facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Tο... καναρίνι της ΕΛΣΤΑΤ


Την ηλεκτρονική αλληλογρα­φία μεταξύ του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου και παραγόντων του ΔΝΤ και της Eurostat έχει το «Π» στην κατοχή του και δημοσιεύει σήμερα. Από αυτά τα έγγραφα της ντροπής, που δημοσιεύ­ονταιολόκληρα, δημιουργείται η βάσιμη εντύπωση ότι ο Γεωργίου λειτούργησε κατά κύριο λόγο ως υπάλληλος του ΔΝΤ και της Eurostat και... παρεμπιπτόντως ως επι­κεφαλής της Ελληνικής Στατιστικής Αρ­χής.
Αρχικά παρουσιάζεται η ηλεκτρονική αλληλογραφία τουΓεωργίου με τον Hallgrimur Snorrason (πρό­σωπο επικοινωνίας μεταξύ Εurostat και ΕΛΣΤΑΤ επί τεχνικών θεμάτων). Το ζήτημα που τους απασχολούσε, όπως φαίνεται από τα ηλεκτρονικά μηνύμα­τα που αντάλλαξαν οι Γεωργίου - Snorrason, είχε να κάνει με προτεινόμενες αλλαγές επί του ιδρυτικού της ΕΛΣΤΑΤ Νόμου 3832/2010, με στόχο την κα­τάργηση όλων των αρμοδιοτήτων του αντιπροέδρου και των υπόλοιπων με­λών του Δ.Σ. και τηνενίσχυση των αρ­μοδιοτήτων του προέδρου - δηλαδή του ίδιου του Γεωργίου.
Η αλληλογραφία αρχίζει με μήνυ­μα του Γεωργίου, ο οποίος υποβάλλει «θέματα για προβληματισμό» στον Hallgrimur Snorrason. Ακολουθεί η απάντηση του Ευρωπαίου τεχνοκρά­τη με σαφείς υποδείξεις για τη δημι­ουργία του νέου νόμου. Η προσπά­θεια ολοκληρώνεται με μήνυμα του Γεωργίου προς τον εκπρόσωπο του ΔΝΤ Πολ Τόμσεν, από τον οποίο ζη­τά να... βοηθήσει να περάσει ο νέος νόμος.

Οι συλλογισμοί...

«Από: Γεωργίου Ανδρέας Αποστολή: 11, Οκτωβρίου 2010 17:13
Προς: Hallgrimur Snorrason
Θέμα: Θέματα για συλλογισμό
Αγαπητέ Hallgrimur,

Κάποια θέματα.
1. Ποιος / πώς συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνάντηση.
2. Ποιος αποφασίζει και χειρίζεται ζη­τήματα μεθοδολογίας και παραγω­γής στοιχείων.
3. Κάτω από το στοιχείο λ) στη σελίδα 2 σε ποιο νόμο αναφέρεται;
4. Κάτω από το στοιχείο κ) στη σελί­δα 2 σε ποιον παρέχεται η γνωμο­δότηση;
5. Να αναθέτει συγκεκριμένα έργα στα μέλη της ΕΛΣΤΑΤ;
6. Είναι σαφές ποιος αποφασίζει και υπογράφει τις αιτήσεις επιδότη­σης;
7. Ποιος είναι υπεύθυνος για την προ­ετοιμασία και την έγκριση τριμηνι­αίας ή άλλης (μη-ετήσιας) έκθεσης προς τη Βουλή;
8. Ποιος αποφασίζει για τα προγράμ­ματα του ωραρίου εργασίας του προσωπικού;
9. Ποιος αποφασίζει για τις κινήσεις του προσωπικού και των ανακατατάξε­ών τους (και σε ποιο βαθμό);
Εύχομαι ό,τι καλύτερο Ανδρέας»
...Και οι μεθοδεύσεις

«Από: Hallgrimur Snorrason
Αποστολή Δευ 11/10/2010 11:29 μ.μ.
Προς: Γεωργίου Ανδρέας
Κοιν.: “Α.Δ. Τσεβάς”, “Per Samuelson”
Θέμα: Re: Θέματα για συλλογισμό
Αγαπητέ Ανδρέα,
Κοιν.: Θάνο και Per

Ευχαριστώ Ανδρέα για την υπενθύ­μιση των ζητημάτων. Βασικά σκέφτο­μαι ότι πρέπει να θέσεις όλα αυτά τα ζητήματα στον Θάνο, ο οποίος πρέπει να προκληθεί και να ενθαρρυνθεί ή να υποκινηθεί ώστε να συνεχίσει να σκέφτεται εποικοδομητικά!
Για αυτόν τον λόγο και εν όψει του χρονικού περιορισμού παίρνω την πρωτοβουλία να στείλω ηλεκτρονικά αντίγραφα του e-mail σου και των απα-ντήσεών μου σε αμφότερους τους νο­μικούς σου συμβούλους, Θάνο και Per Samuelson.
Μερικές σκέψεις:
Πρέπει να ρωτήσεις τον Θάνο: υπάρχει τρόπος να περιοριστούν οι δυνατότητες του Αντι-Προέδρου στο να συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνα­ντήσεις; Θα έπρεπε ο Αντι-Πρόεδρος να έχει την εξουσιοδότηση να συγκα­λεί το Συμβούλιο και, αν ναι, σε ποιες περιστάσεις; Το άρθρο 13, Παράγρ. 2 λέει “Στην περίπτωση της απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ο Αντιπρό­εδρος εκτελεί τα καθήκοντά του/της”. Μπορεί αυτό να αλλάξει; Θα ήταν δυ­νατό να λέει π.χ. ότι ο Αντι-Πρόεδρος συγκαλεί και προΐσταται τις συνεδριά­σεις του Συμβουλίου εάν ο Πρόεδρος δεν είναι σε θέση να το κάνει αυτό για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο, ή κάτι παρόμοιο;;;;
Εδώ, με έχασες. Η απάντησή μου, φυσικά, είναι ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ – σε άλλες χώρες είναι ο Γενικός Διευ­θυντής ή ο επικεφαλής στατιστικολό­γος ο οποίος είναι υπεύθυνος για θέ­ματα μεθοδολογίας και την παραγωγή στατιστικών. Γιατί αμφιβάλεις; Ποιος όρος είναι αυτός που σε κάνει αβέ­βαιο; Νομίζω ότι το νέο άρθρο το 14γ) καθιστά απολύτως σαφές.
Μπορεί να υπάρχει μόνο ένας στα­τιστικός νόμος. Νομίζω ότι αυτό είναι κάποια νομικίστικη ιδέα της ολοκλή­ρωσης των θεμάτων. Από τη δική μου άποψη αυτό δεν είναι ίσως απαραίτη­το, αμφιβάλλω ότι είναι επιβλαβές, αλλά μπορεί να είναι περισσότερο δια­κοσμητικό παρά ουσιαστικό. Συμπέρα­σμα; Ρώτα τον Θάνο!
Υποθέτω ότι παρέχεται σε αυτόν που τον αφορά. Η γνωμοδότηση μπο­ρεί να είναι μόνο για τον Πρόεδρο, και αυτός θα σημειώσει και θα λάβει υπό­ψη τη γνώμη. Με άλλα λόγια, αυτό εί­ναι για θέματα συμβουλευτικά.
Αυτό φαίνεται καλό, αλλά συμφωνώ ότι αυτό μπορεί να είναι δίκοπο μαχαί­ρι. Ας συμβουλευτούμε τους δικηγό­ρους.
Αιτήσεις επιχορήγησης; Δεν καλύ­πτεται αυτό επαρκώς από τη διάταξη 14ο); Σε περίπτωση αμφιβολίας, θα πρέπει να ζητήσουμε από τον Θάνο να το καταστήσει αυτό σαφές, ενδεχομέ­νως στην ίδια παράγραφο, αναφέροντας ρητά την υποβολή αιτήσεων για επιδοτήσεις.
Ίδια γνώμη όπως προηγουμένως: ο Πρόεδρος. Η τροποποίηση αυτή κα­θιστά σαφές ότι το συμβούλιο θα υι­οθετήσει την ετήσια έκθεση. Οι τρι­μηνιαίες εκθέσεις, που δεν αναφέρο­νται στον νόμο, πρέπει να αποτελούν ευθύνη του Προέδρου.
Ο Πρόεδρος αποφασίζει για τα προ­γράμματα εργασίας στο πλαίσιο των συμβάσεων εργασίας / μισθών και των νόμων για το ωράριο εργασίας. Δεν μπορώ να βρω τίποτα σε αυτό που να έρχεται σε αντίθεση με το νόμο.
Το άρθρο 14δ) καθιστά σαφές ότι αυτός είναι ο ρόλος του Προέδρου.
Τέλος, επανέρχομαι στο θέμα που έχω αναφέρει αρκετές φορές στο Θάνο, το σχετικό με το δικαίωμα του Προέδρου να διορίζει έναν αναπλη­ρωτή. Η ιδέα μου είναι να προστεθεί μια διάταξη σύμφωνα με τα ακόλου­θα: ο Πρόεδρος μπορεί να ορίσει έναν από τους Γενικούς Διευθυντές της ΕΛΣΤΑΤ ώστε (να ενεργεί ως αναπληρω­τής του) σε περίπτωση απουσίας του (και) να αναλαμβάνει την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία του ιδρύ­ματος. Αν και θα προτιμούσα να χρησιμοποιήσει τη λέξη αναπληρωτής μπορεί επίσης να αποφευχθεί όπως υπονοείται από την παρένθεση.
Με  φιλικούς χαιρετισμούς σε όλους Hallgrimur»
Τα όσα διαβά­σατε  παραπάνω αφορούν τις προ­τεινόμενες αλλα­γές του ιδρυτικού Νό­μου της ΕΛΣΤΑΤ (3832/2010),  με στόχο την κατάρ­γηση όλων των αρμοδιοτήτων του αντιπροέδρου και των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. και την ενίσχυση των αρ­μοδιοτήτων του προέδρου.
Αυτές οι αλλαγές ψηφίστηκαν τελι­κά από τη Βουλή στις 14.12.2010 ως άρθρο 11 του πολυνομοσχεδίου. Από την επιστολή καθίσταται προφανές ότι αποφασίστηκαν και συντάχθηκαν υπό πλήρη μυστικότητα με συνεργα­σία των κυρίων Α. Γεωργίου, Α. Τσεβά, H. Samuelson.
«Ρουσφέτι» από τον Τόμσεν
Αφού, λοιπόν, οι τεχνοκράτες πήραν τα... μέτρα του νέου νόμου, ο Γεωργί­ου απευθύνθηκε στον κατάλληλο άν­θρωπο για να «ράψει» το νέο κοστού­μι της ΕΛΣΤΑΤ: τον Πολ Τόμσεν, αφού ουδείς από την ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να αντισταθεί στη... γο­ητεία του και την πειθώ του...

«Από: Γεωργίου Ανδρέας
(16/10/2010)
Προς: Τόμσεν
Θέμα: τροποποίηση του νόμου 3832
Γεωργίου προς Τόμσεν
Όπως γνωρίζετε, η ιδιαίτερα ασυ­νήθιστη κατάσταση με κάποια μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΣΤΑΤ δημιούργησε την ανάγκη δημιουργίας μιας πρότασης για τροπολογία στον Ελληνικό Στατι­στικό Νόμο (3832) με στόχο να ξεκα­θαριστεί ο ρόλος του Δ.Σ. (συμπερι­λαμβανομένου του ρόλου του αντι­προέδρου του Δ.Σ.). Αυτή ήταν η πρό­ταση του νομικού συμβούλου της Eurostat, κ. Περ Σάμουελσον, όπως και του ανώτατου συμβούλου (ειδικού) της Eurostat στην ΕΛΣΤΑΤ Χάλκριμουρ Σνόρασον. (Τόσο η άποψη του Σάμουελσον όσο και οι παρατηρήσεις του Σνόρασον σχετικά με αυτήν είναι συ­νημμένες).
Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, οι δύο ειδικοί της Eurostat καθώς και ένας έλληνας ειδικός στο δημόσιο δί­καιο, τον τελευταίο μήνα, συνέταξαν μια πρόταση για τροπολογία του νό­μου 3832, την οποία υπέβαλλα χθες στον Υπουργό Οικονομικών.
Η προτεινόμενη αλλαγή περιλαμβάνει την απαραίτη­τη νομική πα­ρουσία (τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά), την οποία επίσης συνάπτω. Αυτά τα κείμενα εστάλησαν επίσης και στον γενικό διευθυ­ντή της Eurostat κ. Ραντεμάχερ.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Eurostat μόλις άνοιξε και πάλι το θέμα του διορι­σμού του Δ.Σ. της ΕΛΣΤΑΤ στο Κοινό Γενικό Στατιστικό Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας (σ.σ. δεν εί­μαι σίγουρη για το πώς λέγε­ται αυτό το πράγμα), με την παρατή­ρηση ότι αποτελεί σημαντικό κίνδυνο συνολικά για τη μεταρρύθμιση του στατιστικού συστήματος και απαιτεί, μεταξύ άλλων, και αλλαγές στο νόμο, ώστε να προωθηθεί. Αυτό το θέμα που αποτελεί “κόκκινη σημαία” ανα­μένεται να συζητηθεί στο ECOFIN στις αρχές Νοεμβρίου εκτός εάν θίξει το ζήτημα η ελληνική πλευρά.
Όπως βλέπετε από τα συνημμένα κείμενα, οι αλλαγές στο νόμο ανα­φέρονται λεπτομερώς. Κάποιοι νομι­κοί κύκλοι μπορεί να το θεωρήσουν υπερβολικά λεπτομερές, αλλά δικαι­ολογείται διότι α) ο νόμος 3832 είναι ήδη πολύ λεπτομερής και β) υπάρχει απόλυτη ανάγκη να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι του προέδρου και του Δ.Σ. (συμπεριλαμβανομένου και του αντι­προέδρου) στον ίδιο το νόμο, καθώς σημειώνονται διαρκώς παρερμηνείες του υπάρχοντος νόμου από κάποια μέλη του Δ.Σ. με καταστροφικά απο­τελέσματα για τη λειτουργία της ΕΛ­ΣΤΑΤ οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο όλη τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων στις ελληνικές στατιστικές.
Ίσως επιθυμείς να συζητήσεις το θέμα αυτό με τον κ. Σνόρασον, ο οποίος ως εκπρόσωπος της Eurostat μέσα στην ΕΛΣΤΑΤ έχει εμπει­ρία της όλης κατάστασης από πρώτο χέρι. Το καθήκον που έχουμε μπρο­στά είναι να περάσει η προτεινόμε­νη τροπολογία “όπως είναι” όσο το δυνατόν γρηγορότερα, καθώς κάθε ημέρα που περνά η κατάσταση χει­ροτερεύει.
Ο κίνδυνος είναι ότι η τροπολογία (στην περίπτωση που η κυβέρνηση την προωθήσει) μπορεί να υποστεί αλλαγές, με την επίκληση της ανά­γκης για συμβιβασμό, και έτσι η κα­τάσταση μπορεί να παραμείνει κρίσι­μη και δυσλειτουργική, κάτι που δεν είναι προς όφελος κανενός.
Εγώ και ο Έλληνας νομικός, όπως και οι κ. Σνόρασον και Σάμουελσον στους οποίους επίσης στέλνω αυ­τό το μήνυμα, είμαστε πρόθυμοι να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώ­τησή σας που αφορά την τροπολογία και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε ώστε να δημιουργηθεί η πρόταση.
Θα σας πάρω και τηλέφωνο προ­κειμένου να συζητήσουμε το θέμα».
Δεν ξέρουμε πότε και τι είπαν στο τηλέφωνο ο Γεωργίου με τον Τό­μσεν... Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο νόμος κόπηκε και ράφτηκε στα δέο­ντα μέτρα...
Ο καταλληλότερος
Σημείωση: Ο Ανδρέας Γεωργίου ήταν υπάλληλος του ΔΝΤ όταν διεκδί­κησε τη θέση του επικεφαλής της ΕΛ­ΣΤΑΤ έπειτα από σχετική προκήρυξη, η οποία αναζητούσε τον καταλληλό­τερο γι’ αυτήν τη θέση υψηλής ευθύ­νης, και η τότε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ τον επέλεξε...


Διαβάστε Περισσότερα » " Tο... καναρίνι της ΕΛΣΤΑΤ "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news