facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σε όλους

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Τι θ' αλλάξει από 31 Μαρτίου στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία

Τα πάνω κάτω έρχονται στην κινητή και σταθερή τηλεφωνία από την 31η Μαρτίου του 2014
στη χώρα μας καθώς μετά από συνεχείς αναβολές και καθυστέρηση περίπου ενάμιση έτους ενεργοποιούνται διατάξεις που ενισχύουν τα δικαίωματα των καταναλωτών τηλεφωνικών υπηρεσιών. Πλέον οι εταιρίες υποχρεούνται να τηρούν λίστες με τους Διεθνείς Κωδικούς Κινητών Τηλεφώνων (International Mobile Equipment Identity, IMEI) κλεμμένων κινητών και να μπλοκάρουν τη χρήση των τηλεφώνων αυτών, να επιστρέφουν χωρίς αίτημα του καταναλωτή αναλογία του παγίου σε περίπτωση διακοπής τω υπηρεσιών άνω της μίας ημέρας (βλάβες ειδικά στα σταθερά τηλέφωνα) ή όταν οι υπηρεσίες είναι κατώτερες των συμφωνηθέντων, να μην κόβουν για χρέη τις συνδέσεις αν δεν έχουν προειδοποιήσει 15 ημέρες πριν (το SMS δεν θεωρείται ειδκοποίηση) καθώς και να διατηρούν για μεγάλο διάστημα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι χρεώσεις που επιβάλλουν στους καταναλωτές είναι ορθές

Αναλυτικά οι νέες διατάξεις προβλέπουν:

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τηρούν λίστες με τους Διεθνείς Κωδικούς Κινητών Τηλεφώνων (International Mobile Equipment Identity, IMEI) κλεμμένων συσκευών των χρηστών. Η εγγραφή του IMEI ενός κινητού στη λίστα αυτή πραγματοποιείται μετά από σχετική έγγραφη αίτηση των χρηστών, οι οποίοι δήλωσαν νομίμως την κλοπή της συσκευής τους. Κάθε πάροχος ενημερώνει ανά μήνα τους υπόλοιπους παρόχους σχετικά με τα IMEI κλεμμένων συσκευών των χρηστών του. Οι πάροχοι απαγορεύουν την πραγματοποίηση κλήσεων από συσκευή με IMEI που ανήκει στην εν λόγω λίστες.

2. Στην περίπτωση που η διαθεσιμότητα του δικτύου ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι χαμηλότερη από την ποιότητα παροχής υπηρεσιών που το πρόσωπο υποχρεούται να παρέχει σύμφωνα με τις διατάξεις των Γενικών Αδειών ή με τα ειδικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών που του έχουν εκχωρηθεί ή με τους όρους της σύμβασης καθώς και στην περίπτωση βλάβης που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του συνδρομητή ή τρίτου προσώπου και οδηγούν σε διακοπή της παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο συνδρομητή, εκτός από τις περιπτώσεις λόγω ανωτέρας βίας, o πάροχος οφείλει, να πιστώνει το συνδρομητή με το τμήμα του καταβαλλόμενου από αυτόν ποσού του παγίου τέλους, που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο της διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εφόσον η βλάβη υπερβαίνει το χρονικό όριο μίας (1) εργάσιμης ημέρας, από την επόμενη εργάσιμη της δήλωσης της βλάβης. Η πίστωση στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις πραγματοποιείται από τον πάροχο αυτόματα, προς τους συνδρομητές που έχουν δηλώσει βλάβη, σε επόμενο λογαριασμό του συνδρομητή, εντός εξαμήνου από την άρση της βλάβη, χωρίς προηγούμενη σχετική αίτηση του συνδρομητή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φαίνεται σαφώς στο λογαριασμό χρέωσης του συνδρομητή η πίστωση αυτή καθώς και η χρονική περίοδος κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η διακοπή.

3. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον συνδρομητή των συμβατικών του υποχρεώσεων, λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του τελευταίου προς τον πάροχο, αυτός οφείλει να ειδοποιεί τον συνδρομητή, ακόμη και διαμέσου του λογαριασμού του, για την απειλούμενη προσωρινή ή μόνιμη διακοπή και να προβαίνει σε προσωρινή διακοπή της παροχής των υπηρεσιών μόνο μετά τη πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την νόμιμη και προσήκουσα κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής ειδοποίησης. Η αποστολή σχετικού γραπτού μηνύματος (SMS) δεν λογίζεται ως νόμιμη ειδοποίηση. Η διακοπή αυτή εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, περιορίζεται στην συγκεκριμένη υπηρεσία για την οποία δεν γίνεται εξόφληση. Κατά τη περίοδο προσωρινής διακοπής και εφόσον αυτό είναι συμβατό με τη συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να επιτρέπεται η λήψη εισερχόμενων κλήσεων, εφόσον αυτές δεν χρεώνονται στον καλούμενο και η πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων που δεν συνεπάγονται χρέωση (ανεξάρτητα του σχήματος τιμολόγησης δηλαδή ανά λεπτό, ανά κλήση ή χρόνο ομιλίας που συμπεριλαμβάνεται στο μηνιαίο πάγιο) για τον Συνδρομητή.Ο πάροχος κατά την περίοδο προσωρινής διακοπής δύναται να χρεώνει τα πάγια τέλη σύνδεσης στο τηλεφωνικό δίκτυο συμπεριλαμβανομένων και τελών που αφορούν σε προπληρωμένα πακέτα με την εξαίρεση της περίπτωσης όπου η προσωρινή διακοπή διαρκεί ολόκληρη την περίοδο τιμολόγησης οπότε ο πάροχος δύναται να χρεώνει μόνο τα πάγια τέλη σύνδεσης στο τηλεφωνικό δίκτυο που αντιστοιχούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες για τις οποίες δεν υφίσταται προσωρινή διακοπή, μη συμπεριλαμβανομένων τελών που αφορούν σε προπληρωμένα πακέτα υπηρεσιών. Τα τέλη αυτά αναγράφονται ρητά στην σύμβαση του συνδρομητή. Κατά την προσωρινή διακοπή ο πάροχος οφείλει να ενημερώνει τον συνδρομητή για τις ανωτέρω χρεώσεις και ο συνδρομητής δύναται να αιτηθεί την άμεση οριστική διακοπή του.

4. Οι πάροχοι Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών υποχρεούνται να διατηρούν τα δεδομένα για την επιβεβαίωση των χρεώσεων των λογαριασμών των συνδρομητών τους για χρονικό διάστημα ίσο με το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται, από την κείμενη νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να πραγματοποιείται η φύλαξη και η επεξεργασία αυτών.

fpress
Διαβάστε Περισσότερα » " Τι θ' αλλάξει από 31 Μαρτίου στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία "

Το μεγαλείο του Δημοσίου - Μπόνους, υπερωρίες και άδειες σε κοπανατζήδες

Ο χρόνος είναι σχετική έννοια. Ειδικά ο χρόνος εργασίας στο Δημόσιο, είναι κάτι που μεταφράζεται κατά το δοκούν, όπως αποκαλύπτουν και τα τραγελαφικά περιστατικά που αποκάλυψαν οι έλεγχοι του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.

Το ωράριο αποδεικνύεται μία πρόκληση για τους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς σε πολλές υπηρεσίες η πλειονότητα δεν το τηρεί, ενώ καταγράφηκαν από μπόνους σε κοπανατζήδες έως μαζικό... κύμα αναρρωτικών αδειών και καταβολή υπερωριών για άτομα που έλειπαν από το πόστο τους.

Οπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, τα πρώτα πορίσματα έδειξαν εκτεταμένα φαινόμενα μη τήρησης του προβλεπόμενου χρόνου εργασίας από υπαλλήλους στους οποίους ήδη έχουν διαταχθεί η αναλογική περικοπή του μισθού τους και ο πειθαρχικός έλεγχος τόσο των ιδίων όσο και των προϊσταμένων του. Ακόμη πιο μακριά το πήγαν κάποιοι, που απουσίαζαν για μεγάλα διαστήματα από την υπηρεσία τους και οι οποίοι έχουν ήδη παραπεμφθεί πειθαρχικά με το ερώτημα της οριστικής παύσης.

Το πόρισμα κατά υπηρεσία που ελέγχθηκε ξεπερνά κάθε φαντασία. Συγκεκριμένα:


Στο υπουργείο Τουρισμού το 2012, οι αναρρωτικές άδειες έδιναν και έπαιρναν χωρίς κάποιος από τους αρμοδίους να ελέγξει αν πραγματικά υπήρχε λόγος. Από τους 246 υπαλλήλους, οι 180 έλαβαν 1.765 μέρες αναρρωτικής άδειας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, κατά μέσο όρο από δέκα ημέρες ο καθένας.

Στις Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «ξέχασαν» να βάλουν το μηχάνημα στην πρίζα. Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι παρότι είχε εγκατασταθεί ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της τήρησης του ωραρίου από το 1998, αυτό τέθηκε σε λειτουργία μόλις το 2012.

Στις Υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2, εντοπίστηκαν έξι υπάλληλοι που είχαν ξεχάσει ότι εργάζονται στο Δημόσιο. Η μία απείχε από τα καθήκοντά της για πάνω από δύο μήνες, ενώ συνάδελφός της δεν δίστασε να απουσιάζει επί επτά συνεχόμενους μήνες, ενώ για ένα εξάμηνο δεν συμπλήρωνε οχτάωρο.

Στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού όταν τον Νοέμβριο του 2012 πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος, μόνο τρεις στους δέκα εργαζομένους χτυπούσε κάρτα, τηρώντας την υποχρέωση ανελλιπούς σήμανσης και συμπλήρωσις του χρόνου εργασίας.

Στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, όταν οι επιθεωρητές ολοκλήρωσαν το έργο τους βρήκαν ότι ποσοστό 74,54% και 62,27% έφευγαν νωρίτερα από το πόστο του. Το ακόμη πιο εκπληκτικό όμως είναι πως οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού όχι μόνο δεν προχώρησαν σε μειώσεις αποδοχών και πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων, αλλά τους χάρισαν και μπόνους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, σε εργαζόμενους που έφευγαν νωρίτερα δόθηκε αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση.

Και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ήταν ένα ευαίσθητο θέμα οι υπερωρίες, καθώς το σχετικό ποσό έφτασε τα 100.000 ευρώ σε μία πενταετία. Επειτα από καταγγελίες έγινε έλεγχος που αποκάλυψε ότι ο έλεγχος συμπλήρωσης του ωραρίου περιοριζόταν στην ημερήσια καταγραφή απόντων ως τον προηγούμενο Φεβρουάριο, χωρίς να τηρούνται στοιχεία για το χρόνο που έρχονταν και έφευγαν από το γραφείο οι υπάλληλοι. Μάλιστα, διαπιστώθηκε πως στο κτίριο της Διεύθυνσης Διοικητικού υπάρχει από το 2011 εγκατεστημένο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής εισόδου-εξόδου των υπαλλήλων που δεν ήταν ενεργοποιημένο και το οποίο κόστισε 19.478 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ελεγκτές ανακάλυψαν ότι το σύνολο του προσωπικού λαμβάνει παγίως αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση και μάλιστα για το μέγιστο των επιτρεπόμενων ωρών ανά μήνα (20 ώρες ημερήσιας και 16 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, εξαιρέσιμων ημερών και αργιών).

iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Το μεγαλείο του Δημοσίου - Μπόνους, υπερωρίες και άδειες σε κοπανατζήδες "

Eurostat: Δεν αμφισβητούμε το πρωτογενές πλεόνασμα

Μία εβδομάδα μετά το σάλο που προκλήθηκε από τις «δηλώσεις αμφισβήτησης» του πρωτογενούς πλεονάσματος της Ελλάδας από τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), κ. Β. Ραδερμάχερ, η Εurostat υποστηρίζει ότι οι τοποθετήσεις του επικεφαλής της παρερμηνεύτηκαν από κάποια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ).

Απαντώντας σε ερώτηση της "Καθημερινής" για το θέμα, η Eurostat δήλωσε ότι «τα σχόλια του κ. Ραδερμάχερ για τα στοιχεία του ελληνικού ελλείμματος και χρέους σε συνέντευξή του στη Süddeutsche Zeitung, παρερμηνεύθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από ορισμένα ΜΜΕ», επισημαίνοντας ότι «μόνο ένα μέρος της συνέντευξης δημοσιεύθηκε».

Μάλιστα, η Eurostat αναφέρει πως «δεν αμφισβητεί τις εκτιμήσεις του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013». Υποστηρίζει, δε, ότι η Eurostat δεν μπορεί να σχολιάσει το ελληνικό ισοζύγιο. Αυτό όχι γιατί διατηρεί αμφιβολίες για τα στοιχεία, αλλά επειδή πρώτον, οι κανόνες προσδιορισμού του αναφερόμενου πρωτογενούς πλεονάσματος περιγράφονται στο Μνημόνιο και όχι στο Μάαστριχτ και δεύτερον, ακόμα δεν έχει λάβει σχετικά στοιχεία από κανένα κράτος – μέλος για τους προϋπολογισμούς τους. Πέραν αυτών, η Eurostat ξεκαθαρίζει ότι στη συνέντευξη του κ. Ραδερμάχερ δεν υπήρξε καμία πολιτική παρέμβαση από τον επικεφαλής της.

euro2day
Διαβάστε Περισσότερα » " Eurostat: Δεν αμφισβητούμε το πρωτογενές πλεόνασμα "

Όλι Ρεν:Το καλοκαίρι οι αποφάσεις για την Ελλάδα

Δεν θα υπάρξουν αποφάσεις για την Ελλάδα στα ζητήματα ελάφρυνσης του χρέους και παροχής νέας βοήθειας πριν το καλοκαίρι, τονίζει σε συνέντευξή του προς την Welt am Sonntag ο ευρωπαίος επίτροπος Όλι Ρεν.

Στην παρούσα φάση όπως λέει ο αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις κοινοτικός επίτροπος, δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη ούτε η απόφαση για τις συνέπειες των χρηματοδοτικών κενών για το 2015 και 2016, αλλά ούτε και το ερώτημα της βιωσιμότητας του χρέους. "Και για τα δυο θέματα δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος βιασύνης", όπως χαρακτηριστικά λέει. Σύμφωνα με τον ίδιο τα ζητήματα αυτά θα συζητηθούν «από το καλοκαίρι και έπειτα».

Σχολιάζοντας το επιχείρημα της ελληνικής κυβέρνησης ότι οι εταίροι θα πρέπει να προχωρήσουν σε ελαφρύνσεις δεδομένου ότι η ίδια έχει πετύχει το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος, ο φινλανδός επίτροπος σημειώνει ότι «αυτό είναι θέμα του Eurogroup» και πως η σχετική απόφαση απαιτεί χρόνο: «Χρειαζόμαστε τα επικυρωμένα στοιχεία της Eurostat για να γνωρίζουμε εάν η Ελλάδα πέτυχε όντως ένα πλεόνασμα».

Ο ίδιος αναμένει τα στοιχεία αυτά στις 23 Απριλίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στη συνέχεια θα πρέπει να αναμένονται άμεσες αποφάσεις καθώς, όπως επισημαίνει, «θα χρειαστεί καταρχήν μια νέα αποστολή της Τρόικας. Όταν αυτή θα έχει ολοκληρωθεί, μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ανάλυση του καλύτερου δρόμου για τη βιωσιμότητα του χρέους αλλά και να ασχοληθούμε με τα χρηματοδοτικά κενά για το 2015 και 2016».

Βολές κατά της κυβέρνησης Σαμαρά

"Χρειαζόμαστε τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat για να γνωρίζουμε εάν η Ελλάδα πέτυχε όντως ένα πλεόνασμα"
Στην παρούσα φάση προέχουν άλλα ζητήματα, τονίζει ο επίτροπος αναφερόμενος στην εκκρεμούσα δόση του τρέχοντος προγράμματος. «Θέλαμε να έχουμε λάβει ήδη μια απόφαση για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της τρέχουσας χρονιάς, αλλά αυτό εξαρτάται από την αποστολή της Τρόικας. Ελπίζω να τα έχουμε καταφέρει μέχρι τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο», όπως λέει.

Ο Όλι Ρεν επιρρίπτει στην ελληνική κυβέρνηση τις ευθύνες για τις καθυστερήσεις που σημειώνονται, καθώς, όπως εκτιμά, ο μεταρρυθμιστικός της ζήλος εξασθενεί. «Αυτός είναι ο κύριος λόγος που υπάρχει αυτή η μεγάλη καθυστέρηση. Η μπάλα είναι στην πλευρά των Ελλήνων, περιμένω σύντομα νέα, για το τι σκοπεύουν να κάνουν».

Την ίδια ώρα ο φινλανδός επίτροπος υπογραμμίζει την ανάγκη συνέχισης της πολιτικής των μεταρρυθμίσεων και των περικοπών, λέγοντας ότι «θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους Έλληνες να κάνουν περισσότερα» καθώς "αυτό που βοηθά περισσότερο τους έλληνες πολίτες είναι η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη".

dw
Διαβάστε Περισσότερα » " Όλι Ρεν:Το καλοκαίρι οι αποφάσεις για την Ελλάδα "

Εφοριακοί και πολεοδόμοι τα έβγαλαν πρώτοι έξω

Εμβάσματα στο εξωτερικό, συνολικού ύψους 32 εκατ. ευρώ, από 143 υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών ερευνούν εξονυχιστικά οι οικονομικοί εισαγγελείς.

Τα εμβάσματα είχαν σταλεί στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2010, όταν δίνονταν πολιτικές διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των καταθέσεων στην Ελλάδα.

Ήδη έχουν ασκηθεί οι πρώτες πέντε διώξεις. Πρόκειται για υπαλλήλους που έβγαλαν στο εξωτερικό ποσά, τα οποία όμως δεν κατάφεραν να αιτιολογήσουν. Πρόκειται για εμβάσματα 550.000 ευρώ στη μία περίπτωση, από 200.000 σε άλλες δύο και από 100.000 ευρώ σε δύο ακόμη περιπτώσεις. Σε αυτούς, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, έχουν ασκηθεί πειθαρχικές διώξεις για παράβαση καθήκοντος, ενώ οι φάκελοί τους είναι στα χέρια του εισαγγελέα για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών παραβάσεων. Παράλληλα, σύντομα αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας για επτά ακόμη υπαλλήλους.

Το ΣΔΟΕ εντόπισε επίσης, μετά την άρση του τραπεζικού απορρήτου, καταθέσεις 150.000, 210.000, 350.000, 400.000, 460.000 και 730.000 ευρώ, οι οποίες έχουν μπει στο μικροσκόπιο ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπόθεση ενός ακόμη υπαλλήλου με έμβασμα 170.000 ευρώ.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος για την περιουσιακή κατάσταση όλων των δημοσίων υπαλλήλων από το 2009 και μετά, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν στείλει στο εξωτερικό εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ. Πρόκειται για 91 εφοριακούς, 10 εργαζομένους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, 8 τελωνειακούς, 8 εργαζομένους στο Γενικό Χημείο του Κράτους, 7 διοικητικούς, 9 εργαζομένους στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, 7 εργαζομένους στο Νομικό Συμβούλιο του κράτους και 3 εργαζομένους στη Βουλή.

Από αυτούς, όπως αναφέρει το «Πρώτο Θέμα» ο πιο «φτωχός» έστειλε στο εξωτερικό έμβασμα 22.000 ευρώ. Ωστόσο, περίπου δύο στους τρεις έβγαλαν εμβάσματα από 100.000 έως 300.000 ευρώ, ενώ περίπου δέκα είναι εκείνοι που βρέθηκαν με ποσά άνω των 500.000 ευρώ. Δύο μάλιστα ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται εφοριακός με έμβασμα 1.200.000 ευρώ περίπου, ενώ ο δεύτερος ακολουθεί με 1.100.000 περίπου. Πάντως οι εξηγήσεις που έχουν δώσει οι 129 από τους 143 έχουν κριθεί προς το παρόν ικανοποιητικές, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους 14 υπαλλήλους.

Ανάλογα αποκαλυπτικά στοιχεία προκύπτουν από τους ελέγχους του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Εντοπίστηκαν 50 πολεοδόμοι που έβγαλαν στο εξωτερικό εμβάσματα συνολικού ύψους 12 εκατ. ευρώ, με το ποσό να ξεπερνά τα 300.0000 ευρώ σε 14 περιπτώσεις.

Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι πολεοδόμοι της επαρχίας με 30 εμβάσματα συνολικού ποσού 7 εκατ. ευρώ, ενώ βρέθηκαν και 20 εμβάσματα από πολεοδόμους της Αττικής συνολικού ποσού 5 εκατ. ευρώ.

imerisia
Διαβάστε Περισσότερα » " Εφοριακοί και πολεοδόμοι τα έβγαλαν πρώτοι έξω "

Δραματική αύξηση στα ποσοστά καρκίνου προβλέπει ο ΠΟΥ

Αύξηση 70% αναμένεται να παρουσιάσουν τα περιστατικά εμφάνισης καρκίνου μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) από 14 εκατομμύρια το χρόνο το 2012, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα περιστατικά θα αυξηθούν σε 25 εκατομμύρια.

Η τελευταία έκθεση World Cancer Report αναφέρει ότι είναι απίθανο οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι μπορούν να θεραπεύσουν την ασθένεια, και πως η έμφαση πρέπει να δοθεί στην πρόληψη εμφάνισης νέων περιστατικών.

Ακόμη και οι πιο πλούσιες χώρες θα δυσκολευτούν να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενου κόστους θεραπείες και την περίθαλψη των ασθενών, ενώ οι χαμηλότερου εισοδήματος χώρες –όπου οι αριθμοί αναμένεται να είναι υψηλότεροι- δεν έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να «αντέξουν» αυτό το βάρος.

Η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου παγκοσμίως έχει αυξηθεί μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια από 12,7 εκατομμύρια το 2008, σε 14,1 εκατομμύρια περιστατικά το 2012, ενώ καταγράφηκαν 8,2 εκατομμύρια θάνατοι.

Μέσα στα επόμενα 20 χρόνια οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός θα φτάσει τα 25 εκατομμύρια το χρόνο, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 70%, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Guardian.

Το μεγαλύτερο βάρος θα σηκώσουν οι χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος χώρες.

Οι χώρες αυτές θα «χτυπηθούν» από δύο τύπους καρκίνου: εκείνους που προκαλούνται από λοιμώξεις, όπως ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, καθώς και αυτούς που σχετίζονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής (αυξημένη χρήση τσιγάρων και κατανάλωση αλκοόλ, επεξεργασμένα τρόφιμα και έλλειψη σωματικής άσκησης), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της γενικής διευθύντριας του ΠΟΥ, Margaret Chan, στην εισαγωγή της έκθεσης.

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο συχνά διαδεδομένη μορφή καρκίνου στους άντρες (σε ποσοστό 16,7% των περιπτώσεων) και η μεγαλύτερη αιτία θανάτου (ευθύνεται για το 23,6% των θανάτων).

Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη διάγνωση για τις γυναίκες (25,2%) και προκαλεί το 14,7% των θανάτων, παρουσιάζοντας μικρή μείωση και ξεπερνώντας ελάχιστα τα ποσοστά θανάτων στις γυναίκες από καρκίνο των πνευμόνων, που είναι στο 13,8%.

Ο καρκίνος των εντέρων, του προστάτη και του στομάχου είναι οι επόμενες πιο κοινές διαγνώσεις της νόσου.

«Παρά τις συναρπαστικές εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής, η έκθεση δείχνει ότι δε μπορούμε να θεραπεύσουμε τον καρκίνο» ανέφερε ο Dr Christopher Wild, διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ερευνών για τον Καρκίνο (International Agency for Research on Cancer) και ένας εκ των συγγραφέων της έκθεσης.

«Είναι απολύτως αναγκαίο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, έτσι ώστε σε συνδυασμό με τις βελτιωμένες θεραπείες να αντιμετωπιστεί η ανησυχητική αύξηση των ποσοστών παγκοσμίως» πρόσθεσε ο ίδιος.

Το αλκοόλ, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας αποτελούν όλα αιτίες εμφάνισης καρκίνου, που μπορούν να προληφθούν, καταλήγουν οι συγγραφείς της έκθεσης του ΠΟΥ.

newsbeast
Διαβάστε Περισσότερα » " Δραματική αύξηση στα ποσοστά καρκίνου προβλέπει ο ΠΟΥ "

Οι Ναζί ήθελαν να επιτεθούν με μολυσμένα κουνούπια!

Ακόμη και η φωτογραφία από τις θηριωδίες των Ναζί στο Νταχάου συγκλονίζει τον επισκέπτη της έκθεσης. Τώρα αποκαλύπτεται ότι στο διαβόητο στρατόπεδο συγκέντρωσης έξω από το Μόναχο οι Γερμανοί έκαναν έρευνες για πόλεμο με κουνούπια.

Γιατί άραγε η ένοπλη πτέρυγα του ναζιστικού κόμματος της Γερμανίας είχε δημιουργήσει εργαστήριο εντομολογίας στο στρατόπεδο του Νταχάου; Γερμανός ερευνητής που μελέτησε το αρχείο του εργαστηρίου υποστηρίζει τώρα ότι τα SS εξέταζαν τη χρήση κουνουπιών με ελονοσία ως βιολογικών όπλων.

«Αποτελεί αντικείμενο έρευνας εδώ και καιρό το εάν η ναζιστική Γερμανία επιδίωξε να παράξει βιολογικά όπλα παρά την απαγόρευση της χρήσης τους από τον Χίτλερ» αναφέρει ανακοίνωση του Πανεπιστημίου του Τίμπιγκεν, όπου πραγματοποιήθηκε η νέα μελέτη.

Την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου η Γερμανία διέθετε αρκετά εντομολογικά εργαστήρια, είναι επομένως περίεργο ότι ίδρυσε ένα ακόμα στο Νταχάου, επισημαίνει ο δρ Κλάους Ράινχαρντ στη μελέτη του, η οποία δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Endeavour.

Το «Εντομολογικό Ινστιτούτο των SS», παράρτημα του στρατοπέδου συγκέντρωσης, δημιουργήθηκε το 1942 από τον Χάινριχ Χίμλερ, διαβόητο επικεφαλής των SS, πιθανώς έπειτα από αναφορές για στρατιώτες που είχαν προσβληθεί από ψείρες, αλλά και περιστατικά τυφοειδούς πυρετού στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νόιενγκαμε. Οι οδηγίες που έδωσε ο Χίμλερ αφορούσαν τη διεξαγωγή βασικής έρευνας για την προστασία από παράσιτα φορείς ασθενειών.

Τα αρχεία του Ινστιτούτου, λέει ο δρ Ράινχαρτ, δείχνουν ότι κάτι άλλαξε το 1944, όταν οι ερευνητές ανέλαβαν να εκτιμήσουν την ικανότητα διαφόρων κουνουπιών να επιβιώνουν χωρίς τροφή και νερό - μια ικανότητα που θεωρητικά θα επέτρεπε τη χρήση τους ως βιολογικών όπλων που απελευθερώνονται από αεροπλάνα σε κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με τον Ράινχαρτ, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Εντουαρντ Μέι «συνιστούσε» στις σημειώσεις του τη «χρήση» ενός συγκεκριμένου είδους κουνουπιού στο γένος Anopheles, το οποίο μεταδίδει το παράσιτο της ελονοσίας και επιζεί για περισσότερες από τέσσερις ημέρες.

Ο Ράινχαρντ θεωρεί αυτό το εύρημα ξεκάθαρη ένδειξη ότι το Τρίτο Ράιχ προόριζε τα μολυσμένα κουνούπια για επιθέσεις.

Στο Νταχάου, εξάλλου, εργαζόταν ο καθηγητής Κλάους Σίλινγκ, ο οποίος μόλυνε εσκεμμένα κρατούμενους με το παράσιτο της ελονοσίας (τελικά εκτελέστηκε στη Νυρεμβέργη). Παρόλα αυτά, ο Ράινχαρτ δεν βρήκε ενδείξεις ότι ο Σίλινγκ συνεργαζόταν με τον διευθυντή του Ινστιτούτου.

Όπως λέει ο ίδιος, «ο Έντουαρντ Μέι γνώριζε ότι κάποιος πραγματοποιούσε πειράματα που σχετίζονταν με την ελονοσία στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, δεν είναι όμως ξεκάθαρο αν απέφυγε αυτά τα πειράματα εσκεμμένα ή αν απλά δεν είχε την άδεια να εισέλθει στο στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Ο ερευνητής επισημαίνει, τέλος, πως σύμφωνα με κατάθεση αξιωματικού των SS στη δίκη της Νυρεμβέργης, ο Μέι είχε αρνηθεί να διεξάγει πειράματα σε ανθρώπους.

tanea
Διαβάστε Περισσότερα » " Οι Ναζί ήθελαν να επιτεθούν με μολυσμένα κουνούπια! "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news