facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα 13 προαπαιτούμενα - Δείτε το πολυνομοσχέδιο

Κατατέθηκε το βράδυ του Σαββάτου το πολυνομοσχέδιο που θα ανοίξει το δρόμο για τη δόση του 1 δισ. ευρώ μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξε η κυβέρνηση με τους δανειστές το βράδυ της Παρασκευής.

Το 84 σελίδων νομοσχέδιο περιλαμβάνει τις διατάξεις για τα «κόκκινα» δάνεια και το μισθολόγιο στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας στις αρμόδιες επιτροπές και στη συνέχεια θα εισαχθεί στη ολομέλεια το πρωί της Τρίτης όπως προβλέπεται από τη διαδικασία του κατεπείγοντος με την οποία κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο.

Το πολυνομοσχέδιο «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων»  αποτελείται από σαράντα πέντε άρθρα.

Σύμφωνα με την συνοδευτική έκθεση το πρώτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου ρυθμίσει ζητήματα σχετικά:

- Την αδειοδότηση και εποπτεία των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΔΑΜΕΔ) και των Εταιρειών Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΜΑΜΕΔ). Μεταξύ άλλων, καθορίζεται το είδος των εταιριών στις οποίες δύναται να ανατεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων και η μεταβίβαση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, περιγράφονται οι όροι, προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χορήγησης της σχετικής άδειας, θεσπίζεται το πλαίσιο εποπτείας των εταιριών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδας, ορίζεται το ύψος του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου στις 100.000 ευρώ κ.λπ

- Τις συμβάσεις ανάθεσης της διαχείρισης και τις συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από τις συμβάσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι στις προαναφερόμενες Εταιρίες δύναται να ανατίθεται η διαχείριση απαιτήσεων από τις συμβάσεις δανείων ή/και πιστώσεων, οι οποίες δεν εξυπηρετούνται για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημέρων

Επίσης οι διατάξεις του δεύτερου κεφαλαίου επανακαθορίζουν το μισθολογικό καθεστώς που διέπει τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ α και β βαθμού, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ καθώς και του προσωπικού των ΔΕΚΟ στα εξής σημεία:

- Αποσύνδεση βαθμού - μισθού με την θέσπιση ενός αριθμού μισθολογικών κλιμακίων… το νέο σύστημα αμοιβών προβλέπει τη μισθολογική επανακατάταξη σε συγκεκριμένα μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης

- Αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο σε 1.000 ευρώ (από 900 ευρώ) για τον Γενικό Διευθυντή, 450 ευρώ (400 ευρώ) για τον Διευθυντή, 350 ευρώ  (300 ευρώ) για τον υποδιευθυντή και 290 ευρώ (250 ευρώ) για τον τμηματάρχη

- Καταργείται η αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα με εξαίρεση τα χρηματοδοτούμενα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Με τις ρυθμίσεις του τέταρτου κεφαλαίου συμπεριλαμβάνονται στα υφιστάμενα όρια δαπανών για την φαρμακευτική δαπάνη των ετών 2016, 2017 και 2018 πέραν των οποίων έχει εφαρμογή ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής και οι δαπάνες των φαρμακείων των ΕΟΠΥΥ. Σήμερα τα όρια περιορίζονται στην σχετική δαπάνη των δημόσιων νοσοκομείων

Διαβάστε το Νομοσχέδιο

Διαβάστε την έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους

Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση

Διαβάστε τον πίνακα καταργούμενων διατάξεων

Διαβάστε την ειδική έκθεση

Διαβάστε την έκθεση συνεπειών


protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα 13 προαπαιτούμενα - Δείτε το πολυνομοσχέδιο "

www.pothen.gr για διαδικτυακό «Πόθεν Έσχες»

H πρόσβαση για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (∆ΠΚ) και δήλωσης οικονοµικών συµφερόντων (∆ΟΣ) στο πληροφοριακό σύστηµα «ΠΟΘΕΝ», θα είναι δυνατή από το διαδίκτυο µέσω της διεύθυνσης (url) https://www.pothen.gr από την Τρίτη 15 ∆εκεµβρίου. Πίσω από την ολοκλήρωση του έργου αυτού κρύβεται ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής.

Το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστηµα είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί στις υποδοµές της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων και ∆ιοικητικής Υποστήριξης του υπουργείου Οικονοµικών και διασφαλίζει το απόρρητο της διαδικτυακής επικοινωνίας του υπόχρεου µε το σύστηµα µε τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού. Τα στοιχεία των ∆.Π.Κ. είναι απόρρητα και τηρούνται κρυπτογραφηµένα στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του συστήµατος. Το ηλεκτρονικό σύστηµα συνοδεύεται από πολιτικές ασφάλειας, που καλύπτουν όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και εξασφαλίζουν την εµπιστευτικότητα και ακεραιότητα των στοιχείων.

Υπόχρεοι υποβολής του ηλεκτρονικού πόθεν έσχες είναι:

α) Τα µέλη όλων των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του ∆ηµοσίου (άρθρο 1 παρ. 1 περ. λ).

β) Οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων οποιασδήποτε υπηρεσίας Επιθεώρησης, Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού, καθώς και οι υπάλληλοι των φορέων αυτών που ασκούν οποιαδήποτε ελεγκτικά καθήκοντα (άρθρο 1 παρ. 1 περ. λ).

γ) Οι προϊστάµενοι διευθύνσεων των Υπηρεσιών ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 1 παρ. 1 περ. µδ).

Από τις προαναφερόµενες κατηγορίες υπόχρεων:

- Όσοι ανέλαβαν για πρώτη φορά καθήκοντα εντός του 2015, θα υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόµου 3213/03 (αρχική δήλωση) στην οποία θα καταχωρίσουν λεπτοµερώς το σύνολο των υφισταµένων κατά την ηµεροµηνία υποβολής της περιουσιακών στοιχείων των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους.

Επισημαίνεται ότι όσοι θα αναλάβουν καθήκοντα από 1/1/2016 και εφεξής, θα υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόµου 3213/03 (αρχική δήλωση) µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την απόκτηση της ιδιότητας βάσει της οποίας είναι υπόχρεοι.

- Όσοι άσκησαν καθήκοντα στις παραπάνω υπηρεσίες για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα κατά το 2014 θα υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης, στην οποία θα καταχωρίσουν λεπτοµερώς όλα τα υφιστάµενα κατά την 31 ∆εκεµβρίου του 2014 περιουσιακά στοιχεία των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους δεδοµένου ότι, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 της παραπάνω ΚΥΑ, κατά την πρώτη εφαρµογή της ηλεκτρονικής υποβολής ∆ΠΚ η δήλωση θεωρείται ως αρχική και ως εκ τούτου περιλαµβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και όχι µόνο τις µεταβολές, καθώς και την προβλεπόµενη από το άρθρο 229 του ν.3213/03 όπως ισχύει δήλωση οικονοµικών συµφερόντων, η οποία περιλαµβάνει τα συµφέροντα και τις δραστηριότητες εντός του έτους 2014.

Επισηµαίνεται ότι από το επόµενο έτος (2016), οι υπόχρεοι, στην ετήσια ηλεκτρονική δήλωσή τους θα καταχωρούν µόνο τις µεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή τους κατάσταση κατά το χρονικό διάστηµα που αφορά η δήλωση, διατηρώντας αναλλοίωτα τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν µεταβληθεί.

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται για ένα έτος µετά την για οποιοδήποτε λόγο απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου (µετακίνηση, µετάθεση, απόσπαση, µετάταξη, ολοκλήρωση ή όχι θητείας προϊσταµένου, συνταξιοδότηση), δηλαδή η υποχρέωση υποβολής ∆ΠΚ αφορά στο αµέσως επόµενο ηµερολογιακό έτος από το έτος απώλειας της ιδιότητάς του.

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων των υπόχρεων είναι κοινές µε τους/τις συζύγους αυτών.

Οι υπόχρεοι καθώς οι σύζυγοι αυτών θα συνδεθούν στο πληροφοριακό σύστηµα στην προαναφερόµενη διεύθυνση (https://www.pothen.gr) κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών τους στο TAXISnet. ∆ιευκρινίζεται ότι η αίτηση για τη χορήγηση και η διαχείριση των κωδικών αυτών γίνεται αποκλειστικά από το σύστηµα TAXISnet.

Οι υπόχρεοι πρέπει να συµπληρώσουν υποχρεωτικά όλους τους πίνακες, εφόσον έχουν στην κατοχή τους αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία.

∆εδοµένου ότι οι ∆ΠΚ πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από το έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2014, και από το έντυπο Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων του τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε9, οι υπόχρεοι κατά τη διαδικασία υποβολής της ∆ΠΚ και µέσω σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, µπορούν είτε να αποδέχονται η αρµόδια Αρχή Ελέγχου να αντλήσει τα στοιχεία από το σύστηµα TAXIS, είτε να επισυνάπτουν οι ίδιοι τα ηλεκτρονικά αρχεία των εντύπων Ε1 και Ε9 στη ∆ΠΚ.

Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης από τον υπόχρεο είναι απαραίτητη η έγκριση της δήλωσης από τον/τη σύζυγο.

Για τη διευκόλυνση των υπόχρεων είναι διαθέσιµη η τηλεφωνική γραµµή εξυπηρέτησης (Help desk) 214-4164-384 από 08:00 έως 15:00.

Παράλληλα, στην αρχική σελίδα του συστήµατος (κάτω δεξιό άκρο), παρέχεται στον υπόχρεο η δυνατότητα αποστολής µηνύµατος/ερωτήµατος, ενώ παρέχονται απαντήσεις σε βασικές πιθανές ερωτήσεις στο µενού/επιλογή ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

Αρχικές και συνοπτικές οδηγίες χρήσης παρέχονται στο µενού/επιλογή ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ.

Επίσης, στην αρχική σελίδα του συστήµατος, οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν από το αναλυτικό ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ.

tvxs
Διαβάστε Περισσότερα » " www.pothen.gr για διαδικτυακό «Πόθεν Έσχες» "

Λαϊκό ξέσπασμα: Ξηλώστε αυτούς που πιάσανε τον καστανά με τη φουφού

Οργή έχει προκαλέσει ο ζήλος που επέδειξαν άνδρες της ομάδας «Ζ» σε βάρος ενός ηλικιωμένου βιοπαλαιστή στη Θεσσαλονίκη επείδη δεν είχε άδεια για να πουλάει κάστανα.

Το περιστατικό που έχει προκαλέσει σάλο στο πανελλήνιο για τη σπουδή που έδειξαν οι αστυνομικοί σε βάρος ενός άνδρα ο οποίος προσπαθεί να βγάλει τον επιούσιο συνέβη στην πλατεία Αριστοτέλους το βράδυ της Παρασκευής.

Την ώρα που η πλατεία είχε «πλημμυρίσει» από κόσμο, επτά αστυνομικοί με κράνη, μετέβησαν στην γωνία Τσιμισκή και Αριστοτέλους, όπου βρισκόταν με το καρότσι του ο ηλικιωμένος καστανάς, έπειτα από καταγγελία που δέχθηκαν.

Σύμφωνα με τοπική ιστοσελίδα οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. ήθελαν να συλλάβουν τον ηλικιωμένο, ο οποίος φώναζε πως δεν ήταν παράνομος.Ωστόσο, όταν η Αστυνομία του ξεκαθάρισε ότι το καρότσι του με όλα τα προϊόντα κατάσχεται, εκείνος λόγω της έντασης και της ηλικίας του έχασε τις αισθήσεις του.

Όπως λέει ο ίδιος είναι γεγονός ότι δεν έχει άδεια γιατί οφείλει χρήματα στο ΤΕΒΕ και την εφορία και δεν έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει την άδειά του.

Αστυνομικές πηγές προσπαθώντας να δικαιολογήσουν την πράξη των ανδρών της ομάδας «Ζ» λένε απλά ότι ενεργούσαν στο πλαίσιο ειδικών αστυνομικών δράσεων για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Αυτό που δεν απαντούν είναι γιατί εξάντλησαν την αυστηρότητά τους σε έναν βιοπαλαιστή και δεν δείχνουν την ίδια σπουδή για τα μεγαλύτερα «ψάρια».

Το ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτό δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό αφού παρόμοιες «επιτυχίες» έχει να επιδείξει ο κρατικός μηχανισμός στην Καρδίτσα πάλι με καστανά, στο Ηράκλειο με μια πλανόδια που πουλούσε λιβάνι και στα Τρίκαλα με θύμα μια ηλικιωμένη που πουλούσε ζαρζαβατικά.

Ανακοίνωση του συνδικάτου των υπαίθριων εμπόρων

Την ώρα που το παρεμπόριο οργιάζει στα Κινέζικα μεγάλα τραστ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δίνει εντολή σε 13 αστυνομικούς να σπεύσουν και να συλλάβουν νόμιμο εφοριακά Μικροπωλητή που δεν έχει άδεια κατάληψης χώρου μιας που τα χρέη σε ΤΕΒΕ και εφορία δεν του επιτρέπουν να πάρει φορολογική ενημερότητα για να παραλάβει από τον δήμο Θεσσαλονίκης την άδεια του.

Μετά την συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ έρχεται και η συγκυβέρνηση του μνημονίου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να εφαρμόσουν την οδηγία των διεθνών τοκογλύφων που δεν είναι άλλη από το αφανίστε τους
μικρούς.

Την ίδια ώρα όμως κλείνουν τα μάτια στην καρδιά του παρεμπορίου. Συμπέρασμα; Είναι πολλά εκεί τα λεφτά…. ας κλείσουμε τα μάτια!!!

Διαβάστε Περισσότερα » " Λαϊκό ξέσπασμα: Ξηλώστε αυτούς που πιάσανε τον καστανά με τη φουφού "

Ρέγκλινγκ: Υπάρχει σύγκλιση με το ΔΝΤ για τη ρύθμιση του χρέους

«Πρόσφατα έχει υπάρξει σύγκλιση ανάμεσα στη δική μας ανάλυση και σε εκείνη του ΔΝΤ» για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, δηλώνει στο Βήμα της Κυριακής ο ισχυρός άνδρας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ, ο οποίος επαναλαμβάνει ότι οι σκέψεις για ονομαστικό κούρεμα πρέπει να αποκλείονται, ωστόσο εξετάζεται το reprofiling του χρέους.

Ο ίδιος εκφράζει την έκπληξή του για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα σχετικά με το ρόλο του ΔΝΤ στο τρίτο Μνημόνιο, εξηγώντας ότι η συμμετοχή του Ταμείου, την οποία ο ίδιος θεωρεί μάλλον βέβαιη, προβλέπεται από σειρά νομικών κειμένων που η ίδια η ελληνική πλευρά έχει υπογράψει.

Ο γερμανός τεχνοκράτης δεν κρύβει την απογοήτευσή του για τις εξελίξεις του πρώτου εξαμήνου του 2015, θεωρεί όμως ότι μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου δεν πρέπει να υπάρξουν πισωγυρίσματα και χαρακτηρίζει την έγκαιρη δημιουργία του Ταμείυ Ιδιωτικοποιήσεων πολύ σημαντική για την αξιοπιστία της ελληνικής κυβέρνησης.

Διαβάστε Περισσότερα » " Ρέγκλινγκ: Υπάρχει σύγκλιση με το ΔΝΤ για τη ρύθμιση του χρέους "

Ποια είναι τα κόκκινα δάνεια που κινδυνεύουν μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης

Τρόμο σε χιλιάδες δανειολήπτες προκαλεί η συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές για το θέμα των «κόκκινων» δανείων καθώς μετά την... σκληρή διαπραγμάτευση του διδύμου Σταθάκη-Τσακαλώτου ρίχνονται βορά στα distress funds - έστω και με διαφορά δύο μηνών - σχεδόν όλα τα δάνεια.

Καθώς αναμένεται η κατάθεση στη ΒΟυλή σήμερα του εφαρμοστικού νόμου προκειμένου να γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, σε μια πρώτη ανάγνωση πρώτα «θύματα» είναι όσοι έχουν επιχειρηματικό δάνειο ή δάνειο για δεύτερη κατοικία ή εξοχικό.

Κι αυτό γιατί η συμφωνία επιτρέπει την πώληση όχι μόνον των δανείων μεγάλων επιχειρήσεων που χρωστούν και δεν πληρώνουν πάνω από 1 εκατομμύρια ευρώ, όπως έλεγε η κυβέρνηση όταν ξεκινούσε η διαπραγμάτευση στην Αθήνα την Τρίτη, αλλά όλων των επιχειρηματικών δανείων.

Παράλληλα, από ψηφίσεως του νόμου - αυτό προγραμματίζεται να γίνει την Τετάρτη - δεν προστατεύεται κανένα νοικοκυριό που χρωστάει δάνειο για δευτερεύουσα κατοικία. Τα στεγαστικά δάνεια για εξοχικές ή δεύτερες κατοικίες θα μεταπωλούνται κανονικά και με τον νόμο.

Το επόμενο μεγάλο χτυπημα θα έρθει τον Φεβρουάριο οπότε με βάση τη συμφωνία θα πρέπει από τις 15/2/2016 να τεθεί σε ισχύ άλλος νόμος, που θα συμφωνηθεί τον Ιανουάριο με το κουαρτέτο των δανειστών ενόψει της πρώτης αξιολόγησης. Εκεί θα τεθούν κάποια κριτήρια, ώστε να διασωθούν κάποια νοικοκυριά ή μικρομεσαίοι, ενώ οι υπόλοιποι θα βρεθούν στην ίδια μοίρα με όλους τους υπόλοιπους δανειολήπτες.

Την ίδια στιγμή, με βάση τη συμφωνία:

1. Συστήνεται έως το Πάσχα ή το καλοκαίρι το νέο υπερ-Ταμείο Αποκρατικοποιήσεις που θα διαχειρίζεται κρατική περιουσία 50 δισ. στα επόμενα 30 χρόνια. Όπως είπε ο κ. Τσακαλώτος χθες μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων:

2. Στο νέο ταμείο θα περάσει ολόκληρο το ΤΑΙΠΕΔ αλλά και το ΤΧΣ (δηλαδή ό,τι ανήκει στο δημόσιο από τις τράπεζες), ακίνητα, ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούν εισόδημα (έως και ο ορυκτός πλούτος).

3. Ο ΑΔΜΗΕ αποσπάται από την ΔΕΗ και το 49% θα μεταβιβαστεί σε ιδιώτες. Το 51% και το μάνατζμεντ θα ανήκει στο δημόσιο, αλλά διευθύνων σύμβουλος θα αναλάβει Ευρωπαίος κοινής επιλογής κυβέρνησης-δανειστών.

4. Καθιερώνεται υποχρέωση πληρωμής με κάρτες, για κάθε δαπάνη που δηλώνεται για έκπτωση φόρου με το Ε1 στην εφορία.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Ποια είναι τα κόκκινα δάνεια που κινδυνεύουν μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης "

«Νομοθετική πρωτοβουλία αν η ΝΔ υπονομεύσει τη διαδικασία αδειοδότησης των καναλιών»

Η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία επιχειρήσει να υπονομεύσει την εφαρμογή του νόμου για τις άδειες των καναλιών, σύμφωνα με την ομιλία του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δυστυχώς η ΝΔ δεν έχει ανταποκριθεί στο καθήκον της», είπε ο κ. Παππάς (για τον ορισμό διοίκησης του ΕΣΡ) και ενημέρωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες και σύντομα να προχωρήσει στην έκδοση υπουργικής απόφασης που αφορά τον αριθμό των αδειών και σε οποιαδήποτε τροποποίηση του νόμου που θα διασφαλίζει ότι θα γίνει διαγωνισμός,ακόμη και αν η ΝΔ επιχειρήσει να τον μπλοκάρει. «Ο καημός μας δεν είναι να επηρεάζουμε το περιεχόμενο ειδήσεων κέντρων ενημέρωσης, αλλά η ηθική μας υποχρέωση είναι να βάλουμε κανόνες και αυτό δεν πρόκειται να καμφθεί από οποιοδήποτε εκβιασμό ή λασπολογία», είπε ο υπουργός.

Ο κ. Παππάς έδειξε εξάλλου κύκλους που επειδή νιώθουν ότι θίγονται με κυβερνητικές πρωτοβουλίες,όπως η νομιμότητα στον χώρο των ΜΜΕ, «επιχειρούν την προσωπική τους κατάθλιψη να την μετατρέψουν σε λαϊκή κατάθλιψη». Πίσω από τους κύκλους αυτούς βρίσκεται, σύμφωνα με όσα ανέφερε, η καλλιέργεια κλίματος καταστροφολογίας στον τόπο. Πρόκειται για μια ιδεολογική και πολιτική σύγκρουση, είπε ακόμη για όσους ισχυρίζονται ότι στην Ελλάδα τα πράγματα πηγαίνουν χειρότερα λόγω της αριστερής διακυβέρνησης. Είπε δε ότι αυτό είναι επιχείρημα με βάση το οποίο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή και η εσωκομματική διαδικασία στη Νέα Δημοκρατία η οποία διολισθαίνει στο αφήγημα Σαμαρά για success story. Τα πράγματα είναι καλύτερα για όσους αδύναμους θεσπίστηκε ο νόμος για την ανθρωπιστική κρίση, για όσους μπόρεσαν να κάνουν χρήση της ρύθμισης για τις 100 δόσεις και για όσους μπορούν να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους, αλλά τα πράγματα μπορεί να μην είναι καλύτερα για έναν ιδιοκτήτη ΜΜΕ, είπε ο υπουργός Επικρατείας και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει μέριμνα εκείνους που έχουν πληγεί από την κρίση.

Αναφερόμενος, στην διαπραγμάτευση για το ασφαλιστικό είπε ότι «πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί διότι έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση για να μην χρειαστεί να μειωθούν οι συντάξεις».

Ο κ. Παππάς επισήμανε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει πλέον η χώρα στο γεωπολιτικό παζλ και ως προς το ζήτημα της αστάθειας και των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή και ως προς τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.

Αναφερόμενος στον ρόλο που πρέπει να έχει πλέον το κόμμα, ο κ. Παππάς μίλησε για την ανάγκη πολιτικής εξόρμησης και υπογράμμισε ότι οι δύο κοινωνικοί πυλώνες όπου πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξη του κόμματος είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και οι δομές αλληλεγγύης, και μίλησε για μια πολιτική εξόρμηση τέτοιου χαρακτήρα που θα διασφαλίσει την αριστερή μακροχρόνια κυβέρνηση που έχει ανάγκη ο τόπος.

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " «Νομοθετική πρωτοβουλία αν η ΝΔ υπονομεύσει τη διαδικασία αδειοδότησης των καναλιών» "

Με «τρύπα» 2,19 δισ. από το ΙΚΑ θα ξεκινήσει το νέο Υπερ-ασφαλιστικό ταμείο

Έλλειμμα - σοκ ύψους 2,19 δισ. ευρώ προβλέπεται ότι θα έχει το ΙΚΑ το 2016 με βάση τον προϋπολογισμό του. Κάτι που ουσιαστικά καταδεικνύει ότι το νέο υπερταμείο που θα προκύψει από τις ενοποιήσεις όλων των ασφαλιστικών φορέων με κύριο πυλώνα το ΙΚΑ θα ξεκινά από την αρχή με μία μεγάλη "τρύπα".

Στον προϋπολογισμό του μεγαλύτερου ασφαλιστικού Ταμείου της χώρας που αναμένεται να εγκριθεί την ερχόμενη Δευτέρα από το ΔΣ του καταγράφεται μείωση κατά 28,2% στην κρατική επιχορήγηση, καθώς το επόμενο έτος υπολογίζεται ότι δεν θα υπερβεί τα 3,18 δισ ευρώ, μαζί με τα Ταμεία που απορροφήθηκαν από το ΙΚΑ. Το 2015 η κρατική επιχορήγηση έφθασε τα 4,28 δισ ευρώ.

Από τις ασφαλιστικές εισφορές το Ίδρυμα προσδοκά να εισπράξει του χρόνου 5,08 δισ. ευρώ, ποσό 1,3% μικρότερο από τα 5,33 δισ. ευρώ που πρόκειται να εισπραχθούν φέτος. Συνολικά, τα έσοδα που προσδοκά το ΙΚΑ να συγκεντρώσει το 2016, θα κυμανθούν στα επίπεδα των 19,21 δισ. ευρώ, λιγότερα κατά 5,4% σε σύγκριση με τα 20,85 δισ. ευρώ που υπολογίζεται ότι θα προκύψουν το τρέχον έτος.

Παρά τις θεσμοθετημένες παρεμβάσεις (ν.4336/2015) προβλέπεται αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 1,96% έναντι των εκτιμήσεων για το 2015. Η αύξηση αυτή, θα προέλθει, κυρίως από τις μέχρι σήμερα εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης και κατ' επέκταση των αναδρομικών που θα καταβληθούν. Συνολικά, η δαπάνη για συντάξεις στο ΙΚΑ υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 11,82 δισ. ευρώ. Με τις παρεμβάσεις που έγιναν και τον περιορισμό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, το Ίδρυμα ευελπιστεί να εξοικονομήσει ποσό έως 710.000.000 ευρώ το 2016.

Σημειώνεται ότι οι συντάξεις αντιστοιχούν στο 81,07% των δαπανών του Ταμείου.

newmoney
Διαβάστε Περισσότερα » " Με «τρύπα» 2,19 δισ. από το ΙΚΑ θα ξεκινήσει το νέο Υπερ-ασφαλιστικό ταμείο "

Θρίλερ ξανά στη ΝΔ: Την ματαίωση των εκλογών ζητά η εταιρία που κόπηκε!

Συνέχεια στο σίριαλ των γαλάζιων εκλογών δίνει η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η εταιρεία Έξυπνα Συστήματα (Genius Systems) AE κατά της Νέας Δημοκρατίας, με το θρίλερ των εσωκομματικών εκλογών να μην έχει τέλος.

Η είδηση αλλάζει όλα τα δεδομένα, αφού την Τετάρτη κρίνεται αν θα τιναχθούν και πάλι στον αέρα οι εκλογές, καθώς τότε θα γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης. Από τη Συγγρού υποβαθμίζουν το θέμα και εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Μάλιστα, αύριο το πρωί συνεδριάζει η ΚΕΦΕ, ενώ κατά την συνεδρίαση αναμένεται η Vodafone να κάνει το πρώτο τεστ της εφαρμογής και επομένως να ξεκινήσουν τα δοκιμαστικά.

Η Genius Systems, η εταιρεία που αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό για τη διεξαγωγή των εκλογών της 20ης Δεκεμβρίου, καθώς επιλέγη η Vodafone, είναι η θιγόμενη εταιρεία και ζητεί τη ματαίωση των εκλογών μέχρι τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής, με την υπόθεση να εκδικάζεται την Τετάρτη. Ο νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας δηλώνει πως κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ στο περιεχόμενο της μηνυτήριας αναφοράς προς την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η Genius Systems αναφέρει ότι ανταποκρίθηκε εμπρόθεσμα στους όρους του διαγωνισμού υποβάλλοντας οικονομική και τεχνική προσφορά κόστους 545.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης 115.000 για την απασχόληση εξειδικευμένων χειριστών.

Από το γαλάζιο στρατόπεδο δηλώνουν άγνοια, προφανώς διότι σύμφωνα με τον κ. Νίκο Αγαπηνό, πληρεξούσιο δικηγόρο της εταιρείας, το χαρτί επίδοσης θα φτάσει στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας τη Δευτέρα. Αναφέρει ότι η ΝΔ είναι μία εταιρεία ιδιωτικού δικαίου και μπορεί να αποφασίσει με ποιον θα συνεργαστεί, ενώ εκτιμούν ότι δεν θα κερδίσει η εταιρεία τα ασφαλιστικά μέτρα στη Συγγρού υπάρχει προβληματισμός. Μάλιστα, με ανάρτησή του ο γραμματέας του κόμματος κ. Ανδρέας Παπαμιμίκος πολιτικοποιεί το θέμα, τονίζοντας ότι κάποιοι δεν θέλουν εκλογές. “Κάποιοι κάνουν τα πάντα για να μη γίνουν εκλογές στη ΝΔ ή προσπαθούν να παραπληροφορήσουν τον κόσμο γιατί δεν θέλουν μεγάλη συμμετοχή. Θέλουν ένα κόμμα μικρό και κλειστό. Δεν θα τους περάσει όσες παρεμβάσεις και να κάνουν…”, γράφει ο κ. Παπαμιμίκος στο Facebook.

Στη μηνυτήρια αναφορά η εταιρεία υποστηρίζει ότι το τελικό κόστος θα υπερβεί το 1,2 εκατ. ευρώ από τη στιγμή που θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι 1.900 περίπου χρήστες υπολογιστών εκείνη τη μέρα. Αποκαλύπτει δε ότι στις αρχές Δεκεμβρίου απέστειλε επιστολές διαμαρτυρίας και στους 4 υποψηφίους αρχηγούς της ΝΔ.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Θρίλερ ξανά στη ΝΔ: Την ματαίωση των εκλογών ζητά η εταιρία που κόπηκε! "

Ψηφίζονται μέχρι την Τετάρτη τα προαπαιτούμενα

Με ταχύτατους ρυθμούς και σε πολλά επίπεδα κινείται η κυβέρνηση, καθώς έχει αποφασίσει να φτάσει στο Eurogroup της προσεχούς Τετάρτης με ψηφισμένο το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα, ώστε να εγκριθεί η εκταμίευση της δόσης του ενός δισ. ευρώ.

Ετσι εκτιμάται ότι είναι θέμα ωρών η κατάθεση και η συζήτηση του σχετικού νόμου, που θα συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις αλλαγές στον ΑΔΜΗΕ, τα επιχειρηματικά δάνεια, το υπερταμείο για τη δημόσια περιουσία, όπως και σειρά πολλών ρυθμίσεων στις οποίες κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις.

Μπορεί, δε, να μην εντάσσεται σε αυτό το «κύμα» των προαπαιτούμενων το Ασφαλιστικό, εντούτοις οι διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των εταίρων έχουν προχωρήσει σημαντικά και οι δύο πλευρές έχουν πλέον καλή εικόνα για τις «κόκκινες γραμμές». Εγκυρότατες πληροφορίες, άλλωστε, εκτιμούν ότι μέσα στον Γενάρη και χωρίς καθυστέρηση θα έρθει προς συζήτηση στη Βουλή και το σχέδιο νόμου για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, δε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει διαμηνύσει στα κυβερνητικά στελέχη -και δη στο οικονομικό επιτελείο- ότι μετά την ψήφιση από τη Βουλή του Ασφαλιστικού θα μπει σε τροχιά υλοποίησης η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης - που αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη για να «ξεκλειδώσει» η διαδικασία για την απομείωση του δημόσιου χρέους. 
Ψηφίζονται μέχρι την Τετάρτη τα προαπαιτούμενα
Σε κάθε περίπτωση ο κ. Τσίπρας θα επιδιώξει ενημερώνοντας τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς ευρύτερες συναινέσεις για τις μείζονες μεταρρυθμίσεις, η εφαρμογή των οποίων υπερβαίνει τον ορίζοντα της τετραετούς κυβερνητικής θητείας.
Ταυτόχρονα, ωστόσο, θέλει να προωθηθούν η σύνταξη και η υλοποίηση του παράλληλου προγράμματος, για να λειτουργήσει ως αντίβαρο στα μέτρα του Μνημονίου.
Η στρατηγική που θα ακολουθήσει το κυβερνών κόμμα εν όψει νέων κρίσιμων «σταθμών», που απαιτούν κατ' αρχάς συμπαγή εικόνα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, θα παρουσιαστεί σήμερα από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
Η ατζέντα στην ΚΕ
Τα θέματα της ατζέντας που έχουν ήδη ανακοινωθεί, δηλαδή «η συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις και το Συνέδριο», δείχνουν, αν μη τι άλλο, ότι η ηγεσία προσανατολίζεται σε μια ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων επί όλων των επίκαιρων ζητημάτων, με στόχο, μεταξύ άλλων, να αποκλειστούν οι αιφνιδιασμοί στη συνέχεια, π.χ. με αφορμή το σχέδιο νόμου για το Ασφαλιστικό.
Το κλίμα όμως που επικρατεί στο Μαξίμου, μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του πρωθυπουργού με ομάδες βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (χθες είχε σειρά η ομάδα της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας), παραπέμπει στην άποψη ότι η ΚΟ προσέρχεται ενωμένη στις καθοριστικής σημασίας ψηφοφορίες.
Δεν ήταν τυχαία, βέβαια, και η αναφορά του κ. Τσίπρα στο «αξίωμα» ότι όποιος βουλευτής διαφωνεί πρέπει να παραδίδει την έδρα του - πρόκειται για μια απόφαση που είχε ληφθεί την προεκλογική περίοδο.
Κατά τη διήμερη συνεδρίαση της ΚΕ λέγεται ότι θα πάρουν τον λόγο και οι υπουργοί του οικονομικού επιτελείου, για να εξηγήσουν τα επίμαχα σημεία των διαφόρων κυβερνητικών επιλογών, ενώ δεν αποκλείεται και η κατάθεση διαφορετικών κειμένων για κάποια θέματα, όπως για τα δάνεια. «Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι δεν γίνεται να δοθούν σε funds τα δάνεια των νοικοκυριών και τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Οπως επίσης να πούμε ότι είναι πολύ θετική εξέλιξη το γεγονός ότι, όπως φαίνεται, διατηρείται ο δημόσιος έλεγχος στον ΑΔΜΗΕ», έλεγε χθες χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Ρ. Σβίγκου, προσθέτοντας:
«Προχωράμε στην εκπόνηση του σχεδίου για το Ασφαλιστικό και επειδή δεν μπορεί η κυβέρνηση απλώς να πηγαίνει από το ένα μέτρο υλοποίησης της συμφωνίας στο άλλο, προχωράμε και στην υλοποίηση ενός παράλληλου προγράμματος. Θα έρθει νομοσχέδιο για την Υγεία, έχει ξεκινήσει ο εθνικός διάλογος για την ανθρωπιστική κρίση και για την Παιδεία, καθώς και για τα προγράμματα της ανεργίας. Θα υπάρξει το επόμενο διάστημα και νομοθετικό έργο σχετικά με αυτά τα οποία έχουμε δεσμευθεί».
ethnos
Διαβάστε Περισσότερα » " Ψηφίζονται μέχρι την Τετάρτη τα προαπαιτούμενα "

Χάος στη διαχείριση του μεταναστευτικού, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Χάος στην διαχείριση του μεταναστευτικού καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, καθώς όπως υποστηρίζουν, όλα γίνονται βάσει προφορικών εντολών και δεν υπάρχει καμία γραπτή, υπογεγραμμένη απόφαση.

«Δεν είναι δυνατόν 60 πολιτικοί υπάλληλοι να αντιμετωπίζουμε χιλιάδες σε χώρους που δεν υπάρχει καμία δυνατότητα άσκησης κρατικής εξουσίας, εφόσον δεν υπάρχει νομιμοποίησή τους ως χώρων φιλοξενίας. Υπάρχει γραπτή απόφαση για τη μετατροπή του Τάε Κβον Ντο και του γηπέδου χόκεϊ στο Ελληνικό σε χώρους φιλοξενίας μεταναστών; Υπάρχει ΦΕΚ; Ολα γίνονται με προφορικές εντολές, αλλά αν συμβεί κάτι, ποιος θα έχει την ευθύνη;», λέει εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (ΥΠΥ) στην Καθημερινή, εξηγώντας το πνεύμα και τους λόγους που το Σώμα αποφάσισε σε έκτακτη συνέλευσή του να στείλει επιστολή προς τον γενικό διευθυντή της Υπηρεσίας, αλλά και τους υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτη Κουρουμπλή, αναπληρωτή Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, καθώς και άλλους εμπλεκόμενους πολιτικούς υπεύθυνους.

«Η έκδοση ατομικών διοικητικών αποφάσεων για αποστολή υπαλλήλων και παροχή εργασίας σε σημεία της Αττικής, φερόμενα ως χώροι προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, πάσχει νομιμότητας» αναφέρεται στην επιστολή. Οπως τονίζουν οι υπάλληλοι της ΥΠΥ, τα σημεία στο Ελληνικό και στο Φάληρο όπου μεταφέρονται οι μετανάστες από την Ειδομένη ή τη Βικτώρια «δεν έχουν θεσμοθετηθεί ως χώροι προσωρινής φιλοξενίας με σχετική υπουργική απόφαση, ή άλλο τι που να έχει δημοσιευτεί σε σχετικό ΦΕΚ. Ειδικότερα, δεν υφίσταται ό,τι προβλέπει η νομοθεσία για μια Πολιτική Υπηρεσία με Πολιτικούς Υπαλλήλους, δηλαδή καθορισμός των σημείων εργασίας, κανονισμό λειτουργίας, αρμοδιότητες και ευθύνες της υπηρεσίας καθώς και εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής για τους υπαλλήλους και τους προσωρινά φιλοξενούμενους».

Οι υπάλληλοι της ΥΠΥ κάνουν λόγο για βραδινές ώρες εργασίας σε μέρη που είναι επικίνδυνα και ημέρες εργασίας που περιλαμβάνουν και Σαββατοκύριακα, τονίζοντας όμως ότι δεν θέτουν ζήτημα άρνησης εκτέλεσης έργου, αλλά θέλουν να γνωρίζουν ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους και το πλαίσιο των υποχρεώσεών τους (σ.σ. ας σημειωθεί ότι πρόκειται για υπαλλήλους που στελεχώνουν τις κινητές μονάδες της Υπηρεσίας σε Εβρο και Λέσβο και κατά συνέπεια δεν έχουν «συμβατικό» ωράριο δημοσίου υπαλλήλου). Στην επιστολή επισημαίνεται επίσης ότι στο Φάληρο και στο Ελληνικό υπάρχουν ενδείξεις παραβατικότητας και θέτουν το ερώτημα αν υπάρξει περιστατικό βίας, ποιος ή ποιοι φέρουν την ευθύνη διοικητικά. «Οι άνθρωποι αυτοί υπό συνθήκες ματαίωσης των σχεδίων τους χρήζουν μιας πολύ προσεκτικής διαχείρισης έστω και προσωρινού χαρακτήρα» τονίζουν οι υπάλληλοι ζητώντας την άμεση παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Χάος στη διαχείριση του μεταναστευτικού, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι "

Αβραμόπουλος: Η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει το προσφυγικό

Η Ελλάδα (όπως και άλλες χώρες) δεν ήταν έτοιμη στην αρχή να αντιμετωπίσει το προσφυγικό παρατηρεί ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος, σύμφωνα με τον οποίο πάντως το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια επιτάχυνση των προσπαθειών. «Αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί. Όλα τα hotspots πρέπει θα πρέπει να λειτουργήσουν το συντομότερο δυνατόν και οι μετεγκαταστάσεις να επιταχυνθούν» συμπληρώνει ο κ. Αβραμόπουλος σε συνέντευξή του στα ΝΕΑ.

Αναφερόμενος στο σχέδιο για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής λέει ότι «θα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα (σ.σ. από τη Frontex) με σεβασμό φυσικά στο υφιστάμενο πλαίσιο της Συνθήκης και στην κρατική κυριαρχία των μελών της Ένωσης».

Σύμφωνα με τον κ. Αβραμόπουλο η νέα υπηρεσία, η οποία θα στελεχώνεται «και από τα εθνικά σώματα που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των συνόρων», θα μπορεί ακόμη να παρεμβαίνει στην πρόληψη καταστάσεων κρίσης, αλλά και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρεί ελλιπή τη φύλαξη των συνόρων χωρίς σχετικό αίτημα από κράτος-μέλος.

«Αυτό που θα ισχύει για τα εξωτερικά σύνορα στην ιταλική ή πολωνική πλευρά θα ισχύει και για την ελληνική» συνεχίζει, υποστηρίζοντας ότι «επί της ουσίας δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα αποβολής της Ελλάδας από τη Σένγκεν».

«Όλοι γνωρίζουν ότι μερική ή ολική κατάργηση της Σένγκεν σημαίνει ενταφιασμός της ευρωπαϊκής ιδέας. Γιατί αν άρουμε τη Σένγκεν έστω και προσωρινά, έστω και για λίγο, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα στον πλανήτη ότι η Ενωμένη Ευρώπη δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών της. Υπάρχουν βέβαια εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν στις αξίες της Ενωμένης Ευρώπης και ψάχνουν την ευκαιρία για να αποσυναρμολογήσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα» υπογραμμίζει.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Αβραμόπουλος: Η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει το προσφυγικό "

Ενας στους τρεις δίνει «φακελάκι» για νοσοκομειακή περίθαλψη

Αν κάποια στιγμή στη ζωή σας από φόβο, ανακούφιση ή ευγνωμοσύνη δώσατε επιπλέον χρήματα σε κάποιον γιατρό, ανήκετε στο ένα τρίτο των Ελλήνων που εκούσια ή ακούσια έχει δωροδοκήσει ιατρικό προσωπικό. Η εν λόγω μάστιγα, που ταλανίζει εδώ και δεκαετίες τον δημόσιο βίο, είναι το θέμα της σημερινής, 8ης επιστημονικής εκδήλωσης «Δωροδοκία - Δωροληψία στην Υγεία» που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής (Παπανικολή 6-10, Χαλάνδρι). «Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη των καθηγητών Κ. Σουλιώτη, Ι. Τούντα και Λ. Λιαρόπουλου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.741 πολιτών από όλη την Ελλάδα, ένας στους τρεις Ελληνες δίνει “φακελάκι” για περίθαλψη σε δημόσιο νοσοκομείο», αναφέρει ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος-Σωκράτης Ρακιντζής, με τον οποίο κλείνουν οι εργασίες του συνεδρίου. Συνολικά, 55,2% των χρημάτων που πληρώνουν οι ασθενείς από τη τσέπη τους σε υγειονομικές μονάδες δεν συνοδεύεται από απόδειξη. «Υπολογίζω ότι ο πληθυσμός των γιατρών “τριχοτομείται”: ένα τρίτο απαιτεί το φακελάκι, ένα τρίτο λαμβάνει ό,τι του προσφέρει ο ασθενής και ένα τρίτο δεν δωροδοκείται εκ πεποιθήσεως», σημειώνει ο κ. Ρακιντζής. Εξ ου και η συλλήβδην δαιμονοποίηση των γιατρών κρίνεται άδικη.

Τα ποσά κυμαίνονται από 200 ευρώ για έναν φυσιολογικό τοκετό ή μια απλή οφθαλμολογική επέμβαση έως και πάνω από 5.000 ευρώ για σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις. Εν μέσω κρίσης, ωστόσο, το ύψος της παράτυπης αμοιβής είναι διαπραγματεύσιμο, σύμφωνα με τον κ. Ρακιντζή, καθώς ακολουθεί τον νόμο της... προσφοράς και της ζήτησης. «Το φαινόμενο “φακελάκι” ήταν απόρροια μιας κουλτούρας διαφθοράς των περασμένων δεκαετιών, μιας αντίληψης ότι ο πολίτης για να εξυπηρετηθεί έπρεπε να καταβάλει “γρηγορόσημο”», σχολιάζει ο δικηγόρος και δρ Ιατρικής, Χάρης Πολίτης: «Η νοοτροπία αυτή αρχίζει να αλλάζει ελέω κρίσης, ασθενείς και γιατροί είναι περισσότερο συνειδητοποιημένοι στο ότι ο κρατικός λειτουργός οφείλει να εξυπηρετεί χωρίς αντάλλαγμα». Επιπλέον, όπως προσθέτει ο ίδιος, έχουν βελτιωθεί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, ενώ οι διατάξεις του νόμου περί παθητικής δωροδοκίας (τιμωρείται με το άρθ. 235 του Ποινικού Κώδικα) έχουν αλλάξει τέσσερις φορές τα τελευταία δύο χρόνια, επί το αυστηρότερον. «Οι διατάξεις είναι δρακόντειες και έχουν πλέον χαρακτήρα γενικής πρόληψης του εγκλήματος, της αποτροπής δηλαδή οποιουδήποτε κρατικού λειτουργού από το να παρανομήσει», εξηγεί ο δρ Πολίτης.

Βάσει, πάντως, μελέτης από τον Ι. Κυριόπουλο, οι παραπληρωμές σε ιατρούς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2009 έως τα τέλη του 2013, κατά τα πρώτα χρόνια της κρίσης, φαίνεται ότι αυξήθηκαν κατά 300 εκατ. ευρώ. Ως «παραπληρωμές» νοούνται οι υπερβολικές χρεώσεις, τυπικές (σε ιδιωτικά νοσοκομεία) ή άτυπες (φακελάκι). Αυτό προκύπτει και από την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς βάσει ανάλυσης των οικογενειακών προϋπολογισμών, οι αμοιβές των γιατρών το εν λόγω χρονικό διάστημα αυξήθηκαν, παρά το γεγονός ότι τα έξοδα για τα νοσήλια μειώθηκαν. Μια πιθανή ερμηνεία είναι οι επιπρόσθετες δυσλειτουργίες που επήλθαν από την κρίση, όπως οι μεγάλες λίστες αναμονής, τα δυσεύρετα διαθέσιμα κρεβάτια σε θαλάμους, αλλά και οι μετρημένοι στα δάχτυλα γιατροί. Ταυτόχρονα, οι δημόσιοι υπάλληλοι, έπειτα και από τις περικοπές μισθών, μοιάζουν ιδιαίτερα ευάλωτοι σε μια πιθανή δωροδοκία. Η επικρατούσα, ωστόσο, εκτίμηση είναι ότι από το 2014 και μετά το «φακελάκι» τείνει να περιοριστεί.

Καταγγελίες

Βέβαια, η εξαγωγή συμπερασμάτων παραμένει δύσκολη, καθώς οι ασθενείς σχεδόν ποτέ δεν προβαίνουν σε καταγγελία, παρά μόνον σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου ή επιπλοκής. Ετσι, από το 2007 έως σήμερα έχουν κατατεθεί 428 καταγγελίες για γιατρούς του ΕΣΥ, από το 2009 έως σήμερα 31 για γιατρούς του ΙΚΑ και από το 2012 έως σήμερα 4 για φαρμακοποιούς του ΕΣΥ. Η κατά γενική ομολογία «προνομιακή» από τη Δικαιοσύνη μεταχείριση των γιατρών, που διατηρούν το γόητρο ενός ευγενούς επαγγέλματος, λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για τη νομική διεκδίκηση των ασθενών- θυμάτων. «Εξόφθαλμη περίπτωση είναι η πρόσφατη εξέλιξη υπόθεσης παθητικής δωροδοκίας χειρουργού νοσοκομείου της Αθήνας, τον Νοέμβριο του 2009», υπογραμμίζει ο κ. Ρακιντζής. Επειτα από 5ετή δικαστική διαδικασία, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης έγινε αποδεκτή η ένσταση της υπεράσπισης για παραγραφή του αδικήματος λόγω κοινοποίησης του κλητηρίου θεσπίσματος στον κατηγορούμενο μετά την παρέλευση 5ετίας. «Η μη έγκαιρη κοινοποίηση λόγω αμέλειας ή ενδεχόμενου δόλου των αρμοδίων, που είχαν στη διάθεσή τους πάνω από δύο μήνες, είχε ως συνέπεια τη μη εκδίκαση της υπόθεσης, τη μάταιη κατασπατάληση εργατοωρών εκ μέρους των δικαστικών, αλλά πρωτίστως ένα βαρύ πλήγμα στην αξιοπιστία της Δικαιοσύνης».

kathimerini
Διαβάστε Περισσότερα » " Ενας στους τρεις δίνει «φακελάκι» για νοσοκομειακή περίθαλψη "

Αλαλούμ με τις Πανελλαδικές: Τις αλλάζουν για φέτος για να τις αλλάξουν του χρόνου

«Μία και έξω» θα είναι το φετινό σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης με βάση υπουργική απόφαση που υπέγραψε την Πέμπτη αλλάζει το σύστημα των Πανελλαδικών μόνο για εφέτος, επαναφέροντας σύστημα που προσομοιάζει με αυτό των δεσμών ενώ από την επόμενη χρονιά, το 2017 υπόσχεται οτι θα το αλλάξει και πάλι! Και μπορεί τα συστήματα των Πανελλαδικών να αλλάζουν συνεχώς ανά υπουργό φαίνεται, όμως, οτι αυτή τη φορά σπάσανε κάθε ρεκόρ καθώς θα αλλάξουν δύο φορές τη διετία.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί ο Εθνικός Διάλογος για την παιδεία μέσα από τα πορίσματα του οποίου θα καθιερωθεί το νέο σύστημα Πανελλαδικών. Βασικός στόχος, όπως έχει ήδη διατυπωθεί από μετέχοντες στον διάλογο, είναι στις περισσότερες σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης η είσοδος να μη γίνεται με εξετάσεις.

Οπως λέει στο protothema.gr ο πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής καθηγητής Κώστας Γαβρόγλου βασικό στοιχείο του νέου συστήματος είναι το «χτίσιμο» ενός νέου λυκείου αποσυνδεδεμένου με τις εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο της Επιτροπής θα συζητηθούν μοντέλα εξετάσεων που θα συνδυάζουν τρεις και τέσσερις εξετάσεις κατά τη διάρκεια της Β΄ ή της Γ΄ Λυκείου προκειμένου να βγαίνει ο μέσος όρος και να μην κρινονται οι μαθητές από μία και μόνη φορά. Ο κ. Γαβρόγλου δεν αποκλείει και τη συζήτηση για δημιουργία προκαταρκτικού έτους στα Πανεπιστήμια, όπου η κρίση θα γίνεται από εκεί και πέρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο καθηγητής ξεκαθαρίζει οτι η ύλη θα είναι λιγότερη στα νέα σχολικά βιβλία.

Για τους φετινούς πάντως υποψηφίους και με βάση την υπουργική απόφαση δεν θα υπολογίζεται ο βαθμός απολυτηρίου του λυκείου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιου (και Δ΄ τάξης εσπερινού) Λυκείου οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές, υποβάλλουν στο λύκειο φοίτησής τους σχετική αίτηση - δήλωση ηλεκτρονικά, σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το ΥΠΠΕΘ εντός του Φεβρουαρίου.

Με την αίτηση - δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά.
β) Το τέταρτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα Επιστημονικό Πεδίο.
γ) Το πέμπτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο Επιστημονικά Πεδία.
δ) Τα Ειδικά Μαθήματα στα οποία τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί.

Την αίτηση - δήλωση υποβάλλουν και απόφοιτοι προηγούμενων ετών, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν το απολυτήριο. Οι μαθητές δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού.

Για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ενός ή περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, όπως αυτά έχουν οριστεί με την υπ’ αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1538 Β ́/2002) «Ορισμός των Τμημάτων και των Σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι συντελεστές του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών κατά περίπτωση είναι:

- Δύο για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα:
«Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο»
«Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».
- Δύο για τα τμήματα:
Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών,
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του
Ιονίου Πανεπιστημίου Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
- Ένα για το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστη− μών της Τέχνης Παν. Ιωαννίνων για το οποίο απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» και για όλες τις λοιπές σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας.

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε Επιστημονικά Πεδία γίνεται ως εξής:

Α. Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).

Β. Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).

Γ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, τότε ο υπολογισμός των μορίων του για κάθε ένα από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα όπως αυτά προβλέπονται.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Αλαλούμ με τις Πανελλαδικές: Τις αλλάζουν για φέτος για να τις αλλάξουν του χρόνου "

ΥΠΟΙΚ: Εξετάζονται αυξήσεις στις τιμές βενζίνης, diesel και υγραέριου!

Ο κ. Π. Μελαχρινός διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ της «Αγοράς» που κυκλοφορεί σχετικά με τα Τέλη Κυκλοφορίας 2017 μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή.

Ειδικότερα ο κ. Μελαγχρινός μιλώντας στο Mega, σύμφωνα με το enikonomia, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα έσοδα από τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2017 θέλουμε να μειωθούν σε ποσοστό 50% ώστε να εξέλθουν από την ακινησία τα εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα.

Το έλλειμμα που θα δημιουργηθεί στα έσοδα από τα Τέλη Κυκλοφορίας θα καλυφθούν από το Ειδικό Τέλος στα καύσιμα (αμόλυβδη, diesel κίνησης και υγραέριο) το οποίο υπολογίζεται από 0,02 έως 0,03 ευρώ. Παράλληλα θα αναγκαστούν να πληρώσουν και εκείνοι που κυκλοφορούν τα αυτοκίνητά τους χωρίς να πληρώνουν Τέλη Κυκλοφορίας».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Αγορά» που κυκλοφορεί για να καλυφθεί η μείωση των Τελών Κυκλοφορίας σε ποσοστό 50% από το Ειδικό Τέλος στα καύσιμα και με βάση τα λίτρα που καταναλώνονται στη χώρα μας οι επιβαρύνσεις που θα επιβληθούν θα είναι τουλάχιστον 0,23 ευρώ!

Αν οι αυξήσεις στα καύσιμα ανέλθουν σε 0,03 ευρώ, όπως ανέφερε ο κ. Μελαχρινός, τότε τα έσοδα θα ανέλθουν σε μόλις 72 εκατ. ευρώ με βάση τα λίτρα που καταναλώνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα και το έλλειμμα που θα πρέπει να καλυφθεί από τη μείωση στα έσοδα από τα Τέλη Κυκλοφορίας σε ποσοστό 50% υπολογίζεται σε 478 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε Περισσότερα » " ΥΠΟΙΚ: Εξετάζονται αυξήσεις στις τιμές βενζίνης, diesel και υγραέριου! "

Έκκληση του Ιράκ να αποσύρει η Τουρκία στρατεύματα από τη χώρα

Το Ιράκ απηύθυνε έκκληση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να απαιτήσει από την Τουρκία να αποσύρει αμέσως και άνευ όρων τα στρατεύματά της από το βόρειο Ιράκ, αποκαλώντας την ανάπτυξη δυνάμεων του τουρκικού στρατού στο έδαφός του «κατάφωρη παραβίαση» του διεθνούς δικαίου.

«Καλούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας να απαιτήσει η Τουρκία να αποσύρει τις δυνάμεις της αμέσως και να μην παραβιάσει ξανά την εθνική κυριαρχία του Ιράκ», τόνισε ο πρεσβευτής του Ιράκ στα Ηνωμένα Έθνη Μοχάμεντ Αλί Αλχακίμ, σε επιστολή του προς την πρεσβεύτρια των ΗΠΑ Σαμάνθα Πάουερ, η οποία ασκεί την προεδρία του Σ.Α. αυτόν τον μήνα.

Η Βαγδάτη έκανε λόγο για «κατάφωρη παραβίαση των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, παραβίαση της ιρακινής εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας του κράτους του Ιράκ» στην επιστολή, σύμφωνα με ανεπίσημη μετάφραση, η οποία συντάχθηκε στα αραβικά.

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " Έκκληση του Ιράκ να αποσύρει η Τουρκία στρατεύματα από τη χώρα "

Αυξήσεις μισθών διαφορετικών ταχυτήτων προβλέπει το ενιαίο μισθολόγιο

Αυξήσεις μισθών διαφορετικών ταχυτήτων προβλέπει το ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο το οποίο περιλαμβάνεται στη συμφωνία της κυβέρνησης με τους θεσμούς,όπως προκύπτει απο τις δηλώσεις που έγιναν χθες μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης.

Αναλυτικά ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης μετά τη συνάντησή τους με τους θεσμούς απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων είπαν -μεταξύ άλλων- τα εξής:

Σταθάκης: [Ενν. η συμφωνία για τα κόκκινα δάνεια] Προβλέπει το άνοιγμα της αγοράς για τα επιχειρηματικά δάνεια και, μέχρι τις 15 Φλεβάρη που θα φτιαχτεί το κανονιστικό πλαίσιο από εμάς, εξαιρούνται τα στεγαστικά πρώτης κατοικίας, αυτά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως αυτά ορίζονται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό (πέντε εκατομμύρια τζίρος και 100 τόσοι εργαζόμενοι) και τα καταναλωτικά. Μετά τις 15 Φλεβάρη θα ισχύει το κανονιστικό πλαίσιο που θα ψηφίσουμε μέχρι τότε.

Δημοσιογράφος: Κλείσαμε σε όλα τα θέματα; Και στα 13;

Τσακαλώτος: Νομίζω ότι οι τεχνικές ομάδες έχουν κάποιες ακόμη λεπτομέρειες.

Δημοσιογράφος: Ο νόμος θα πάει αύριο στη Βουλή; Πότε θα ψηφιστεί;

Τσακαλώτος: Τρίτη βράδυ. Αναμένεται ότι το EWG θα είναι Τετάρτη, οπότε η εκταμίευση θα είναι στο τέλος της εβδομάδας .

Δημοσιογράφος: Έχουμε κάποια λεπτομέρεια για το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων;

Τσακαλώτος: Έχουμε μια στρατηγική έκθεση που σιγά-σιγά θα μετατραπεί σε νόμο. Δηλαδή οι βασικές αιχμές, ποια περιουσιακά στοιχεία θα είναι μέσα, η διοικητική μορφή, πώς θα γίνει το κομμάτι των επενδύσεων.

Δημοσιογράφος: Οι αποκρατικοποιήσεις του 2016 πάνε για το χρέος;

Τσακαλώτος: Όχι. Ό,τι ήταν στο πρόγραμμα 2015, 2016, 2017, το είχαμε συμφωνήσει από πριν.

Δημοσιογράφος: … κάτω από 50 δισ. το ταμείο;

Τσακαλώτος: Αυτό θα το δείτε. Η στρατηγική έκθεση δεν μιλάει για αριθμούς.

Δημοσιογράφος: Στόχος να ξεκινήσει η λειτουργία του νέου ταμείου αποκρατικοποιήσεων;

Τσακαλώτος: Σε εύλογο χρόνο.

Δημοσιογράφος: Το ΤΧΣ θα περάσει στο νέο ταμείο;

Τσακαλώτος: Ναι. Θα έχει μια διοικούσα επιτροπή που θα επιβλέπει και από κάτω θα έχει κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων: Δηλαδή ακίνητα, τράπεζες, κρατικές επιχειρήσεις, άλλα περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούν εισόδημα.

Δημοσιογράφος: Θα φύγουν και κάποια περιουσιακά στοιχεία από το ΤΑΙΠΕΔ για να πάνε στο ταμείο;

Τσακαλώτος: Το ΤΑΙΠΕΔ όλο θα πάει.

Δημοσιογράφος: 15 Φεβρουαρίου είναι deadline για την πρώτη αξιολόγηση;

Τσακαλώτος: 15 Φεβρουαρίου είναι το πότε θα ισχύσει ο νόμος.

Δημοσιογράφος: θα έχουμε και μειώσεις μισθών;

Τσακαλώτος: Τις μειώσεις μισθών τις διαπραγματευτήκαμε το καλοκαίρι. Αυτό που λέτε το προέβλεπε το σχέδιο Γιούνκερ επί του οποίου ψήφισε ο ελληνικός λαός. Η νέα συμφωνία προβλέπει απλά διαφορετικές ταχύτητες αυξήσεων .

Δημοσιογράφος: Δεν υπάρχει μείωση για κανέναν δηλαδή;

Τσακαλώτος: Ακριβώς. Δεν είναι λοιπόν «το ίδιο και χειρότερο από εκείνο του Γιούνκερ» όπως έχει γραφεί…

ΑΠΕ-ΜΠΕ/real

Διαβάστε Περισσότερα » " Αυξήσεις μισθών διαφορετικών ταχυτήτων προβλέπει το ενιαίο μισθολόγιο "

Έκθεση: Το Ισλαμικό Χαλιφάτο έχει δυνατότητα δημιουργίας πλαστών διαβατηρίων Συρίας

Ομοσπονδιακή υπηρεσία των ΗΠΑ προειδοποίησε σε έκθεσή της ότι η οργάνωση Ισλαμικό Χαλιφάτο μπορεί να παράγει πλαστά συριακά διαβατήρια, επιβεβαίωσε εκπρόσωπός της.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ επιβεβαίωσε το περιεχόμενο ρεπορτάζ του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CNN για την έκθεση, απέφυγε πάντως να προμηθεύσει στο πρακτορείο Reuters ένα αντίγραφό της ή μια περίληψή της.

Η έκθεση αναφέρει ότι το Ι.Χ. διαθέτει πρόσβαση σε συριακές κρατικές εκτυπωτικές μηχανές και κενά έντυπα διαβατηρίων, γεγονός που εγείρει τον κίνδυνο να δημιουργηθούν σε μεγάλες ποσότητες πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, ανέφερε το CNN επικαλούμενο μια πηγή στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των ΗΠΑ.

Η πηγή πρόσθεσε ότι τις ανησυχίες των αμερικανικών αρχών ενέτεινε το γεγονός ότι το Ι.Χ. έχει επίσης αποκτήσει πρόσβαση σε ληξιαρχικά αρχεία και σε αρχεία αποτυπωμάτων Σύρων πολιτών, κάτι που θα μπορούσε να του επιτρέψει την κλοπή ταυτοτήτων.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News, το οποίο αναφέρθηκε πρώτο στο θέμα την Πέμπτη, ανέφερε πως η έκθεση αυτή διαβιβάστηκε σε στελέχη της υπηρεσίας ερευνών εσωτερικής ασφαλείας την περασμένη εβδομάδα. Το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε πως είναι πιθανό εξτρεμιστές να έχουν χρησιμοποιήσει ήδη πλαστά διαβατήρια για να εισέλθουν στις ΗΠΑ.

«Καθώς έχουν περάσει πάνω από 17 μήνες αφότου η Ράκα και η Ντέιρ Εζόρ έπεσαν στα χέρια του ΙΚΙΛ, είναι πιθανό πρόσωπα από τη Συρία με διαβατήρια που έχουν "εκδοθεί" σε αυτές τις πόλεις που ελέγχονται από το ΙΚΙΛ να ταξίδεψαν στις ΗΠΑ», αναφέρει η έκθεση, σύμφωνα με το ABC News.

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " Έκθεση: Το Ισλαμικό Χαλιφάτο έχει δυνατότητα δημιουργίας πλαστών διαβατηρίων Συρίας "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news