βόρεια Ελλάδα, παραχωρεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Άμυνας για την αντιμετώπιση τoυ οξύτατου προβλήματος της φιλοξενίας των μεταναστών.

Κάθε στρατόπεδο έχει δυνατότητα φιλοξενίας 2.000 ανθρώπων, ενώ φαίνεται πως είναι ουσιαστικά έτοιμα προς χρήση. Το ποια στρατόπεδα θα παραχωρηθούν δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό.

Η απόφαση του ΥΠΕΘΑ έρχεται μετά τις έντονες αντιδράσεις των δημάρχων της Αττικής για την περιφορά των μεταναστών σε αθλητικές εγκαταστάσεις του λεκανοπεδίου.

Σημειώνεται ότι η αστυνομία έδωσε εντολή στους εναπομείναντες μετανάστες στις κλειστές εγκαταστάσεις του Ταε Κβον Ντο στο Φάληρο να αποχωρήσουν άμεσα.

Στο Ελληνικό παραμένουν 250 μετανάστες, με τα συνεργεία να περιμένουν από το πρωί να καθαρίσουν το χώρο, και τις αστυνομικές δυνάμεις να μην έχουν λάβει συγκεκριμένες εντολές.

Την ανάγκη να μειώσει τις μεταναστευτικές ροές προς τα ελληνικά νησιά επισήμανε ο έλληνας πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον τούρκο ομόλογό του στις Βρυξέλλες λίγο πριν τη Σύνοδο των οχτώ χωρών της ΕΕ που εμπλέκονται ευθέως στο προσφυγικό με την Τουρκία.

Για τον κίνδυνο να εγκλωβιστούν σταδιακά χιλιάδες μετανάστες στην Ελλάδα προειδοποίησε σε δραματικούς τόνους μέσω του σταθμού ο Γιώργος Καμίνης, εξαπολύοντας βολές κατά της κυβέρνησης για τη στάση του υπουργείου Άμυνας που δεν παραχωρεί στρατόπεδα για τη φιλοξενία τους.

skai
Διαβάστε Περισσότερα » " Παραχωρούνται δύο στρατόπεδα για φιλοξενία 4.000 μεταναστών "

Παναγούλης: Ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων στα «πόθεν έσχες» καναλαρχών, εκδοτών

Να κατατεθεί στη Βουλή ονομαστικός κατάλογος των υπόχρεων ιδιοκτητών τηλεοπτικών σταθμών και εκδοτών εφημερίδων που υπέβαλαν δήλωση «Πόθεν Έσχες» για το οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014), μαζί με τα αποτελέσματα του ελέγχου του ΣΔΟΕ, ζητά με ερώτηση του προς τους υπουργούς, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και, Επικρατείας Αρμόδιο για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο ανεξάρτητος βουλευτής Στάθης Παναγούλης.

Παράλληλα, ζητά να κατατεθεί ονομαστικός κατάλογος όσων υπόχρεων ιδιοκτητών τηλεοπτικών σταθμών και εκδοτών εφημερίδων, αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τον νόμο, με αναφορά στις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε βάρος τους.

Διαβάστε Περισσότερα » " Παναγούλης: Ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων στα «πόθεν έσχες» καναλαρχών, εκδοτών "

Τσίπρας-Νταβούτογλου: Καίρια η μεταξύ μας συνεργασία

Την σημασία της ελληνοτουρκικής συνεργασίας στο μεταναστευτικό επεσήμαναν ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Τούρκος ομόλογός του, Αχμετ Νταβούτογλου, που συναντήθηκαν πριν από λίγο σε κεντρικό ξενοδοχείο των Βρυξελλών, όπου θα διεξαχθεί αργότερα η σύνοδος της ΕΕ η οποία θα επικεντρωθεί στην προσφυγική κρίση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο πριν τη συνάντηση, με την οποία ξεκίνησε το πρόγραμμα των διαβουλεύσεων που θα έχει σήμερα και αύριο στη βελγικη πρωτεύουσα, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε τη σημασία συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τον έλεγχο των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρωθυπουργός συμφώνησε στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και πρότεινε στον Αλέξη Τσίπρα να συναντηθούν το επόμενο διάστημα, είτε στην Άγκυρα, είτε στην Κωνσταντινούπολη, είτε στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο πολιτικοί μετέβησαν στην αυστριακή πρεσβεία όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ 8 ηγετών της ΕΕ (Αυστρίας, Γερμανίας, Λουξεμβούργου, Βελγίου, Ολλανδίας, Σουηδίας, Φινλανδίας και Ελλάδας) και του Τούρκου πρωθυπουργού.

Η συνάντηση αφορά το εθελοντικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης Σύρων προσφύγων από την Τουρκία προς ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη της ΕΕ που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσία του προέδρου της Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Άγνωστο παραμένει προς το παρόν, αν τελικά θα παραβρεθεί στη συνάντηση και ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ.

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στη συνάντηση κορυφής των ευρωπαϊκών κρατών που βρίσκονται στο επίκεντρο της προσφυγικής κρίσης, όπου το βασικό αντικείμενο των συζητήσεων θα ειναι η επίδειξη αλληλεγγύης προς την Τουρκία, υπό τον όρο της αποτελεσματικής κινητοποίησής της για την ανάσχεση των προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Αυστρίας στην ΕΕ.

Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας θα μεταβεί στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ όπου η προσφυγική κρίση, αλλά και οι σχέσεις της Βρετανίας με την ΕΕ θα βρεθούν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων.

ethnos
Διαβάστε Περισσότερα » " Τσίπρας-Νταβούτογλου: Καίρια η μεταξύ μας συνεργασία "

Ξέσπασμα Καμίνη: Το ρωτάω και κρύβονται. Γιατί δεν ανοίγουν στρατόπεδα για τους μετανάστες;

Ξέσπασε ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των μεταναστών επαναφέροντας το ζήτημα της χρησιμοποίησης των κενών στρατοπέδων για την φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών όπως είχε προτείνει από τον περασμένο Δεκέμβριο όταν 600 Σύροι πρόσφυγες βρίσκονταν επι τρεις εβδομάδες στην πλατεία Συντάγματος.

«Να μας πει η κυβέρνηση γιατί το ρωτάω και κρύβονται. Γιατί δεν ανοίγουν τα στρατοπεδα; Ποιο είναι το πρόβλημα να το ακούσουμε» είπε σε έντονο ύφος ο κ. Καμίνης.

Άφησε μάλιστα υπονοούμενα για το πώς διαχειρίζεται τις Ένοπλες Δυνάμεις ο Πάνος Καμμένος μιλώντας για «εικόνα στεγανοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων που κάπου έχουν παραδοθεί για αποκλειστική διαχείριση και δεν συμμετέχουν στη διαχείριση του μεγάλου εθνικού προβλήματος»

«Δεν υπήρξε καμία προετοιμασία στη χώρα. Από τον περασμένο Δεκέμβριο έλεγα ότι υπάρχουν άδεια στρατόπεδα για να ανοίξουν και να υποδεχθούν πρόσφυγες-μετανάστες, θα το δουμε» συμπλήρωσε. «Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιουνται ολυμπιακές εγκαταστάσεις και πάρκα» συνέχισε σε υψηλούς τόνους.

«Το να πετάμε τον κόσμο στην Αθήνα επειδή είναι σαν χοάνη αυτό το σενάριο τελείωσε. Ως δήμαρχος δεν θα επιτρέψω να επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο» συνέχισε ο κ. Καμίνης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Κατέληξε, δε, ότι για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να εγκλωβιστούν άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν σε άλλες χώρες γιατί δεν έχουν το καθεστώς του πρόσφυγα θα πρέπει να ξεχωρίζονται οι δύο κατηγορίες στα hotspots και όσοι δεν είναι πρόσφυγες να επαναπροωθούνται στην Τουρκία άμεσα.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Ξέσπασμα Καμίνη: Το ρωτάω και κρύβονται. Γιατί δεν ανοίγουν στρατόπεδα για τους μετανάστες; "

ΥΠΟΙΚ: Καμία αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ 2015 παρά την απόφαση του ΣτΕ

Δεν τίθεται κανένα θέμα αλλαγών στον ΕΝΦΙΑ του 2015 διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, σχολιάζοντας την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σημειώνουν παράλληλα, ότι θα περιμένουν πρώτα να δουν την απόφαση του ΣτΕ και μετά θα ληφθούν οι αποφάσεις σχετικά με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Το ΣτΕ, με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, θεωρεί ότι το υπουργείο Οικονομικών θα έπρεπε να είχε προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων έως την 21 Μαΐου 2015 προκειμένου να προσαρμοστούν με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην αγορά από την τελευταία αναπροσαρμογή τους.

Από το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζουν ότι ο ΕΝΦΙΑ του 2015 υπολογίστηκε με τις αντικειμενικές τιμές ακινήτων που ίσχυαν την 1.1.2015 οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σχετικά με τον συγκεκριμένο φόρο. Αν ωστόσο ληφθεί απόφαση για άμεση συμμόρφωση με το ΣτΕ που προβλέπει την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών από την 1 Μαΐου 2015 το ζήτημα θα αφορά τους φόρους μεταβίβασης, τις κληρονομικές, τις γονικές παροχές και τις δωρεές που έγιναν από την ημερομηνία αυτή και έχουν φορολογηθεί με τις σημερινές αντικειμενικές τιμές ακινήτων. Μία λύση είναι αυτή της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων και συμψηφισμού των απαιτήσεων μεταξύ φορολογούμενων και δημοσίου.

Σημειώνεται ότι στο υπουργείο Οικονομικών είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών των ακινήτων με τη σύσταση Επιτροπής η οποία αναμένεται να παραδώσει, έως τις 22 Δεκεμβρίου, το πόρισμα της στον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. Στη συμφωνία με τους δανειστές προβλέπεται η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών έως την 1.1.2017.

Το πιθανότερο είναι ότι το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στην αναπροσαρμογή τους εντός του 2016. Το πρόβλημα είναι ότι σε πολλές περιοχές εξαιτίας της κρίσης οι εμπορικές τιμές των ακινήτων έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από τις αντικειμενικές τιμές τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσανάλογη φορολογική επιβάρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων και επίσης να δημιουργούνται στρεβλώσεις στην κτηματαγορά. Για αυτό και στις περιοχές αυτές οι νέες αντικειμενικές τιμές θα είναι χαμηλότερες των σημερινών. Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η σύγκλιση των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές των ακινήτων.

Δεν αποκλείεται οι νέες αντικειμενικές τιμές να ισχύσουν ως βάση για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2016. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως έχει διευκρινίσει το υπουργείο Οικονομικών δεν θα αλλάξει ο στόχος για το εισπρακτικό αποτέλεσμα του φόρου που θα παραμείνει 2,65 δισ. ευρώ παρά τις όποιες αναπροσαρμογές κάνει το υπουργείο στις αντικειμενικές και στις παραμέτρους του για να γίνει δικαιότερος.

tvxs
Διαβάστε Περισσότερα » " ΥΠΟΙΚ: Καμία αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ 2015 παρά την απόφαση του ΣτΕ "

Λεβέντης: Απατεωνίζει η κυβέρνηση όταν λέει ότι δεν θα κόψει συντάξεις

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση ότι «απατεωνίζει όταν λέει ότι δεν θα κόψει τις συντάξεις» εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης.

Σχολίαζοντας, δε, τη στάση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στο θέμα του συμφώνου συμβίωσης μετά και το ομοφοβικό παραλήρημα του εισηγητή τους στην συζήτηση της Τετάρτης στη Βουλή έκανε λόγο για «κόμμα ακραίων. Και τα ακραία κόμματα είναι θρησκοληπτικά». «Όλο χαιρετούρες με τους παπάδες είναι θεωρώντας ότι η εκκλησία δίνει ψήφους» συμπλήρωσε.

Μιλώντας για τη συνάντηση που είχε με τον πρεσβευτή της Γερμανίας στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες ο κ. Λεβέντης είπε ότι «πολέμησα να του δώσω να καταλάβει ότι έχουν κάνει λάθος ένδυμα σε λάθος κορμί. Το Μνημόνιο δεν ταιριάζει σε μεσογειακό λαό. Όσο πιέζει τον ελληνικό λαό τόσο θα φεύγει από την Ευρώπη».

Αποκάλυψε, επίσης, ότι ο Γερμανός πρέσβης του ζήτησε να στηρίξει την κυβέρνηση ενώ χαρακτήρισε «κατιναριό» την κόντρα Λαζόπουλου-Γεωργιάδη.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Λεβέντης: Απατεωνίζει η κυβέρνηση όταν λέει ότι δεν θα κόψει συντάξεις "

Τσίπρας: Η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει «μαύρο κουτί» μεταναστών

Μας κατηγορούν ότι δεν φυλάσσουμε σωστά τα σύνορά μας, αλλά δεν μας λένε τι περιμένουν από εμάς, δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους Financial Times, λίγες ώρες πριν από την νέα μίνι Σύνοδο Κορυφής που διεξάγεται σήμερα στις Βρυξέλλες. 

«Η Ελλάδα κατηγορείται ότι δεν μπορεί να προστατεύσει τα σύνορα της Ευρώπης αλλά αυτοί [οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες] δεν μας λένε τι περιμένουν από εμάς», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Οφείλουμε να σώζουμε ανθρώπους που κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους [διασχίζοντας το Αιγαίο]. Αν θέλουν να κουβαλάμε τα πτώματά τους, πρέπει να μας το πουν».

Ο κύριος Τσίπρας επέμεινε ότι οι χώρες που βάζουν περιορισμούς στην διακίνηση των ανθρώπων και κλείνουν τα σύνορά τους δεν κάνουν το σωστό: «Σλοβενία, Κροατία, ΠΓΔΜ πήραν την απόφαση να φιλτράρουν τους ανθρώπους με την εθνικότητα, για παράδειγμα δεν δέχονται αυτούς από τη Βόρεια Αφρική και το Ιραν. Αυτό δεν είναι σωστό». Παράλληλα, επισήμανε τον κίνδυνο «η Ελλάδα να γίνει "μαύρο κουτί" [για πρόσφυγες] αν αυτές οι ροές δεν μειωθούν».

«Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα χωρίς εκπτώσεις στις αξίες μας», δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας και καταλήγει: «Είναι σημαντικό να συμπεριφέρεσαι ανθρώπινα».

Το δημοσίευμα στους Financial Times

protothema

Διαβάστε Περισσότερα » " Τσίπρας: Η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει «μαύρο κουτί» μεταναστών "

Από Γενάρη η ενισχυτική διδασκαλία - αιτήσεις έως τις 22 Δεκεμβρίου

Ως και την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου οι γονείς μαθητών Γ’ Γυμνασίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παρακολουθήσει το παιδί το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας. Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας αναφέροντας ότι η έναρξη των μαθημάτων υπολογίζεται να ξεκινήσει στο δεύτερο δεκαπενθήμερου του Ιανουαρίου 2016, σε 515 Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας ανά τη χώρα (ένα από αυτά θα λειτουργήσει στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων στην Αυλώνα), που θα απασχολήσουν 1.023 αναπληρωτές καθηγητές και θα προσληφθούν με βάση τη σειράς τους στον πίνακα αναπληρωτών.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από τους γονείς στον διευθυντή της σχολικής μονάδας του μαθητή. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας για το 2016 προβλέπει:

- Για την Α’ Γυμνασίου: Μαθηματικά 4 ώρες, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2 ώρες, Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3 ώρες, Φυσική 1 ώρα, συνολικά 10 ώρες.

- Για την Β’ Γυμνασίου: Μαθηματικά 4 ώρες, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3 ώρες, Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2 ώρες, Φυσική 2 ώρες, Χημεία 1 ώρα, συνολικά 12 ώρες.

- Για την Γ’ Γυμνασίου: Μαθηματικά 4 ώρες, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3 ώρες, Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2 ώρες, Φυσική 2 ώρες, Χημεία 1 ώρα, συνολικά 12 ώρες.

«Παιδιά που προέρχονται από λιγότερο ευνοημένες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, αλλά και όχι μόνον, θα υποστηρίζονται από το πρόγραμμα και θα καλύπτουν τις τυχόν μαθησιακές τους αδυναμίες ώστε η κατάκτηση της γνώσης και η προαγωγή των δεξιοτήτων να αποτελέσει δώρο κοινό για όλους τους μαθητές της χώρας. Βάζουμε τέλος στο παράδειγμα του νεοφιλελεύθερου σχολείου που αμφισβήτησε τα τελευταία πέντε χρόνια το καθολικό δικαίωμα για μόρφωση, δίνοντας προνομιακή μόρφωση στους δήθεν άξιους» δήλωσε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ με πιστώσεις ύψους 7.723.000 ευρώ.

kathimerini
Διαβάστε Περισσότερα » " Από Γενάρη η ενισχυτική διδασκαλία - αιτήσεις έως τις 22 Δεκεμβρίου "

Μονάδες Γειτονιάς και αστικά Κέντρα Υγείας σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας

Την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) ενέκρινε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥΣΚΟΙΠ) που συνεδρίασε σήμερα, υπό το συντονισμό του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη. Το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας θα απαρτίζεται από Κέντρα Υγείας αστικού τύπου και Μονάδες Γειτονιάς.

Ο κ. Δραγασάκης έκανε δεκτή την εισήγηση του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, για ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου ΠΦΥ με μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε επίπεδο «γειτονιάς», που θα παρέχουν ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες, συμβάλλοντας όχι μόνο στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, αλλά και στη μείωση τόσο της ιδιωτικής δαπάνης για την Υγεία όσο και της δαπάνης των νοικοκυριών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει την αναβάθμιση του ΕΣΥ που θα στηρίζεται:

*Στη Μονάδα Γειτονιάς, την οποία θα στελεχώνει διεπιστημονική Ομάδα Υγείας, αποτελούμενη από Οικογενειακούς Γιατρούς, Νοσηλευτές και άλλα άλλα επαγγέλματα Υγείας (επισκέπτες Υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί κ.ά.), με συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης και στόχο την ολιστική φροντίδα του, από την πρόληψη και την προαγωγή υγείας, έως και την αποκατάσταση.
*Στα αναβαθμισμένα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, με τα οποία θα διασυνδέονται άμεσα οι Μονάδες Γειτονιάς.

Σε πρώτη φάση, για την επόμενη διετία, στόχος είναι η ανάπτυξη περίπου 50 Μονάδων Γειτονιάς σε επιλεγμένες αστικές περιοχές (25 το 2016 και 25 το 2017).

«Με τη μεταρρύθμιση αυτή, η κυβέρνηση επιχειρεί μία μακράς πνοής τομή στο Σύστημα Υγείας. Αντιμετωπίζει ένα χρόνιο και σοβαρό έλλειμμα στο χώρο της Υγείας και ταυτόχρονα αναθεμελιώνει το Σύστημα στη βάση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, με έμφαση στη διαδικασία της πρόληψης» υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

in
Διαβάστε Περισσότερα » " Μονάδες Γειτονιάς και αστικά Κέντρα Υγείας σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας "

Καταψήφισαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες το νομοσχέδιο για το σύμφωνο συμβίωσης

Το ιδεολογικό χάσμα ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ ανέδειξε το νομοσχέδιο για την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια καθώς οι βουλευτές του κ. Πάνου Καμμένου καταψήφισαν επι της αρχής τις προωθούμενες διατάξεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι κυβερνητικοί εταίροι είχαν καταψηφίσει στο παρελθόν και το νομοσχέδιο για την παροχή ιθαγένειας. Πάντως, το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής καθώς το στήριξαν ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρώων.

Εκτός αυτών ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε νομοτεχνικές αλλαγές προκειμένου να κάμψει τις ισχυρές αντιδράσεις που είχαν προκαλέσει μια σειρά διατάξεων όπως το ζήτημα της υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια αλλά και το θέμα του τρόπο παροχής φοιτητικής άδειας σε κρατούμενους που ορισμένοι εκτιμούν ότι «φωτογραφίζει» τον Νίκο Ρωμανό.

Ειδικότερα, ο υπουργός είπε ότι θα γίνει τροποποίηση προκειμένου «να διευκρινίζεται ρητά ότι το σύμφωνο συμβίωσης δεν αφορά την υιοθεσία και είναι θέμα που θα εξεταστεί προσεχώς. Η διατύπωση θα το καθιστά σαφές. Θα διευκρινιστεί ότι αυτή την στιγμή δεν ορίζεται η υιοθεσία». Επίσης, μετά τις παρατηρήσεις της ένωσης εισαγγελέων υποχώρησε στο θέμα χορήγησης φοιτητικών αδειών σημειώνοντας πως «η αρμοδιότητα δεν θα είναι μόνο στο πειθαρχικό συμβούλιο. Θα συνεχίσει να υπάρχει και η αρμοδιότητα του ανακριτή. Σε περίπτωση διαφωνίας πειθαρχικού συμβουλίου και ανακριτή θα αποφασίζει το Δικαστικό Συμβούλιο. Από την στιγμή λοιπόν που δεν θα αποφασίζει μόνο το πειθαρχικό συμβούλιο δεν εκτιμάται μόνο ο πειθαρχικός φάκελος αλλά και η δικογραφία. Για την χορήγηση άδειας δηλαδή δεν θα εκτιμάται μόνο η πειθαρχική συμπεριφορά αλλά και το περιεχόμενο της δικογραφίας».

Η συζήτηση ξεκίνησε με την παρέμβαση του κ. Θεόδωρου Παπαθεοδώρου από το ΠΑΣΟΚ που υπενθύμισε τις δηλώσεις του αρχηγού των ΑΝΕΛ Πάνου Καμμένου ο οποίος αντιστοίχισε τους ομόφυλους με τους κτηνοβάτες. «Πρέπει να ξέρουμε εάν υπάρχει πλειοψηφία. Τα κόμματα να καθορίσουν την θέση τους και να συμφωνήσουμε ποια άρθρα θα εισαχθούν και ποια θα αφαιρεθούν γιατί δεν αποτελούν μέρος της συμφωνίας».

Πάντως, για την επί της αρχής ψηφοφορία υπέρ τοποθετήθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρώων. Μάλιστα ο εισηγητής του Ποταμιού Ιάσων Φωτήλας ήρε τις αρχικές επιφυλάξεις (σ.σ. όχι για τις διατάξεις που αφορούν το σύμφωνο συμβίωσης) και υπερψήφισε όταν οι ΑΝΕΛ δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν.

Ο κ. Χαράλαμπος Αθανασίου εκ μέρους της ΝΔ είπε ότι το κόμμα του επιφυλάσσεται για την τελική στάση που θα κρατήσει στην Ολομέλεια και θα εξαρτηθεί από αλλαγές που θα φέρει η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΚΚΕ και Χρυσή Αυγή.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Καταψήφισαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες το νομοσχέδιο για το σύμφωνο συμβίωσης "

Εκθεση-αποκάλυψη του ΔΝΤ: Λάθη και παραλείψεις στο ελληνικό Πρόγραμμα

Για πρώτη φορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποδέχεται ότι έκανε λάθη και παραλείψεις στο λεγόμενο ελληνικό πρόγραμμα, που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2010 χωρίς να περιλαμβάνει, ως όφειλε, την αναδιάρθρωση του χρέους για να επιβεβαιώνεται η βιωσιμότητά του.

Το Δ.Σ. του Ταμείου έγκρινε στις 7 Δεκεμβρίου έκθεση, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, και με βάση την οποία θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι εμμέσως πλην σαφώς αδειάζει όσους αναμείχθηκαν στην «κατασκευή» του προγράμματος για την Ελλάδα. Στην έκθεση δεν αποδίδονται ευθύνες, κάτι που αναμένεται να κάνει η ανεξάρτητη επιτροπή που ερευνά το θέμα, ειδικά για την αναδιάρθρωση, που όπως τονίζεται πολλαπλασίασε τις δυσκολίες για την Ελλάδα.

Το Δ.Σ. υπογράμμισε πως αναμένει την έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Αξιολόγησης (ΙΕΟ) του ΔΝΤ για το ρόλο των στελεχών του στην κρίση της ευρωζώνης, η οποία όμως θα καθυστερήσει μετά από απαίτηση του Πολ Τόμσεν με τη δικαιολογία ότι «ακόμα το Πρόγραμμα τρέχει».

Αναφορικά με την αναδιάρθρωση του χρέους, που ήταν απαραίτητη το 2010, αλλά δεν ζητήθηκε από την τότε ελληνική κυβέρνηση, μετά από απαίτηση των Γερμανών και των δορυφόρων τους, η έκθεση αναφέρει ότι δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του φόβου διάχυσης της κρίσης, αλλά και της έκθεσης των ευρωπαϊκών τραπεζών στο χρέος της Ελλάδα. Ηταν συστημική εξαίρεση, τονίζεται, αν και με την τότε απόφαση παραβιάστηκε «βάναυσα» το Καταστατικό του ΔΝΤ.

Μόνο όταν ανέλαβε η ΕΚΤ τη δέσμευση να κάνει ότι απαιτείται για να διασωθεί η ζώνη του Ευρώ, και αφού πέρασαν δύο χρόνια αβεβαιότητας, άρχισε να αποκτάται ξανά η εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη, αναφέρεται στην έκθεση. Συγκεκριμένα τονίζεται:

Συνολικά η εμπειρία αποκαλύπτει τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα προγράμματα που υποστηρίζει το Ταμείο όταν η βιωσιμότητα του χρέους δεν είναι εξασφαλισμένη εκ των προτέρων. Οταν έγινε τελικά η αναδιάρθρωση του χρέους ήταν πολύ αργά και αυτή απεδείχθη πολύ λίγη. Όταν τελικά αποφασίσθηκε η αναδιάρθρωση του χρέους του ιδιωτικού τομέα (PSI) το «κούρεμα» ήταν μεγάλο για τους πιστωτές σε σύγκριση με άλλες περιπτώσεις, αλλά την ίδια στιγμή είχαν αυξηθεί και οι πιθανότητες να αποδειχθεί ανεπαρκές για να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα του χρέους.

Απαντώντας σε ερώτηση για την ελληνική υπόθεση, ο αναπληρωτής Διευθυντής, Στρατηγικής και Πολιτικής του ΔΝΤ Βίβεκ Αρόρα δήλωσε ότι σε κάποιες χώρες όπως η Ελλάδα η ταχεία δημοσιονομική προσαρμογή ήταν αναπόφευκτη.

Μιλώντας για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους εμμέσως παραδέχθηκε ότι ήταν επιβεβλημένη το 2010. Αποτελεί ερώτημα, είπε, εάν ήταν εφικτή, αλλά και επιθυμητή εκείνη την περίοδο. Δεν υπήρχε «δίκτυ προστασίας» της ευρωζώνης και ήταν μεγάλη η ανησυχία ότι η αναδιάρθρωση θα οδηγούσε σε σοβαρή μετάδοση της κρίσης στην Ευρωζώνη, υποστήριξε ο κ. Αρόρα.

Για τα Προγράμματα του 2010 επί κυβέρνησης Παπανδρέου και του 2012 επί κυβέρνησης Παπαδήμου, το ΔΝΤ παραδέχεται ότι η εσωτερική υποτίμηση μέσω των μεταρρυθμίσεων στις αγορές εργασίας και προϊόντων ήταν ο βασικός στόχος. Για το σκοπό αυτό αποφάσισαν μέτρα όπως η μείωση των ονομαστικών μισθών και επιδομάτων στο Δημόσιο, η μείωση των κατώτατων αποδοχών, η μεταρρύθμιση του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, η προώθηση των αποκρατικοποιήσεων, η μείωση της γραφειοκρατίας και η προώθηση του ανταγωνισμού. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι όλοι οι σχεδιασμοί απέτυχαν.

ΕΔΩ Η ΕΚΘΕΣΗ: IMF-CPRPaper (αγγλικά)

mignatiou
Διαβάστε Περισσότερα » " Εκθεση-αποκάλυψη του ΔΝΤ: Λάθη και παραλείψεις στο ελληνικό Πρόγραμμα "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news