facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015

Νέες οδηγίες για τις συναλλαγές επιχειρήσεων με τις τράπεζες

Με νέα του οδηγία, το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο τα τραπεζικά ιδρύματα θα εγκρίνουν πλέον διαφορές συναλλαγές που έχουν παγώσει με τα capital controls, όπως πχ με προμηθευτες εξωτερικού.

Με απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, ορίζεται η σύσταση Ειδικών Υποεπιτροπών, ανά πιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την έγκριση συναλλαγών.

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω υποεπιτροπών συνίστανται στην εξέταση και αξιολόγηση αιτημάτων πελατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών, οι οποίοι αιτούνται:

-εκτέλεση πληρωμών έναντι παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, κ.λπ.),

-άνοιγμα νέων ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων σε αναμονή και

-έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, το ημερήσιο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών για κάθε τράπεζα ανά εργάσιμη ημέρα ορίζεται:

* Από 0 έως 100.000 ευρώ ανά πελάτη (με μια ή περισσότερες ημερήσιες συναλλαγές) και

* εντός του ορίου ποσού που καθορίζεται και ανακοινώνεται από την Επιτροπή σε κάθε τράπεζα ξεχωριστά.

Οι ως άνω συναλλαγές περιλαμβάνονται στο αναλυτικό αρχείο με τα αιτήματα που διαχειρίζεται η τράπεζα και προσμετρώνται στο ημερήσιο συνολικό εγκριτικό όριο.

Το μηνιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών ανά πελάτη για κάθε τράπεζα δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέση μηνιαία αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων και πρώτων και βοηθητικών υλών κατά την προηγούμενη χρήση, μέσω του συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος.

Ο έλεγχος για τη συνδρομή της ως άνω προϋπόθεσης γίνεται από την τράπεζα, η οποία ζητεί κάθε αναγκαίο παραστατικό και έγγραφο από τον πελάτη.

Τα αιτήματα που αφορούν νέες ενέγγυες πιστώσεις, πιστώσεις σε αναμονή και εγγυητικές επιστολές θα υποβάλλεται κατά το άνοιγμα ή έκδοση στην Υποεπιτροπή του πιστωτικού ιδρύματος ή στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, μέσω της τράπεζας, ανάλογα με το ύψος της συναλλαγής και θα καλύπτουν όλες τις παρεπόμενες με την συναλλαγή πράξεις (τροποποίηση, εκτέλεση, πληρωμή) εφόσον δεν αλλάζει το ύψος της συναλλαγής.

Για την εξυπηρέτηση πελατών φυσικών προσώπων, οι οποίοι αιτούνται εκτέλεση πληρωμών προς το εξωτερικό ή αναλήψεις μετρητών, επιτρέπεται η κατ' εξαίρεση ικανοποίηση των αιτημάτων α) πασχόντων από σοβαρά προβλήματα υγείας και β) για εξαιρετικούς κοινωνικούς λόγους, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων.

Το μηνιαίο όριο διαμορφώνεται στα 2.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο (με μία ή περισσότερες συναλλαγές). Το εν λόγω μηνιαίο όριο για φυσικά πρόσωπα δεν συμπεριλαμβάνεται στο ημερήσιο εγκριτικό όριο κάθε τράπεζας. Οι πληρωμές που αφορούν στην κάλυψη ίδιων λειτουργικών εξόδων των τραπεζών. εμπίπτουν ομοίως στα ανωτέρω όρια και ως εκ τούτου προσμετρώνται στο ημερήσιο συνολικό εγκριτικό όριο του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος.

Οι μεταφορές κεφαλαίων προς το εξωτερικό, οι οποίες εμπίπτουν στα στοιχεία ε), στ), ζ), η), θ), ιβ), ιγ), και ιδ) της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της από 18.7.2015 ΠΝΠ δεν προσμετρώνται στο ημερήσιο συνολικό εγκριτικό όριο της εκάστοτε τράπεζας.

Επίσης, δεν προσμετρώνται:
-ενέγγυες πιστώσεις εισαγωγών, πιστώσεις σε αναμονή, εγγυητικές εξωτερικού έκδοσης τράπεζας που λειτουργούν στην Ελλάδα,

-ενέγγυες πιστώσεις στις οποίες προστέθηκε βεβαίωση από τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα,

-τριτεγγυημένα και λοιπά χρηματόγραφα που συνδέονται με εισαγωγές,

-προθεσμιακές υποχρεώσεις από διακανονισμό αξιών προς είσπραξη που συνδέονται με εισαγωγές, εφόσον η πράξη έκδοσης, βεβαίωσης και τριτεγγύησης ολοκληρώθηκε πριν την τραπεζική αργία, δηλαδή, πριν την 28η Ιουνίου 2015, δεδομένου ότι οι εν λόγω πράξεις συνδέονται με ανέκκλητες ανειλημμένες υποχρεώσεις των τραπεζών που δημιουργήθηκαν πριν την τραπεζική αργία έναντι αντισυμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τους οικείους Ομοιομόρφους Κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και τις διεθνείς πρακτικές.

Για την αξιολόγηση των αιτημάτων που εμπίπτουν στις εγκριτικές αρμοδιότητες των Ειδικών Υποεπιτροπών, απαιτείται να ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

-τα αιτήματα των πελατών πρέπει να συνοδεύονται από παραστατικά (πχ. τιμολόγια, φορτωτικές κ.λπ.), επαρκή για την τεκμηρίωση της φύσης των συναλλαγών και της αναγκαιότητας εκτέλεσής τους, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση του πελάτη στην οποία θα δηλώνει ότι τα εν λόγω παραστατικά δεν έχουν προηγουμένως υποβληθεί προς έγκριση μέσω άλλης τράπεζας.

-η τράπεζα τηρεί πλήρες και αναλυτικό αρχείο του συνόλου των αιτημάτων που λαμβάνει και πρέπει να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να παρέχει στοιχεία/αναφορές για την πορεία τους, σε περίπτωση που ζητηθεί από την Επιτροπή.

-η Ειδική Υποεπιτροπή θα θεσπίσει διαδικασίες διαχείρισης και προτεραιοποίησης των αιτημάτων πελατών, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό περιθώριο πληρωμής, π.χ. ληξιπρόθεσμα τιμολόγια, pro forma, cash on delivery (COD), κ.λπ. και, στις περιπτώσεις εισαγωγής, τη φύση του εισαγόμενου προϊόντος και την αναγκαιότητά του για τη διαφύλαξη του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

Προς διευκόλυνση των τραπεζών, επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας με την ανά κατηγορία προτεραιοποίηση πληρωμών για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες.

*Πρώτη Προτεραιότητα

I. Φάρμακα

II. Καύσιμα, Ενέργεια

III. Τρόφιμα, Ευπαθή προϊόντα

IV. Πρώτες ύλες για παρασκευή βασικών τροφίμων

V. Υλικά Συσκευασίας για όλα τα αγαθά της κατηγορίας προτεραιοποίησης

*Δεύτερη Προτεραιότητα

I. Πρώτες ύλες για παρασκευή κατεργασμένων προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή

II. Προϊόντα ή υλικά- μηχανήματα για τη δημιουργία ή παρασκευή προϊόντων ή υποδομών που αποσκοπούν στη δημόσια υγεία, ασφάλεια και κοινωνική πρόνοια

III. Είδη που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία και ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού

IV. Εποχικά είδη που αποσκοπούν στη διαφύλαξη του κοινωνικού συμφέροντος όπως, ενδεικτικά, σχολικά είδη

*Τρίτη Προτεραιότητα

Λοιπά: Είδη μέσης αναγκαιότητας για τη καθημερινή διαβίωση (ένδυση, υπόδηση, κ.λπ.). Είδη που προάγουν το βιοτικό επίπεδο (ψυχαγωγία, διασκέδαση, κ.λπ.). Λοιπά είδη (είδη πολυτελείας μη απαραίτητα για κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, κ.λπ.). Πληρωμή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών νομικών, οικονομοτεχνικών συμβούλων, κ.λπ.

Μέσω της ως άνω διαδικασίας, η Ειδική Υποεπιτροπή διασφαλίζει την κατανομή του συνολικού εγκριτικού ορίου σε όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες της τράπεζας, προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Η Ειδική Υποεπιτροπή εξετάζει τα αιτήματα των πελατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ των πελατών, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής τους σχέσης με την τράπεζα.

tvxs
Διαβάστε Περισσότερα » " Νέες οδηγίες για τις συναλλαγές επιχειρήσεων με τις τράπεζες "

ΕΣΕΕ: Σε δέκα ημέρες η επανεξέταση του ορίου ανάληψης

Σε δέκα ημέρες θα επανεξεταστούν τα όρια ανάληψης από τις τράπεζες, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης επικαλούμενος ενημέρωση από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα σύμφωνα με την οποία υπάρχει πλεόνασμα από τον μηχανισμό του ELA. Ήδη, η ΕΣΕΕ ζήτησε την αύξηση του ορίου ανάληψης μετρητών από τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα 1.250 ευρώ εβδομαδιαίως ή 5.000 ευρώ το μήνα.

«Είναι θετική η ενημέρωση του διοικητή της ΤτΕ ότι υπάρχει πλέον πλεόνασμα ELA το οποίο θα αυξάνεται και θα επανεξεταστούν σε 10 ημέρες τα μέτρα χαλάρωσης και τα όρια ανάληψης. Εξίσου ενθαρρυντική είναι η διαβεβαίωση ότι παρά το γεγονός ότι οριστική λύση θα υπάρξει στο τέλος του χρόνου και μετά την ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών, ο κίνδυνος του bail in σύμφωνα και με δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, φαίνεται να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα» αναφέρει συγκεκριμένα σε σημερινές δηλώσεις του ο κ. Κορκίδης.
Σε ενημερωτικό σχετικά με τα μέτρα για την εξομάλυνση των εισαγωγών που ελήφθησαν την Παρασκευή στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος, η ΕΣΕΕ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι:

-Η σημαντικότερη χαλάρωση των capital controls είναι η αύξηση του ορίου της αξίας των εμβασμάτων που θα εγκρίνονται από κάθε τράπεζα για εισαγωγές έως 100.000 ευρώ ημερησίως ανά πελάτη, ενώ πάνω από το όριο των 100.000 ευρώ τα αιτήματα θα εξακολουθήσουν να υποβάλλονται στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών του Γενικού Λογιστηρίου. Μπορούμε να μιλάμε για χαλάρωση των περιορισμών διακίνησης κεφαλαίων, καθώς θα πλησιάσουμε περισσότερο, στο μέσο όρο των μηνιαίων αναγκών του εξωτερικού εμπορίου. Τα θετικά αποτελέσματα θα φανούν τη τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου.

-Εξετάζεται λύση και στο πρόβλημα των επιταγών που έληξαν ή πρόκειται να λήξουν και δεν μπορούν να πληρωθούν λόγω έλλειψης ρευστότητας. Η πρόταση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, για δυνατότητα εξόφλησης των ακάλυπτων επιταγών ως το τέλος Σεπτεμβρίου, χωρίς να ενεργοποιηθεί ο Τειρεσίας, φαίνεται να έχει γίνει δεκτή από τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας και αναμένεται η έκδοση νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα στοχεύει στη διευκόλυνση όλων όσων έχουν εκδώσει επιταγές και δεν έχουν πληρώσει λόγω της επιβολής των capital controls. Μετά τη τραπεζική αργία, περίπου το 30%, δηλαδή σχεδόν μία στις τρεις επιταγές δεν έχουν αντίκρισμα και απαιτείται αλλαγή του νόμου της προθεσμίας των οκτώ ημερών πριν σφραγιστούν, γιατί πολλοί κινδυνεύουν να μπουν στη μαύρη λίστα του Τειρεσία, χωρίς να έχουν ευθύνη, καθώς περιμένουν να εισπράξουν για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

-Με τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, γίνονται διευκολύνσεις για τη χαλάρωση των μέτρων που αφορούν στις επιχειρήσεις, μετά το κλείσιμο των τραπεζών και την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων. Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται, το ανώτατο όριο ανάληψης μετρητών ανέρχεται στις 50.000 ευρώ ημερησίως για τις ναυτιλιακές εταιρείες και κατά περίπτωση για άλλους κλάδους της οικονομίας που τεκμηριώνουν εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό. Η υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1561-24/7/15 δίνει παράλληλα την δυνατότητα σε όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό να έχουν μαζί τους χαρτονομίσματα -σε ευρώ ή άλλο νόμισμα- μέχρι του ορίου των 2.000 ευρώ.

-Η ΕΣΕΕ ζήτησε από τις υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος να ενημερώσει εγκαίρως με εγκυκλίους τα 2.500 υποκαταστήματα για τις τραπεζικές εργασίες που είναι υποχρεωμένες να προσφέρουν στις επιχειρήσεις-πελάτες τους. Επίσης αναμένει τις νέες υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες θα επιλύονται τα πρακτικά προβλήματα που βεβαίως συνεχίζουν να υπάρχουν καθημερινά, στις τραπεζικές συναλλαγές.

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " ΕΣΕΕ: Σε δέκα ημέρες η επανεξέταση του ορίου ανάληψης "

Επιστολή Βαλαβάνη στο Πρώτο Θέμα για τις αναλήψεις που έκαναν ξαδέλφια της

Απάντηση σε δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος, το οποίο συσχετίζει ανάληψη συγγενών της Νάντιας Βαλαβάνη με εκείνη, δίνει η πρώην υπουργός με επιστολή της στην εφημερίδα.

Η Νάντια Βαλαβάνη κάνει λόγο για στοχευμένη επίθεση στο πρόσωπό της και χαρακτηρίζει «γελοία και απαράδεκτη» την προσπάθεια σύνδεσης της με τραπεζικές κινήσεις ή ενέργειες συγγενών της επιχειρηματιών, με τους οποίους -όπως λέει- έχει χρόνια να επικοινωνήσει.

Μετά το θέμα που έχει προκληθεί με ανάληψη της μητέρας της, το σημερινό φύλλο του Πρώτου Θέματος φιλοξενεί ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο ένας ανιψιός και ένας ξάδελφος της πρώην υπουργού έκαναν αναλήψεις σημαντικών χρηματικών ποσών από τράπεζες του Ηρακλείου πριν την επιβολή των capital controls. Σύμφωνα με την εφημερίδα ο ένας εκ των δύο πήρε 120 χιλ. ευρώ μόλις μία ημέρα πριν από το κλείσιμο των τραπεζών. Αν και οι ίδιοι υποστηρίζουν στην εφημερίδα, ότι δεν είχαν εσωτερική πληροφόρηση από την υπουργό και ότι τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν σε επιχειρηματικές συναλλαγές τους, το Πρώτο Θέμα κυκλοφορεί με τίτλο «Σήκωσαν πολλά λεφτά και τα ξαδέλφια της Βαλαβάνη».

Η πρώην υπουργός απέστειλε επιστολή στην εφημερίδα με την οποία επισημαίνει τα εξής:

«Κύριε Διευθυντά

Η στοχευμένη επίθεση στο πρόσωπό μου συνεχίζεται από την εφημερίδα σας. Με αφορμή και τα ψευδέστατα, συκοφαντικά και δυσφημιστικά σημερινά δημοσιεύματα της, δηλώνω κατηγορηματικά:

α) Είναι το λιγότερο γελοία και βέβαια απαράδεκτη η προσπάθεια σύνδεσης μου με τραπεζικές κινήσεις ή ενέργειες συγγενών μου επιχειρηματιών, με τους οποίους έχω χρόνια να επικοινωνήσω. Οι ίδιοι άλλωστε δηλώνουν στην εφημερίδα σας ότι δεν είχαν σχέση μαζί μου, δεν έλαβαν καμία πληροφόρηση από μένα και οι δοσοληψίες με τις τράπεζές τους αποτελούσαν την δική τους συνήθη επαγγελματική πρακτική. Ο τίτλος ωστόσο του σημερινού κειμένου στην εφημερίδα σας, συμπεριλαμβανομένου και του εξωφύλλου, υπονοεί τα αντίθετα.

β) Είναι απολύτως ανακριβή όσα γράφτηκαν στο ηλεκτρονικό «Π.Θ.» την Τρίτη 21.7.2015 με αφορμή τηλεοπτική συνέντευξή μου, περί δήθεν επιβεβαίωσης εκ μέρους μου ότι η μητέρα μου επικαλέστηκε τ’ όνομά μου κατά τη διάρκεια τραπεζικής της συναλλαγής. Υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή της συνέντευξης και αυτό που γράφτηκε στην εφημερίδα σας, δεν προκύπτει από πουθενά.

γ) Είναι εξίσου αναληθής ο ισχυρισμός στη σημερινή έντυπη έκδοση ότι στην εν λόγω συνέντευξη επιβεβαίωσα (!) το ρεπορτάζ του «Π.Θ». Αντιθέτως, στην τηλεοπτική συνέντευξη επανέλαβα όσα δήλωσα την προηγούμενη Κυριακή για την τερατώδη, σε σχέση με την πραγματικότητα, παραποίηση των γεγονότων στην οποία προβήκατε:

1.Η μητέρα μου, που διαχειρίζεται ανέκαθεν η ίδια τα περιουσιακά της στοιχεία, έσπασε προθεσμιακή κατάθεση της 100.000 ευρώ, όπως τη διαβεβαίωναν στην τράπεζα ότι μπορούσε να κάνει ανά πάσα στιγμή. Κι αυτό το έκανε στις 18/6/2015, δηλαδή 10 ημέρες πριν από τα capital controls και όταν διαφαινόταν θετική εξέλιξη για επίτευξη συμφωνίας με τους δανειστές - κι όχι μια βδομάδα αργότερα, στις 25.7.2015, όπως διατεινόταν η εφημερίδα σας.

2. Η ίδια παρέλαβε από την τράπεζα αυτοπροσώπως το συγκεκριμένο ποσόν, αντί να …της τα στείλουν σπίτι με τραπεζικό υπάλληλο, όπως ισχυρίστηκε η εφημερίδα σας. Ο λογιστής της ενημέρωσε το διευθυντή του υποκαταστήματος της «Εθνικής» για την ανάληψη του συγκεκριμένου ποσού μια μέρα πριν, όπως είναι η συνήθης πρακτική.

3. Και βέβαια εγώ, που ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση με τη διαχείριση των χρημάτων της, δεν είχα ιδέα ούτε οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω, γιατί δεν υπήρχε λόγος να το πληροφορηθώ: Έτσι διαχειριζόταν η μητέρα μου ανέκαθεν ό,τι της ανήκει. Γι αυτό και δεν είχα, βέβαια, επικοινωνία με οποιονδήποτε τρόπο με οποιονδήποτε τραπεζικό σχετικά με τα οικονομικά της μητέρας μου. Εσείς εξακολουθείτε να αρνείστε να αποκαταστήσετε την πραγματικότητα και συνεχίζετε να ισχυρίζεστε ψευδώς ακόμα και για το ύψος του ποσού, ότι ήταν 200.000.

δ) Τα παραπάνω αποτελούν απόδειξη της μεθοδευμένης στόχευσης της εφημερίδας σας για τη σπίλωση της τιμής και της υπόληψης μου, μακράν και πέραν ενός ελάχιστου αντικειμενικού στοιχείου. Σ΄ αυτή την προσπάθεια στοιχίζεται και το επιεικώς κατάπτυστο άρθρο του συνεργάτη σας Δ. Δανίκα, μια επίθεση μίσους όσον αφορά στο πρόσωπο μου. Και αυτό επειδή η υποτιθέμενη «καταλυτική» κριτική του δεν συνάπτεται με οποιοδήποτε συγκεκριμένο, υπαρκτό ή πάντως καταγεγραμμένο γεγονός, αλλά κινείται στη βάση υποθέσεων και αυθαίρετων εκτιμήσεων, στο έδαφος παραποίησης της πραγματικότητας, στην οποία έχει πρωταγωνιστήσει η εφημερίδα σας.

ε) Έχετε κατ΄ επανάληψη παραβιάσει, όσον αφορά το πρόσωπο μου, τόσο τις αρχές του Κώδικα Επαγγελματικής, Ηθικής και Κοινωνικής Ευθύνης των δημοσιογράφων, μελών της ΕΣΗΕΑ, όσο και της Διακήρυξης του Μπορντώ του 1954 και της Διακήρυξης των Υποχρεώσεων και Δικαιωμάτων των Δημοσιογράφων στο Συνέδριο του Μονάχου το 1971.

στ) Έχετε παραβιάσει την απορρέουσα από το καθήκον αληθείας αρχή του «αναγκαίου προ-ελέγχου» - όπου ως έλεγχος νοείται η, αναγκαία, προσπάθεια του δημοσιογράφου να εξακριβώσει, να διασταυρώσει, να επαληθεύσει ή να διαψεύσει, το περιεχόμενο μιας είδησης -, πράγμα το οποίο δεν έχετε πράξει όσον αφορά τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα σας.

ζ) Έχετε παραβιάσει την αρχή της «αναγκαίας αντιστοιχίας μεταξύ τίτλου και περιεχομένου» τόσο στην έντυπη έκδοση της προηγούμενης Κυριακής, 19.7.2015 όσο και στην αντίστοιχη σημερινή (26.7.2015). Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κώδικα Επαγγελματικής, Ηθικής και Κοινωνικής Ευθύνης των δημοσιογράφων, μελών της ΕΣΗΕΑ, «ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει να σέβεται και να τηρεί το διακριτό της είδησης, του σχολίου και του διαφημιστικού μηνύματος, την αναγκαία αντιστοιχία τίτλου και κειμένου και την ακριβή χρησιμοποίηση φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών απεικονίσεων ή άλλων παραστάσεων».

Θα πρέπει δηλ., σύμφωνα και με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ΠΔ 77/2003, που αφορά την κύρωση του «Κώδικα Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών και άλλων Δημοσιογραφικών και Πολιτικών Εκπομπών», που καταρτίστηκε από το ΕΣΡ, τα εισαγωγικά στοιχεία του δημοσιεύματος να βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί, έτσι ώστε να αποδίδει με ακρίβεια την αλήθεια και να μην παραπλανάται ο αναγνώστης, εφόσον στόχος του δικαιολογημένου δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος είναι η έγκυρη πληροφόρηση του κοινού. Ο τίτλος δεν είναι τίποτε άλλο από την ουσία του, η οποία δίδεται επιγραμματικά.

Με τον τίτλο της προηγούμενης Κυριακής, εμφανίζεται η μητέρα μου να δηλώνει κάτι το οποίο είναι αδύνατον να έχει κάνει, αφού πήρε 100.000 και όχι τις 200.000 που τη βάζετε να δηλώνει μέσα σε εισαγωγικά. Με τον τίτλο του σημερινού σας δημοσιεύματος επιχειρείται η σπίλωση του ονόματος μου στη βάση και μόνον του κοινού επιθέτου μου με συγγενείς μου, χωρίς να συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σχετικός σύνδεσμος, ούτε φυσικά πράξη άδικη ή ανήθικη.

η) Έχετε παραβιάσει την αρχή του «audiatur et altera pars», δηλ. την υποχρέωση του δημοσιογράφου να προβάλει, να παραθέσει με τα ίδια στοιχεία, στην ίδια θέση, στην ίδια έκταση με το κύριο δημοσίευμα, την άποψη μου, την οποία θα έπρεπε να έχω κληθεί έγκαιρα να διατυπώσω.

Ήδη έχω ζητήσει άρση του απορρήτου των επικοινωνιών μου και άμεση παρέμβαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Μετά απ’ όλα αυτά και διατηρώντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα μου ν’ απαντήσω και με άλλα μέσα στην εκστρατεία ευρύτερων κύκλων σπίλωσης της τιμής και της υπόληψης μου, την οποία συντονίζει η εφημερίδα σας, επιφυλασσόμενη γενικότερα παντός νομίμου δικαιώματος μου, σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή, την οποία ζητώ να καταχωρίσετε με τα ίδια στοιχεία στον ίδιο χώρο, συμπεριλαμβανομένης και της αναγγελίας της στο εξώφυλλο, με τίτλο που να αντιστοιχεί στο περιεχόμενο της, τόσο στο φύλλο της επόμενης Κυριακής όσο και στον ηλεκτρονικό χώρο ανάρτησης της εφημερίδας σας.

Αθήνα, 26.7.2015


Νάντια Βαλαβάνη

tvxs
Διαβάστε Περισσότερα » " Επιστολή Βαλαβάνη στο Πρώτο Θέμα για τις αναλήψεις που έκαναν ξαδέλφια της "

Στρατούλης: Η κυβέρνηση οδηγείται σε πλήρη ακύρωση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ

Η κυβέρνηση οδηγείται σε πλήρη ακύρωση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Στρατούλης, με συνέντευξή του στην εφημερίδα "Εποχή".

"Αυτό που εκτιμούμε ότι θα συμβεί από εδώ και πέρα, εάν η κυβέρνηση επιμείνει και υπογράψει τον Αύγουστο το τρίτο μνημόνιο, είναι ότι θα οδηγηθεί, και με το νεοφιλελεύθερης κοπής περιεχόμενό του και με τη σκληρή και ταπεινωτική εποπτεία του κουαρτέτου πλέον των δανειστών, στην πλήρη ακύρωση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και των προγραμματικών δηλώσεών της" δηλώνει ο κ. Στρατούλης.

"Η κυβέρνηση έπρεπε να απεγκλωβιστεί από το θανάσιμο και φρικτό εκβιασμό των δανειστών και να ακολουθήσει άλλο δρόμο σε απόλυτη εναρμόνιση με το όχι του λαού και της νεολαίας στο πρόσφατο δημοψήφισμα που η ίδια- και σωστά- προκάλεσε" αναφέρει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει πως "έγιναν σημαντικά λάθη, όπως η συμφωνία στο Eurogroup στις 20 Φεβρουαρίου και η πληρωμή υποχρεώσεων 8 δις στους δανειστές, την ίδια στιγμή μάλιστα που δεν μας έδιναν καμία χρηματοδότηση του δημοσίου χρέους της χώρας μας".

"Το "ωσαννά των Βαΐων" μετατρέπεται εύκολα σε "σταύρωσον αυτόν" όταν θα αρχίσουν να φαίνονται οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του νέου μνημονίου" αναφέρει ο Δημήτρης Στρατούλης, ενώ για τη στάση που τήρησε απαντά: "Ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισα στη Βουλή ΟΧΙ σε νέο μνημόνιο και μάλιστα από κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ σε πλήρη εναρμόνιση με τις συνεδριακές αποφάσεις του κομματός μου και τις προγραμματικές δεσμεύσεις του. Αυτό το έκανα, όχι μόνο για λόγους αρχής και συνείδησης, αλλά και γιατί θεωρώ ότι η συνέχιση των μνημονίων θα είναι καταστροφική για το λαό και τη χώρα".

"Αυτό που έφταιγε δεν ήταν η απουσία εναλλακτικής λύσης, αλλά η δογματική εμμονή στην πάση θυσία παραμονή στην ευρωζώνη" δηλώνει ο κ. Στρατούλης και υπογραμμίζει ότι "αδικούμε τους εαυτούς μας, την ιστορία μας και τους αγώνες μας, όταν ισχυριζόμαστε ότι είναι μονόδρομος τα μνημόνια και η λιτότητα και ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση σ' αυτά".

Για το εσωκομματικό πεδίο αναφέρει πως "η ενότητα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι διασφαλισμένη μόνο με τον πλήρη σεβασμό της διαφορετικότητας. Γι' αυτό αυτή την ώρα δεν χρειάζεται να σηκώνονται οι τόνοι ούτε να εξαπολύονται απειλές ενάντια σε όσους διαφωνούμε με το νέο μνημόνιο".

Είναι λυπηρό να παρουσιάζεται, τουλάχιστον με την ανοχή ή και το χλευασμό κύκλων του κόμματος και της κυβέρνησης, από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης η όποια αριστερή εναλλακτική λύση ως "ριφιφί" στο Νομισματοκοπείο ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή επίσης όσοι σύντροφοι/συντρόφισσες υποστηρίζουμε τέτοιες προτάσεις να αποκαλούμαστε "συμμορία της δραχμής"", δηλώνει ο Δημήτρης Στρατούλης.

"Κατά τη γνώμη μου υπάρχει ζωή για τη χώρα μας εκτός Ευρωζώνης. Με μια συντεταγμένη πορεία, καλά προετοιμασμένη στα πλαίσια ενός συνολικού εναλλακτικού σχεδίου, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το εθνικό νόμισμα, αλλά και την αμφισβήτηση και διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του δημοσίου χρέους, την εθνικοποίηση των τραπεζών" αναφέρει επίσης ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως εξάλλου σπεύδει να υπογραμμίσει, "το πολιτικό πρόβλημα που έχει προκύψει μετά την ήττα της κυβέρνησης μόνο με ουσιαστική και δημοκρατική συζήτηση στα συλλογικά όργανα του κόμματος μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί".

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Στρατούλης: Η κυβέρνηση οδηγείται σε πλήρη ακύρωση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ "

Μάρδας: Μετά τα μέτρα θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από τα capital controls

Την εκτίμηση ότι τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν για τις επιχειρήσεις από τα capital controls θα αντιμετωπισθούν μετά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Μάρδας εξήγησε ότι η μεταβίβαση στις τράπεζες της αρμοδιότητας για την έγκριση συναλλαγών έως το ποσό των 100.000 ευρώ θα βελτιώσει τις ταχύτητες.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει γνώση των προβλημάτων που υπάρχουν και ζήτησε συγγνώμη από τους συνταξιούχους και τους επιχειρηματίες για την ταλαιπωρία που υπέστησαν τις προηγούμενες εβδομάδες.

Ο κ. Μάρδας έκανε γνωστό ότι θα ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης «για τα όσα ακούγονται περί ευρώ ή δραχμής», καθώς, όπως είπε, «υπάρχει σε εξέλιξη μια καμπάνια υπέρ της δραχμής με πολλές ανακρίβειες και λάθη». «Ξεχνάμε όμως ότι την εικοσαετία 1980-2000 η δραχμή έχασε επτά φορές αξία της σε σχέση με το δολάριο και μετά βίας οι εξαγωγές διπλασιάστηκαν» επεσήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν υπήρχε εναλλακτικό σχέδιο δραχμής, ο κ. Μάρδας ήταν κατηγορηματικός, λέγοντας ότι «σε επίπεδο κυβερνητικής πολιτικής τέτοιες συζητήσεις δεν έγιναν ποτέ... Αν γίνονταν θα το μαθαίνατε».

«Οποιαδήποτε τέτοια μεθόδευση θα με βρει αντίθετο. Όλη η προσπάθεια που κάνουμε είναι εντός ευρώ» πρόσθεσε ο αναπληρωτής υπουργός.

Κληθείς να σχολιάσει τα όσα γράφονται στον Τύπο σχετικά με τον πρώην υπουργό Γ. Βαρουφάκη, για «plan B», «υποκλοπές ΑΦΜ» και «παράλληλο νόμισμα», απάντησε: «Δεν μπορώ να το φανταστώ. Κάπου πρέπει να μαζευτούμε σε διάφορες δηλώσεις. Μπορεί ο καθένας με το επιτελείο του να ετοίμαζε ό,τι θέλει. Το τι ετοίμαζε όμως το επιτελείο ενός υπουργού δεν αποτελεί κυβερνητική πολιτική».

ΑΜΠΕ/zougla

Διαβάστε Περισσότερα » " Μάρδας: Μετά τα μέτρα θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από τα capital controls "

Γεννηματά: Τεράστιες οι αρνητικές συνέπειες της τραπεζικής αργίας

Παράταση εξόφλησης στα τέλη του 2015 για όλες τις επιταγές, γραμμάτια και συναλλαγματικές που λήγουν έως 31/10 προτίθεται να ζητήσει με επιστολή - παρέμβασή της στο υπουργείο Οικονομικών και κοινοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Οι αρνητικές συνέπειες της "τραπεζικής αργίας" στην οικονομία και την αγορά είναι τεράστιες.
Η κυβέρνηση, η οποία με τους χειρισμούς της οδήγησε στην κρίση αυτή, δείχνει ακόμη να μην αντιλαμβάνεται όλο το εύρος και τις συνέπειες της για τις επιχειρήσεις (ειδικά τις μικρομεσαίες), το εμπόριο και τους πολίτες.

Χαρακτηριστικό είναι το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια. Από τις 20 Ιουλίου εάν δεν πληρωθούν σφραγίζονται και μετά την πάροδο 30 ημερών γίνεται η σχετική αναγγελία από τις τράπεζες στον Τειρεσία.

Όμως, οι βίαιες αλλαγές των όρων λειτουργίας της αγοράς έχουν οδηγήσει πολλούς πολίτες και επιχειρήσεις σε αδυναμία πληρωμής. Γεγονός όμως που οφείλεται σε απρόβλεπτους εξωγενείς παράγοντες και δεν αποτελεί παραβίαση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και των κανόνων συναλλακτικής πίστης.

Γι' αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία και τις επιπτώσεις που έχουν δημιουργηθεί, αποστέλλω αύριο, Δευτέρα 27 Ιουλίου, επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών (με κοινοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών) με την οποία ζητώ να δοθεί παράταση εξόφλησης ως τις 31/12/2015 για όλες τις επιταγές, τα γραμμάτια και τις συναλλαγματικές που λήγουν μέχρι τις 31/10/2015.

Επισημαίνω ότι ανάλογη ρύθμιση έχει γίνει και μετά τις έκτακτες καταστάσεις των πυρκαγιών του 2007.

Πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα κατανοήσει επιτέλους την αναγκαιότητα στήριξης της αγοράς αυτές τις κρίσιμες ώρες και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές θα υιοθετήσει την πρότασή μου».

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Γεννηματά: Τεράστιες οι αρνητικές συνέπειες της τραπεζικής αργίας "

Ετσι έστησαν το πάρτι στην Αγροτική με δανεικά και αγύριστα 5 δισ. ευρώ

Στοιχεία - «φωτιά», που ανοίγουν τον δρόμο για πολυετείς ποινές κάθειρξης σε όσους διοίκησαν την Αγροτική Τράπεζα και χορήγησαν παρανόμως δάνεια τα οποία ουδέποτε επεστράφησαν, καθώς και για όσους δανειοδοτήθηκαν και διοχέτευσαν τα χρήματα σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς, περιλαμβάνει το πόρισμα της Αρχής για την καταπολέμηση μαύρου χρήματος, το οποίο αποκαλύπτει κομμάτι κομμάτι το τεράστιο σκάνδαλο με τα 1.300 δάνεια της τράπεζας, που άνοιξαν «μαύρη τρύπα» 5 δισ. ευρώ στα δημόσια ταμεία.
Η υπόθεση, την οποία έστειλε στον εισαγγελέα τις προηγούμενες ημέρες ο υπουργός Επικρατείας Παναγιώτης Νικολούδης, ο οποίος ως πρώην πρόεδρος της Αρχής για την καταπολέμηση μαύρου χρήματος ήταν εκείνος που είχε ξεκινήσει την έρευνα για το «πάρτι» με τα δάνεια, τα οποία είχαν χορηγήσει αφειδώς και χωρίς μέριμνα για την επιστροφή τους οι διοικήσεις της τράπεζας σε επιχειρηματίες και φορείς, από το 2000 μέχρι το 2012, καταδεικνύει ότι η ΑΤΕ δεν ήταν απλά μια τράπεζα που χρεοκόπησε, αλλά, όπως χαρακτηριστικά ανάφερε και ο ίδιος σε «σκληρή» ανακοίνωσή του, ήταν η τράπεζα που «χρησιμοποιήθηκε επί σειρά ετών ως η δεξαμενή από την οποία οι κατά περίπτωση κρατούντες άντλησαν τα μέσα για την εξυπηρέτηση πολιτικών επιδιώξεων».
Το «Εθνος της Κυριακής» αποκαλύπτει το πόρισμα της Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος (ξέπλυμα), το οποίο -σύμφωνα με τον κ. Νικολούδη- «αφορά δείγμα μόνο του συνολικού αριθμού των παρανόμως χορηγηθέντων και ουδέποτε επιστραφέντων δανείων και αποτελεί μείζον οικονομικό και πολιτικό σκάνδαλο, που βαρύνει όλους όσοι κυβέρνησαν τη χώρα κατά το διάστημα αυτό από το 2000 μέχρι το 2012, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ!».
Το 11σέλιδο πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αφορά, προς το παρόν, τέσσερις περιπτώσεις δανείων, οι οποίες διερευνώνται διεξοδικά από την εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Ράικου, στην οποία διαβιβάστηκαν, προκειμένου να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε βάρος των υπευθύνων, οι οποίοι διαχειρίστηκαν την περιουσία της τράπεζας και, όπως αναφέρει το πόρισμα, «ήταν οι ασκούντες τη διοίκηση της τράπεζας και τα μέλη του ΓΣΧ», την περίοδο των δανειοδοτήσεων.
Το πάρτι με τις ύποπτες χρηματοδοτήσεις αφορά 1.300 δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας που δόθηκαν σε επιχειρηματίες και φορείς, από το 2000 μέχρι το 2012.
Το πάρτι με τις ύποπτες χρηματοδοτήσεις αφορά 1.300 δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας που δόθηκαν σε επιχειρηματίες και φορείς, από το 2000 μέχρι το 2012.
Οι τέσσερις περιπτώσεις, οι οποίες στο πόρισμα χαρακτηρίζονται «σκανδαλώδεις χρηματοδοτήσεις, που ζημίωσαν την πρώην ΑΤΕ κατά 225.286.804 ευρώ», είναι τα δάνεια του ομίλου Αλλαμανή και των εταιρειών «Χαράλαμπος Μίχας ΑΕΒΕ Κρεάτων», «Εκκοκκιστήρια Λιβαδειάς Μίχας ΑΕΒΕ» και «ΑΓΡΟΠΑΚ ΑΒΕΕ».
Στο πόρισμα διευκρινίζεται ότι, κάποιες άλλες περιπτώσεις δανείων του ομίλου Αλλαμανή, που αναλύονται στις παρ. 2β, 3γ, και 4β της έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας της Αρχής, καθώς έχουν κριθεί τελεσίδικα από την Ελληνική Δικαιοσύνη (υπ αριθμ. 5363/2008 αθωωτική απόφαση Ζ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών). Επίσης αναφέρεται ότι η Αρχή δεν ασχολήθηκε με τα δάνεια της «Ελεύθερης Τηλεόρασης, για τα οποία έχει ήδη επιληφθεί η Δικαιοσύνη». «Σοβαρές ενδείξεις ενοχής των υπευθύνων της πρώην ΑΤΕ για το έγκλημα της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος», διαπίστωσε η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, όπως καταγράφεται στο πόρισμα.
Την υπόθεση έστειλε στον εισαγγελέα ο υπουργός Επικρατείας Παναγιώτης Νικολούδης, ο οποίος ως πρώην πρόεδρος της Αρχής για την καταπολέμηση μαύρου χρήματος ήταν εκείνος που είχε ξεκινήσει την έρευνα.
Την υπόθεση έστειλε στον εισαγγελέα ο υπουργός Επικρατείας Παναγιώτης Νικολούδης, ο οποίος ως πρώην πρόεδρος της Αρχής για την καταπολέμηση μαύρου χρήματος ήταν εκείνος που είχε ξεκινήσει την έρευνα.
Ενδείξεις ενοχής όμως, για το κακούργημα της άμεσης συνέργειας σε πράξεις απιστίας, έχουν διαπιστωθεί και για όσους ωφελήθηκαν από την εγκληματική συμπεριφορά των μελών της πρώην διοίκησης της τράπεζας, δηλαδή τους δανειολήπτες.
Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο πόρισμα:
«Το εγκληματικό προϊόν που αποκόμισαν οι δανειολήπτριες εταιρείες ανεμείχθη με άλλα νομίμως κατεχόμενα από αυτές περιουσιακά στοιχεία, το διοχέτευσαν μέσω του τραπεζικού συστήματος σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς τους και το χρησιμοποίησαν στις επιχειρήσεις τους, αποκρύπτοντας την αληθή προέλευσή του, με σκοπό πάντοτε τη νομιμοποίησή του. Ως επί το πλείστον, οι ανωτέρω εταιρείες έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική θέση (καθεστώς εκκαθάρισης ή εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή)».
Ετσι έστησαν το πάρτι στην Αγροτική με δανεικά και αγύριστα 5 δισ. ευρώ
Ενώ επισημαίνεται ότι θα δεσμευτούν περιουσιακά τους στοιχεία αντίστοιχης αξίας με τα χρήματα που χάθηκαν, καθώς «το εγκληματικό προϊόν δεν έγινε δυνατόν να εντοπιστεί και να δεσμευτεί αυτούσιο».
Καταπέλτης είναι οι διαπιστώσεις που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με το πώς διαχειρίστηκαν την περιουσία της ΑΤΕ οι εμπλεκόμενες διοικήσεις, γεγονός που καταδεικνύει τις ευθύνες τους.
Στο πόρισμα της Αρχής αναφέρεται σχετικά ότι:
1. Διενεργήθηκαν υψηλόποσες πιστοδοτήσεις επενδυτικού χαρακτήρα, που εξ αντικειμένου ενέχουν υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, πόσω μάλλον όταν αφορούν επεκτατικές κινήσεις των δανειοληπτών. Κατά τον χρόνο έγκρισης λαμβάνονταν εξασφαλίσεις (μετοχές), οι οποίες όμως, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους, δεν αντιστάθμιζαν αποτελεσματικά τον υπόψη κίνδυνο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι εν λόγω εξασφαλίσεις ουδέποτε ρευστοποιήθηκαν.
2. Δεν παρακολουθήθηκε πάντα η διάθεση των δανειακών κεφαλαίων, για τον σκοπό για τον οποίον παρασχέθηκαν, «ακυρωμένου» έτσι του σκεπτικού των συναφών αποφάσεων.
3. Περαιτέρω, η μεταφορά δανείων από - σε εταιρεία Ομίλου, επιβάρυνε δυσανάλογα τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, καθιστώντας αυτές ταχύτερα, ίσως, προβληματικές.
4. Για χρηματοδοτήσεις, που αφορούσαν παραγωγικά προγράμματα επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων λήφθηκαν οιονεί εξασφαλίσεις (πλασματικό ενέχυρο), γεγονός που σε συνδυασμό με την ανεπαρκή παρακολούθηση από τα καταστήματα συνεργασίας, οδήγησε στη διεύρυνση της τελικής ζημιάς.
5. Συνεχίστηκε η πιστοδοτική στήριξη, με διεύρυνση μάλιστα των ανοιγμάτων, επιχειρήσεων με ασθενή διαχρονικά χρηματοοικονομική διάρθρωση ελεγχόμενων από αφερέγγυους φορείς.
6. Η παύση των συναφών ζημιογόνων δραστηριοτήτων (stop loss) επήλθε με καθυστέρηση και οδηγούμενη μάλλον από τη διακοπή της λειτουργίας των ίδιων επιχειρήσεων.
7. Παρασχέθηκαν ρυθμίσεις χωρίς επαρκή τεκμηρίωση της βιωσιμότητάς τους, που σε συνδυασμό με τον καθορισμό μακρών περιόδων χάριτος και κεφαλαιοποίησης των τόκων που, αφενός μετέθεταν χρονικά τον κίνδυνο αθέτησης και αφετέρου περιόριζαν τις δυνατότητες στενής παρακολούθησης των εξελίξεων και έγκαιρης λήψης διορθωτικών μέτρων.
8. Δεν προκύπτει να αξιοποιήθηκαν κατάλληλα εκθέσεις της Εσωτερικής Επιθεώρησης της Τράπεζας, που αναφέρονταν σε διαπιστωμένες αδυναμίες ως προς τη διαχείριση συγκεκριμένων πιστοδοτήσεων».
To πόρισμα αναφέρει με λεπτομέρειες πώς έγινε η δανειοδότηση κάθε μίας από τις τέσσερις εταιρείες και γιατί υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις απιστίας σε βαθμό κακουργήματος.
Ο όμιλος Αλλαμανή φέρεται ότι έλαβε δάνειο 17,8 εκατ. για την εταιρεία του Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και 68,9 εκατ. για την εταιρεία του A-A ENERGY με σκοπό την απόκτηση του 50% των μετοχών της εταιρείας ESHA HOLDING BV, με έδρα την Ολλανδία.
Ωστόσο, όπως αναφέρεται, «η αύξηση δεν προκύπτει να υλοποιήθηκε, ούτε βέβαια να παρακολουθήθηκε από την Τράπεζα...».
Ενώ, όπως σημειώνεται στο πόρισμα, «για την εξαγορά δεν προσκομίστηκε ιδιωτικό συμφωνητικό, δεν διευκρινίστηκε ποιος κατείχε τις αγορασθείσες μετοχές και δεν προσκομίστηκαν δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εκτέλεσης της συναλλαγής».
Επίσης «το δάνειο εκταμιεύτηκε σε πίστωση τραπεζικών λογαριασμών στην Ολλανδία, οι δικαιούχοι των οποίων φαίνεται να είναι εταιρείες με άγνωστη σχέση ως προς το θέμα της εξαγοράς»...
Παράλληλα ο Ομιλος Αλλαμανή φέρεται να έλαβε επίσης δάνειο 15,5 εκ. ευρώ, 2ετούς διάρκειας, για την εξαγορά ποσοστού 10,5% των μετοχών της ρωσικής εταιρείας JSC ZANGAS από την εταιρεία ZAO INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDING ή την OXFORD MANAGEMENT INC, χωρίς να αναφέρεται ποιοι ήταν οι μέτοχοι των πωλητριών και η τυχόν μεταξύ τους μετοχική σχέση...
Στο πόρισμα σημειώνεται σχετικά ότι «στην από 23/12/2004 σχετική έκθεση του εσωτερικού ελέγχου της ΑΤΕ αναφορικά με δανειοδοτήσεις προς την εταιρεία ZANGAS, η οποία δεν δόθηκε στους επιθεωρητές που διενήργησαν κατά παραγγελία της Αρχής τον έλεγχο δανειοδοτήσεων της ΑΤΕ, παρότι ζητήθηκε, περιλαμβάνονται στοιχεία που καθιστούν την εν λόγω δανειοδότηση σκανδαλώδη...».
Επίσης στον όμιλο Αλλαμανή χορηγήθηκε επιπλέον δάνειο 939.104,92, με την αξία των διασφαλίσεων να είναι μηδενική...
Για την εταιρεία «Χαράλαμπος Μίχας ΑΕΒΕ Κρεάτων» αναφέρεται συμπερασματικά: «Η ΑΤΕ στη διετία 3/2008 - 3/2010 διεύρυνε σε σημαντικό βαθμό τους πιστοδοτικούς κινδύνους με την εταιρεία, παρά τα σοβαρά αρνητικά στοιχεία, που είχε στη διάθεσή της, η ύπαρξη των οποίων καθιστούσε επιβεβλημένη την ουσιαστική, τουλάχιστον τεκμηρίωση των εγκριτικών αποφάσεων. Εξίσου επιβεβλημένη ήταν και η λήψη δραστικότερων μέτρων, κατόπιν της μεταφοράς των εργασιών στη νέα εταιρεία του φορέα».
Το υπόλοιπο του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου της εταιρείας, το οποίο συνιστά το εγκληματικό προϊόν (ζημία της ΑΤΕ), ανερχόταν, σύμφωνα με στοιχεία της 30/4/2015 της υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ, σε 35.751.836,59, με την αξία των διασφαλίσεων να είναι 4.129.837,94 ευρώ.
Για τα «Εκκοκκιστήρια Λιβαδειάς Μίχας ΑΕΒΕ» αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «συνολικά η ΑΤΕ ακολούθησε από τα τέλη του 2007 επεκτατική πιστοδοτική πολιτική ?συμμετέχοντας? στους κινδύνους, που ανέλαβε ο φορέας, χωρίς να ενισχύσει αποτελεσματικά τις δικλίδες ελέγχου. Η απουσία ουσιαστικής παρακολούθησης των εξελίξεων, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες του Καταστήματος συνεργασίας, δεν επέτρεψαν την έγκαιρη αποκάλυψη της συναλλακτικής τακτικής του φορέα, που εν τέλει οδήγησε στην απώλεια των όποιων διασφαλιστικών περιθωρίων».
Το υπόλοιπο του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου της εταιρείας, το οποίο συνιστά το εγκληματικό προϊόν, ανερχόταν, σύμφωνα με στοιχεία της 30/4/2015, σε 16.536.085,15 ευρώ, με την αξία των διασφαλίσεων να είναι 275.721,46 ευρώ.
Τέλος τα δάνεια της εταιρείας ΑΓΡΟΠΑΚ της οικογένειας Μαρούλη, με αντικείμενο την παραγωγή ειδών συσκευασίας (χαρτοκιβώτια - χαρτοτελάρα), ήταν προβληματικά από το 2000.
Παρά ταύτα η τράπεζα συνέχισε την πιστοδοτική στήριξη προς την επιχείρηση, διευρύνοντας δυσανάλογα τις απαιτήσεις, με περιορισμό των εξασφαλίσεων και εν τέλει καθυστέρησε να ορίσει το χρονικό σημείο διακοπής της ζημιογόνου δραστηριότητας (stop loss policy).
Το υπόλοιπο του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου της εταιρείας, το οποίο συνιστά το εγκληματικό προϊόν, ανερχόταν, σύμφωνα με στοιχεία της 30/4/2015, σε 43.429.930,57 ευρώ, με την αξία των διασφαλίσεων να είναι 9.828.850,04 ευρώ.
ethnos
Διαβάστε Περισσότερα » " Ετσι έστησαν το πάρτι στην Αγροτική με δανεικά και αγύριστα 5 δισ. ευρώ "

«Κεραυνοί» της αντιπολίτευσης μετά τις αποκαλύψεις για τα σχέδια Grexit εντός ΣΥΡΙΖΑ

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση σχετικά με τα σενάρια περί σχεδίων Grexit και των... εφόδων, υποκλοπών και άλλων μέσων που περιλαμβάνουν, όπως αποκαλύπτονται στον κυριακάτικο Τύπο.

Το βασικότερο από αυτά περιγράφει το πώς «άνθρωπος του Βαρουφάκη» στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων θα υπέκλεπτε τα ΑΦΜ των φορολογούμενων, ενώ άλλα αναφέρονται σε εναλλακτικά σχέδια, όπως αυτό που είχε προτείνει ο Λαπαβίτσας για έξοδο από το ευρώ στην περίπτωση της Κύπρου.

Στην ανακοίνωση της ΝΔ αναφέρεται ότι το κόμμα θα πραγματοποιήσει αύριο «ειδική σύσκεψη για τα μεγάλα αυτά ζητήματα που έχουν προκύψει και τον τρόπο με τον οποίο θα συμβάλει ώστε να χυθεί άπλετο φως στην σκοτεινή αυτή ιστορία».

Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ με δική του ανακοίνωση κάνει λόγο για «ιδιαίτερα ανησυχητικές πληροφορίες για την προετοιμασία και υλοποίηση του Plan B και του σχεδίου για το Grexit».

Οπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «μπροστά τους τα σχέδια Λαφαζάνη για εισβολή στο Νομισματοκοπείο ωχριούν» και ζητείται η «παρέμβαση της δικαιοσύνης για τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης».

«Ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί πια να σιωπά, ούτε να κρύβεται πίσω από πράξεις ή παραλείψεις Υπουργών και συνεργατών του, τους οποίους λίγους μήνες πριν τους χαρακτήριζε «σημαντικό κεφάλαιο» της διαπραγμάτευσης», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.
Επίθεση στον πρώην υπουργό Οικονομικών αλλά και στον πρωθυπουργό εξαπολύει το Ποτάμι, καλώντας τον να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας:

Οι αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δημιουργούν μείζον πολιτικό, οικονομικό και ηθικό ζήτημα για την κυβέρνηση το οποίο θα πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος για τη διακρίβωση των όποιων ευθυνών.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει πειστικά στον ελληνικό λαό.
Τι ακριβώς έγινε τους πρώτους 6 μήνες της διακυβέρνησης;
Ποιο ήταν το αρχικό σχέδιο της κυβέρνησης;
Τι ετοίμαζαν ως εναλλακτική λύση, ποιος την είχε χρεωθεί και ποιος την παρακολουθούσε;
Πότε κατάλαβαν ότι δεν υπήρχε στην ουσία εναλλακτική και ότι ένα grexit θα είχε ολέθριες συνέπειες για τη χώρα;

Πρέπει επίσης η κυβέρνηση να μας διευκρινίσει.

Αληθεύει ότι συγκεκριμένη ομάδα του υπουργείου Οικονομικών είχε αναλάβει να εκπονήσει το εφεδρικό σχέδιο;
Αληθεύει ότι σχεδίαζαν να εφορμήσουν στο εθνικό Νομισματοκοπείο και ότι πράγματι ετοίμαζαν παράλληλο νόμισμα με υποκλοπή των ΑΦΜ όλων των φορολογουμένων;
Αληθεύει ότι ετοίμαζαν έκδοση IOUs (υποσχετικές πληρωμής του δημοσίου) ως το πρώτο βήμα προς το grexit;
Κρίσιμα ερωτήματα που χρήζουν πειστικής απάντησης προς τον ελληνικό λαό.

Η Νέα Δημοκρατία θα πραγματοποιήσει αύριο ειδική σύσκεψη για τα μεγάλα αυτά ζητήματα που έχουν προκύψει και τον τρόπο με τον οποίο θα συμβάλει ώστε να χυθεί άπλετο φως στην σκοτεινή αυτή ιστορία.

Διότι δεν δημιουργείται έλλειμμα μόνο στην οικονομία, αλλά πρώτα απ' όλα στην ίδια τη Δημοκρατία μέσα στη χώρα, καθώς και έλλειμμα αξιοπιστίας προς τα έξω.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ:

Με τα σημερινά δημοσιεύματα της Καθημερινής, έρχονται στο φως πρόσθετες και ιδιαίτερα ανησυχητικές πληροφορίες για την προετοιμασία και υλοποίηση του Plan B και του σχεδίου για το Grexit.

Στα δημοσιεύματα αναφέρεται ότι με εντολή Τσίπρα και εκτέλεση Βαρουφάκη, υπήρξε ένας εφιαλτικός σχεδιασμός, καθώς και ενδεχόμενη συνέργεια σε ποινικά κολάσιμες πράξεις σχετικά με το νόμισμα και την οικονομία της χώρας, με αδίστακτες μεθοδεύσεις.

Μπροστά τους τα σχέδια Λαφαζάνη για εισβολή στο Νομισματοκοπείο ωχριούν... Αναμένουμε την επίσημη τοποθέτηση της Κυβέρνησης, αλλά και την παρέμβαση της δικαιοσύνης για τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης.

Ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί πια να σιωπά, ούτε να κρύβεται πίσω από πράξεις ή παραλείψεις Υπουργών και συνεργατών του, τους οποίους λίγους μήνες πριν τους χαρακτήριζε «σημαντικό κεφάλαιο» της διαπραγμάτευσης.

Οφείλει να απαντήσει ευθέως και με ειλικρίνεια στην ερώτηση της Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Φώφης Γεννηματά και να ενημερώσει τη Βουλή και το λαό, για το ποιοι ήταν οι σχεδιασμοί αυτοί, αν υπήρξαν πράγματι προπαρασκευαστικές πράξεις, αν είχε αρχίσει να εκτελείται το εν λόγω σχέδιο και τελικά με ποίου εντολή αυτό εκπονήθηκε.

Οφείλει, τέλος, να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα, γιατί οι πολίτες πρέπει να μάθουν όλη την αλήθεια.

Η ανακοίνωση του Ποταμιού

Διαβάζοντας το "σχέδιο Βαρουφάκη" για την επιστροφή στη δραχμή, δεν ξέρεις αν πρέπει να οργιστείς ή να γελάσεις. Ο κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης, "έπαιζε" τον μαύρο hacker, σχεδίαζε κλοπές ΑΦΜ, έστηνε δηλαδή το κράτος της δραχμής λέγοντας ψέματα στους πολίτες ότι αγωνιζόταν για μια συμφωνία με την Ευρώπη.

Ο πρωθυπουργός πρέπει να πει ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό αν όλα αυτά τα παρακρατικά είχαν την έγκρισή του και γιατί τα ανέχτηκε. “Θυμίζουμε” ότι όταν το Ποτάμι διά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Χάρη Θεοχάρη κατήγγειλε τους σχεδιασμούς Βαρουφάκη για τη δραχμή, είχε απειληθεί από τους κυβερνητικούς με παρέμβαση Εισαγγελέα.

Με τα hacking του Βαρουφάκη από τη μια, τα ριφιρφί του Λαφαζάνη στο Νομισματοκοπείο από την άλλη, αναρωτιέσαι αν έχεις να κάνεις με ερασιτέχνες υπουργούς ή ερασιτέχνες σεναριογράφους αστυνομικών ταινιών. Με τέτοιες “προσωπικότητες” δεν είναι να απορεί κανείς πώς φθάσαμε εδώ. Μάλλον πρέπει να αισθανόμαστε τυχεροί που δεν μας συνέβησαν χειρότερα.

ethnos
Διαβάστε Περισσότερα » " «Κεραυνοί» της αντιπολίτευσης μετά τις αποκαλύψεις για τα σχέδια Grexit εντός ΣΥΡΙΖΑ "

Το σχέδιο Τσίπρα για έξοδο από τη δίνη

Να βάλει τέλος στο ιδιότυπο καθεστώς της διπλής και αλληλοτροφοδοτούμενης οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας εμφανίζεται αποφασισμένος ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Η Αυγή», η άρση της πρώτης αβεβαιότητας θα γίνει με την έγκαιρη ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους δανειστές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της συνόδου κορυφής της Ευρωζώνης, έτσι ώστε να βγουν από τη μέση αμφιβολίες και ερωτηματικά σχετικά με την πορεία της χώρας τα επόμενα χρόνια και τα σχέδια περί Grexit ή χρεοκοπίας να καταστούν οριστικά παρελθόν.

Η άρση της πολιτικής αβεβαιότητας θα προέλθει από την αποκατάσταση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και την οριστική διαγραφή των σεναρίων περί κυβερνήσεων "ειδικού σκοπού" ή "εθνικής ενότητας" που αναπτύσσονται στο έδαφος της άρνησης σημαντικού τμήματος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίξει τις κυβερνητικές επιλογές.

Σε κομβικής σημασίας για τις επιλογές που θα γίνουν αναδεικνύεται η ψηφοφορία στη Βουλή επί της συμφωνίας, που αναμένεται να κατατεθεί μεταξύ 15 και 20 Αυγούστου.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Το σχέδιο Τσίπρα για έξοδο από τη δίνη "

Προσπάθεια Σόιμπλε να τορπιλίσει τη συμφωνία «βλέπουν» στο Μαξίμου

Σχέδιο ακραίων κύκλων των δανειστών, με επικεφαλής τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, και την ομάδα του, να προβοκάρουν την προσπάθεια για τη νέα συμφωνία της χώρας με τον ESM «βλέπει» η κυβέρνηση, πίσω από ορισμένες κινήσεις, ιδίως του ΔΝΤ, αλλά και τις φήμες ότι οι εταίροι θα απαιτήσουν νέο πακέτο προαπαιτούμενων μέτρων στις αρχές Αυγούστου.

Το Μαξίμου κάνει λόγο για επιδίωξη «ατυχήματος» στις διαδικασίες εξεύρεσης μίας οριστικής λύσης στο χρηματοδοτικό πρόβλημα της χώρας και επαναφορά του σχεδίου για Grexit.

Κυβερνητικοί παράγοντες εκτιμούν ότι, επειδή με την επίτευξη της νέας συμφωνίας η φιλολογία περί εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη θα τελειώσει οριστικά, οι «σκληροί» πιέζουν είτε για να αποτρέψουν τη συμφωνία, είτε για να «φορτώσουν» κι άλλο το ήδη επώδυνο πρόγραμμα προσαρμογής, που θα αναλάβει να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση πάντως διαβεβαιώνει ότι θα κάνει οτιδήποτε χρειαστεί αυτό το κρίσιμο διάστημα για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν κανονικά την Τρίτη, παρά κάποια προβλήματα «τεχνικής φύσεως» στη σχέση με το ΔΝΤ.

Αντιμνημονιακό κρεσέντο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ

Εν τω μεταξύ, η αντιμνημονιακή ρητορική στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, είτε αυτά προέρχονται από την αριστερή πτέρυγα, είτε από τον ενδιάμεσο χώρο των «53», συνεχίζεται, φανερώνοντας ότι το κυβερνών κόμμα δεν έχει συμβιβαστεί διόλου με τη νέα κατάσταση που επέβαλαν οι δανειστές.

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, με συνεντεύξεις του, που προβάλλονται κανονικά από τα μέσα ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνει ότι «στηρίζω την κυβέρνηση για να εφαρμόσει το πρόγραμμα της, το ριζοσπαστικό πρόγραμμα με τον οποίο μας εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Στηρίζω την κυβέρνηση, επίσης, για να ανταποκριθεί στο περήφανο «ΟΧΙ» που είπε στο δημοψήφισμα ο ελληνικός λαός. Το «ΟΧΙ» στα μνημόνια και τη λιτότητα. Δεν στηρίζω την κυβέρνηση για να συνάπτει νέα μνημόνια και να τα εφαρμόζει. Αυτά τα μνημόνια τα καταψηφίζω και τα αντιμάχομαι. Θα τα αντιμάχομαι όποιοι κι αν τα υλοποιούν. Δεν υπάρχουν δεξιά και αριστερά «μνημόνια». Κι αν η κυβέρνηση ταυτιστεί τελικά αμετάστρεπτα με νέα και παλιά μνημόνια και με πολιτικές που τα εφαρμόζουν, δεν θα βρει μόνο εμένα απέναντι αλλά και τη μεγάλη πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, σύσσωμο σχεδόν, τον δημοκρατικό, προοδευτικό και αριστερό λαϊκό κόσμο».

Ο Δημήτρης Στρατούλης προειδοποιεί επίσης: «Το «ωσαννά των βαΐων» μετατρέπεται εύκολα σε «σταύρωσον αυτόν», όταν θα αρχίσουν να φαίνονται οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του νέου μνημονίου. Η παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ μέσω ουσιαστικής συζήτησης στα συλλογικά όργανά του, αλλά και η ανάπτυξη αντιμνημονιακών εργατικών και κοινωνικών αγώνων μπορούν να ακυρώσουν τα μνημόνια, να κάνουν την εμπλοκή της κυβέρνησης σ’αυτά μια πολύ σύντομη παρένθεση και να την επαναφέρουν στη ρότα των προγραμματικών δεσμεύσεών της».

Αλλά και η βουλευτής Ηρώ Διώτη, που ανήκε στην προεδρική πλειοψηφία μέχρι πρότινος και τώρα διαχώρισε τη θέση της από τα νομοσχέδια της κυβέρνησης τονίζει ότι «η συμφωνία δεν είναι οικονομικά βιώσιμη και πολύ δύσκολα θα τη διαχειριστεί μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, πόσο μάλλον μια κυβέρνηση με κορμό την Αριστερά».

Σημειώνει ότι «όταν αυτά για τα οποία εμείς αποφασίσαμε στον ΣΥΡΙΖΑ και παλέψαμε σε όλα τα μέτωπα απ’ τον δρόμο ως τη Βουλή ανατρέπονται, οπωσδήποτε δημιουργούνται τριγμοί».

Ζητεί «επανακαθορισμό της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ στα σημερινά δεδομένα και ένα σχέδιο απεμπλοκής από το μνημόνιο και τις πολιτικές λιτότητας».

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Προσπάθεια Σόιμπλε να τορπιλίσει τη συμφωνία «βλέπουν» στο Μαξίμου "

Καμπάνια κατά της δραχμής ξεκινά ο Μάρδας

Επίθεση κατά του Γιάνη Βαρουφάκη και των υποστηρικτών της δραχμής εξαπέλυσε ο Δημήτρης Μάρδας, ανακοινώνοντας ότι θα αναλάβει προσωπικά ο ίδιος πρωτοβουλίες για την ενημέρωση των πολιτών.

"Τα έχω γράψει και παλαιότερα και τώρα σε προσωπικό επίπεδο θα αρχίσω να ενημερώνω τον κόσμο για τα όσα ακούγονται περί ευρώ ή δραχμής. Υπάρχει σε εξέλιξη μια καμπάνια υπέρ της δραχμής με πολλές ανακρίβειες και πολλά λάθη. Ξεχνάμε όμως ότι την εικοσαετία 1980-2000 η δραχμή έχασε επτά φορές αξία σε σχέση με το δολάριο και μετά βίας οι εξαγωγές διπλασιάστηκαν" τόνισε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, μιλώντας το πρωί της Κυριακής στον Σκάι.

Ερωτηθείς για το αν υπήρχε εναλλακτικό σχέδιο δραχμής, απάντησε ότι "σε επίπεδο κυβερνητικής πολιτικής τέτοιες συζητήσεις δεν έγιναν ποτέ. Αν γίνονταν, θα το μαθαίνατε. Σε ό,τι με αφορά, έχω ξεκαθαρίσει ότι οποιαδήποτε τέτοια μεθόδευση θα με βρει αντίθετο. Όλη η προσπάθεια που κάνουμε είναι εντός ευρώ".

Σχολιάζοντας το plan B Βαρουφάκη για υποκλοπές ΑΦΜ και παράλληλο νόμισμα, τόνισε: "Δεν μπορώ να το φανταστώ. Κάπου πρέπει να μαζευτούμε σε διάφορες δηλώσεις. Μπορεί ο καθένας με το επιτελείο του να ετοίμαζε ό,τι θέλει. Το τι ετοίμαζε όμως το επιτελείο ενός υπουργού δεν αποτελεί κυβερνητική πολιτική".

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Καμπάνια κατά της δραχμής ξεκινά ο Μάρδας "

Λαφαζάνης: Το ευρώ δεν είναι ταμπού

Το ευρώ δεν είναι «ταμπού» και η έξοδος από την Ευρωζώνη «δεν είναι καθόλου καταστροφή» θεωρεί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Λαφαζάνης τονίζοντας ότι το μεγαλύτερο λάθος του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στις διαπραγματεύσεις είναι ότι δεν διέθετε πολιτική βούληση για να ακολουθήσει εφόσον χρειαζόταν μία πορεία εξόδου.

Σε συνεντεύξεις του στη Real News και την Free Sunday ο κ. Λαφαζάνης αναφέρει ότι στηρίζει την κυβέρνηση «για να εφαρμόσει το πρόγραμμα της, το ριζοσπαστικό πρόγραμμα με τον οποίο μας εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Στηρίζω την κυβέρνηση, επίσης, για να ανταποκριθεί στο περήφανο «ΟΧΙ» που είπε στο δημοψήφισμα ο ελληνικός λαός».

Τόνισε ότι καταψηφίζει τα μνημόνια και θα τα αντιμάχεται «όποιοι κι αν τα υλοποιούν» και προειδοποίησε ότι «αν η κυβέρνηση ταυτιστεί τελικά αμετάστρεπτα με νέα και παλιά μνημόνια και με πολιτικές που τα εφαρμόζουν, δεν θα βρει μόνο εμένα απέναντι αλλά και τη μεγάλη πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, σύσσωμο σχεδόν, τον δημοκρατικό, προοδευτικό και αριστερό λαϊκό κόσμο».
Ερωτηθείς για το ποια ήταν τα βασικά λάθη του κ. Τσίπρα στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, απαντά πως «όσο η κυβέρνηση αρνούνταν να εντάξει σοβαρά στον πολιτικό σχεδιασμό της ένα τέτοιο ενδεχόμενο τόσο περισσότερο γινόταν αιχμάλωτη των πιστωτών, ανεξάρτητα από το αν προσπαθούσε να αντιδράσει».

«Η δική μου εξαρχής θέση και επιμονή» υπογραμμίζει ο κ. Λαφαζάνης «ήταν να ετοιμαστεί έγκαιρα η Ελλάδα, πρώτα από όλα πολιτικά, για όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και για την περίπτωση της εξόδου από την Ευρωζώνη, αν και εφόσον συναντούσε απέναντί της τείχος και απαιτήσεις συνθηκολόγησης».
«Η Αριστερή Πλατφόρμα είναι σάρκα εκ της σαρκός του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε εμείς που πρωτοπόρα εργαστήκαμε για να συγκροτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως ενωτικό εγχείρημα της Αριστεράς. Είμαστε εμείς, επίσης, που στις κρίσιμες στιγμές στηρίξαμε τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν άλλοι, αρκετοί εκ των οποίων στηρίζουν τώρα φανατικά το μνημόνιο, επιχειρούσαν να τον διαλύσουν», τονίζει εξάλλου ο κ. Λαφαζάνης σε άλλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Free Sunday.

Ταυτόχρονα επισημαίνει πως «το ευρώ δεν είναι «ταμπού» και η έξοδος από την ευρωζώνη δεν είναι καθόλου καταστροφή. Αντίθετα, η μετάβαση σε εθνικό νόμισμα, εφ’ όσον κριθεί αναγκαία και επιβεβλημένη λόγω της αδιαλλαξίας των πιστωτών, παρά τις προσωρινές δυσκολίες, μπορεί με τις κατάλληλες προοδευτικές πολιτικές να τονώσει την εγχώρια παραγωγική βάση και την απασχόληση. Να ενισχύσει ιδιαίτερα της εξαγωγές και τον τουρισμό και να διασφαλίσει ικανή εθνική ρευστότητα για να χρηματοδοτήσει ένα ισχυρό πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων και την ιδιωτική οικονομία, πρώτα απ’ όλα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " Λαφαζάνης: Το ευρώ δεν είναι ταμπού "

Κατρούγκαλος: Προτεραιότητα η συμφωνία, μετά οι εξελίξεις

Προτεραιότητα στην επίτευξη συμφωνίας έδωσε ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος και τόνισε πως στη συνέχεια οι εξελίξεις θα εξαρτηθούν από τις προοπτικές που δημιουργούνται σε εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας την Κυριακή στον Σκάι ο κ. Κατρούγκαλος ανέφερε: «Προσπαθούν κάποιοι και να μας αποδώσουν την ιδιοκτησία των μέτρων και να συγκυβερνήσουμε μαζί τους. Σαν να μην υπήρχε καμία διαφορά. Επομένως αυτό που κατά τη γνώμη μου αποκλείεται είναι εμείς να γίνουμε ίδιοι με εκείνους. Ακριβώς γιατί τότε αυτό θα σήμαινε ματαίωση του ελληνικού λαού».

«Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συμφωνία και μετά να δούμε ανάλογα με τις προοπτικές που δημιουργούνται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω και εξακολουθώ να θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο να αποκατασταθεί, αν όχι η ιδεολογική ενότητα τουλάχιστον ένα κοινό βάδισμα των διαφορετικών τάσεων» είπε ο υπουργός και πρόσθεσε:

«Υπάρχει μια πολύ δύσκολη πολιτική εξίσωση που πρέπει να κάνουμε. Καταγράφηκε μια σαφής βούληση του ελληνικού λαού που ζητάει από την κυβέρνηση να διαφοροποιηθεί από τις πολιτικές που εφαρμόζονταν και μετά εκδηλώθηκε το οικονομικό πραξικόπημα του κλεισίματος των τραπεζών.

» Με κλειστές τις τράπεζες δεν μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία. Ορθά λοιπόν ο πρωθυπουργός ως εθνικός ηγέτης, πήρε το βάρος του συμβιβασμού. Ακριβώς γιατί εναλλακτική λύση θα κατέστρεφε τη χώρα. Και τώρα πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε δύο εντελώς ασύμβατα πράγματα, την εντολή που λέει 'μην εφαρμόζετε μέτρα μνημονιακά', να την συνδυάσουμε με την αναγκαστική συμφωνία που θα κάνουμε που θα περιλαμβάνει τέτοια μέτρα».

«Δεν θέλουμε να γίνουμε αριστερή παρένθεση»

Ο κ. Κατρούγκαλος επέμεινε λέγοντας πως ο πρωθυπουργός και ήπιε το πικρό ποτήρι και θα εξακολουθεί να κυβερνά με αριστερή εντολή. «Ξέρετε εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε αριστερή παρένθεση. Δεν θέλουμε να επιστρέψει ο κ. Λοβέρδος, ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Μητσοτάκης στα υπουργεία. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό. Να κυβερνάμε εμείς σα να είμαστε ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Λοβέρδος και ο κ. Γεωργιάδης. Ως εκ τούτου όσοι ονειρεύονται αυτό να το ξεχάσουν. Εμείς είμαστε άλλο κόμμα».

Ερωτηθείς «αν θα δεχθεί την εκπρόσωπο του ΔΝΤ στο υπουργείο», ο Γιώργος Κατρούγκαλος είπε: «Θα αναγκαστούμε να διαπραγματευτούμε στη φάση αυτή που είμαστε».

Ανέφερε ακόμη πως «ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η διαπραγμάτευση, αυτή τη στιγμή συζητιέται ακόμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Σε μια πρώτη φάση, από ό,τι φαίνεται, θα είναι ο υπουργός Οικονομικών μαζί με τον κ. Σταθάκη που θα διεξάγει τη διαπραγμάτευση. Στα τεχνικά κλιμάκια, δηλαδή, στα κατώτερα, θα γίνονται οι επαφές εκατέρωθεν».

«Εάν χρειαστεί βέβαια θα διαπραγματευτούμε. Προέχει να γίνει η συμφωνία και η διαπραγμάτευση είναι μια υποχρέωση» είπε ο υπουργός.

«Θέλουμε να πετύχουμε αυτά που λέγαμε και προεκλογικά και τον Ιανουάριο και αυτά που επικύρωσε το 61% του ελληνικού λαού. Είχαμε το οικονομικό πραξικόπημα και απέναντι στο ενδεχόμενο να διαλυθεί η οικονομία, κάναμε έναν αναγκαστικό συμβιβασμό. Εδώ είναι τα δύσκολα τώρα. Πώς θα μπορέσουμε να υπηρετήσουμε το στόχο μας σε αυτόν τον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων που έχει διαμορφωθεί» είπε ακόμη ο υπουργός.

Στο ερώτημα αν υπάρχουν λεφτά για συντάξεις, ο υπουργός Εργασίας είπε: «Έχουμε τα χρήματα αυτά χωρίς να είναι εύκολο να τα εξασφαλίσουμε την περίοδο αυτή, στην οποία κινούμαστε. Αλλά να μην ανησυχεί κανείς. Όλα θα πληρωθούν στην ώρα τους».

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε Περισσότερα » " Κατρούγκαλος: Προτεραιότητα η συμφωνία, μετά οι εξελίξεις "

Κούλογλου στη γαλλική TV: Μέρκελ και Σόιμπλε έπαιζαν τον καλό και τον κακό μπάτσο - ΒΙΝΤΕΟ

Την ευκαιρία να διασταυρώσει… όχι τα ξίφη του, αλλά τα επιχειρήματα του με έναν ευρωβουλευτή της Μέρκελ είχε ο Στέλιος Κούλογλου. «Μέρκελ και Σόιμπλε έπαιζαν τον καλό και τον κακό μπάτσο», ήταν η άποψη που διατύπωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με τη στάση της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα, στο ενδιαφέρον ντιμπέιτ για το γαλλικό κανάλι France 24 και την εκπομπή «ICI L’ EUROPE», όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Χριστιανοδημοκράτη Αντρέας Σβαμπ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.


Ολόκληρη η συζήτηση:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κυρίες και κύριοι θα αποκωδικοποιήσουμε μαζί τη συμφωνία που υπογράφηκε τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου, με αντάλλαγμα ένα τρίτο πακέτο βοήθειας, 86 δις ευρώ. Η Αθήνα πρέπει να κάνει δραστικές μεταρρυθμίσεις. Το ΔΝΤ λέει στο μεταξύ ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και ζητά την αναδιάρθρωσή τους. Μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, έχουμε μια απαράδεκτη παραχώρηση κυριαρχίας ή μια ανέλπιστη διάσωση της ζώνη του ευρώ και του ευρωπαϊκού πνεύματος; Είναι το ερώτημα που θέτουμε στους δυο καλεσμένους μας, τους οποίους αφορά αυτή η ερώτηση: Στέλιος Κούλογλου, λέμε εδώ με την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, αλλά αυτό αντιστοιχεί και στον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στην Ελλάδα. Είστε σήμερα αντιμέτωπος με τον ευρωβουλευτή Αντρέας Σβαμπ, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, και το κόμμα της Ανγκέλα Μέρκελ. Ερώτηση και για τους δύο: Έχουμε μια καλή συμφωνία στο τραπέζι;

ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ: Καθόλου. Δεν είναι καθόλου καλή η συμφωνία. Η Ελλάδα αναγκάστηκε να τη δεχθεί. Ο Τσίπρας δεν είχε άλλη επιλογή, ανάμεσα στην ολική χρεοκοπία και σε μια πολύ άσχημα σχεδιασμένη συμφωνία, που θα χειροτερέψει τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας, γιατί προσθέτει κι άλλη λιτότητα στη λιτότητα που ήδη ήταν καταστροφική. Δε θα βρείτε ούτε έναν σοβαρό οικονομολόγο στον κόσμο που να σας πει ότι, μετά από έξι χρόνια ύφεσης, χρειάζεστε περισσότερη λιτότητα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Απάντηση σ'αυτό;

ΣΒΑΜΠ: Είναι θετικό ότι έχουμε μια συμφωνία, μετά από όλη τη χαμένη εμπιστοσύνη, από την άνοδο του κ. Τσίπρα στην κυβέρνηση. Χρειάζεται δουλειά πάνω στη συμφωνία. Δεν είναι εύκολο για τους Έλληνες, όπως περιέγραψε και ο κ. Κούλογλου την κατάσταση,
αλλά ούτε και για την Ευρωζώνη που θα πρέπει εκ νέου να ξοδέψει χρήματα, για ένα σχέδιο για το οποίο ακόμα υπάρχουν αμφιβολίες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν: αύξηση 10 μονάδες του ΦΠΑ, από το 13 στο 23%, κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης, περικοπές στις δημόσιες δαπάνες που μειώνουν τον προϋπολογισμό,κι όλα αυτά επιπλέον πρέπει να περάσουν από τη βουλή σε χρόνο ρεκόρ, Γίνεται αυτό;

ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ: Πρέπει να ξεχωρίσουμε τις αληθινές μεταρρυθμίσεις, που χρειαζόμαστε πραγματικά και τις οποίες θέλαμε εξαρχής να τις εφαρμόσουμε, περισσότερο από τους εταίρους μας, αλλά δεν είχαμε χρόνο.Γιατί μας ζητούσαν να αλλάξουμε σε πέντε μήνες ό,τι δεν άλλαξαν οι άλλοι σε δεκαετίες. Όμως περισσότεροι φόροι δεν είναι μεταρρύθμιση, οι συντάξεις ναι είναι. Αυτό έπρεπε να αλλάξει. Αλλά δεν είναι μεταρρύθμιση η αύξηση του ΦΠΑ στο 23%. Δεν είναι μεταρρύθμιση οι περαιτέρω περικοπές στις συντάξεις. Δεν είναι μεταρρύθμιση να πληρώνουν όλες οι εταιρείες όλο το φόρο εκ των προτέρων , για την επόμενη χρονιά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κ. Σβάμπ, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Η Γερμανία λέει ότι τόσα χρόνια οι Έλληνες δε σέβονταν τις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις και τώρα περιμένουμε ακόμα περισσότερες. Μήπως δεν είναι και πολύ ρεαλιστικό αυτό;

ΣΒΑΜΠ: Χαίρομαι που επιβεβαιώνει και ο συνάδελφος, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που χρειάζεται μετατροπή. Κανείς δεν αμφιβάλλει γι αυτό κι ελπίζουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση θα κάνει αυτές τις μετατροπές. Δεν είναι εύκολο να τις κάνει κανείς από το εξωτερικό. Τα πρώτα δύο πακέτα που δόθηκαν, δε λειτούργησαν όπως θα θέλαμε. Είναι αλήθεια ότι για τους Έλληνες δεν είναι εύκολο να αισθάνονται ότι τους βοηθούν άλλες χώρες, ενώ αυτά τα χρήματα δε φτάνουν στους ίδιους τους Έλληνες προσωπικά. Αλλά και για τις δανείστριες χώρες δεν είναι εύκολο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν ότι δίνονται συνεχώς κάποια χρήματα χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Σκοπός είναι λοιπόν, με το τρίτο πακέτο να γίνουν και οι μετατροπές με τον καλύτερο τρόπο, αλλά πρέπει να ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε ως εκεί.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στο τελικό κείμενο της 13ης Ιουλίου, η κυβέρνηση δεσμεύεται να ζητά τη γνώμη των θεσμών, ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ, ακόμα και πριν ζητήσει τη γνώμη του λαού και της βουλής. Πρόκειται για εγκατάλειψη της κυριαρχίας της;

ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ: Με όλα όσα έγιναν, η Ελλάδα έχασε τη μάχη να αλλάξει τις πολιτικές λιτότητας, με πολιτικές που θα βοηθούσαν την ανάπτυξη. Δεν έχασε μόνο η Ελλάδα, χάθηκε και η ευρωπαϊκή ιδέα και η δημοκρατία. Έχασαν κι αυτές τη μάχη. Θα σας πω τι είπε ο κ. Κάζιμιρ, ο υπουργός οικονομικών της Σλοβακίας, και στενός σύμμαχος του κ. Σόιμπλε. Είπε ότι τα μέτρα που αναγκάσαμε την Ελλάδα να δεχθεί, ήταν η απάντησή μας στην Αθηναϊκή Άνοιξη. Υπονοούσε έτσι, ως Τσεχοσλοβάκος, την Άνοιξη της Πράγας, που συνετρίβη από τα σοβιετικά τάνκς.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πάντα αυτή η κατηγορία ότι υπάρχει μια υστεροβουλία πολιτική, να καταστεί ανίσχυρος ο Αλέξης Τσίπρας, να μην καταφέρει να ικανοποιήσει το λαό του, γιατί ανήκει στη ριζοσπαστική αριστερά και θέλουμε να τον αφανίσουμε;

ΣΒΑΜΠ: Δε συμφωνώ καθόλου μ'αυτό. Η κυβέρνηση Τσίπρα πρέπει επιτέλους να σταματήσει να παραπονιέται για τους άλλους. Συνεχώς φταίνε οι Βρυξέλλες, φταίνε οι άλλοι, οι άλλες κυβερνήσεις που υπογράφουν συμφωνίες. Επιτέλους ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Και πιστεύω ότι ο Τσίπρας, ως αρχηγός της κυβέρνησης, εκλεγμένος δημοκρατικά, υπέγραψε μια συμφωνία, και σαν πολίτης περιμένω ότι την υπέγραψε ο ίδιος με τις δικές του ιδέες. Τα υπόλοιπα μέλη της ευρωζώνης συνυπέγραψαν τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του κ. Ολάντ και του κ. Ρέντσι, δε νομίζω ότι μπορούμε να επιχειρηματολογούμε με τέτοιο τρόπο. Δεν είναι εύκολο για την ελληνική κυβέρνηση, δε θέλω να την υποτιμήσω, αλλά δε μας βοηθά το να τα ρίχνουμε όλα συνέχεια στους άλλους.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχει κάποιος που έχει δεχθεί τις περισσότερες κριτικές, θα μιλήσουμε τώρα για αυτόν. Οι Έλληνες κυρίως είναι σοκαρισμένοι από την αδιαλλαξία του, τον είδαμε στις αφίσες για το όχι του δημοψηφίσματος, είναι ο διάσημος ΥΠΟΙΚ της χώρας σας, της Γερμανίας, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Αναρωτηθήκαμε αν δεν ήταν πραγματικά γαντζωμένος στην ιδέα μιας εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Αυτή η αδιαλλαξία του τον έχει κάνει πιο δημοφιλή και από την καγγελάριο Μέρκελ. κ. Σβαμπ, δημοφιλής σίγουρα, αλλά έχει απήχηση και στην πλειοψηφία του κόμματος της κ. Μέρκελ; Έχουμε την αίσθηση ότι η καγγελάριος ήταν λίγο πιο μετριοπαθής ορισμένες φορές; Δεν ήθελε να δεχθεί μια έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ.

ΣΒΑΜΠ: Θέλω να τονίσω δύο σημεία: πρώτον, η ιδέα της εξόδου από το ευρώ είναι ιδέα του κ. Σόιμπλε, γιατί πιστεύει ότι είναι το καλύτερο για την Ελλάδα. Αλλά αυτό που προκαλεί έκπληξη, είναι ότι και ο κ. Βαρουφάκης είχε την ίδια ιδέα. Γιατί να επικρίνουμε λοιπόν μόνο τον κ.Σόιμπλε και όχι και τον κ.Βαρουφάκη; Η ιδέα υπάρχει, μένει να δουν αν θέλουν να την εφαρμόσουν ή όχι. Το συμβούλιο αποφάσισε να μην την εφαρμόσει, είμαστε σύμφωνοι αλλά θα δουλέψουμε για ένα κοινό μέλλον μέσα στην ευρωζώνη. Και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Δεύτερον, και σημαντικό, είναι ότι ο κ.Σόιμπλε κατάγεται από μια συνοριακή περιφέρεια, ανάμεσα στην Γαλλία και τη Γερμανία. Γνωρίζει οτι στη Γαλλία όταν παίρνεται μια απόφαση, είναι για να βρεθεί η καλύτερη συμφωνία μεταξύ των λαών. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σε αυτό το πνεύμα έκανε τις συζητήσεις για τη συμφωνία. Η Ελλάδα έχει μπροστά της δύσκολες αποφάσεις και δε μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά σ'ένα πλαίσιο που βοηθά τις μεταρρυθμίσεις.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήταν κι ο Βαρουφάκης υπέρ του Grexit;

ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ: ΄Οχι, ο Βαρουφάκης ήταν πάντα υπέρ της διατήρησης της χώρας στο ευρώ, έχει γράψει και πολλά βιβλία για αυτό. Όσο για τον κ. Σόιμπλε, έκανε μια πρόταση απαράδεκτη και αρκετά ύποπτη για μένα. Ήθελε να μεταφερθούν 50δις ελληνικής περιουσίας, σε ένα ύποπτο ινστιτούτο στο Λουξεμβούργο, το οποίο ελέγχεται από μία γερμανική κρατική τράπεζα. Ξέρετε ποιος είναι ο πρόεδρος του ΔΣ της τράπεζας αυτής; Ο κ. Σόιμπλε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν τηρήθηκε αυτή η πρόταση.

ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ναι δεν τηρήθηκε αλλά περί τίνος πρόκειται όμως; Για έναν οικονομικό δολοφόνο;Ή μήπως ήταν μια πρόταση για να ταπεινώσει την Ελλάδα; Κατά τη γνώμη μου ήταν και τα δύο, ταυτόχρονα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εσείς πιστεύετε ότι έχει διαφωνίες με την κ. Μέρκελ;Είδαμε στο δημοψήφισμα ότι η καγγελάριος δε δέχθηκε πολλές επιθέσεις από τους Έλληνες.

ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ: Είναι ένα από τα λάθη που έκανε ο Τσίπρας κατά τις διαπραγματεύσεις. Το ότι δεν κατάλαβε ότι η Μέρκελ και ο Σόιμπλε είχαν μεν πραγματικές διαφορές, αλλά έπαιζαν και τον καλό και τον κακό μπάτσο.Αυτό δεν το κατάλαβε ο Τσίπρας. Πίστεψε στην κ. Μέρκελ. Aπάλλαξε δημοσίως την κ. Μέρκελ από όλα τα λάθη και τις κακές συνέπειες της πολιτικής της.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπήρχε διανομή ρόλων, λοιπόν;

ΣΒΑΜΠ: Πρέπει να επανέλθουμε σε κάτι που ανέφερε πριν ο συνάδελφος. Είπε ότι τα πράγματα δε λειτούργησαν όπως έπρεπε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αλήθεια. Γι αυτό και συζητάμε εάν μπορούν τώρα να λειτουργήσουν; Βρίσκοντας μια καλύτερη λύση για τις ιδιωτικοποιήσεις. Θέλουμε να κάνουμε καλύτερα αυτό που δε λειτούργησε στο παρελθόν. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ιδέα μπορεί να λειτουργήσει. Δεν είναι εύκολο για έναν Έλληνα να δεχθεί ότι τίποτα δεν λειτούργησε στο παρελθόν, άρα ας αφήσουμε τους άλλους να το κάνουν να πετύχει. Είναι μια απόφαση που εν τέλει πρέπει να πάρει η Ελλάδα. Αλλά δεν πρέπει να παραπονιόμαστε ότι τα πράγματα δε λειτούργησαν στο παρελθόν και άρα να μην κάνουμε τίποτα για να μην πετύχουν στο μέλλον. Πρέπει να βγούμε από το φαύλο κύκλο που δεν οδηγεί πουθενά. Θέλουμε και πιστεύω ότι πρέπει να ποντάρουμε σ'αυτό, θέλουμε ο ελληνικός λαός να έχει ένα καλύτερο μέλλον από το σημερινό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ίσως αυτή η συμφωνία που κρίνετε κακή να έχει θετική εξέλιξη, βλέπουμε και το ΔΝΤ να παίρνει θέση και να λέει ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και να ζητά την αναδιάρθρωσή του. Ήδη μια εβδομάδα μετά, δηλαδή, έχουμε εξελίξεις.

ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεν πιστεύω ότι η Γερμανία θα δεχθεί αναδιάρθρωση του χρέους, παρότι γνωρίζετε ότι το 1953, οι σύμμαχοι εκ των οποίων και η Ελλάδα, βοήθησαν τη Γερμανία διαγράφοντας περισσότερο από το μισό τους χρέους της.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το ΔΝΤ για να συμμετέχει στο πρόγραμμα ζητά την αναδιάρθρωση του χρέους. Τι θα κάνει η Γερμανία;

ΣΒΑΜΠ: Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε το ένα βήμα μετά το άλλο. Σίγουρα η Ελλάδα πάντα ήταν ένας σημαντικός εταίρος στην Ευρώπη και θέλουμε να συνεχίσει να είναι. Αυτό που δε θέλουμε είναι να βάζουμε συνέχεια μπροστά τη Γερμανία. Υπάρχουν 19 κράτη μέλη στην ευρωζώνη και 18 από αυτά συνυπέγραψαν τη συμφωνία που λέτε ότι αναγκάστηκε ο Τσίπρας να δεχθεί. Και ο κ. Ολάντ και ο. Ρέντσι τον στήριξαν επίσης. Δεν είχε μόνο η Γερμανία επικριτική στάση, άλλα κράτη μέλη ήταν πιο επικριτικά. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί συμβιβασμός και δεν είναι εύκολο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τριάντα δεύτερα για να καταλήξουμε. Σε έξι μήνες θα ξαναέχουμε το ελληνικό πρόβλημα στο τραπέζι;

ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ: Θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε και να εφαρμόσουμε τη συμφωνία που υπογράψαμε. Αλλά είναι δύσκολο και χρειαζόμαστε κι άλλα πράγματα εκτός από τη λιτότητα.

ΣΒΑΜΠ: Εμείς θα αναλάβουμε αυτή τη φορά περισσότερη δράση, ώστε αυτό να είναι το τελευταίο πακέτο βοήθειας. Ίσως και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω για αυτό. Με κριτική προς την κυβέρνηση αλλά και με επενδύσεις στην Ελλάδα, για να έχει επιτυχία αυτό το πακέτο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.


tvxs
Διαβάστε Περισσότερα » " Κούλογλου στη γαλλική TV: Μέρκελ και Σόιμπλε έπαιζαν τον καλό και τον κακό μπάτσο - ΒΙΝΤΕΟ "

Χάνει πολύτιμο χρόνο η κυβέρνηση: Την Τρίτη περιμένουν τώρα τα τεχνικά κλιμάκια

Σε ατελείωτο θρίλερ με άγνωστες συνέπειες καθώς ο χρόνος τελειώνει ενόψει της 20ης Αυγούστου όποτε πρέπει να πληρωθεί το επόμενο ομόλογο της ΕΚΤ εξελίσσεται η έναρξη των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Αθήνα και τα κλιμάκια των δανειστών καθώς τώρα κυβερνητικοί κύκλοι μιλούν για την Τρίτη και βλέπουμε.

Σύμφωνα μάλιστα με κυβερνητικές πηγές την Τρίτη θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις όχι με τους επικεφαλής των ελεγκτών αλλά με τα τεχνικά κλιμάκια μολονότι νωρίτερα Έλληνας αξιωματούχος έλεγε ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα.

Τεράστιο αγκάθι εξακολουθεί να είναι το πού και το πώς θα διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις με κυβερνητικούς παράγοντες να προσπαθούν να καθησυχάσουν για την διαφαινόμενη καθυστέρηση μεταφέροντας την εικόνα ότι το συγκεκριμένο θέμα «βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο».

Στο ίδιο πνεύμα πηγές από την κυβέρνηση κάνουν λόγο για μια μικρή καθυστέρηση μιας ή δύο ημερών για την άφιξη «των επικεφαλής των θεσμών» αποδίδοντας την σε τεχνικούς λόγους. Η αγωνία τους να μην δημιουργηθεί περαιτέρω ανησυχία φαίνεται από το γεγονός ότι διαρρέουν με έμφαση ότι «οι λόγοι της καθυστέρησης δεν είναι ούτε πολιτικοί, ούτε διπλωματικοί».

Η κυβέρνηση δείχνει ότι συνεχίζει να χάνει χρόνο και να αναλώνεται σε μικροπολιτικές μεθοδεύσεις για να αποφύγει να έρθουν οι ελεγκτές στα υπουργεία, ώστε να μην επαναληφθούν οι εικόνες του παρελθόντος επί άλλων κυβερνήσεων. Οι ελεγκτές όμως δεν μπορούν να δουλέψουν κλεισμένοι σε ξενοδοχεία, όπως ζητά η κυβέρνηση, για αυτό και το ΔΝΤ, στην ολιγόλογη ανακοίνωση που εξέδωσε τα ξημερώματα, επιβεβαιώνει μεν πως έλαβε την επιστολή Τσακαλώτου, αλλά δείχνει πως ακόμα δεν συμφωνήθηκε το πού και το πότε θα γίνουν διαπραγματεύσες επί ελληνικού εδάφους. «Θα συζητήσουμε με τις ελληνικές αρχές και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας το χρόνο και τους όρους των συνομιλιών» τονίζεται χαρακτηριστικά στη δήλωση εκπροσώπου του Ταμείου για το θέμα αυτό.

Ενδεικτική της στάσης της κυβέρνησης είναι η δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου το απόγευμα του Σαββάτου στο Reuters ότι «δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με το να επισκεφθούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους» αν και πληροφορίες από την πλευρά των δανειστών τις προηγούμενες ημέρες ανέφεραν ότι βασικό αίτημά τους παραμένει να επισκέπτονται τα υπουργεία.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Χάνει πολύτιμο χρόνο η κυβέρνηση: Την Τρίτη περιμένουν τώρα τα τεχνικά κλιμάκια "

Οι εκλογές κλείδωσαν για 8 Νοεμβρίου

Εναν πολιτικό μαραθώνιο ξεκινά ο πρωθυπουργός προκειμένου να «σφραγίσει» τη συμφωνία με τους εταίρους μέσα στον Αύγουστο, με φόντο τις κάλπες στις αρχές Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα εμφανίζεται αποφασισμένος για ρήξη μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, με την αποπομπή από την ΚΟ όσων καταψηφίσουν και στη συνέχεια τη διεξαγωγή συνεδρίου.

Εναν πρωτόγνωρο πολιτικό «μαραθώνιο» μέσα στον «καυτό» Αύγουστο προκειμένου να «σφραγίσει» τη συμφωνία με τους εταίρους στις 18 και να κλειδώσει τις πρόωρες κάλπες για τις 8 Νοέμβρη ώστε να επιχειρήσει το νέο ξεκίνημα στην πλέον δύσβατη περίοδο, ξεκινά αυτές τις ώρες ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ουδείς συνεργάτης του αλλά ούτε και ο ίδιος μπορεί να πει με σιγουριά ότι έχει μπροστά του έναν «οδικό χάρτη» ο οποίος θα ισχύσει χωρίς την παραμικρή αλλαγή για ένα τρίμηνο, ωστόσο ο κ. Τσίπρας, που έχει στα χέρια του όλο το «παζλ» και βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τους εταίρους, εμφανίζεται αποφασισμένος να «κουμπώσει» τους επιμέρους στόχους με τις προγραμματισμένες ημερομηνίες.

Μια-δυο μέρες δεν κάνουν τη διαφορά. Αλλά οι εταίροι αναμένουν «δείγματα γραφής» για να ανοίξουν τη χρηματοδοτική κάνουλα και να μπορέσει η χώρα μας να πληρώσει τις δόσεις, π.χ. στις 20 Αυγούστου προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής ήταν ανοιχτή στο τραπέζι του Μαξίμου όλη η «βεντάλια» του σχεδιασμού, όπου αρκετά κυβερνητικά στελέχη παρέμεναν διστακτικά στο να στηρίξουν τη μία ή την άλλη απόφαση -πάντως ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε με τη γραμμή ψήφισης στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 18 Αυγούστου, του τρίτου μνημονίου, παρακάμπτοντας πάντως διάφορες «υποθέσεις εργασίας» βασισμένες κυρίως στις αναμενόμενες δυσκολίες προσαρμογής του πολιτικού σκηνικού, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ.

Επιθετικές πρωτοβουλίες

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας σε έμπιστους συνεργάτες του, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω, αντιθέτως θέλει και θα επιδιώξει να πετύχει μέσω επιθετικών πρωτοβουλιών να κλείσει τον φάκελο της συμφωνίας χωρίς καθυστέρηση. Την ώρα που -εάν και εφόσον- θα ψηφίζεται στην ελληνική Βουλή η συμφωνία, τα ξένα κοινοβούλια πρέπει να εγκρίνουν το νέο πρόγραμμα.

Η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου παρά τις διάφορες διαρροές είναι στο «πρόγραμμα» -άλλωστε η ελληνική κυβέρνηση διά του Ευκλείδη Τσακαλώτου απέστειλε το αίτημα της συμμετοχής με επιστολή και αναγραφόμενη ημερομηνία την 23η Ιουλίου. Η ελληνική κυβέρνηση έχει διαμηνύσει -κάτι που έγινε σαφές και στην επικοινωνία με τον Φρανσουά Ολάντ- ότι δέχεται και ακολουθεί κατά γράμμα την απόφαση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης και του Eurogroup αλλά και ότι δεν πρόκειται να δεχθούν νέα προαπαιτούμενα στον ορίζοντα, τα οποία «κραδαίνουν» τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών. Από τις επίσημες ανακοινώσεις και των δύο πλευρών βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει θέμα νέων προαπαιτούμενων από τη Γαλλία.

Εγκυρες πληροφορίες, πάντως, που συνδέονται απόλυτα με το χρονοδιάγραμμα Τσίπρα παραπέμπουν στη μετά... συμφωνία εποχή και στην ανάγκη ψήφισης των εφαρμοστικών νόμων -προφανώς εντός του Σεπτέμβρη. Αφορά τρεις εκκρεμότητες: την κατάργηση των πρόωρων συντάξεων, τη φορολόγηση των αγροτικών εισοδημάτων και την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα.
Είναι πασιφανές ότι στο μεσοδιάστημα θα καταγραφούν ακόμη και «άγριες» εξελίξεις στο εσωκομματικό στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, όμως ο κ. Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει και στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς ότι δεν πρόκειται να τους αιφνιδιάσει με κινήσεις του.

Οπως αποκάλυψε προχθές σε συνεργάτες του, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών, αφού εξασφαλίσει στη φαρέτρα του την έναρξη της συζήτησης για την αναδιάρθρωση τους χρέους (π.χ. την επιμήκυνση και τη μείωση του επιτοκίου) με τη δέσμευση ότι και μετά τις εκλογές θα συμβάλει αποφασιστικά στο να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι τα σχέδια θα παραμείνουν ίδια αν και εφόσον οι εξελίξεις είναι διαφορετικές και δεν επιτρέψουν την πιστή εφαρμογή τους.

Υψηλή δημοφιλία

Ναι, κάποιοι έχουν εισηγηθεί στον πρωθυπουργό εκλογές το συντομότερο δυνατό, δηλαδή εντός του Σεπτέμβρη. Ωστόσο ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζει στους συνομιλητές του ότι δεν πρόκειται να αφήσει στον αέρα τη χώρα για να εγκλωβιστεί σε ένα εσωκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή για να αποφύγει το πολιτικό κόστος από την εφαρμογή των φορολογικών μέτρων.

Στο επιτελείο του πρωθυπουργού έχουν και δημοσκοπική εικόνα, που δείχνει ότι ο ίδιος διατηρεί μέχρι στιγμής ατόφιο πολιτικό κεφάλαιο κι ότι μπορεί να κάνει πολιτικούς ελιγμούς στη συνέχεια για να εξασφαλίσει συμμαχίες που εγγυώνται και την τριετή πορεία του προγράμματος. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται μέχρι τις εκλογές να «κλείσει το μάτι» σε άλλες κομματικές συμμαχίες για τη διακυβέρνηση, εντούτοις σκοπεύει να ανοίξει τον διάλογο σε όλους όσοι πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχουν «γέφυρες» για την επόμενη μέρα.

Δεν είναι απλό. Και μόνο το γεγονός ότι το τρίτο μνημόνιο που θα κατατεθεί θα περάσει από μια ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία που στηρίζεται στη συνεννόηση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, περιγράφει την πίεση της βίαιης ωρίμανσης και τις πιθανές συμμαχίες εν συνεχεία. Από την άλλη πλευρά ο κ. Τσίπρας έχει αποδείξει ότι κρατά ισχυρές δυνάμεις στο «οπλοστάσιό» του και αρχίζει να αναλύει στους συνομιλητές του τη μετάβαση στο νέο πεδίο δράσης της ευρωπαϊκού προσανατολισμού Αριστεράς...

ethnos
Διαβάστε Περισσότερα » " Οι εκλογές κλείδωσαν για 8 Νοεμβρίου "

Στα 15,9 δις οι ανάγκες των τραπεζών

Στα 15,9 δισ. ευρώ υπολογίζει τις άμεσες κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch. Επισημείνει ωστόσο ότι αστάθμητοι παράγοντες, όπως ο τρόπος χειρισμού του αναβαλλόμενου φόρου αλλά και τα ευρήματα των stress tests της ΕΚΤ μπορεί να κάνουν τα 25 δισ. ευρώ που προβλέπει η συμφωνία Ελλάδας - Ευρώπης να μην είναι επαρκή.

Αυτό σημαίνει ότι εάν σταματήσει να ισχύει το ευνοϊκό καθεστώς για τη διαχείριση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, ίσως τότε τα 25 δισ. ευρώ να μην είναι αρκετά. Βασική υπόθεση του οίκου είναι πάντως ότι η ευνοϊκή μεταχείριση όσον αφορά τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα συνεχιστεί, αν και επισημαίνει ότι υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα και υπάρχει περιθώριο να υιοθετηθεί σκληρότερη προσέγγιση.

Την ίδια στιγμή, πρόταση ώστε να υπάρξει άμεσα μια αρχική «ένεση» κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες, πριν από τα stress tests του φθινοπώρου, ζητά το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Κριστιάν Νουαγέ, προκειμένου να σταθεροποιηθεί ο κλάδος και να φύγει οριστικά εκτός πλάνου ένα κούρεμα μεγάλων καταθέσεων -όπως συνέβη στην Κύπρο.

Το ενδεχόμενο κουρέματος καταθέσεων απέκλεισε κατηγορηματικά ωστόσο ο επικεφαλής τςη ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι κατά την διάρκεια κλειστού, ανεπίσημου δείπνου, όπου συμμετείχαν οι κεντρικοί τραπεζίτες όλων των χωρών της Ευρωζώνης.

«Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να γίνει κούρεμα στις καταθέσεις των Ελλήνων. Αποκλείω το bail in είτε για ποσά μικρότερα από 100.000 ευρώ είτε για μεγαλύτερα» φέρεται να είπε ο επικεφαλής της ΕΚΤ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα Ημερησία.

tvxs
Διαβάστε Περισσότερα » " Στα 15,9 δις οι ανάγκες των τραπεζών "

Αποκλείει το ενδεχόμενο κουρέματος καταθέσεων ο Ντράγκι

Κατά ενδεχόμενου κουρέματος καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες τάχθηκε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, κατά την διάρκεια κλειστού, ανεπίσημου δείπνου, όπου συμμετείχαν οι κεντρικοί τραπεζίτες όλων των χωρών της Ευρωζώνης.

«Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να γίνει κούρεμα στις καταθέσεις των Ελλήνων. Αποκλείω το bail in είτε για ποσά μικρότερα από 100.000 ευρώ είτε για μεγαλύτερα» φέρεται να είπε ο επικεφαλής της ΕΚΤ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα Ημερησία.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα ο Μάριο Ντράγκι χαρακτήρισε «πατριωτική» την κίνηση των Ελλήνων καταθετών που άφησαν τα χρήματά τους στις τράπεζες, στηρίζοντας την οικονομία και το σύστημα, κίνηση η οποία δεν θα πρέπει να τιμωρηθεί με μία «ανάλγητη κίνηση», όπως το κούρεμα των καταθέσεων.

tvxs
Διαβάστε Περισσότερα » " Αποκλείει το ενδεχόμενο κουρέματος καταθέσεων ο Ντράγκι "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news